Építési beruházás - 146102-2018

05/04/2018    S66

Magyarország-Lakitelek: Irodaház építése

2018/S 066-146102

Ajánlati/részvételi felhívás

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Népfőiskola Alapítvány
Nemzeti azonosító szám: AK17927
Postai cím: Felsőalpár utca 3.
Város: Lakitelek
NUTS-kód: HU331 Bács-Kiskun
Postai irányítószám: 6065
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Lezsák Sándor kuratóriumi elnök
E-mail: info@nepfolakitelek.hu
Telefon: +36 76549049
Fax: +36 76549048
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nepfoiskola.lakitelek.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: http://drv.myqnapcloud.com:8080/share.cgi?ssid=0HY5DBU
További információ a következő címen szerezhető be másik cím:
Hivatalos név: Dr. Varga Imre
Postai cím: Kinizsi utca 13.
Város: Békéscsaba
NUTS-kód: HU332 Békés
Postai irányítószám: 5600
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Varga Imre
E-mail: iroda@drvargaimre.hu
Telefon: +36 66444568
Fax: +36 66444568
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nepfoiskola.lakitelek.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a következő címre:
Hivatalos név: Dr. Varga Imre
Postai cím: Kinizsi u. 13. II. emelet 202. iroda
Város: Békéscsaba
Postai irányítószám: 5600
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Varga Imre
Telefon: +36 66444568
E-mail: iroda@drvargaimre.hu
Fax: +36 66444568
NUTS-kód: HU332 Békés
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nepfoiskola.lakitelek.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Támogatott szervezet
I.5)Fő tevékenység
Szabadidő, kultúra és vallás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Az NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. székhelyének építése (1. és 2. ütem)

II.1.2)Fő CPV-kód
45213150 Irodaház építése
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Az NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. székhelyének építése a 6065 Lakitelek, Felsőalpár 3. alatti ingatlanon (1. és 2. ütem).

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45213150 Irodaház építése
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU331 Bács-Kiskun
A teljesítés fő helyszíne:

6065 Lakitelek, Felsőalpár 3. alatti 040/14. hrsz-ú ingatlan

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

3 990,11 m2 hasznos alapterületű, kétszintes, tetőteres új irodaépület építése.

1. ütem: A teljes épület szerkezetkész, a teljes épülethomlokzattal (az északi homlokzaton 2 db 1,5 m x 24 m és 1 db 1,5 m x 6 m, összesen 78 m2 felületen sgraffito technikával tervezett, képírással írt fríz jellegű művészi kompozíció kivitelezésével, továbbá az épület négy homlokzatán 40 m2-en, összesen 110 részegységben vakolathímzéssel készített vakolatornamentika kivitelezésével), személyfelvonó helyének építészeti kialakításával, 350 kW teljesítményű, megújuló energiaforrást alkalmazó fűtési rendszert kiszolgáló gépészettel és épületvillamossági kialakítással, a földszinten 1 494,21 m2 alapterületű épületrész kulcsrakész állapotban való elkészítésével, beépített bútorzat nélkül.

2. ütem: Teljes körű befejezés kulcsrakészen az épület teljes alapterületén építészeti munkákkal, gépészettel, a személyfelvonó beépítésével, az épületvillamossági munkákkal, teljes beépített bútorzattal együtt. Továbbá az épülethez kapcsolódó térburkolások, a parkolók valamint a kertészeti munkák elkészítése.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Jótállási időtartam hónapokban / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: Megajánlott teljesítési időtartam mértéke napokban / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: Megajánlott késedelmi kötbér mértéke / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: Megajánlott jótállási biztosíték mértéke / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: Építész szakember kötelezően előírton felüli tapasztalatának időtartama hónapokban / Súlyszám: 2
Minőségi kritérium - Név: Építményvillamossági szakember kötelezően előírton felüli tapasztalatának időtartama hónapokban / Súlyszám: 1
Minőségi kritérium - Név: Épületgépész szakember kötelezően előírton felüli tapasztalatának időtartama hónapokban / Súlyszám: 1
Minőségi kritérium - Név: ISO 9001 tanúsítvány megléte / Súlyszám: 3
Minőségi kritérium - Név: ISO 14001 tanúsítvány megléte / Súlyszám: 3
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 480
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Az 1. ütem vonatkozásában a legrövidebb vállalható teljesítési határidő 240 nap, a leghosszabb vállalható határidő 300 nap. A határidő a szerződés aláírásától számít. A 2. ütem vonatkozásában a teljesítési határidő 180 nap, amely a munkaterület átadásától számít.

A 480 nap teljesítési határidő az I. és II. ütem együttesen elvárt időtartama.

A bírálati módszer a közbeszerzési dokumentumokban.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben fennállnak a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott bármely kizáró ok.

A kizáró okok igazolása a Kbt. 67. § (1) bekezdésében és 69. § (4)-(8) bekezdéseiben, illetve 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § és 3. §-ában, illetve 8-16. §-aiban előírtak szerint történik.

Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolandó a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás is, amennyiben nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy nemleges tartalmú nyilatkozatot kell az ajánlat részeként benyújtani (321/2015. Kr. 13. §).

Az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők vonatkozásában, a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja alapján ajánlatkérő előírja az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.

Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetében az alkalmasság igazolása körében nem szükséges igazolás benyújtása, a névjegyzékben szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi az elektronikus nyilvántartásból. A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén csatolni kell a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában való szereplést igazoló okiratot, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedélyt, jogosítványt, vagy az előírt szervezeti, kamarai tagság fennállását igazoló okiratot.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Az alkalmassági feltételnek való megfelelés ellenőrzését Ajánlatkérő 2 körben végzi: 1. körben az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) alapján; 2. körben a 321/2015. (X.30.) Kr. szerinti igazolások és nyilatkozatok benyújtására a Kbt. 69. § (4) szerinti bírálat körében kerül sor.

P.1.

A Kr. 19. § (1) b) alapján ajánlattevő saját vagy jogelődje – az ajánlati felhívás feladását közvetlenül megelőző három lezárt üzleti évéről szóló – számviteli jogszabályok szerinti éves beszámolója csatolása (kiegészítő melléklet nélkül), ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét.

Amennyiben az előírt beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, annak csatolása nem szükséges. Ha az ajánlattevő a kért beszámolóval azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából (magasépítési tevékenység) származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni (Kr. 19. § (2) bek).

P.2.

A Kr. 19. § (1) c) alapján a felhívás feladását megelőző két, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó, a közbeszerzés tárgyából (magasépítés) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről szóló nyilatkozat csatolása, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.

P.3.

A Kr. 19. § (1) a) alapján az összes számlavezető pénzügyi intézménytől származó, az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 24 hónapos időszakban vezetett valamennyi pénzforgalmi számlájára vonatkozó nyilatkozat csatolása; attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak. A vizsgált időszakban megszűnt pénzforgalmi számlákra vonatkozóan is szükséges az igazolás csatolása. Az igazolásnak tartalmaznia kell a bankszámla számát, megnyitásának időpontját és azt, hogy az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 24 hónapos időszakban az adott számlán 15 napot meghaladó sorbanállás fordult-e elő.

Ha az ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) b) vagy c) szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló benyújtása nem lehetséges és köteles tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról (Kr. 19. § (3) bekezdése).

Az előírt alkalmassági követelményeknek ajánlattevő (közös ajánlattevő) a Kbt. 65. § (6)-ban foglaltak szerint is megfelelhet.

A Kbt. 65. § (7) alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az ajánlattételi felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.

A Kbt. 65. § (8) alapján az а szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, а Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az Ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.

Bővebben a közbeszerzési dokumentumokban.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P.1.

Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben az ajánlattételi felhívás megküldését megelőző három lezárt üzleti évben a számviteli jogszabályok szerinti beszámolója alapján az adózott eredménye 1 évnél többször negatív volt.

A Kr. 19. § (2) bekezdése esetén, amennyiben az ajánlattevő a kért beszámolóval azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak után kezdte meg működését, alkalmatlan az ajánlattevő, ha a közbeszerzés tárgyából (magasépítési tevékenység) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele nem érte el a 900 000 000 Ft-ot.

P.2.

Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben a jelen ajánlati felhívás feladását megelőző két, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgya szerinti (magasépítés) tevékenységből származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele a vizsgált időtartamban összesen nem éri el legalább a nettó 950 000 000 Ft.

P.3.

Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben a számlavezető pénzügyi intézménytől származó nyilatkozat tartalma alapján megállapítható, hogy az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 24 hónapos időszakban vezetett bármelyik pénzforgalmi számláján 15 napot meghaladó sorbanállás fordult elő.

Tekintettel arra, hogy a P.1. és a P.3. pontok alatt előírt alkalmassági követelmények kizárólag egyenként vonatkoztathatók a gazdasági szereplőkre, a Kbt. 65. § (6) bekezdésének megfelelően elegendő, ha P.1. és a P.3. pontban az előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők közül egy megfelel. A P.2. pont esetében a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek az.

Alkalmassági minimumkövetelménynek.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Az alkalmassági feltételnek való megfelelés ellenőrzését Ajánlatkérő 2 körben végzi: 1. körben az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) alapján; 2. körben a 321/2015. (X.30.) Kr. szerinti igazolások és nyilatkozatok benyújtására a Kbt. 69. § (4) szerinti bírálat körében kerül sor.

M.1.

A Kr. 21. § (2) a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított, azaz megelőző 60 hónapban (feladási időpont év/hó/napjától visszafelé terjedő időszakot a megfelelő év/hó/napjáig vizsgálva) teljesített építési beruházások ismertetése.

A 21. § (2) a) pontjának esetét a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban a szerződést kötő másik fél által adott igazolással kell igazolni. Az igazolásban meg kell adni legalább az építési beruházás tárgyát, valamint mennyiségét vagy az ellenszolgáltatás összegét, a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját) és helyét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

M.2.

A Kr. 21. § (2) b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezése, képzettségük, szakmai tapasztalatuk (gyakorlati idejük) illetve adott esetben jogosultságuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M.1.

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a vizsgált időszakban legalább egy darab befejezett (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt) magasépítési munkáról szóló referenciával, amely minimum 2 000 m2 hasznos alapterületű, új építésű épület megvalósítására vonatkozik, amely tartalmazott 1 db bármilyen személyfelvonó beépítését, és amelynek a fűtési rendszere megújuló energiaforrást alkalmaz legalább 250 kW teljesítménnyel. Megújuló energiaforrás alatt ajánlatkérő termálvízzel, levegős hőszivattyúval, vagy talajszondával működő rendszert ért.

M.2.1.

Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben legkésőbb a szerződéskötés időpontjában a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakemberei között nem rendelkezik legalább a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet alapján az alábbi jogosultság megszerzéséhez megfelelő szakképzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkező szakemberekkel:

a) 1 fő építész felelős műszaki vezető (MV-É),

b) 1 fő építményvillamos felelős műszaki vezető (MV-ÉV);

c) 1 fő épületgépész felelős műszaki vezető (MV-ÉG).

M.2.2.

Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik legalább egy fő olyan szakemberrel, aki kivitelezett képírással írt fríz jellegű műalkotást legalább 20 m2 hosszúságban, tetszőleges hordozóanyagra.

M.2.3.

Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik legalább egy fő olyan szakemberrel, aki kivitelezett egy épületen legalább 30 m2 vakolathímzési munkát.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapján a szerződésben foglalt – általános forgalmi adó nélkül számított és tartalékkeret nélküli – teljes ellenszolgáltatás 30 %-ának megfelelő összegű előleg igénybevételének lehetőségét biztosítja mindkét ütem esetében a nyertes ajánlattevő részére.

A kivitelezés során ajánlatkérő mindkét ütem esetében hat-hat darab részszámla benyújtásának lehetőségét biztosítja a nyertes ajánlattevő számára. A részszámlák benyújtására 15-25-35-50-60-70 %-os készültség esetén van lehetőség, műszaki ellenőri teljesítésigazolás alapján. A 100 %-os készültség elérésekor a sikeres műszaki átadás-átvételt követően műszaki ellenőri teljesítésigazolás alapján van lehetőség a végszámla benyújtására.

Az igényelt előleg összege a végszámlában kerül elszámolásra.

Késedelmi kötbér, meghiúsulási kötbér, teljesítési biztosíték, jótállási biztosíték, előlegvisszafizetési biztosíték kerül kikötésre. Részletes feltételek a közbeszerzési dokumentumokban.

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 10/05/2018
Helyi idő: 11:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 10/05/2018
Helyi idő: 11:00
Hely:

Dr. Varga Imre 5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 13. II. emelet 206. iroda.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

A bontáson a Kbt. 68. § (3) bekezdése szerinti személyek lehetnek jelen. A bontás a Kbt. 68. §-ban foglaltak szerint történik.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.3)További információk:

Bírálati módszer:

Adható pontok minden esetben 0-100 pontig. Pontkiosztás módszere a Hatóság Útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám, 2016.12.21.) szerint. Jótállás: 1. sz. melléklet A 1. bb) egyenes arányosítás. Teljesítési időtartam 1. sz. melléklet A 1. ba) fordított arányosítás. Kötbér: egyenes arányosítás. Jótállási biztosíték: egyenes arányosítás. Szakemberek tapasztalata (mindhárom esetben): egyenes arányosítás ISO tanúsítványok (mindkét esetben): Igen: 100 pont, nem: 0 pont. Ár: fordított arányosítás.

1. Ajánlatkérő nevében eljár: Dr. Varga Imre ügyvéd, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó 5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 13. Tel/fax: +36 66444568 E-mail: iroda@drvargaimre.hu Lajstromszáma: 00449.

2. Ajánlatkérő az eljárásban közbeszerzési dokumentumokat készített, amelyeket a gazdasági szereplők számára elektronikus úton hozzáférhetővé tesz (Kbt. 39. § (1) bekezdése). Ennek feltétele, hogy a gazdasági szereplő a szükséges regisztrálási adatokat megadja. Az érdeklődést az ajánlatkérő nevében eljáró Dr. Varga Imre fenti elérhetőségeinek valamelyikére kell eljuttatni, megjelölve a gazdasági szereplő nevét, székhelyét, adószámát, a kapcsolattartó nevét, fax számát és e-mail-címét. Azok a gazdasági szereplők, amelyek az előírtaknak megfelelően jelezték érdeklődésüket, megkapják a közbeszerzési dokumentumok eléréséhez szükséges információkat. A dokumentumok másra nem ruházhatók át, nem másolhatók és nem publikálhatók.

3. Az ajánlatot a közbeszerzési dokumentumokban előírt formai és tartalmi feltételeknek megfelelő módon kell elkészíteni és benyújtani.

4. A Kbt. 73. § (4) bekezdése értelmében az (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen az ajánlat különösen, ha nem felel meg azoknak a környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményeknek, amelyeket a jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a 4. mellékletben felsorolt környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezések írnak elő.

A Kbt. 73. § (5) bekezdése alapján az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokban tájékoztatásként az alábbiak szerint közli azoknak a szervezeteknek a nevét, amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást kaphat a (4) bekezdés szerinti azon követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni.

5. A nyertes ajánlattevőként szerződő fél köteles – a szerződés teljes időtartamára – teljes körű felelősségbiztosítást kötni, vagy a meglévőt kiterjeszteni. Az elvárt minimális kártérítési összegek: 50 millió HUF/káresemény, 400 millió HUF/év.

6. Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevő), az ajánlatban dokumentumot aláíró alvállalkozó szervezet és alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet tekintetében az ajánlathoz csatolni kell az alábbiakat: a cégaláírási nyilatkozat (közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírásminta vagy a letelepedése szerinti országában elfogadott más, a cégjegyzésre jogosultságot igazoló dokumentum egyszerű másolata az ajánlatot aláíró vagy arra meghatalmazást adó cég képviseleti jogosultsággal rendelkező személytől).

7. Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevő Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelő kifejezett nyilatkozatát az ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan, cégszerűen aláírva eredeti aláírt példányban tekintettel a Kbt. 47. § (2) bekezdésében foglaltakra.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1025
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottság@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 148. § szerint.

A VI.3. pont folytatása:

8. Az ajánlatnak tartalmazni kell az ajánlattevő Kbt. 66. § (4) bekezdése szerint nyilatkozatát, melyben nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e.

9. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 66. § (6) a) és b) pontjaira nézve.

10. Az ajánlatot az ajánlattételi határidő lejártáig, munkanapokon hétfőtől csütörtökig 08:00–16:00 óra között pénteken 8:00–12:00 óra között, az ajánlattételi határidő lejártának napján 8:00-tól az ajánlattételi határidőig lehet leadni az I.3. pontban megadott helyen.

11. Ajánlatkérő tartalékkeretet alkalmaz, amelynek részletes szabályait a szerződéstervezet tartalmazza.

12. A fríz jellegű művészi kompozíció és a vakolatornamentika esetében a kivitelezés során a technológiát és a művészeti koncepciót előzetesen a megrendelővel jóvá kell hagyatni és csak ezt követően történhet meg e munkarészek kivitelezése.

13. A 2. ütem feltételesen valósul meg az alábbiak szerint. A szerződésnek a 2. ütemre vonatkozó részének hatálybalépését ajánlatkérő az alábbi feltételtől teszi függővé. Az ajánlatkérő a beruházást az Emberi Erőforrások Minisztériumával kötött 15121-37/2017/KULTIG ügyiratszámú támogatási szerződés alapján biztosított 100 %-os intenzitású támogatásból valósítja meg. A hatályos támogatási szerződés előreláthatólag nem biztosít fedezetet a 2. ütemben megvalósítani tervezett beruházásra. Ajánlatkérő forrás kiegészítés biztosítására kezdeményezni fogja a támogatási szerződés módosítását. A szerződésnek a 2. ütemre vonatkozó része hatálybalépésének feltétele a támogatási szerződés módosítása olyan módon, hogy az fedezetet nyújtson a 2. ütem megvalósítására.

14. Ajánlatkérő a projekttársaság útján történő teljesítésre nem biztosít lehetőséget.

15. Ajánlatkérő a pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozza meg.

16. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot nem alkalmazza

17. Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.

Az ajánlati biztosíték mértéke 5 000 000 HUF.

Az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:11732071-23254028.

Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Az ajánlati biztosíték az ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő megjelölt fizetési számlájára történő befizetésével, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel. A garanciavállalás illetve a kötelezvény eredeti példányát az ajánlatban csatolni kell. Befizetéskor vagy átutaláskor a közleményben meg kell jelölni, hogy „Az NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. székhelyének építése – ajánlati biztosíték”. Befizetés esetén a befizetésnek legkésőbb az ajánlatok benyújtási határidejének időpontjáig meg kell történnie. Átutalás esetén az átutalt összeg jóváírásának az ajánlatok benyújtási határidejének lejártát megelőző banki munkanapon meg kell történnie. Befizetés esetén a pénztárbizonylat másolatát kell csatolni az ajánlatban. Átutalás esetén a banki átutalási bizonylat másolatát kell csatolni az ajánlatban.

18. A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): Ajánlatkérő megvizsgálta a tervezett beszerzését és megállapította, hogy a beszerzés tárgyának jellege nem teszi lehetővé a részajánlattétel lehetőségét. Olyan új komplett zöldmezős beruházást kel megvalósítani egy adott helyszínen, amely esetében a kivitelezési időtartamot és a műszaki tartalmat, valamint az egységes arculatot hátrányosan befolyásolná a részajánlattétel lehetőségének biztosítása.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1025
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
04/04/2018