We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Services - 143260-2022

18/03/2022    S55

Denmark-Vordingborg: Sewage, refuse, cleaning and environmental services

2022/S 055-143260

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Vordingborg Kommune
National registration number: 29189676
Postal address: Valdemarsgade 43
Town: Vordingborg
NUTS code: DK022 Vest- og Sydsjælland
Postal code: 4760
Country: Denmark
Contact person: Christian Bogø Lindemer
E-mail: kontakt@tohv.dk
Internet address(es):
Main address: https://www.vordingborg.dk/
Address of the buyer profile: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/706ed2dd-9fd0-4561-bf82-41910e7ee8e6/publicMaterial
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/706ed2dd-9fd0-4561-bf82-41910e7ee8e6/publicMaterial
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/706ed2dd-9fd0-4561-bf82-41910e7ee8e6/homepage
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
Electronic communication requires the use of tools and devices that are not generally available. Unrestricted and full direct access to these tools and devices is possible, free of charge, at: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/706ed2dd-9fd0-4561-bf82-41910e7ee8e6/homepage
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Offentligt udbud af brøndsugning og hertil relaterede opgaver til Vordingborg Kommune

II.1.2)Main CPV code
90000000 Sewage, refuse, cleaning and environmental services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Udbud af aftalen vedr. udførelse af tømning af sandfangsbrønde på offentlige veje og kommunale ejendomme i Vordingborg Kommune.

Arbejdet omfatter tømning, oprensning og spuling af alle sandfangsbrønde, inkl. nedløbsbrønde på bygninger og sandfangsbrønde på følgende offentlige veje og kommunale ejendomme i Vordingborg Kommune:

• Kommunale veje, herunder ved broer

• Cykelstier langs veje

• Offentlige parkeringspladser

• Torve og andre pladser

• Kommunale ejendomme

Aftalen er opdelt i Standardopgaver og Regningsopgaver.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 4 800 000.00 DKK
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
90400000 Sewage services
90440000 Treatment services of cesspools
90450000 Treatment services of septic tanks
90460000 Cesspool or septic tank emptying services
90470000 Sewer cleaning services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: DK022 Vest- og Sydsjælland
Main site or place of performance:

Vordingborg Kommune

II.2.4)Description of the procurement:

Udbud af aftalen vedr. udførelse af tømning af rendestensbrønde på offentlige veje og kommunale ejendomme i Vordingborg Kommune.

Arbejdet omfatter tømning, oprensning og spuling af alle rendestensbrønde, inkl. nedløbsbrønde på bygninger og rendestensbrønde/sandfangsbrønde på følgende vejanlæg og kommunale ejendomme i Vordingborg Kommune:

• Kommunale veje, herunder ved broer

• Cykelstier langs veje

• Offentlige parkeringspladser

• Torve og andre pladser

• Kommunale ejendomme

Aftalen er opdelt i Standardopgaver og Regningsopgaver

Den vindende tilbudsgiver skal ikke overtage medarbejdere eller materiel.

Opgaveløsning, som fx spuleopgaver foranlediget af borgeres opgavebestilling og tømning af olieudskillere, er ikke omfattet af aftalen.

Standardopgaver omfatter følgende:

• Tømning af sandfangsbrønde på kommunale veje og ved kommunale ejendomme,

• Tømning af Ø1000 brønde,

• Tømning af septiktanke,

• Tømning af samletanke på op til hhv. 2 m3, 5 m3 og 10 m3 på færgen IDA, og ved rideskolen

Det oplyste antal brønde og tanke i Bilag C - Tilbudsliste er på grundlag af registreringer. Afregning vil ske efter dokumenteret antal oprensede brønde og tanke.

Brøndene tømmes hvert andet år således at ca. 1/2 renses hvert år. Ordregiver vurderer pr. erfaring at op til 10 % brønde skal tømmes oftere. Fremgangsmåden for opgaveudførsel kan afhænge af den konkrete brønds tilgængelighed og placering.

Enhedsprisen afregnes pr. stk., dog ikke tømning af toiletvogne, hvor prisen er baseret på afregning af 3 (tre) toiletvogne/tømninger pr. bestilling. Tømning af mere end 3 (tre) toiletvogne – op til og med 6 (seks) toiletvogne pr. bestilling, medvirker således til afregning af yderligere 3 (tre) toiletvogne.

Alle arbejder der ikke er medtaget under Standardopgaver afregnes som Regningsopgaver.

Timepriserne kommer kun til anvendelse, hvis der opstår et behov for udførelse af arbejder, som ikke er omfattet af Standardopgaverne. Den vindende tilbudsgiver skal kun udføre Regningsopgaver efter Ordregivers bestilling. Regningsopgaver omfatter bestilling af Akutopgaver.

Alle Regningsopgaver afregnes pr. time. For Akutopgaver modtager Leverandøren et engangstillæg på 500 kr.

Aftalen omfatter følgende Regningsopgaver:

Industrispuler

Tv-inspektion

(Spuleudstyr til 4x4 kørsel i terræn)

Tv-vogn til udarbejdelse af tv-rapporter i rør str. 150 – 800 mm., (Opgaves udføres med slamsuger, TV-vogn er tillægspris til slamsuger)

Ekstra mand

Satellitspuler

Lille slamsuger med max totalvægt 3500 kg./maksimalt akseltryk 2 ton.

Alm. Slamsuger

Fedtudskillere

Tømning af toiletvogne i forbindelse med Ordregivers opstilling af disse.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Organisation og bemanding / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 4 800 000.00 DKK
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Ordregiver kan yderligere forlænge aftalen i op til 2 x 12 måneder.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Ordregiver estimerer rammeaftalen til en maksimal værdi af 7.200.000 kr. i aftalens løbetid inkl. optionsår.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Tilbudsgiver skal sammen med tilbuddet fremsende en udfyldt udgave af det fælleseuropæiskeudbudsdokument (ESPD). Såfremt Tilbudsgiver baserer sig på andre enheders kapacitet eller udgør en sammenslutning af virksomheder (konsortier) skal der afleveres flere ESPD'er. ESPD er en egen-erklæring,der fungerer som foreløbigt bevis for, at Tilbudsgiver, andre enheder eller sammenslutningen opfylder kriterierne med hensyn til udelukkelse og egnethed. Disse oplysninger skal senere verificeres jf. Del VI: Supplerende

oplysninger, VI.3) Yderligere oplysninger .

Vejledning til udfyldelse af ESPD i ETHICS:

• Tilbudsgiver udfylder ESPD i ETHICS ved at klikke på ”Opret nyt svar: ESPD” under ”Tilbudsafgivelse” i henhold til de efterspurgte oplysninger herunder. Dokumentet kan gemmes undervejs ved at klikke på ”Gem ESPD”.

• Evt. andre enheder eller deltagere i sammenslutninger skal ligeledes aflevere ESPD. Disse tilføjes til udbuddet via pilen på ”Opret nyt svar: ESPD”. Ved at klikke på ”Inviter andre til at svare” fremkommer en tekstboks, hvor mailadresse på underleverandører udfyldes, hvorefter der trykkes ”Del med Begrænset adgang”.

Tilbudsgiver skal udfylde følgende i ESPD'ets del II: Oplysninger om den økonomiske aktør:

• Punkt A: Oplysninger om den økonomiske aktør.

• Punkt B: Oplysninger om den økonomiske aktørs repræsentanter.

• Punkt C: Oplysninger om udnyttelse af andre enheders kapacitet.

• Punkt D: Oplysninger om underleverandører, hvis kapacitet den økonomiske aktør ikke baserer sig på.

Tilbudsgiver skal udfylde følgende i ESPD'ets Del III: Udelukkelsesgrunde:

• Punkt A: Grunde vedr. straffedomme.

• Punkt B: Grunde vedr. betaling af skatter og afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger: Hvis der erudestående betalinger, oplyses ”Ja” og det udestående beløb oplyses.

• Punkt C: Grunde, der vedrører insolvens, interessekonflikter eller forsømmelse i forbindelse med udøvelsenaf erhvervet:

• Tilbudsgiver skal bekræfte, at denne ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde iudbudslovens § 135, stk. 1 - 3 og § 136. I modsat fald er Ordregiver forpligtet til at udelukke Tilbudsgiveren,jf. dog udbudslovens § 135, stk. 4 og 5.

Tilbudsgiver skal under ESPD'ets del III, punkt C bekræfte, at denne ikke er omfattet af følgende frivilligeudelukkelsesgrunde, jf. udbudslovens § 137, stk. 1:

Tilsidesættelse af visse forpligtelser, jf. nr. 1.

Forhold vedr. insolvens/konkurs el.lign., jf. nr. 2.

Alvorlige pligtforsømmelser, jf. nr. 3.

Aftale med henblik på konkurrencefordrejning, jf. nr. 4.

Mislighold af tidligere offentlig kontrakt, jf. nr. 5.

Uretmæssig påvirkning af Ordregivers beslutningsproces, jf. nr. 6.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Tilbudsgiver skal oplyse ”Bruttofortjeneste” for hvert af de seneste tre (3) afsluttede regnskaber ved tidspunktet for tilbudsfrist.

Tilbudsgiver trykker på ”+” for at få mulighed for at udfylde flere omsætningstal

Tilbudsgiver skal oplyse ”Soliditetsgrad” for hvert af de tre (3) seneste afsluttede regnskaber ved tidspunktet for tilbudsfrist.

Tilbudsgiver trykker på ”+” for at få mulighed for at udfylde flere omsætningstal

Tilbudsgiver skal oplyse egenkapitalen som ”Finansielt nøgletal" for hvert af de seneste tre (3) afsluttede regnskaber ved tidspunktet for tilbudsfrist, hvilket oplyses under ”Beskrivelse”.

Egenkapitalen skal beregnes og oplyses efter metoden angivet i Årsregnskabslovens § 25 (LBK nr. 838 af 08/08/2019).

Tilbudsgiver trykker på ”+” for at få mulighed for at udfylde flere nøgletal.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Det er et mindstekrav, at bruttofortjenesten er på mindst 1,5 mio. DKK for hvert af de tre (3) anførte afsluttede regnskabsår.

Det er et mindstekrav, at soliditetsgraden er på mindst 15% for hvert af de af de tre (3) anførte afsluttede regnskabsår.

Det er et mindstekrav, at egenkapitalen er positiv for hvert af de seneste tre (3) afsluttede regnskabsår.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Tilbudsgiver skal anføre de op til fem (5) referencer, som alene eller sammen opfylder mindstekravene jf. sidste bullet.

Hvis der oplyses flere referencer, vurderer Ordregiver alene på de fem (5) nyeste referencer. Ved nyeste forstås uafsluttede referencer eller referencer med ophør nærmest tilbudsfristen. Hvis flere referencer er uafsluttede, vurderer Ordregiver på referencerne med nyeste startdato.

Tilbudsgiver trykker på ”+” for at få mulighed for at udfylde flere referencer.

Referencerne skal være udført inden for de seneste tre (3) år regnet fra datoen for tilbudsfristens udløb.

Ordregiver vil se bort fra referencer, der er afsluttet mere end tre (3) år før tilbudsfristen.

For referencer med startdato der er ældre, men hvor der er afsluttet ydelser (delopgaver) indenfor de seneste tre (3) år, vil Ordregiver alene vurdere på de ydelser (delopgaver), som Tilbudsgiver har løst inden for de seneste tre (3) år regnet fra tilbudsfristens udløb. Det er Tilbudsgivers ansvar at udspecificere indholdet af referencen, så det tydeligt fremgår, hvilke ydelser (delopgaver) det drejer sig om.

Referencerne skal indeholde følgende:

1. Beskrivelse: Beskrivelse af opgaven/opgaverne med fokus på de elementer, som gør referencen konditionsmæssig i forhold til mindstekravene nedenfor. Der kan desuden i beskrivelsen oplyses den/de periode(r), hvor opgaven har været udført (start- og slutdatoer).

2. Beløb: Opgavens/opgavernes værdi i DKK, dvs. det beløb som kunden har betalt for at få udført opgaven/opgaverne.

3. Dato: Dato for opstart (startdato) samt dato for færdiggørelsen (slutdato) af den seneste opgave, der er anført under ”Beskrivelse”. For referencer som endnu ikke er afsluttet efterlades feltet ”Slutdato” blankt/tomt.

4. Modtagere: Kundenavn inkl. kontaktperson og telefonnummer på denne.

Minimum level(s) of standards possibly required:

• Det er et mindstekrav, at Tilbudsgiver kan fremvise minimum en (1) reference for hver af nedenstående opgaver udført for en kommunal kunde inden for de seneste tre (3) år:

1. Tømning af sandfangsbrønde på vejanlæg og ejendomme

2. Industrispuler, rodskæring med højtryk

• Mindstekravet kan opfyldes ved en reference indeholdende samtlige ovennævnte opgaver eller ved en kombination af referencer fra flere kommunale kunder, så længe referencerne samlet godtgør, at hver af de nævnte opgaver er udført for mindst én (1) kommunal kunde.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Rammeaftalen indeholder arbejdsklausuler

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with a single operator
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 20/04/2022
Local time: 12:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Danish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 6 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 20/04/2022
Local time: 12:00

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic ordering will be used
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

Tilbudsgiver opfordres til at søge eventuelle uklarheder og usikkerheder afklaret ved at stille spørgsmål til udbuddet.

Alle spørgsmål skal stilles i udbudssystemet Ethics ved at klikke på ikonet + under ”Spørgsmål”. Herefter udfyldes dialogboksen med henvisning og spørgsmålet. Ved at klikke på send fremsendes spørgsmålet til ordregiver.

Ordregiver besvarer spørgsmål ved at uploade spørgsmål/svar-dokumentet under ”Udbudsdokumenter”.

Det er tilbudsgivers eget ansvar at holde sig ajour med materialet i udbudssystemet Ethics.

Spørgsmål modtaget inden spørgefristen vil blive besvaret af ordregiver, hvorimod spørgsmål modtaget efterspørgefristens udløb, alene vil blive besvaret, hvis spørgsmålets karakter ikke gør det uforholdsmæssigt byrdefuldt for ordregiver at besvare spørgsmålet inden svarfristen. Spørgsmål modtaget senere end 7 dage inden tilbudsfristen, vil som udgangspunkt ikke blive besvaret.

Tekniske spørgsmål omkring brugen af udbudssystemet Ethics skal stilles til supporten: 70 22 70 07 eller klikke på ikonet ”Kundeservice”.

Tilbudsgiver, andre enheder og sammenslutninger skal, på ordregivers opfordring, fremlægge dokumentation for de oplysninger, som er afgivet i ESPD’et i forbindelse med tilbuddet. Nedenfor beskrives det, hvordan denne dokumentation skal fremlægges.

Ordregiver er berettiget, men ikke forpligtet, til at anmode tilbudsgiver, sammenslutningens deltagere eller andre enheder om at supplere eller præcisere den modtagne dokumentation.

Hvis tilbudsgiver, sammenslutningens deltagere eller andre enheder er fra Danmark, fremlægges dokumentationen i form af en serviceattest fra Erhvervsstyrelsen. Serviceattesten skal indeholde oplysninger fra:

- Skifteretten v. Domstolsstyrelsen

- Skatteforvaltningen

- ATP

- Politiet (Kriminalregistret).

Bemærk, at der skal udfyldes og underskrives en ”samtykkeerklæring”, som skal uploades i forbindelse medbestillingen af serviceattesten. Serviceattesten bestilles hos Virk.

Serviceattesten må maksimalt være seks (6) måneder gammel regnet fra den dato som ordregiver har fastsat som frist.

Til orientering er behandlingstiden hos Erhvervsstyrelsen ca. to (2) uger fra bestilling er modtaget.

Hvis tilbudsgiver, en eller flere af deltagerne i sammenslutningen eller andre enheder ikke er fra Danmark, skal denne som udgangspunkt fremlægge de former for dokumentation, som fremgår af e-Certis. E-Certis eret online informationssystem, som skal benyttes til at finde frem til den rette dokumentation, der skal anvendes af EU-medlemslandene, i forbindelse med udbud. Såfremt disse lande ikke udsteder de relevante certifikater eller dokumenter, eller de udstedte certifikater eller dokumenter ikke dækker alle de relevante tilfælde, kan de erstattes af en erklæring under ed.

Anvendes edsaflæggelse ikke i det pågældende land, kan der i stedet anvendes en erklæring på tro og love.

Verifikation af afgivne oplysninger i ESPD’ets del IV – udvælgelseskriterier sker på følgende måde:

- Der skal ikke aflevere dokumentation for referencer, men ordregiver forbeholder sig retten til at få bekræftet referencernes rigtighed hos kunderne. Hvis en tilbudsgiver har baseret sin formåen på andre enheders ressourcer eller udgør en sammenslutning skal der indsendes følgende dokumentation:

- En støtteerklæring hvormed andre enheder erklærer at have stillet alle nødvendige ressourcer til rådighed for tilbudsgiver i forbindelse med nærværende udbud. Egen erklæring kan anvendes.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Klagenævnet for udbud
Postal address: Toldboden 2
Town: Viborg
Postal code: 8800
Country: Denmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telephone: +45 72405708
Internet address: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

I henhold til § 7, stk. 2 i lovbekendtgørelse nr. 593 af 2. juni 2016 om Klagenævnet for Udbud (i det følgende benævnt ”Lov om Klagenævnet for Udbud”), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, som ikke er omfattet af stk. 1, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud

inden:

1) 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for

beslutningen.

2) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

3) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

4) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171,stk. 4.

5) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens §185, stk. 2, 2. pkt.

En klage over at ordregiveren i strid med udbudsloven eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende,skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren i henhold til Lov om Klagenævnet for Udbud § 4 har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

I henhold til Lov om Klagenævnet for Udbud § 6, stk. 4 skal klageren senest samtidig med, at en klageindgives til Klagenævnet for Udbud, skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagenikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på www.naevneneshus.dk

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postal address: Carl Jacobsens Vej 35
Town: Valby
Postal code: 2500
Country: Denmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telephone: +45 41715000
Internet address: www.kfst.dk
VI.5)Date of dispatch of this notice:
15/03/2022