We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Services - 142791-2022

18/03/2022    S55

Poland-Zawiercie: Refuse collection services

2022/S 055-142791

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Postal address: ul. Podmiejska 53
Town: Zawiercie
NUTS code: PL224 Częstochowski
Postal code: 42-400
Country: Poland
Contact person: Krzysztof Cyberski
E-mail: kcyberski@zgkzawiercie.pl
Internet address(es):
Main address: http://www.zgkzawiercie.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: osoba prawna w której Miasto (organ władzy lokalnej) posiada ponad połowe udziałów
I.5)Main activity
Environment

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 20 03 07

Reference number: ZGK.PN-1/03/2022
II.1.2)Main CPV code
90511000 Refuse collection services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów wielkogabarytowych o kodzie 20 03 07 z terenu z Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Zawierciu przy ul. Podmiejskiej 53 w szacunkowej ilości ok. 4 000 Mg w terminie 6 miesięcy od dnia podpisania umowy. Minimalną ilość odpadu przeznaczonego do przekazania ustala się na 1 000 Mg.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
90513000 Non-hazardous refuse and waste treatment and disposal services
90511000 Refuse collection services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL224 Częstochowski
Main site or place of performance:

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Zawierciu przy ul. Podmiejskiej 53

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów wielkogabarytowych o kodzie 20 03 07 z terenu z Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Zawierciu przy ul. Podmiejskiej 53 w szacunkowej ilości ok. 4 000 Mg w terminie 6 miesięcy od dnia podpisania umowy. Minimalną ilość odpadu przeznaczonego do przekazania ustala się na 1 000 Mg. Odpady wielkogabarytowe będą przygotowane przez Zamawiającego do odbioru luzem, w postaci nierozdrobnionej.

Odpady pochodzą z bezpośredniej selektywnej zbiórki odpadów. Zamawiający nie ma możliwości określenia gwarantowanych przez Zamawiającego parametrów ilościowych, jakościowych i morfologicznych odpadów przekazywanych Wykonawcy w ramach niniejszej umowy. W związku z tym Wykonawca nie może dochodzić żadnych roszczeń od Zamawiającego z tego tytułu.

Rzeczywista ilość przekazanego do zagospodarowania odpadu wg zapotrzebowania Zamawiającego. Wykonawca nie może dochodzić żadnych roszczeń z tytułu zmniejszenia ilości odebranych odpadów.

Wykonawca zagospodaruje odpady w sposób zgodny z obowiązującymi

w tym zakresie przepisami prawa oraz procesami odzysku wyszczególnionymi

w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach.

Odpady zostaną zagospodarowane na instalacji Wykonawcy, na którą Wykonawca posiada decyzję zezwalającą na przedmiotowym terenie prowadzić działalność w zakresie przetwarzania tych odpadów (decyzja te będą stanowiły załącznik do umowy). Wykonawca oraz podmiot transportujący posiada wpis do BDO przez cały okres trwania umowy.

Zamawiający nie dopuszcza zmiany instalacji na etapie realizacji przedmiotu zamówienia.

Termin wykonania przedmiotu zamówienia wynosi 6 miesięcy od dnia podpisania umowy lub wcześniej gdy wyczerpie się określona ilość. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia ilości odpadów do odbioru i zagospodarowania o 20 % w stosunku do ilości podanej w punkcie 3 SWZ (Opis przedmiotu zamówienia) tj. 4 840 Mg w trakcie trwania umowy.

Załadunek oraz ważenie odpadu o kodzie 20 03 07 leży po stronie Zamawiającego. Transport i zagospodarowanie odpadów leży po stronie Wykonawcy.

Ważenie odbieranych przez Wykonawcę komponentów będzie odbywało się na legalizowanej wadze Zamawiającego i będzie każdorazowo potwierdzane dowodem ważenia. Dokument w postaci dowodu ważenia wygenerowany u Zamawiającego będzie stanowić wyłączną podstawę do określenia masy odebranych odpadów pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą.

Na podstawie dowodów ważenia wygenerowanych u Zamawiającego będzie następowało rozliczanie z Wykonawcą. Skalkulowana przez Wykonawcę cena jednostkowa za 1 Mg będzie podstawą do określenia należności za faktycznie odebraną ilość odpadów w danym miesiącu. Cena jednostkowa będzie zawierała w sobie wszelkie koszty, w tym m.in. koszty transportu i zagospodarowania odpadów.

Wykonawca zobowiązany jest do terminowego odbioru i transportu odpadów w miejsce docelowego zagospodarowania nie dłużej niż w terminie 48 h od momentu zgłoszenia odbioru przez Zamawiającego. Realizacja usługi w systemie ciągłym od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:00 do 20:00.

Zamawiający będzie każdorazowo sporządzał Kartę Przekazania Odpadu (KPO lub KPOK) za pośrednictwem indywidulanego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (zgodnie z art. 67 ust 5 ustawy o odpadach z dn 14 grudnia 2012 r Dz.U 2020 poz 797) oraz przekazywał potwierdzenie wygenerowania karty wskazanemu przez Wykonawcę Przewoźnikowi. Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić Kartę Przekazania Odpadu niezwłocznie po dostarczeniu odpadu.

Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w wyniku transportu odpadów od chwili ich wydania przez Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Zawierciu przy ul. Podmiejskiej 53 do czasu poddania ich i zakończenia procesów zagospodarowania.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Czas reakcji / Weighting: 20 %
Price - Weighting: 80 %
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 6
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 PZP, polegających na powtórzeniu podobnych usług, do 30% wartości zamówienia podstawowego, tj. usługa odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów wielkogabarytowych o kodzie 20 03 07 z terenu z Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Zawierciu przy ul. Podmiejskiej 53.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że posiadają:

a) aktualne decyzje zezwalające na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania odpadów o kodzie 20 03 07;

b) wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (DBO) prowadzonymi przez Marszałka Województwa, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2021 r. poz. 779) w zakresie transportu odpadów o kodzie 20 03 07.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na

warunkach określonych w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 20/04/2022
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 18/07/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 20/04/2022
Local time: 11:00
Place:
Information about authorised persons and opening procedure:

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w

zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

O udzielenie zam wienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.

108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 PZP;

Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że nie

podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Przedmiotowe oświadczenie Wykonawca

składa w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (ESPD/ JEDZ) stanowiącego Załącznik

nr 2 do Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (EU) nr 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającego

standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia. Informacje zawarte w JEDZ stanowią

wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej

oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia

podmiotowych środków dowodowych:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w:

• art. 108 ust. 1 pkt 1-2 PZP,

• art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zam wienie publiczne tytułem

środka karnego,

• art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. a PZP,

• art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. b PZP, dotyczącej ukarania za wykroczenie, za kt re wymierzono karę aresztu,

• art. 109 ust. 1 pkt 3 PZP, dotyczącej skazania za przestępstwo lub ukarania za wykroczenie, za kt re

wymierzono karę aresztu,

- sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

b) zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie

zalega z opłaceniem podatk w i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej

niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z

zaświadczeniem Zamawiający wymaga złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed

upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków i opłat wraz z odsetkami

lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

c) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń

Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego

Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na

ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP, wystawionego nie wcześniej

niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenie

społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający wymaga złożenia

dokument w potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał

płatności należnych składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotnej wraz z odsetkami lub grzywnami lub

zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

d) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności

Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej

złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

e) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP, o braku przynależności do tej samej

grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsument w (t. j.

Dz.U. 2021 poz. 275), z innym wykonawcą, kt ry złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności

do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty

niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej zgodnie z zał nr 4 do SWZ;

f) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust.

1 ustawy PZP, zgodnie z zał nr 5 do SWZ.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes

w uzyskaniu zamówieni oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych;

2. Odwołanie przysługuje na:

a) niezgodną z przepisami ustawy czynności Zamawiającego, podjętą

w postępowaniu o udzielenie zamówienia w tym na projektowane postanowienie umowy;

b) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.

3. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” ustawy PZP

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
15/03/2022