Services - 143768-2017

14/04/2017    S74    - - Services - Contract notice - Open procedure 

Lithuania-Jurbarkas: Landscape architectural services

2017/S 074-143768

Contract notice

Services

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

I.1)Name, addresses and contact point(s)

Jurbarko rajono savivaldybės administracija
188713933
Dariaus ir Girėno g. 96
For the attention of: Roberta Raškevičienė
LT-74187 Jurbarkas
Lithuania
Telephone: +370 44770185
E-mail: roberta.raskeviciene@jurbarkas.lt
Fax: +370 44770166

Internet address(es):

General address of the contracting authority: htpp://jurbarkas.lt
Electronic access to information: htpp://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt
Electronic submission of tenders and requests to participate: htpp://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt
I.2)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.3)Main activity
General public services
I.4)Contract award on behalf of other contracting authorities
The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no

Section II: Object of the contract

II.1)Description
II.1.1)Title attributed to the contract by the contracting authority:
Raudonės (rezidencinės) pilies parko sutvarkymo techninio projekto parengimo bei tvarkybos darbų projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos.
II.1.2)Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
Services
Service category No 12: Architectural services; engineering services and integrated engineering services; urban planning and landscape engineering services; related scientific and technical consulting services; technical testing and analysis services
Main site or location of works, place of delivery or of performance: Jurbarko rajonas.
NUTS code
II.1.3)Information about a public contract, a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)
The notice involves a public contract
II.1.4)Information on framework agreement
II.1.5)Short description of the contract or purchase(s)
Teikėjas turės parengti Raudonės (rezidencinės) pilies parko sutvarkymo techninį projektą, tvarkybos darbų projektą, atlikti istorinius, archeologinius, hidrologinius, dendrologinius tyrimus, parengti topografinę nuotrauką, atlikti medžių taksaciją, vykdyti projekto vykdymo priežiūrą parko sutvarkymo darbų metu. Tvarkybos darbų projektas gali būti rengiamas kaip sudėtinė techninio projekto dalis, tvarkybos darbų projektas techniniame projekte turi būti pateikiamas kartu su leidimu tvarkomiesiems paveldosaugos darbams atlikti.
II.1.6)Common procurement vocabulary (CPV)

71420000, 71351810, 73110000, 71351811, 71248000

II.1.7)Information about Government Procurement Agreement (GPA)
The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no
II.1.8)Lots
This contract is divided into lots: no
II.1.9)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2)Quantity or scope of the contract
II.2.1)Total quantity or scope:
Raudonės (rezidencinės) pilies parko sutvarkymo techninio projekto parengimo bei tvarkybos darbų projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos.
II.2.2)Information about options
Options: no
II.2.3)Information about renewals
This contract is subject to renewal: no
II.3)Duration of the contract or time limit for completion
Duration in months: 13 (from the award of the contract)

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions relating to the contract
III.1.1)Deposits and guarantees required:
9.1. Per 10 (dešimt) kalendorinių dienų po Sutarties pasirašymo Paslaugų teikėjas turi pateikti Užsakovui Sutarties įvykdymo užtikrinimą, atitinkantį Konkurso dokumentų reikalavimus (ne mažiau kaip 7 proc. nuo sutarties vertės)Jei Paslaugų teikėjas pažeidžia Paslaugų tarpinius ar galutinį teikimo terminus dėl jo ar su juo susijusių asmenų kaltės, suteikia netinkamos kokybės Paslaugas ar jų dalį ir/arba kitaip nevykdo ar netinkamai vykdo Sutartį, Paslaugų teikėjas už kiekvieną pažeidimą moka Užsakovui 0,02 % (dviejų šimtųjų) procento dydžio delspinigius nuo bendros Sutarties kainos sumos už kiekvieną pažeidimo dieną iki visiško pažeidimo pašalinimo dienos bei įsipareigoja atlyginti visus su pažeidimu susijusius nuostolius. Jei perkančioji organizacija laiku neįvykdo mokėjimų Paslaugų teikėjui, kurie vykdytini pagal šią Sutartį, Užsakovas moka Paslaugų teikėjui 0,02 % (dviejų šimtųjų) procento dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos Sutarties sumos už kiekvieną pažeidimo dieną.
III.1.2)Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:
Sutartis su teikėju bus pasirašoma tik tuo atveju, jeigu bus skirtas Europos Sąjungos finansavimas. Perkančioji organizacija įsipareigoja apmokėti Paslaugų teikėjo pateiktas sąskaitas faktūras už tinkamai suteiktas Paslaugas ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po sąskaitos faktūros gavimo dienos.
III.1.3)Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:
Pasiūlymą teikianti ūkio subjektų grupė neprivalo įsteigti juridinio asmens.
III.1.4)Other particular conditions
The performance of the contract is subject to particular conditions: no
III.2)Conditions for participation
III.2.1)Personal situation of economic operators, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: 1. Kvalifikaciniai reikalavimai
Teikėjas (fizinis asmuo) arba teikėjo (juridinio asmens) vadovas ar ūkinės bendrijos tikrasis narys (nariai), turintis (turintys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ir buhalteris (buhalteriai) ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (turintys) teisę surašyti ir pasirašyti teikėjo apskaitos dokumentus, neturi teistumo (arba teistumas yra išnykęs ar panaikintas), arba dėl teikėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam, už kyšininkavimą, tarpininko kyšininkavimą, papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, mokesčių nesumokėjimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą. Dėl teikėjo iš kitos valstybės nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už 31.3.2004 Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo 45 straipsnio 1 dalyje išvardytuose Europos Sąjungos teisės aktuose apibrėžtus nusikaltimus.
Pateikiama išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos, arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas (skaitmeninė dokumento kopija), patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas (skaitmeninė dokumento kopija), liudijantis, kad teikėjas neturi teistumo, išduotas ne anksčiau kaip likus 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas.
2. Teikėjas yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu pagal šalies, kurioje jis registruotas, ar šalies, kurioje yra perkančioji organizacija, reikalavimus. Teikėjas laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, jeigu jo neįvykdytų įsipareigojimų suma yra mažesnė kaip 50 EUR. Pateikiama Valstybinės mokesčių inspekcijos išduotas dokumentas arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas (skaitmeninė dokumento kopija) apie atsiskaitymą su valstybės biudžetu.
Jeigu teikėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti dokumentų, patvirtinančių socialinio draudimo įmokų sumokėjimą. Perkančioji organizacija duomenis tikrina paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną, nurodytą skelbime. Lietuvos Respublikoje registruotas teikėjas, kuris yra fizinis asmuo, pateikia Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių ir kitų Valstybinio socialinio draudimo fondo įstaigų, susijusių su Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimu, išduotą dokumentą (skaitmeninę dokumento kopiją), arba pateikia valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą (skaitmeninę dokumento kopiją), patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis.
Kitos valstybės teikėjas, kuris yra fizinis arba juridinis asmuo, pateikia šalies, kurioje jis yra registruotas, kompetentingos valstybės institucijos išduotą pažymą, patvirtinančią socialinio draudimo įmokų sumokėjimą (skaitmeninę dokumento kopiją).
Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentai išduoti anksčiau, tačiau jame nurodyta, kad jis galioja susipažinimo su elektroniniais pasiūlymais dieną, toks dokumentas yra priimtinas.
3. Teikėjas (fizinis asmuo) arba teikėjo (juridinio asmens) dalyvis, turintis balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime, neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už nusikalstamą bankrotą. Pateikiama išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas, išduotas ne anksčiau kaip likus 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. Pateikiamos dokumentų skaitmeninės kopijos.
Jeigu teikėjas (juridinis asmuo) neturi vieno dalyvio (fizinio asmens), turinčio balsų daugumą teikėjo akcininkų susirinkime, arba dalyvis, turintis balsų daugumą teikėjo akcininkų susirinkime, yra juridinis asmuo pakanka pateikti teikėjo vadovo ar jo įgalioto asmens parašu patvirtintą deklaraciją apie teikėjo akcininkus.
III.2.2)Economic and financial ability
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: 1. Pateikiama teikėjo pažyma apie atitinkamų metų gautas pajamas.
Minimum level(s) of standards possibly required: 1. Teikėjo vidutinės metinės veiklos pajamos per pastaruosius 3 finansinius metus arba per laiką nuo teikėjo įregistravimo dienos (jeigu teikėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 finansinius metus) turi būti ne mažesnės kaip 70 000 EUR su PVM.
III.2.3)Technical capacity
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:
1. Pateikiama aplinkos apsaugos sistemos (EMAS arba ISO 14001 ar kt.) sertifikato ar lygiaverčių dokumentų kopijos. Perkančioji organizacija taip pat priima kitus teikėjų įrodymus apie lygiavertes aplinkos apsaugos vadybos priemones.
2. Pateikiama teikėjo pažyma apie atitinkamų metų gautas pajamas iš kultūros paveldo objektų projektavimo paslaugų.
3. Pateikiama per paskutinius 3 metus arba per laiką nuo teikėjo įregistravimo dienos (jeigu teikėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 metus) įvykdytų ar vykdomų sutarčių sąrašas kartu su užsakovų pažymomis, kad paslaugos buvo suteiktos tinkamai. Pažymose turi būti nurodyta sutarties vertė, data ir vieta, be to, ar paslaugos buvo suteiktos pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių paslaugų atlikimą, reikalavimus.
4. Pateikiama:
1. Siūlomų specialistų sąrašas, kuriame nurodomas specialisto vardas, pavardė, numatomos funkcijos,
2. Specialistų gyvenimo aprašymai, kuriuose pateikiami duomenys apie profesinę darbo patirtį, pagrindžiančią siūlomo specialisto atitikimą kvalifikacijos reikalavimams, darbovietės, specialisto turimi atestatai, atestato numeris, specialisto kontaktiniai duomenys (telefono numeris, elektroninio pašto adresas).
3. Turimų kvalifikacijos atestatų kopijos.
Minimum level(s) of standards possibly required:
1. Teikėjas yra įdiegęs aplinkos apsaugos vadybos sistemą projektavimo srityje, atitinkančią EMAS arba LST EN ISO 14001 arba lygiavertį standartą.
2. Teikėjas per paskutinius 3 metus arba per laiką nuo teikėjo įregistravimo dienos (jei teikėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 metus) yra tinkamai įvykdęs (ir) ar vykdo bent vieną viešosios erdvės objekto projektavimo sutartį, kurios projektavimo paslaugų vertė ar įvykdytų projektavimo paslaugų dalies vertė savo pajėgumais ne mažesnė kaip 50 000 EUR su PVM.
4. Teikėjas turi turėti kvalifikuotus specialistus:
1. Ypatingo statinio projekto vadovą, turintį teisę eiti ypatingo statinio projekto vadovo pareigas ir turintį Aplinkos ministerijos išduotą kvalifikaciją patvirtinantį dokumentą bei nemažesnę kaip 2 metų darbo patirtį.
2. Projekto vykdymo priežiūros vadovą, turintį teisę eiti ypatingo statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo pareigas ir turintį Aplinkos ministerijos išduotą kvalifikaciją patvirtinantį dokumentą bei nemažesnę kaip 2 metų darbo patirtį.
3. Specialistą, turintį Kultūros paveldo departamento prie LR Kultūros ministerijos išduotą ne žemesnės, nei II kategorijos specialisto atestatą, suteikiantį teisę rengti tvarkomųjų paveldosaugos darbų projektus ir įgyvendinęs bent vieną nekilnojamo kultūros paveldo objekto tvarkybos projekto parengimo sutartį.
4. Želdynų projektų vadovą, turintį Želdynų projektų rengimo vadovo atestatą, išduotą vadovaujantis Želdynų projektų rengimo vadovo atestavimo tvarkos aprašu, patvirtintu LR aplinkos ministro 2008 m. sausio 22 d. įsakymu Nr. D1-49, vadovavusį bent vienai kraštovaizdžio sutvarkymo techninio projekto parengimo sutarčiai.
5. Archeologinių tyrimų specialistą, turintį LR Kultūros ministerijos išduotą ne žemesnės, nei III kategorijos specialisto atestatą, suteikiantį teisę atlikti nekilnojamojo kultūros paveldo taikomuosius mokslinius ardomuosius tyrimus.
6 .Ypatingo statinio projekto dalies – sklypo sutvarkymo – vadovą, turintį teisę eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovo pareigas, turintį teisę rengti ne žemesnės kaip I kategorijos tvarkomųjų paveldosaugos darbų projektus (veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos darbų projektų rengimas, specializacija – architektūros projektai), turintį ne mažesnę kaip 2 metų patirtį, rengiant kultūros paveldo objektų techninius (tvarkybos) projektus, tinkamai parengusį bent vieną teritorijos kultūros paveldo objekto, techninį projektą.
7. Projekto dalies – pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalies – vadovą, turintį teisę eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovo pareigas, turintį teisę rengti ne žemesnės kaip I kategorijos tvarkomųjų paveldosaugos darbų projektus (veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos darbų projektų rengimas, specializacija – architektūros projektai), turintį ne mažesnę kaip 2 metų patirtį, rengiant kultūros paveldo objektų techninius (tvarkybos) projektus, tinkamai parengusį bent vieną teritorijos kultūros paveldo objekto, techninį projektą
8. Matininką-geodezininką, turintį Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos išduotą geodezininko kvalifikacijos pažymėjimą.
Teikėjas gali pasiūlyti 1 (vieną) specialistą į visas ar kelias pozicijas, jei jis atitinka keliamus reikalavimus.
III.2.4)Information about reserved contracts
III.3)Conditions specific to services contracts
III.3.1)Information about a particular profession
Execution of the service is reserved to a particular profession: no
III.3.2)Staff responsible for the execution of the service
Legal persons should indicate the names and professional qualifications of the staff responsible for the execution of the service: yes

Section IV: Procedure

IV.1)Type of procedure
IV.1.1)Type of procedure
Open
IV.1.2)Limitations on the number of operators who will be invited to tender or to participate
IV.1.3)Reduction of the number of operators during the negotiation or dialogue
IV.2)Award criteria
IV.2.1)Award criteria
Lowest price
IV.2.2)Information about electronic auction
An electronic auction will be used: no
IV.3)Administrative information
IV.3.1)File reference number attributed by the contracting authority:
IV.3.2)Previous publication(s) concerning the same contract
no
IV.3.3)Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 15.5.2017 - 10:00
Payable documents: no
IV.3.4)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
23.5.2017 - 10:00
IV.3.5)Date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.3.6)Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Lithuanian.
IV.3.7)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
until: 31.8.2017
IV.3.8)Conditions for opening of tenders
Date: 23.5.2017 - 10:45

Place:

Dariaus ir Girėno g. 96, Jurbarkas, 112 kabinetas

Persons authorised to be present at the opening of tenders: yes
Additional information about authorised persons and opening procedure: Pasiūlymą pateikę tiekėjai ar jų įgalioti asmenys.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about European Union funds
The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Reference to project(s) and/or programme(s):
VI.3)Additional information
Pirkimas vykdomas CVP IS priemonėmis. Pasiūlymus pateikti gali tik teikėjai registruoti CVP IS. Registracija CVP IS yra nemokama.
VI.4)Procedures for appeal
VI.4.1)Body responsible for appeal procedures
VI.4.2)Lodging of appeals
Precise information on deadline(s) for lodging appeals: Ne vėliau kaip per 15 dienų nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo teikėjams dienos arba 10 dienų nuo paskelbimo apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus, jeigu Viešųjų pirkimų įstatymas nenumato reikalavimo raštu informuoti teikėjus apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus.
VI.4.3)Service from which information about the lodging of appeals may be obtained
VI.5)Date of dispatch of this notice:
11.4.2017