We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Supplies - 145948-2022

21/03/2022    S56

Poland-Poznań: Electricity

2022/S 056-145948

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
National registration number: 1070001057
Postal address: ul. Piekary 14/15
Town: Poznań
NUTS code: PL41 Wielkopolskie
Postal code: 61-823
Country: Poland
Contact person: Aleksandra Hanna Nowak
E-mail: zamowienia_publiczne@nfz-poznan.pl
Telephone: +48 618506023
Fax: +48 618506131
Internet address(es):
Main address: http://www.nfz-poznan/pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://nfz-poznan.ezamawiajacy.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
Electronic communication requires the use of tools and devices that are not generally available. Unrestricted and full direct access to these tools and devices is possible, free of charge, at: https://nfz-poznan.ezamawiajacy.pl
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Zakup energii elektrycznej dla budynku Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej 158 - ponowienie

Reference number: ZP.261.3.2022
II.1.2)Main CPV code
09310000 Electricity
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

1. Przedmiotem umowy jest dostawa energii elektrycznej do obiektu Zamawiającego tj. budynku biurowego WOW NFZ przy ul. Grunwaldzkiej 158, 60-309 Poznań. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do specyfikacji – projekt umowy.

2. Miejsce realizacji dostawy: punkt poboru w Poznaniu ul. Grunwaldzka 158 opisany w Zał. nr 1 do Umowy.

3. Do dnia 31.03.2022 r. Zamawiający jest zaopatrywany w energię elektryczną przez RENPRO Sp. z o.o., ul. Małopolska 43, 70-515 Szczecin.

4. Wymagania jakościowe dla głównego elementu zamówienia określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektro-energetycznego.

5. Zamawiający nie udziela zamówienia w częściach, ze względu na niepodzielność niepodzielność świadczenia.

6. Wykonawca wyłoniony w przetargu zobowiązany jest do wykonania wszystkich czynności związanych ze zmianą dostawcy.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL415 Miasto Poznań
Main site or place of performance:

Miejsce realizacji dostawy: punkt poboru w Poznaniu ul. Grunwaldzka 158 opisany w Załączniku nr 1 do Umowy.

II.2.4)Description of the procurement:

1. Przedmiotem umowy jest dostawa energii elektrycznej do obiektu Zamawiającego tj. budynku biurowego WOW NFZ przy ul. Grunwaldzkiej 158, 60-309 Poznań. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do specyfikacji – projekt umowy.

2. Miejsce realizacji dostawy: punkt poboru w Poznaniu ul. Grunwaldzka 158 opisany w Zał. nr 1 do Umowy.

3. Do dnia 31.03.2022 r. Zamawiający jest zaopatrywany w energię elektryczną przez RENPRO Sp. z o.o., ul. Małopolska 43, 70-515 Szczecin.

4. Wymagania jakościowe dla głównego elementu zamówienia określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektro-energetycznego.

5. Zamawiający nie udziela zamówienia w częściach, ze względu na niepodzielność niepodzielność świadczenia.

6. Wykonawca wyłoniony w przetargu zobowiązany jest do wykonania wszystkich czynności związanych ze zmianą dostawcy.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
Tenders must be presented in the form of electronic catalogues or include an electronic catalogue
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

W niniejszym postępowaniu mogą wziąć udział wyłącznie wykonawcy, którzy uzyskali koncesję w zakresie obrotu energią elektryczną, zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 716, ze zm).

W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia warunek udziału w postępowaniu muszą spełniać wszyscy wspólnie ubiegający się Wykonawcy.

Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia

W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu, Wykonawca składa oświadczenie na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ), że uzyskał koncesję w zakresie obrotu energią elektryczną, zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne,

Zamawiający działając na podstawie art. 126 ust. 1 ustawy będzie wzywać Wykonawcę, którego oferta zostanie oceniona najwyżej do złożenia na platformie zakupowej w terminie nie krótszym niż 10 dni od daty przekazania wezwania koncesji w zakresie obrotu energią elektryczną, zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne.

Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Fakt ustanowienia pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów (pełnomocnictwa). Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo, muszą być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Żaden z wykonawców występujących wspólnie nie może podlegać wykluczeniu.

W przypadku oferty wspólnej warunek udziału w postępowaniu w zakresie posiadania odpowiednich uprawnień muszą spełniać te podmioty, które zgodnie z przedłożonym oświadczeniem będą realizować dostawy do których uprawnienia są wymagane.

W przypadku oferty wspólnej wymagane jest złożenie wraz z ofertą oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp – o podziale zadań w ramach konsorcjum.

Wykonawca może, w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu, w odniesieniu do postępowania lub jego części polegać na zdolnościach zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nim stosunków, jeśli podmioty te wykonają usługi, do realizacji których zdolności są wymagane.

Dostawę energii elektrycznej będzie realizować podmiot uprawniony.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 26/04/2022
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 23/07/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 26/04/2022
Local time: 10:30
Place:
Information about authorised persons and opening procedure:

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:

- Aleksandra Nowak,

- Jolanta Jezierna-Cieślak.

Otwarcie ofert nastąpi w trybie art. 222 ustawy Pzp.

Informacja z otwarcia ofert opublikowana zostanie na Platformie w zakładce „Dokumenty zamówienia” w folderze „Informacja z otwarci

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: yes
Estimated timing for further notices to be published:

Pierwszy kwartał 2023 r.

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale IX ustawy Pzp.

Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy Pzp czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy Pzp.

Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę do jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę do jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w inny sposób.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Date of dispatch of this notice:
16/03/2022