We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Services - 144960-2022

18/03/2022    S55

Poland-Warsaw: Professional services for the oil industry

2022/S 055-144960

Contract notice – utilities

Services

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)Name and addresses
Official name: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA
National registration number: PL
Postal address: Marcina Kasprzaka 25
Town: Warszawa
NUTS code: PL Polska
Postal code: 01-224
Country: Poland
Contact person: Tomasz Matysiak
E-mail: publiczne@pgnig.pl
Telephone: +48 221068034
Internet address(es):
Main address: www.przetargi.pgnig.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.przetargi.pgnig.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.6)Main activity
Extraction of gas and oil

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Utrzymywanie w gotowości drużyny ratowniczej oraz udział w akcjach ratowniczych i pracach profilaktycznych

Reference number: ZP/PGNG/22/0011/OR/DT
II.1.2)Main CPV code
76200000 Professional services for the oil industry
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Utrzymywanie w gotowości drużyny ratowniczej oraz udział w akcjach ratowniczych i pracach profilaktycznych.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
II.2.4)Description of the procurement:

Utrzymywanie w gotowości drużyny ratowniczej oraz udział w akcjach ratowniczych i pracach profilaktycznych.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

1. Wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia wraz z informacją na temat posiadanych kwalifikacji zawodowych (rodzaj i nr uprawnień), zgodnie z pkt 6.1.2.4 b) SWZ ze wskazaniem zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SWZ.

2. Wykazu wykonanych usług, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania, oraz odbiorców, dla których usługi były wykonane, lub są wykonywane – sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SWZ.

3. Dowodów, że usługi wymienione w wykazie zostały wykonane lub są wykonywane należycie, w tym:

a) referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane wskazane w wykazie, o którym mowa w pkt. 8.8.2. SWZ. W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;

b) oświadczenie Wykonawcy składającego ofertę – jeżeli z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać referencji, o których mowa w pkt. 8.8.3. lit. a) SWZ;

Uwaga!! Zamawiający nie uzna, jako dowodu faktur itp. dokumentów, z uwagi na fakt, iż ich treść nie potwierdza należytego wykonania zamówienia.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że

a) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie uczestniczył (a w przypadku usług okresowych lub ciągłych - uczestniczy) w realizacji 5 akcji ratowniczych lub prac profilaktycznych, odpowiadających swoim rodzajem usłudze objętej przedmiotem zamówienia.

Za usługę odpowiadającą swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia Zamawiający uzna usługę obejmującą wykonanie prac profilaktycznych lub akcji ratowniczych na otworach wiertniczych realizowanych dla potrzeb poszukiwania złóż węglowodorów, w tym minimum jedną pracę w warunkach występowania siarkowodoru.

b) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi kwalifikacje wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1420 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Energii z dnia 16 marca 2017 r.

w sprawie ratownictwa górniczego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1052), w następującej minimalnej liczbie:

- 10 Zastępów ratowniczych;

- 10 Mechaników sprzętu ratowniczego;

- 4 Specjalistów do pełnienia funkcji: kierownika bazy ratowniczej, kierownika akcji w obiekcie, kierownika prac profilaktycznych;

którzy:

- posiadają aktualne badania lekarskie dopuszczające do wykonywania pracy, w tym pełnienia funkcji (odpowiednio): ratownika górniczego, mechanika sprzętu ratowniczego, specjalisty;

- posiadają aktualne szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy;

- władają językiem polskim w mowie i piśmie, w stopniu niezbędnym

do wykonywania powierzonych czynności.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia powyższe wymagania może spełniać jeden, kilku lub łącznie wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie Zamówienia.

III.1.4)Objective rules and criteria for participation
List and brief description of rules and criteria:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy, zgodnie z art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019) zwanej w dalszej części „ustawą” lub „Pzp”:

1. nie podlegają wykluczeniu:

a) na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy;

b) na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 ustawy Pzp;

2. spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w niniejszym ogłoszeniu i SWZ.

Dokument SWZ dostępny jest na stronie Zamawiającego (www.przetargi.pgnig.pl).

III.1.6)Deposits and guarantees required:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w niniejszym Postępowaniu.

III.1.7)Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:

Warunki finansowania i płatności określone zostały przez Zamawiającego w załącznikach do SIWZ

III.1.8)Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:

W przypadku, kiedy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, zobowiązani są przedstawić dokument ustanawiający pełnomocnika upoważnionego do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia.

Wszystkie dokumenty składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem, odpowiednio przez Wykonawcę, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, chyba że zapisy SIWZ stanowią inaczej. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy załączyć oryginał właściwego pełnomocnictwa w formie elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym mocodawcy (o ile

umocowanie nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty).

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Warunki realizacji umowy określone zostały przez Zamawiającego w załączniku nr 4 do SWZ – projekt umowy

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 19/04/2022
Local time: 11:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 17/07/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 19/04/2022
Local time: 11:30

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: https://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Internet address: https://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp. Odwołanie wobec treści Ogłoszenia o zamówieniu lub wobec postanowień SWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji Ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SWZ na stronie internetowej Zamawiającego. Szczegółowe wymogi dotyczące sposobu złożenia odwołania zawiera dział IX ustawy Pzp.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: https://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
14/03/2022