We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Supplies - 140975-2022

18/03/2022    S55

Bulgaria-Levski: Electricity

2022/S 055-140975

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: OBShtINA LEVSKI
National registration number: 000413814
Postal address: bul. BaLGARIYa No. 58
Town: gr.Levski
NUTS code: BG314 Плевен / Pleven
Postal code: 5900
Country: Bulgaria
Contact person: Krasimira Koseva
E-mail: oblevski@abv.bg
Telephone: +359 65082448
Fax: +359 65083195
Internet address(es):
Main address: www.oblevski.com
Address of the buyer profile: https://app.eop.bg/buyer/1112
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://app.eop.bg/today/193567
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://app.eop.bg/today/193567
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

„Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на Община Левски”

II.1.2)Main CPV code
09310000 Electricity
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Доставка на 1700  MW /часа нетна електрическа енергия и избор на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на Община Левски

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 680 000.00 BGN
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG314 Плевен / Pleven
Main site or place of performance:

община Левски

II.2.4)Description of the procurement:

доставка на 1700Mw/часа нетна електрическа енергия и избор на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на Община Левски”

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 680 000.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

преди изтичане срока на договора или при предсрочно прекратяване

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

1.Участникът следва да притежава лиценз, издаден от КЕВР за „Търговия с електрическа енергия“, съгласно чл. 39, ал. 1, т. 5 от Закона за енергетиката (ЗЕ), включващ права и задължения, свързани с дейността „Координатор на балансираща група“, съгласно чл. 39, ал. 5, от ЗЕ.

*Забележка: В случай, че участникът участва в процедурата като обединение, което не е юридическо лице, изискването за притежаване на Лиценз , издаден от КЕВР съгласно чл.39, от ЗЕ, се отнася за този член на обединението, който ще извършва дейностите по доставка на електрическа енергия и „Координатор на балансираща група“.

2.Доказателства за изпълнение на изискването за годността (правоспособността) за упражняване на професионална дейност:

2.1.За доказване на професионалната годност участникът декларира в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) информация за обстоятелствата, съобразно националните база данни, в която се съдържат декларираните обстоятелства по т.1, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен са длъжни да предоставят информацията.

2.2.Документът, с който се доказва изискването по т.1 е копие на валиден лиценз, издаден от КЕВР за „Търговия с електрическа енергия“, съгласно чл. 39, ал. 1, т. 5 от Закона за енергетиката (ЗЕ), включващ права и задължения, свързани с дейността „Координатор на балансираща група“, съгласно чл. 39, ал. 5, от ЗЕ. В случай че участника е чуждестранно лице или обединение, в което участва чуждестранно лице, в случая на чл. 67, ал. 5 се допуска представянето на еквивалентен документ, издаден от съответния компетентен орган в държавата, където чуждестранното лице е установено. В този случай участникът следва да приложи извадка от съответния нормативен акт по националното му законодателство, който урежда посоченото обстоятелство. Документите се представят в превод на български език. В случай, че чуждестранното лице или обединението, в което участва чуждестранно лице, бъде определено за изпълнител, преди сключване на договора и започване на изпълнение на дейностите от предмета на настоящата обществена поръчка той следва да притежава и представи валиден лиценз за „Търговия с електрическа енергия“, включващо дейността „Координатор на балансираща група“ в съответствие със Закона за енергетиката и други относими нормативни актове.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Възложителят не поставя изисквания към икономическото и финансово състояние на участника.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

1.Участникът да има изпълнени дейности идентични или сходни с предмета на поръчката за последните три години от датата на подаване на офертата. Като идентични или сходни с предмета на настоящата обществена поръчка, Възложителят приема изпълнението на дейности за „доставка на нетна електрическа енергия“ или „доставка на нетна електрическа енергия и осъществяване на задължения като координатор на балансираща група“

2. Участникът следва да прилага система за управление качеството EN ISO 9001:2015.

Minimum level(s) of standards possibly required:

1.Всеки участник да има изпълнени дейности с предмет, идентичен или сходен с предмета на обществената поръчка за последните три години, считано от датата на подаване на офертите за участие, като обстоятелството се декларира в Единния европейски документ за обществени поръчки (eЕЕДОП).

При подаване на оферта, съответствието с изискването на т.1, участникът декларира в Единния европейски документ за обществени поръчки (eЕЕДОП), в част IV. Критерии за подбор, буква „В“ Технически и професионални способности“, т.1б), като посочва информация за извършени доставки които са идентични или сходни с предмета на поръчката, с посочени стойностите, датите и получателите.

Доказване на съответствието с изискването на т.1., става по реда на чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП, със списък на дейностите, които са идентични или сходни с предмета на поръчката, с посочени стойностите, датите и получателите, заедно с доказателства за извършената доставка.

2. Участникът следва да прилага система за управление на качеството, отговаряща на изискванията на стандарт EN ISO 9001:2015 или еквивалентна, с обхват идентичен или сходен с този на поръчката.

При подаване на оферта, съответствието с изискването по т. 2. участниците декларират в част IV: Критерии за подбор., буква „Г: Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“ от eЕЕДОП като посочва информация (№, дата на издаване, срок на валидност, сертифициращ орган и обхват на сертификация) относно: система за управление качеството, отговаряща на изискванията на стандарт EN ISO 9001 или еквивалентна, с обхват идентичен или сходен с този на поръчката;

Изискването по т.2 се доказва съгласно чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП с представяне на заверено копие на валиден сертификат за: Система за управление качеството, отговаряща на изискванията на стандарт EN ISO 9001:2015 или еквивалентна, с обхват идентичен или сходен с този на поръчката.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 18/04/2022
Local time: 23:59
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Bulgarian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 6 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 19/04/2022
Local time: 14:00
Place:

В системата

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: yes
Estimated timing for further notices to be published:

преди изтичане на срока при сключен догoвор или при прекратяване на договора

VI.3)Additional information:

За участниците в процедурата не трябва да са на лице основанията за отстраняване, посочени в чл.54, ал.1 и чл.55, ал.1, т.1 от ЗОП, както и чл.107 от ЗОП. За участниците не трябва да важат забраните, посочени в чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, както и чл.69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ).

Гаранцията за изпълнение е в размер на 3 % (три на сто) от стойността на договора без ДДС.

Гаранцията се предоставя в една от следните форми:

- парична сума;

- банкова гаранция;

-застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

Гаранцията за изпълнение се представя, при подписването на договора, от определения за изпълнител на поръчката.

При представяне на гаранцията за изпълнение, в платежното нареждане, в банковата гаранция или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя, изрично се посочва договора, за който се представя гаранцията.

Всички условия по отношение на размера на гаранцията и начина на нейното освобождаване, са посочени в проекта на договор.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Комисия за защита на конкуренцията
Postal address: бул. Витоша № 18
Town: София
Postal code: 1000
Country: Bulgaria
E-mail: delovodstvo@cpc.bg
Telephone: +359 29356113
Fax: +359 29807315
Internet address: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

чл.197, ал.1 от ЗОП

VI.5)Date of dispatch of this notice:
15/03/2022