Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Építési beruházás - 144996-2015

Normál nézet megjelenítése

28/04/2015    S82

Belgium-Brüsszel: AO 06D20/2015/M010 – Az Európai Parlament brüsszeli Paul-Henri Spaak épülete -2b007 területének felújítása

2015/S 082-144996

Ajánlati/részvételi felhívás

Építési beruházás

2004/18/EK irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)

Hivatalos név: Európai Parlament
Postai cím: rue Wiertz 60
Város: Brüsszel
Postai irányítószám: 1047
Ország: Belgium
Címzett: Szerződéskötő és Közbeszerzési Egység
E-mail: inlo.ao-bru@ep.europa.eu

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://europarl.europa.eu

Elektronikus hozzáférés az információkhoz: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=775

További információ a következő címen szerezhető be:
A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
Hivatalos név: TED eTendering
Postai cím: rue Wiertz 60
Város: Brüsszel
Postai irányítószám: 1047
Ország: Belgium
Kapcsolattartó személy: Szerződéskötő és Közbeszerzési Egység
Címzett: MTY 08R003 iroda
E-mail: inlo.ao-bru@europarl.europa.eu
Internetcím: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=775

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
Hivatalos név: Európai Parlament
Postai cím: rue Wiertz 60
Város: Brüsszel
Postai irányítószám: 1047
Ország: Belgium
Kapcsolattartó személy: Szerződéskötő és Közbeszerzési Egység
Címzett: MTY 08R003 iroda
E-mail: inlo.ao-bru@europarl.europa.eu

I.2)Az ajánlatkérő típusa
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
I.3)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
I.4)Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem

II. szakasz: A szerződés tárgya

II.1)Meghatározás
II.1.1)Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:
AO 06D20/2015/M010 – Az Európai Parlament brüsszeli Paul-Henri Spaak épülete -2b007 területének felújítása.
II.1.2)A szerződés típusa és a teljesítés helye
Építési beruházás
A teljesítés helye: Brüsszel.
NUTS-kód
II.1.3)Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul
II.1.4)Keretmegállapodásra vonatkozó információk
II.1.5)A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása
Olvasó helyiség létrehozására irányuló munkálatok végrehajtása az Európai Parlament brüsszeli Paul-Henri Spaak épülete -2. emeletén bizalmas anyagok feldolgozásához.
II.1.6)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

44115800 Belső épületszerelvények

II.1.7)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
II.1.8)Részek
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.9)Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok): nem
II.2)Szerződés szerinti mennyiség
II.2.1)Teljes mennyiség:
II.2.2)Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ
Vételi jog (opció): nem
II.2.3)Meghosszabbításra vonatkozó információk
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.3)A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
napban: 60 (a szerződés megkötésétől számítva)

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1)A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
A szerződéses összérték 10 %-át kitevő, azonnal lehívható, visszavonhatatlan és feltétel nélküli teljesítési garanciáról kell gondoskodni az első fizetési kérelem benyújtását megelőzően. A garancia létesítését az Európai Parlament számvevője által jóváhagyott bank, pénzintézet vagy harmadik fél által kibocsátott garancialevéllel kell igazolni.
III.1.2)Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A szerződés teljesítésével kapcsolatos összegek kifizetése a fizetési kérelem utáni 60 naptári napon belül esedékes, miután az Európai Parlament illetékes osztálya megkapta a vonatkozó előrehaladási jelentést.
III.1.3)A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
A pályázati eljárásban való részvétel egyenlő feltételek mellett nyitott az Uniót létrehozó szerződések hatálya alá tartozó – különösen az Európai Unió tagállamaiból származó – valamennyi jogi és természetes személy, illetve állami szerv részére, valamint a közbeszerzések tekintetében az Európai Unióval külön megállapodást kötő, nem uniós országokból származó természetes és jogi személyek, valamint állami szervek részére az említett megállapodásban foglalt feltételek szerint.
III.1.4)Egyéb különleges feltételek
A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak: nem
III.2)Részvételi feltételek
III.2.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: a jelentkezőket kizárják ebből az eljárásból, illetve a szerződés-odaítélési eljárásból, ha a költségvetési rendelet 106. és 107. cikke szerinti bármelyik helyzetben vannak.
Emlékeztető a kizárási kritériumokról – a költségvetési rendelet 106. és 107. cikke:
* 106. cikk:
1. a jelentkezők vagy ajánlattevők kizárásra kerülnek a közbeszerzési eljárásból, amennyiben:
(a) csődeljárás, felszámolási eljárás vagy bírósági felügyelet alatt, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás alatt állnak, vagy gazdasági tevékenységüket felfüggesztették, vagy a tagállamok jogszabályi vagy közigazgatási rendelkezései szerinti hasonló eljárás következtében bármely ezekhez hasonló helyzetben vannak;
(b) velük vagy a felettük képviseleti, döntéshozatali vagy kontroll jogkörrel rendelkező személyekkel szemben valamely tagállam illetékes hatósága res iudicata hatályú ítéletet hozott szakmai kötelességszegéssel kapcsolatos bűncselekmény miatt;
(c) súlyos szakmai kötelességszegést követtek el, amit az ajánlatkérők bármely eszközzel bizonyíthatnak, beleértve az EBB, illetve nemzetközi szervezetek határozatait;
(d) nem teljesítették a társadalombiztosítási hozzájárulási vagy adófizetési kötelezettségüket azon ország jogi rendelkezéseivel összhangban, ahol székhellyel rendelkeznek, vagy az ajánlatkérő országában, illetve abban az országban, ahol a szerződést teljesíteni kell;
(e) csalás, korrupció, bűnszervezetben való részvétel, pénzmosás vagy bármely más, az Unió pénzügyi érdekeit sértő jogellenes tevékenység miatt res iudicata hatályú ítélet született velük vagy a felettük képviseleti, döntéshozatali vagy kontroll jogkörrel rendelkező személyekkel szemben;
(f) a 109. cikk (1) bekezdésében említett közigazgatási bírság hatálya alá esnek.
Az első albekezdés szerinti (a)–(d) pontok nem érvényesek az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól, vagy fizetésképtelenné vált vállalkozás vagyonfelügyelőjétől vagy felszámolójától, hitelezőkkel való egyezségkötés alapján, vagy a nemzeti jog szerinti más, hasonló eljárás keretében különösen előnyös feltételek mellett történő árubeszerzés eseteiben.
Az első albekezdés b) és e) pontja nem alkalmazandó, amennyiben a részvételre jelentkező vagy az ajánlattevő bizonyítani tudja, hogy megfelelő intézkedéseket fogadtak el a felette képviseleti, döntéshozatali vagy kontroll jogkörrel rendelkező azon személyekkel szemben, akik az első albekezdés b), illetve e) pontjában említett ítélet tárgyát képezik.
(...)
* 107. cikk:
1. szerződés nem kerülhet odaítélésre olyan ajánlattevők vagy jelentkezők számára, akik e szerződésre vonatkozó közbeszerzési eljárás idején:
(a) összeférhetetlenségi helyzetben vannak;
(b) hamis adatokat szolgáltatnak az ajánlatkérő által a szerződési folyamatban való részvétel feltételeként előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során, vagy elmulasztják az adatszolgáltatás teljesítését;
(c) a 106. cikk (1) bekezdésében hivatkozott, a szerződés-odaítélési eljárásból történő kizárást eredményező helyzetek valamelyikében vannak.
(…)
III.2.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: az ajánlattevőknek be kell nyújtaniuk a pályázati dokumentációban előírt igazoló dokumentumokat.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): — a pályázóknak igazolniuk kell, hogy a 26.9.1991 keltezésű belga királyi rendelet 10. és 11. cikke és annak valamennyi módosítása szerinti 5. osztályú besorolással, vagy az ajánlattevő származási országa szerinti rendelkezéseknek megfelelő, ezzel egyenértékű besorolással rendelkeznek,
— a pályázóknak igazolniuk kell, hogy rendelkeznek speciális szakmai kockázati biztosítással.
III.2.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
az ajánlattevőknek be kell nyújtaniuk a pályázati dokumentációban előírt igazoló dokumentumokat.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
a pályázóknak igazolniuk kell, hogy a 26.9.1991 keltezésű belga királyi rendelet 4. cikke és annak valamennyi módosítása szerinti D-kategóriás besorolással, vagy az ajánlattevő származási országa szerinti rendelkezéseknek megfelelő, ezzel egyenértékű besorolással rendelkeznek.
III.2.4)Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
III.3)Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1)Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
III.3.2)A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Az eljárás fajtája
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt
IV.1.2)Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma
IV.1.3)Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során
IV.2)Bírálati szempontok
IV.2.1)Bírálati szempontok
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
IV.2.2)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni: nem
IV.3)Adminisztratív információk
IV.3.1)Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám:
06D20/2015/M010.
IV.3.2)Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre
nem
IV.3.3)A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei
A dokumentációért fizetni kell: nem
IV.3.4)Ajánlattételi vagy részvételi határidő
9.6.2015 - 17:00
IV.3.5)Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére
IV.3.6)Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
Az EU bármely hivatalos nyelve
IV.3.7)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
napban: 180 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 16.6.2015 - 9:30

Hely:

rue Montoyer 70, Brüsszel, BELGIUM.

Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek: igen
További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Pályázónként 1 képviselő.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
VI.3)További információk
1. Az Európai Parlament helyszíni szemlét szervez a következő időpontban: 13.5.2015 (10:00); a szemlén kötelező a részvétel.
A találkozási pontnak kijelölt hely a brüsszeli Altiero Spinelli épület akkreditációs központjának bejárata.
Vállalatonként legfeljebb 2–2 képviselő részvétele engedélyezett.

Belépőjének elkészítése céljából (lehetőleg) a következő e-mail címre küldött e-mailben: inlo.ao-bru@ep.europa.eu

vagy levélben a következő címre:
Európai Parlament, Infrastrukturális és Logisztikai Főigazgatóság, Szerződéskötési és Közbeszerzési Egység, MTY 08R003 iroda, rue Wiertz 60, 1047 Brüsszel, BELGIUM.
küldje el a következő információt és dokumentumokat a látogatás előtt legalább 2 munkanappal:
— a vállalat hivatalos neve,
— a vállalat e-mail címe,
— a szemlén részt vevők neve, beosztása és születési ideje,
— a szemlén részt vevők személyi igazolványa mindkét oldalának másolata.
A szemlére a résztvevőknek érvényes személyazonosításra szolgáló dokumentummal kell érkezniük.
Megjegyzés: amennyiben a fentebb kért információkat nem nyújtják be a kért időpontig, úgy az Európai Parlament biztonsági szolgálata megtagadhatja az ajánlattevők képviselőitől a belépést.
A helyszíni szemlén a részvétel kötelező: csak azon pályázók vehetnek részt a pályázatban, akik részt vesznek a szemlén. A részvételi jegyzőkönyv aláírása szolgál a részvétel bizonyítékaként.

2. Az eljárás előírásainak tárgyát képező dokumentumok letölthetők a következő weboldalról: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=775

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
VI.4.2)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
VI.4.3)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
VI.5)E hirdetmény feladásának időpontja:
16.4.2015