We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Services - 142619-2022

18/03/2022    S55

Poland-Szczecin: Refuse collection services

2022/S 055-142619

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Agencja Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Szczecinie
Postal address: ul. Potulicka 2
Town: Szczecin
NUTS code: PL Polska
Postal code: 70-230
Country: Poland
Contact person: Romualda Zawierucha
E-mail: dzp.sz@amw.com.pl
Telephone: +48 914472000
Fax: +48 914472001
Internet address(es):
Main address: https://amw.com.pl
Address of the buyer profile: https://amw.eb2b.com.pl/open-auctions.html
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://amw.eb2b.com.pl/open-auctions.html
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
National or federal agency/office
I.5)Main activity
Other activity: Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Przedmiotem zamówienia jest wywóz odpadów stałych z nieruchomości położonej w Stargardzie os. Hallera 11.

Reference number: DZP-OS.2610.7.2022
II.1.2)Main CPV code
90511000 Refuse collection services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

1. Przedmiotem zamówienia jest wywóz odpadów stałych z nieruchomości położonej

w Stargardzie os. Hallera 11.

2. Nazwy i kody zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień

90511000-2 USŁUGI WYWOZU ODPADÓW.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) zawarty jest w załączniku nr 1 do SWZ.

4. W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

5. Zamawiający informuje, że niniejsze postępowanie jest wydzieloną częścią zamówienia

o nazwie wywóz odpadów stałych i nieczystości ciekłych.

6. Na podstawie art. 441 ust. 1 ustawy, Zamawiający nie przewiduje możliwości skorzystania

z prawa opcji.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
Main site or place of performance:

Stargard os. Hallera 11.

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest wywóz odpadów stałych z nieruchomości położonej

w Stargardzie os. Hallera 11.

2. Nazwy i kody zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień

90511000-2 USŁUGI WYWOZU ODPADÓW.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) zawarty jest w załączniku nr 1 do SWZ.

4. W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

5. Zamawiający informuje, że niniejsze postępowanie jest wydzieloną częścią zamówienia

o nazwie wywóz odpadów stałych i nieczystości ciekłych.

6. Na podstawie art. 441 ust. 1 ustawy, Zamawiający nie przewiduje możliwości skorzystania

z prawa opcji.

H A R M O N O G R A M WYWOZU ODPADÓW I RODZAJÓW POJEMNIKÓW

ADRES NIERUCHOMOŚCI RODZAJ POJEMNIKA ILOŚĆ POJEMNIKÓW CZĘSTOTLIWOŚĆ WYWOZU

STARGARD OS. HALLERA 11 SM 1100 ODPADY ZMIESZANE 1 2 X W TYGODNIU

SM 240 PAPIER I TEKTURA 1 1 X NA CZTERY TYGODNIE

SM 240 TWORZYWA SZTUCZNE 1 1 X NA DWA TYGODNIE

SM 240 SZKŁO 1 1 X NA DWA TYGODNIE

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiający określa następujące warunki udziału w postępowaniu w zakresie zdolności do występowania w obrocie gospodarczym, tj.:

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełnia warunki udziału w postępowaniu dotyczące posiadania wpisu do „Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami” (zwanej dalej BDO), w zakresie transportu odpadów stanowiących przedmiot zamówienia – w przypadku, gdy Wykonawca samodzielnie będzie transportował odpady.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

ZOSTAŁY OKREŚLONE W PROJEKTOWAYCH WARUNKACH UMOWY STANOWIĄCH ZAŁACZNIK DO SWZ

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 19/04/2022
Local time: 09:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 17/07/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 19/04/2022
Local time: 10:00
Place:

OTWARCIE NASTĄPI NA PLATWORMI EB2B - https://amw.eb2b.com.pl/open-auctions.

Information about authorised persons and opening procedure:

ROMUALDA ZAWIERUCHA TEL. 91 447 21 08

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę. w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

2. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.

4. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

5. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” ustawy.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
VI.5)Date of dispatch of this notice:
14/03/2022