We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Supplies - 140769-2022

Submission deadline has been amended by:  218173-2022
18/03/2022    S55

Poland-Żary: Natural gas

2022/S 055-140769

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: 105 Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
National registration number: PL432
Postal address: ul. Domańskiego 2
Town: Żary
NUTS code: PL432 Zielonogórski
Postal code: 68-200
Country: Poland
Contact person: Maria Patrzylas
E-mail: przetargi@105szpital.pl
Telephone: +48 684707874
Fax: +48 684141036
Internet address(es):
Main address: www.bip.105szpital.pl
Address of the buyer profile: http://www.105szpital.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Kompleksowa dostawa gazu ziemnego obejmująca – sprzedaż i dystrybucję gazu dla potrzeb 105. Kresowego SzWzP SPZOZ w Żarach

Reference number: 105.KSzWzPSPZOZ-DZP-2612-7/UE/2022
II.1.2)Main CPV code
09123000 Natural gas
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie przez Sprzedawcę Paliwa gazowego do instalacji znajdującej się w Obiekcie Odbiorcy oraz przeniesienie na Odbiorcę własność dostarczonego mu Paliwa gazowego.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Część nr 1: Sprzedaż paliwa gazowego do Obiektu w Żarach, ul. Domańskiego 2, 68-200 Żary

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
09123000 Natural gas
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL432 Zielonogórski
Main site or place of performance:

Polska, 105 Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Żarach.

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie przez Sprzedawcę paliwa gazowego do instalacji znajdującej się w 105. Kresowym SzWzP SPZOZ w Żarach, ul. Domańskiego 2, 68-200 Żary oraz przeniesienie na Odbiorcę własność dostarczonego mu Paliwa gazowego zaazotowanego typu - Lw, wg PN-C-04753. Roczne planowane zużycie paliwa gazowego w ilości do 2050 kWh/h, zgodnie z formularzem asortymentowo -cenowym stanowiącym załącznik nr 10 do SWZ wynosi: 667407,00 m3.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

1. Zamawiający zastrzega możliwość skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ust. 1. ustawy Pzp, poprzez zwiększenie w okresie obowiązywania umowy szacunkowego rocznego planowanego zużycia Paliwa gazowego, jednakże niepowodującego wzrostu wartości umowy więcej niż o 20% w stosunku do wartości określonej w umowie, w przypadku zwiększenia bieżących potrzeb Zamawiającego, nie modyfikujących ogólnego charakteru umowy.

2. Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w przypadku:

a) zwiększenia bieżącego zużycia Paliwa gazowego,

b) zmiany mocy umownej,

c) wprowadzenie nowego punktu poboru.

3. Wartość zamówienia opcjonalnego będzie odnoszona każdorazowo do wartości umowy na dzień zawarcia umowy, niezależnie od zmian i aktualizacji tej wartości w toku obowiązywania umowy. W wyniku zastosowania prawa opcji stawka taryfowa netto dla danej grupy taryfowej nie ulegnie zmianie.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Część nr 2: Sprzedaż paliwa gazowego do Obiektu w Żaganiu, ul. Żelazna 1a, 68-100 Żagań

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
09123000 Natural gas
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL432 Zielonogórski
Main site or place of performance:

Polska, 105 Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Żarach.

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie przez Sprzedawcę paliwa gazowego do instalacji znajdującej się w 105. Kresowym SzWzP SPZOZ w Żarach, ul. Żelazna 1a, 68-100 Żagań oraz przeniesienie na Odbiorcę własność dostarczonego mu Paliwa gazowego zaazotowanego typu - Lw, wg PN-C-04753. Roczne planowane zużycie Paliwa gazowego w ilości do 364 kWh/h zgodnie z formularzem asortymentowo -cenowym stanowiącym załącznik nr 11 do SWZ wynosi: 79469,00 m3.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

1. Zamawiający zastrzega możliwość skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ust. 1. ustawy Pzp, poprzez zwiększenie w okresie obowiązywania umowy szacunkowego rocznego planowanego zużycia Paliwa gazowego, jednakże niepowodującego wzrostu wartości umowy więcej niż o 20% w stosunku do wartości określonej w umowie, w przypadku zwiększenia bieżących potrzeb Zamawiającego, nie modyfikujących ogólnego charakteru umowy.

2. Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w przypadku:

a) zwiększenia bieżącego zużycia Paliwa gazowego,

b) zmiany mocy umownej,

c) wprowadzenie nowego punktu poboru.

3. Wartość zamówienia opcjonalnego będzie odnoszona każdorazowo do wartości umowy na dzień zawarcia umowy, niezależnie od zmian i aktualizacji tej wartości w toku obowiązywania umowy. W wyniku zastosowania prawa opcji stawka taryfowa netto dla danej grupy taryfowej nie ulegnie zmianie.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Część nr 3: Sprzedaż paliwa gazowego do Obiektu w Żarach, ul. Domańskiego 2, 68-200 Żary, budynek 5a

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
09123000 Natural gas
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL432 Zielonogórski
Main site or place of performance:

Polska, 105 Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Żarach.

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie przez Sprzedawcę paliwa gazowego do instalacji znajdującej się w 105. Kresowym SzWzP SPZOZ w Żarach, ul. Domańskiego 2, 68-200 Żary, budynek 5a oraz przeniesienie na Odbiorcę własność dostarczonego mu Paliwa gazowego zaazotowanego typu - Lw, wg PN-C-04753. Roczne planowane zużycie Paliwa gazowego w ilości do350 kWh/h zgodnie z formularzem asortymentowo -cenowym stanowiącym załącznik nr 12 do SWZ wynosi: 57970,00 m3.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

1. Zamawiający zastrzega możliwość skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ust. 1. ustawy Pzp, poprzez zwiększenie w okresie obowiązywania umowy szacunkowego rocznego planowanego zużycia Paliwa gazowego, jednakże niepowodującego wzrostu wartości umowy więcej niż o 20% w stosunku do wartości określonej w umowie, w przypadku zwiększenia bieżących potrzeb Zamawiającego, nie modyfikujących ogólnego charakteru umowy.

2. Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w przypadku:

a) zwiększenia bieżącego zużycia Paliwa gazowego,

b) zmiany mocy umownej,

c) wprowadzenie nowego punktu poboru.

3. Wartość zamówienia opcjonalnego będzie odnoszona każdorazowo do wartości umowy na dzień zawarcia umowy, niezależnie od zmian i aktualizacji tej wartości w toku obowiązywania umowy. W wyniku zastosowania prawa opcji stawka taryfowa netto dla danej grupy taryfowej nie ulegnie zmianie.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym

Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.

2) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

W zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał, że:

a) posiada aktualną koncesję na obrót paliwami gazowymi wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt. 4 lit. a) ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.U. z 2021r. poz. 716 ze. zm.)

b) posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji gazu ziemnego, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. –Prawo energetyczne (Dz.U. z 2021r. poz. 716 ze. zm.) –w przypadku Wykonawców będących Operatorem Systemu Dystrybucyjnego lub posiada umowę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego na świadczenie usług dystrybucyjnych na obszarze, na którym znajduje się miejsce odbioru gazu ziemnego -w przypadku Wykonawców nie będących właścicielami sieci dystrybucyjnej.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni przedstawi:

a) aktualną koncesję na obrót paliwami gazowymi wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt. 4 lit. a) ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.U. z 2021r. poz. 716 ze. zm.)

b) aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji gazu ziemnego, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. –Prawo energetyczne (Dz.U. z 2021r. poz. 716 ze. zm.) –w przypadku Wykonawców będących Operatorem Systemu Dystrybucyjnego lub posiada umowę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego na świadczenie usług dystrybucyjnych na obszarze, na którym znajduje się miejsce odbioru gazu ziemnego -w przypadku Wykonawców nie będących właścicielami sieci dystrybucyjnej.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści umowy (dalej: „umowa”) zostały zawarte w Załączniku nr 8 do SWZ.

2. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści dokumentów postępowania oraz danych zawartych w ofercie Wykonawcy wybranego w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

3. Zamawiający dopuszcza w niniejszym postępowaniu zawarcie umowy na podstawie propozycji przedstawionej przez Wykonawcę po rozstrzygnięciu postępowania.

4. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.

5. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 ustawy Pzp oraz wskazanym w Projektowanych postanowieniach umowy.

6. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 19/04/2022
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 17/07/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 19/04/2022
Local time: 10:30
Place:

Wykonawca składa ofertę, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ, za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.

Information about authorised persons and opening procedure:

Otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku awarii tego systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie usunięciu awarii.Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Maria Patrzylas, Aleksandra Nowak, Mieczysław Tomków.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: yes
Estimated timing for further notices to be published:

I kw. 2023 r.

VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021 poz. 1129 z ze zm. – dalej: „ustawa Pzp”) oraz niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia zwaną dalej „SWZ”.

Postępowanie jest prowadzone zgodnie zasadami przewidzianymi dla postępowań o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości równej lub przekraczającej progi unijne o jakich stanowi art. 3 ustawy Pzp.

Zamawiający na podstawie art. 139 ust. 1 ustawy Pzp przewiduje odwróconą kolejność oceny ofert, zgodnie z którą Zamawiający może najpierw dokonać badania i oceny ofert, a następnie dokonać kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień polegających na zrealizowaniu dodatkowych dostaw, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp do wysokości 20% wynagrodzenia Wykonawcy określonego pierwotnie w umowie.

O udzielenie zamówienia publicznego, mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, z zachowaniem przepisów art. 110 ustawy Pzp oraz spełniają określone przez Zamawiającego w SWZ warunki udziału w postępowaniu.

Wykaz przedmiotowych środków dowodowych znajduje się w pkt. VI.1. SWZ.

Wykaz podmiotowych środków dowodowych składanych na wezwanie Zamawiającego znajduje się w pkt. VI.3 SWZ.

Wykonawca może złożyć ofertę na wybraną ilość części. Każda oferta musi dotyczyć całego zakresu przewidzianego dla danej części oraz spełniać szczegółowe wymagania określone w dokumentach postępowania dla tej części, na którą zostanie złożona.

Zamawiający nie ogranicza ilości części, na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu Wykonawcy.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587702
Fax: +48 224587700
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Szczegółowe informacje na temat środków ochrony prawnej znajdują się w ustawie Prawo zamówień publicznych w Dziale IX.

Odwołanie przysługuje na:

1. Niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2. Zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

3. Zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.

4. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

5. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17 a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Internet address: http://uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
14/03/2022