Services - 142216-2017

14/04/2017    S74    - - Услуги - Обявление за поръчка - Открита процедура 

България-Стара Загора: Архитектурно проектиране на сгради

2017/S 074-142216

Обявление за поръчка

Услуги

Legal Basis:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Община Стара Загора
000818022
бул. „Цар Симеон Велики“ № 107
Стара Загора
6000
България
Лице за контакт: Мария Боянова
Телефон: +359 42614806
Електронна поща: m.boyanova@starazagora.bg
Факс: +359 42259132
код NUTS: BG344

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.starazagora.bg

Адрес на профила на купувача: http://starazagora.bg/profil-na-kupuvacha/protzeduri-po-zop-sled-15-04-2016/

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://starazagora.bg/profil-na-kupuvacha/protzeduri-po-zop-sled-15-04-2016/item/9744-izgotvyane-na-rabotni-investicionni-proekti-po-dve-obosobeni-pozicii
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Изготвяне на работни инвестиционни проекти за нуждите на Община Стара Загора“ по 2 обособени позиции.

II.1.2)Основен CPV код
71221000
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Обособена позиция 1: Изготвяне на работен проект за преустройство и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на съществуващи сгради с идентификатор 68850.502.342.1 и 68850.502.342.2 в сгради за социални жилища, УПИ XX-3910, кв. 527a по плана на гр. Стара Загора, ул. „Мусала“ № 26.

Обособена позиция 2: Изготвяне на работен проект за основен ремонт, реконструкция, обновяване, въвеждане на мерки за енергийна ефективност на административната сграда на Община Стара Загора, УПИ ІI-3560, кв. 1004, гр. Стара Загора.

Дейностите по 2-те обособени позиции следва да бъдат изпълнени в пълно съответствие със Заданията за проектиране, неразделна част от документацията за участие, както и с всички нормативни и поднормативни актове на българското законодателство в сферата на проектирането.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 120 833.33 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за само една обособена позиция
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Изготвяне на работен проект за преустройство и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на съществуващи сгради с идентификатор 68850.502.342.1 и 68850.502.342.2 в сгради за социални жилища, УПИ XX

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
71221000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG344
Основно място на изпълнение:

Гр. Стара Загора.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Изготвяне на работен проект за преустройство и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на съществуващи сгради с идентификатор 68850.502.342.1 и 68850.502.342.2 в сгради за социални жилища, УПИ XX-3910, кв. 527a по плана на гр. Стара Загора, ул. „Мусала“ № 26.

Дейностите следва да бъдат изпълнени в пълно съответствие със Заданията за проектиране, неразделна част от документацията за участие, както и с всички нормативни и поднормативни актове на българското законодателство в сферата на проектирането.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Концепция за изготвяне на проектна документация / Тежест: 50
Цена - Тежест: 50
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 58 333.33 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 60
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Изготвяне на работен проект за основен ремонт, реконструкция, обновяване, въвеждане на мерки за енергийна ефективност на административната сграда на Община Стара Загора, УПИ ІI-3560, кв. 1004, гр. Ст

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
71221000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG344
Основно място на изпълнение:

Гр. Стара Загора.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Изготвяне на работен проект за основен ремонт, реконструкция, обновяване, въвеждане на мерки за енергийна ефективност на административната сграда на Община Стара Загора, УПИ ІI-3560, кв. 1004, гр. Стара Загора. Дейностите следва да бъдат изпълнени в пълно съответствие със Заданията за проектиране, неразделна част от документацията за участие, както и с всички нормативни и поднормативни актове на българското законодателство в сферата на проектирането.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Концепция за изготвяне на проектна документация / Тежест: 50
Цена - Тежест: 50
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 62 500.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 60
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Не се изисква.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Не се изисква.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Не се изисква.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

И за 2-те обособени позиции:

1. Участникът попълва поле 1б) от раздел В: Технически и професионални способности в Част IV: „Критерии за подбор“ ЕЕДОП.

Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга.

2. За доказване на изискванията участникът попълва поле 6 от раздел В: Технически и професионални способности в Част IV: Критерии за подбор от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), в който описва данните за образованието и наличие на ППП за всяко лице от изискуемия персонал или ръководен и експертен състав, така че да се удостовери съответствие с минимално поставените изисквания за професионална компетентност.

Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи списък на техническите лица включени или не в състава на участника.

При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.

В случай на използване на подизпълнител, същият трябва да отговаря на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълнява, и за него да не са налице основания за отстраняване от процедурата.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

И за 2-те обособени позиции:

1. Участникът следва да е изпълнил дейности с предмет, идентични или сходни с тези на поръчката /1 или повече/ през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата.

*** Идентични или сходни с тези на поръчката са дейностите, свързани с изготвяне на технически проекти за обществени или жилищни сгради.

2. Участникът трябва да разполага с персонал и/или с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката, както следва:

1. Проектант по част „Архитектурна“ — да притежава пълна проектантска правоспособност по Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране /ЗКАИИП/;

2. Проектант по част „Конструктивна“ — да притежава пълна проектантска правоспособност по Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране /ЗКАИИП/;

3. Проектант по част „Електрическа“ — да притежава пълна проектантска правоспособност по Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране /ЗКАИИП/;

4. Проектант по част „ВиК“- да притежава пълна проектантска правоспособност по Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране /ЗКАИИП/;

6. Проектант по част „Геодезия“- да притежава пълна проектантска правоспособност по Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране /ЗКАИИП/;

7. Проектант по част „Паркоустройство и благоустройство“ — да притежава пълна проектантска правоспособност по Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране /ЗКАИИП/;

8. Проектант по част „ОВК“ — да притежава пълна проектантска правоспособност по Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране /ЗКАИИП/;

9. Проектант по част „Пожарна безопасност“- да притежава пълна проектантска правоспособност по Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране /ЗКАИИП/;

10. Проектант по част „ПУСО“- да притежава пълна проектантска правоспособност по Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране /ЗКАИИП/;

11. Проектант по част „ПБЗ“- да притежава пълна проектантска правоспособност по Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране /ЗКАИИП/.

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.1)Информация относно определена професия
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:
III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 16/05/2017
Местно време: 17:30
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 17/05/2017
Местно време: 11:00
Място:

Общинска администрация Стара Загора.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Получените заявления за участие или оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:

Възложителят отстранява от процедурата кандидат или участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП и посочените от възложителя обстоятелства по чл. 55, ал. 1 от ЗОП, възникнали преди или по време на процедурата.

Участникът, определен за изпълнител, представя гаранция за изпълнение в размер на 3 % от стойността на договора без ДДС за съответната обособена позиция. Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение. Гаранциите се предоставят в 1 от следните форми:

1. Парична сума — превод по набирателната сметка на Община Стара Загора: IBAN: BG65UNCR70003322236387 BIC: UNCRBGSF в Банка „УниКредит Булбанк“ АД;

2. Банкова гаранция;

3. Застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
България
Телефон: +359 29884070
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
11/04/2017