Supplies - 146009-2021

24/03/2021    S58

Poland-Bytom: Hospital beds

2021/S 058-146009

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Szpital Specjalistyczny nr 2 w Bytomiu
National registration number: 270235892
Postal address: Batorego 15
Town: Bytom
NUTS code: PL Polska
Postal code: 41-902
Country: Poland
E-mail: zp@szpital2.bytom.pl
Internet address(es):
Main address: www.szpital2.bytom.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-propublico.pl/Zamawiajacy/AktualneOgloszenia?zamawiajacyId=bde6788f-05e9-4b6f-81db-d11f6aa21489
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://e-propublico.pl/Zamawiajacy/AktualneOgloszenia?zamawiajacyId=bde6788f-05e9-4b6f-81db-d11f6aa21489
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa łóżek szpitalnych, łóżek endoskopowych z funkcją z funkcja bronchoskopowi, foteli i krzeseł do badań specjalistycznych, oraz wyposażenia sal chorych w ramach zadania inwestycyjnego „Organiz...

Reference number: 7/7PN/2021
II.1.2)Main CPV code
33192120 Hospital beds
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa łóżek szpitalnych, łóżek endoskopowych, zestawów mebli dla pacjenta oraz foteli i krzeseł do badań specjalistycznych w ramach zadania inwestycyjnego „Organizacja Śląskiego Centrum Medycyny Fizykalnej i Wczesnej Diagnostyki nowotworów na bazie Oddziału Klinicznego Chorób Wewnętrznych Angiologii i Medycyny Fizykalnej Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Bytomiu. Opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku A do SWZ, który stanowi załącznik nr 7 do SWZ.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 1 – łóżko szpitalne, 65 szt.

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33192120 Hospital beds
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL228 Bytomski
II.2.4)Description of the procurement:

Dokładny opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku A do SWZ, który stanowi załącznik nr 7 do SWZ. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 65 szt. łóżek szpitalnych.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: gwarancja / Weighting: 20 %
Price - Weighting: 80 %
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 70
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

RPSL.10.01.00.IZ.01-24-153/17 dla działania 10.1 Infrastruktura ochrony zdrowia Regionalnego programu operacyjnego województwa śląskiego na lata 2014–2020.

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 2 – zestaw mebli pacjenta 65szt, (szafka przyłóżkowa, krzesła, stolik, szafa dla pacjenta)

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33192000 Medical furniture
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL228 Bytomski
II.2.4)Description of the procurement:

Dokładny opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku A do SWZ, który stanowi załącznik nr 7 do SWZ. Przedmiotem zamówienia jest zestaw mebli pacjenta 65 szt, (szafka przyłóżkowa, krzesła, stolik, szafa dla pacjenta).

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: gwarancja / Weighting: 20 %
Price - Weighting: 80 %
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 70
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

RPSL.10.01.00.IZ.01-24-153/17 dla działania 10.1 Infrastruktura ochrony zdrowia Regionalnego programu operacyjnego województwa śląskiego na lata 2014–2020.

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 3 – łóżka endoskopowe 5 szt.

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
33168000 Endoscopy, endosurgery devices
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL228 Bytomski
II.2.4)Description of the procurement:

Dokładny opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku A do SWZ, który stanowi załącznik nr 7 do SWZ. Przedmiotem zamówienia jest dostawa łóżek Endoskopowych – 5 szt.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: gwarancja / Weighting: 20 %
Price - Weighting: 80 %
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 70
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

RPSL.10.01.00.IZ.01-24-153/17 dla działania 10.1 Infrastruktura ochrony zdrowia Regionalnego programu operacyjnego województwa śląskiego na lata 2014–2020.

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 4 – fotele i krzesła do badań specjalistycznych, 2 szt.

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
39113100 Armchairs
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL228 Bytomski
II.2.4)Description of the procurement:

Dokładny opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku A do SWZ, który stanowi załącznik nr 7 do SWZ Przedmiotem zamówienia są fotele i krzesła do badań specjalistycznych, 2 szt.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: gwarancja / Weighting: 20 %
Price - Weighting: 80 %
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 70
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

RPSL.10.01.00.IZ.01-24-153/17 dla działania 10.1 Infrastruktura ochrony zdrowia Regionalnego programu operacyjnego województwa śląskiego na lata 2014–2020.

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 5– fotele i krzesła do badań specjalistycznych, 23 szt.

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
39113100 Armchairs
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL228 Bytomski
II.2.4)Description of the procurement:

Dokładny opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku A do SWZ, który stanowi załącznik nr 7 do SWZ. Przedmiotem zamówienia są fotele i krzesła do badań specjalistycznych, 23 szt.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: gwarancja / Weighting: 20 %
Price - Weighting: 80 %
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 70
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

RPSL.10.01.00.IZ.01-24-153/17 dla działania 10.1 Infrastruktura ochrony zdrowia Regionalnego programu operacyjnego województwa śląskiego na lata 2014–2020.

II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki:

5 – posiadają odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej minimum 2 dostaw odpowiadających swoim rodzajem i zakresem przedmiotowi zamówienia wraz z załączonymi dowodami (np. referencjami lub protokołami) potwierdzającymi, że dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Termin realizacji zamówienia: 10 tygodni od dnia zawarcia umowy.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 27/04/2021
Local time: 11:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 25/07/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 27/04/2021
Local time: 11:15
Place:

Oferty zostaną otwarte w siedzibie zamawiającego w sali nr 19 (blok 2, 1 piętro).

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
19/03/2021