We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Supplies - 141242-2022

18/03/2022    S55

Poland-Żabia Wola: Petroleum products, fuel, electricity and other sources of energy

2022/S 055-141242

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Gmina Żabia Wola
Postal address: ul. Główna 3
Town: Żabia Wola
NUTS code: PL913 Warszawski zachodni
Postal code: 96-321
Country: Poland
Contact person: Renata Kosińska
E-mail: przetargi@zabiawola.pl
Telephone: +48 468582700
Fax: +48 468582712
Internet address(es):
Main address: https://zabiawola.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://www.bip.zabiawola.akcessnet.net
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://miniportal.uzp.gov.pl
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Żabia Wola oraz jednostek organizacyjnych

Reference number: RI.271.2.9.2022
II.1.2)Main CPV code
09000000 Petroleum products, fuel, electricity and other sources of energy
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego, w okresie od 1.06.2022 r. do 31.05.2023 r. zgodnie z załącznikiem nr 8 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
09310000 Electricity
09300000 Electricity, heating, solar and nuclear energy
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL913 Warszawski zachodni
II.2.4)Description of the procurement:

Energia elektryczna powinna spełniać standardy techniczne zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716 ze zm) oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy i Polskimi Normami. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 8 do SWZ. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy (załącznik nr 7 do SWZ). Zamawiający zawrze jedną umowę wynikającą z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną dla obiektów w okresie od 01.06.2022 r. do 31.05.2023 r. wynosi 1 272 605 kWh. Określenie szacunkowego zapotrzebowania na energię elektryczną stanowi element służący wyborowi najkorzystniejszej oferty i nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii elektrycznej w podanych ilościach.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/06/2022
End: 31/05/2023
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek, jeśli ten wykaże, że posiada aktualnie obowiązującą koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne;

UWAGA dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego:

Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej i zawodowej jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie ustanowił wymogów w tym zakresie.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie ustanowił wymogów w tym zakresie.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 20/04/2022
Local time: 12:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 18/07/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 20/04/2022
Local time: 12:15
Place:

Otwarcie ofert nastąpi zgodnie z art. 222 ustawy Prawo zamówień publicznych przy użyciu teleinformatycznego systemu udostępnionego pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: 02-676 Warszawa
Town: Warszawa
Postal code: ul. Postępu 17a
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587849
Fax: +48 224587700
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: 02-676 Warszawa
Town: Warszawa
Postal code: ul. Postępu 17a
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587849
Fax: +48 224587700
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

W toku postępowania Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych. 1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. 4. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 5. W pozostałym zakresie mają zastosowanie przepisy Działu VI ustawy Pzp.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: 02-676 Warszawa
Town: Warszawa
Postal code: ul. Postępu 17a
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587849
Fax: +48 224587700
VI.5)Date of dispatch of this notice:
15/03/2022