We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Supplies - 140984-2022

18/03/2022    S55

Romania-București: Electricity

2022/S 055-140984

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Autoritatea de Supraveghere Financiara
National registration number: 31588130
Postal address: Strada:Splaiul Independenţei, nr. 15
Town: Bucuresti
NUTS code: RO321 Bucureşti
Postal code: 050092
Country: Romania
Contact person: Carmen Florentina Olteanu,Margareta Savancea,Geta Tudor
E-mail: margareta.savancea@asfromania.ro
Telephone: +40 216596259
Fax: +40 216596051
Internet address(es):
Main address: http://www.asfromania.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100138829
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Autoritate autonoma
I.5)Main activity
Other activity: Regl si supra. piata capital, asg, pensii private

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Energie electrică pentru imobilele A.S.F

Reference number: PAAP 2021 rev.4 – poziția 23
II.1.2)Main CPV code
09310000 Electricity
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Valoarea minimă estimată pentru cel mai mic contract subsecvent pentru o perioadă de 3 luni este de 565.000 lei fără TVA, pentru o cantitate de 200 MWh alocată astfel:

– 516.975 lei fără TVA aferentă unei cantități de 183 MWh energie electrică de medie tensiune pentru sediul din Splaiul Independentei nr. 15, sector 5, București;

– 19.775 lei fără TVA aferentă unei cantități de 7 MWh energie electrică de joasă tensiune pentru imobilul din str. Steluței nr. 2, sector 1, București;

– 28.250 lei fără TVA aferentă unei cantități de 10 MWh energie electrică de joasă tensiune pentru imobilul din str. Amiral Constantin Bălescu nr. 18, sector 1, București.

Valoarea maximă estimată pentru cel mai mare contract subsecvent pentru o perioadă de 6 luni este de 1.901.351 lei fără TVA, pentru o cantitate de 643 MWh alocată astfel:

- 1.783.071 lei fără TVA aferentă unei cantități de 603 MWh energie electrică de medie tensiune pentru sediul din Splaiul Independentei nr. 15 sector 5, București;

- 44.355 lei fără TVA aferentă unei cantități de 15 MWh energie electrică de joasă tensiune pentru imobilul din str. Steluței nr. 2, sector 1, București;

- 73.925 lei fără TVA aferentă unei cantități de 25 MWh energie electrică de joasă tensiune pentru imobilul din str. Amiral Constantin Bălescu nr. 18, sector 1, București.

Termen limită pentru depunere clarificări – în a 15-a zi înainte de termenul -limită de depunere a ofertelor.

Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor clarificărilor/informațiilor suplimentare în a 11-a zi înainte de termenul limită de depunere a ofertelor.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 3 323 881.00 RON
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO321 Bucureşti
Main site or place of performance:

1. sediul A.S.F situat în Splaiul Independenței nr. 15, sector 5, București - energie electrică de medie tensiune;

2. imobilul A.S.F. din strada Steluței nr. 2, sector 1, București - energie electrică de joasă tensiune;

3. imobilul A.S.F. din strada Amiral Constantin Bălescu nr. 18, sector 1, București - energie electrică de joasă tensiune.

II.2.4)Description of the procurement:

Cantități minime și maxime de produse pe durata de derulare a acordului-cadru

Cantități minime - 200 MWh din care:

- 183 MWh energie electrică de medie tensiune pentru sediul din Splaiul Independenței nr. 15 sector 5, București;

- 7 MWh energie electrică de joasă tensiune pentru imobilul din str. Steluței nr. 2, sector 1, București;

- 10 MWh energie electrică de joasă tensiune pentru imobilul din str. Amiral Constantin Bălescu nr. 18, sector 1, București.

Cantități maxime – 1125 MWh din care:

– 1050 MWh energie electrică de medie tensiune pentru sediul din Splaiul Independenței nr. 15, sector 5, București;

– 30 MWh energie electrică de joasă tensiune pentru imobilul din str. Steluței nr. 2, sector 1, București;

– 45 MWh energie electrică de joasă tensiune pentru imobilul din str. Amiral Constantin Bălescu nr. 18, sector 1, București.

Contractele subsecvente se vor atribui numai cu respectarea condițiilor tehnice și financiare stabilite în acordul-cadru și documentația de atribuire

Frecvența contractelor subsecvente De regulă trimestrial

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Energie electrică furnizată din surse regenerabile / Weighting: 5
Price - Weighting: 95
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Autoritatea contractantă exclude din procedura de atribuire orice persoană fizică sau juridică, având calitatea de ofertant individual/ofertant asociat/terț susținător/subcontractant, care nu se încadrează în definiția de la art. 3 alin. (1) lit. jj) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, fără a mai fi necesară verificarea încadrării în prevederile art. 164, 165 și 167 din același act normativ.

Autoritatea contractantă va exclude din procedura de atribuire orice operator economic, organizat ca societate pe acţiuni, al cărui capital social este reprezentat prin acţiuni la purtător şi care nu face dovada identităţii deţinătorilor/beneficiarilor reali ai acţiunilor la purtător.

Contractele subsecvente se vor atribui numai cu respectarea condițiilor tehnice și financiare stabilite în acordul-cadru și documentația de atribuire.

Durata pentru care se încheie acordul-cadru de servicii de furnizare a energiei electrice de joasă şi medie tensiune este de 12 luni, cu posibilitatea de prelungire prin act adițional, în limita încadrării în valoarea totală a acordului cadru.

Primul contract subsecvent se va încheia în anul 2022 în funcție de data semnării acordului-cadru de către ambele părți pe o durata de 3 luni.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Orice operator economic are dreptul de a participa la procedura de atribuire în calitate de ofertant, individual ori în comun cu alți operatori economici, inclusiv în forme de asociere temporară constituite în scopul participării la procedura de atribuire, subcontractant propus sau terț susținător.

Operatorul economic (lider, asociat, subcontractant, terț susținător, după caz) are obligația completării și prezentării inițiale a DUAE ca primă dovadă a neîncadrării în situațiile de excludere și a îndeplinirii cerințelor de capacitate (conform formularului DUAE configurat de A.S.F direct în SEAP la definirea documentației de atribuire). Răspunsurile la DUAE ale operatorului economic vor fi completate în SEAP în mod direct, după autentificare, de către fiecare participant.

Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

NOTE:

A. În cazul în care operatorul economic intenționează să subcontracteze o parte/părți din contract, DUAE include și informațiile solicitate cu privire la subcontractanți.

B. DUAE conține și informații cu privire la autoritatea publică sau partea terță responsabilă cu întocmirea documentelor justificative, precum și o declarație oficială care să ateste că operatorul economic are obligația să furnizeze, la cerere și fără întârziere, documentele justificative respective.

C. În cazul în care autoritatea contractantă poate obține documentele justificative în mod direct, prin accesarea unei baze de date, DUAE cuprinde, de asemenea, informațiile solicitate în acest scop, cum ar fi adresa de internet a bazei de date, orice dată de identificare și, dacă este cazul, declarația necesară de acordare a consimțământului.

D. În cazul în care operatorul economic demonstrează îndeplinirea criteriilor referitoare la situația economică și financiară ori privind capacitatea tehnică și profesională invocând susținerea unui terț, DUAE include informațiile cu privire la terțul susținător.

Note

A. Operatorii economici participanți la procedura de atribuire vor completa DUAE cu informațiile aferente situației lor.

B. Doc justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate la solicitarea aut contractante doar de către ofertantul a cărui ofertă a fost declarată admisibilă în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor conform art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

C. Aceste documente pot fi:

1. certificate de atestare fiscală privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat etc., din care să rezulte lipsa datoriilor restante la data prezentării acestora;

2. cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau al persoanelor care au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

3. după caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

4. declarație privind evitarea conflictului de interese potrivit art. 59-60 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, cu privire la persoanele cu funcții de decizie menționate în fișa de date a achiziției;

5. cazierul fiscal al operatorului economic;

6. pentru operatorii economici organizați ca societate pe acţiuni, al cărui capital social este reprezentat prin acţiuni la purtător, vor depune dovada identităţii deţinătorilor/beneficiarilor reali ai acţiunilor la purtător.

NOTĂ:

Documentele justificative solicitate conform celor de mai sus se vor prezenta de către fiecare asociat în parte în caz de ofertă comună, iar în caz de subcontractare atât de ofertant, cât și de subcontractant/ţi, iar în cazul ofertei susținute de terţ/i documentele se vor prezenta atât de ofertant, cât şi de terțul/ii susținător/i.

Documentele justificative trebuie să fie valabile la momentul prezentării.

Persoanele cu funcție de decizie din cadrul autorității contractante în ceea ce privește organizarea, derularea și finalizarea procedurii de atribuire sunt:

1. Nicu Marcu - Președinte

2. Elena Doina Dascălu - Prim-vicepreședinte

3. Paul Cătălin Tuță - Secretar general

4. Claudiu Emanuil Stănescu – Director, Direcția Financiar Logistică

5. Marilena Mușat – Director, Direcția Juridică

6. Ionela Magdalena Dițescu – Șef serviciu, Serviciul Financiar-Contabilitate, Direcția Financiar Logistică

7. Anca Verescu - Șef serviciu, Serviciul Avizare, Direcția Juridică

8. Bogdan Gabriel Frîncu - Șef serviciu, Serviciul Logistică, Direcția Financiar Logistică

9.Carmen Florentina Olteanu- Șef serviciu, Serviciul Achizitii, Direcția Financiar Logistică

10. Mihai Aurel Ceciu - Responsabil administrativ- Serviciul Logistică, Direcția Financiar Logistică

11.Dan Craiu, Responsabil logistică, Serviciul Logistică, Direcția Financiar Logistică

12. Irina Andreea Chipăilă – Responsabil financiar, Serviciul Financiar-Contabilitate, Direcția Financiar Logistică.

13. Anda Iulia Lupoi - Responsabil avizare structuri suport, Serviciul Avizare, Direcția Juridică

14. Margareta Savancea - Expert conformitate, Serviciul Achiziții, Direcția Financiar Logistică

15. Geta Tudor - Expert achiziții publice, Serviciul Achiziții, Direcția Financiar Logistică

16. Mihai Preoteasa - Expert achiziții publice, Serviciul Achiziții, Direcția Financiar Logistică

17. Anca Nicoleta Gheorghe – Consilier juridic, Serviciul Avizare, Direcția Juridică

18. Bogdan Alexandru Ene –Inspector de specialitate ,Serviciul Logistică , Direcția Financiar Logistică

Terti sustinatori

A. Capacitatea tehnică și/sau profesională a operatorului economic poate fi susținută în conformitate cu art. 182 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, de către unul sau mai mulți terți susținători.

B. În cazul în care ofertantul demonstrează îndeplinirea criteriilor referitoare la situația economică și financiară ori privind capacitatea tehnică şi profesională, bazându-se pe capacitățile altor entități, invocând susținerea unui terţ, DUAE, împreună cu angajamentul de susținere, trebuie să fie completat separat şi de către terţul/terţii susținător(i) pe a căror capacitate se bazează ofertantul DUAE prezentat de terțul/terţii susținător(i) va include toate informațiile menționate la art. 193 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și informațiile de la alin (1) lit. b) și c) care prezintă relevanță pentru susținerea acordată în cadrul procedurii de atribuire respective. Terțul/terții susținător(i) va/vor completa DUAE cu informații privind nivelul lui/lor de experiență, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzător susținerii acordate.

NOTE:

1. Prin angajamentul ferm, terțul/terții confirmă faptul că va/vor pune la dispoziția ofertantului resursele invocate în sprijinul ofertantului în vederea îndeplinirii obligațiilor contractuale, fie prin precizarea modului în care va/vor interveni concret, pentru a duce la îndeplinire respectivele activități pentru care a/au acordat susținerea, fie prin indicarea resurselor tehnice și profesionale pe care le va/vor pune la dispoziție ofertantului (descriind modul concret în care se va realiza acest lucru).

2. Conform prevederilor art. 184 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, în cazul în care un operator economic demonstrează îndeplinirea criteriilor referitoare la situația economică și financiară invocând susținerea unui terț/unor terți autoritatea contractantă solicită ca operatorul economic și terțul/terții susținător(i) sa răspundă în mod solidar pentru executarea contractului de achiziție publică/acordului cadru. Răspunderea solidară a terțului/terților susținător(i) se va angaja sub condiția neîndeplinirii de către acesta/aceștia a obligațiilor de susținere asumate prin angajament.

3. În scopul verificării îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie de către terţul/terţii care acordă susţinere, în condiţiile art. 183 alin. (1) din Lege, autoritatea contractantă poate solicita terţului/terţilor susţinător(i), oricând pe parcursul procesului de evaluare, documente şi informaţii suplimentare în legătură cu angajamentul dat sau cu documentele prezentate, în cazul în care există rezerve în ceea ce priveşte corectitudinea informaţiilor sau documentelor prezentate sau cu privire la posibilitatea de executare a obligaţiilor asumate prin respectivul angajament.

4. Documentele justificative care probează cele asumate în angajamentul de susținere vor fi solicitate doar ofertantului declarat câștigător la solicitarea autorității contractante transmise acestuia de către terțul/terții susținător(i), din care să rezulte modul efectiv prin care terțul/terții susținător(i) va/vor asigura îndeplinirea propriului angajament de susținere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament.

5. Autoritatea contractantă respinge terțul susținător propus dacă acesta nu îndeplinește cerințele de calificare privind capacitatea sau se încadrează printre motivele de excludere și solicită ofertantului o singură dată – înlocuirea acestuia și prezentarea unui alt terț, cu respectarea principiului tratamentului egal prevăzut la art. 2 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

Cerințe

1.Operatorii economici care depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în c... detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Proportia de subcontractareNOTE:1. Nedepunerea acordului de subcontractare constituie temei pentru solicitarea de clarificări pentru eventualele inadvertențe de formă ale informațiilor cuprinse în secțiunile DUAE ale subcontractantului, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfășurarea corespunzătoare a procedurii de atribuire. 2. Subcontractanții propuși în ofertă sau implicaţi/declaraţi ulterior semnării contractului trebuie să respecte aceleași obligații ca și ofertanții, în domeniul mediului, social și al relațiilor de muncă, stabilite prin legislația adoptată la nivelul Uniunii Europene, legislația națională, prin acorduri colective sau prin tratatele și acordurile internaționale în aceste domenii, prevăzute în documentația de atribuire.3. În cazul în care din informațiile și documentele prezentate la art. 219 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, nu rezultă că subcontractantul propus are capacitatea tehnică și profesională necesară pentru partea/părțile din contract pe care acesta urmează să o/le îndeplinească efectiv, autoritatea contractantă respinge subcontractantul propus și solicită ofertantului o singură dată înlocuirea acestuia și prezentarea unui alt subcontractant care să aibă capacitatea tehnică și profesională necesară pentru partea/părțile din contract pe care acesta urmează să o/le îndeplinească efectiv, contractantul rămânând singurul responsabil de îndeplinirea la timp și la calitatea promisă a contractului.

Minimum level(s) of standards possibly required:

A. În cazul în care ofertantul intenționează să subcontracteze o parte/părți din contract, DUAE include şi informații privind categoriile de servicii pe care intenţionează să le subcontracteze, precum şi procentul sau valoarea aferentă activităţilor indicate în ofertă ca fiind realizate de către subcontractanţi şi va avea anexat acordul de subcontractare și datele de identificare ale subcontractanților propuși dacă aceștia din urmă sunt cunoscuți la data depunerii ofertei. B. Subcontractanții pe ale căror capacități se bazează ofertantul trebuie să completeze, la rândul lor, DUAE separat incluzând informațiile menționate la art. 193 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare. C. În cazul subcontractanților pe ale căror capacități ofertantul nu se bazează, DUAE va conține numai informațiile menționate la art. 193 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și cele de alin. (1) lit. b) și c) care prezintă relevanță din perspectiva capacității subcontractanților pe care se bazează ofertantul în cadrul procedurii de atribuire respective. Subcontractanții pe ale căror capacități ofertantul se bazează pentru demonstrarea îndeplinirii anumitor criterii de calificare şi selecție sunt considerați şi terți susținători, caz în care acordul de subcontractare reprezintă, în același timp, şi angajamentul ferm. Autoritatea contractantă are obligația de a lua în considerare această susținere, ca probă a îndeplinirii criteriilor minime impuse în cadrul documentației de atribuire, dacă sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiții:a) terțul/terții susținător(i) poate/pot dovedi că deține/dețin resursele invocate ca element de susținere a ofertantului; b) ofertantul poate demonstra că va dispune efectiv de resursele entităților care îi acordă susținerea, necesare pentru realizarea contractului, în cazul în care terțul susținător nu este declarat subcontractant.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with a single operator
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 21/04/2022
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 21/07/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 21/04/2022
Local time: 15:00
Place:

In SEAP

Information about authorised persons and opening procedure:

Comisia de evaluare a ofertelor

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: yes
Estimated timing for further notices to be published:

4 luni inainte de finalizarea acordului cadru

VI.3)Additional information:

Ofertantul care se află pe primul loc în urma aplicării criteriului de atribuire, va avea obligația, conform prevederilor art. 132 alin. 2) din HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare, de a prezenta documentele doveditoare pentru îndeplinirea criteriilor de calificare. În cazul în care două sau mai multe oferte sunt situate pe primul loc, autoritatea contractantă solicită ofertanților respectivi o nouă propunere financiară, iar contractul va fi atribuit ofertantului a cărui nouă propunere financiară are prețul cel mai scăzut.

Informațiile din fișa de date a achiziției se completează cu Instrucțiunile pentru ofertanți.

Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: Bucuresti
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

In conformitate cu prevederile Legii nr.101/2016

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Autoritatea de Supraveghere Financiara-Directia Financiar Logistică-Serviciul Achizitii
Postal address: Str.Splaiul Independentei nr.15, sector 5
Town: Bucuresti
Postal code: 011954
Country: Romania
E-mail: margareta.savancea@asfromania.ro
Telephone: +40 216596529
Fax: +40 216596051
Internet address: http://www.asfromania.ro
VI.5)Date of dispatch of this notice:
15/03/2022