A TED portálon a mai naptól, 2022. november 2-ától e-hirdetmények jelennek meg. A keresési funkció módosult: kérjük, módosítsa ennek megfelelően egyéni keresési beállításait. Tájékozódjon a változásokról "hírrovatunkból és az aktualizált útmutatóból

Építési beruházás - 146147-2018

05/04/2018    S66

Magyarország-Budapest: Vasútépítés

2018/S 066-146147

Ajánlati/részvételi felhívás

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NIF Zrt.
Nemzeti azonosító szám: AK15388
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Not specified
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Matyasovszky Marcell
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Telefon: +36 14368542
Fax: +36 14368538
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nif.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.nif.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: http://utsz.hu/projektek/projekt_5jvjtc/index.html
További információ a következő címen szerezhető be másik cím:
Hivatalos név: Szterényi Ügyvédi Iroda
Postai cím: Fő u. 14-18. „A” lépcsőház, 7. emelet
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Not specified
Postai irányítószám: 1011
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Ligeti Éva
E-mail: eva.ligeti@chsh.hu
Telefon: +36 14578040
Fax: +36 14578041
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nif.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a következő címre:
Hivatalos név: Szterényi Ügyvédi Iroda
Postai cím: Fő u. 14-18. „A” lépcsőház, 7. emelet
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1011
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Ligeti Éva
Telefon: +36 14578040
E-mail: eva.ligeti@chsh.hu
Fax: +36 14578041
NUTS-kód: HU110 Not specified
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nif.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Közlekedési infrastruktúra fejlesztés

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

„Érd - Érd alsó összekötő vágány és kapcsolódó létesítmények kivitelezése”

Hivatkozási szám: V040.10
II.1.2)Fő CPV-kód
45234100 Vasútépítés
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Szerződés meghatározása: Vállalkozási szerződés.

Tárgya: „Érd - Érd alsó összekötő vágány és kapcsolódó létesítmények kivitelezése”.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45234116 Pályaépítés
45234160 Felsővezeték építése
45317000 Egyéb villamos szerelési munka
71540000 Építésvezetői szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU120 Not specified
A teljesítés fő helyszíne:

Érd-Érd-alsó vonalszakasz.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Vállalkozási szerződés keretében Érd állomás és Érd-alsó megállóhely között létesítendő ~1,35 km hosszú egybefüggő összekötő vágány építése V= 80 km/h pályasebességre és 225 kN tengelyterhelésre, a meglévő 30a számú (Budapest-Székesfehérvár) és a 40a számú (Budapest-Pusztaszabolcs) országos vasúti pályahálózatok között.

Az összekötő vágány zöldmezős építésként valósul meg, vasúti összeköttetés jelenleg nincs az adott területen. Az új vasúti összeköttetés kialakítása során térvilágítás, 0,4 kV-os villamos energiaellátás és felsővezetéki rendszer, távközlő, vonatbefolyásoló és biztosítóberendezés, új kábelalépítmény és kábelhálózat kerül kiépítésre.

Főbb mennyiségek:

— Hézagnélküli nyíltvonali- és állomási vágány al-és felépítményének építése ~1,35 vkm hosszban, 54/60 rendszerű sínnel, előfeszített vasbeton aljjal,

— 4 csoport új kitérő beépítése (B60-800, B54-XIII) váltófűtéssel ellátva,

— Vasúti műtárgy: ~16,6 m szabad nyílású vasúti híd építése,

— 25 kV váltakozó áramú vasúti felsővezeték építése ~2,3 km hosszban,

— 4 csoport kitérőt vezérlő 75 Hz-es jelfeladással kiegészített elektronikus biztosítóberendezés kiépítése (ETCS2 vonatbefolyásoló rendszerrel) és üzembe helyezése.

A részletes mennyiségeket és a feladatokat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

Részajánlattétel nem megengedett, mivel a pályaépítés és a szorosan kapcsolódó vasúti felüljáró, valamint a biztosítóberendezés építése rendkívül összetett és komplex feladat, amely sok szakág és szakma munkájának együttműködése és összehangolása során jön létre. Az építési tevékenység során szükséges, hogy egyszerre több szakma is folyamatosan munkát végezzen a területen. Ebben az esetben a határidőre és jó minőségben történő munkavégzés, a felelősségi körök, az egyes szakágak garanciavállalásainak egymástól történő elhatárolása és feltételeinek meghatározása nagy körültekintést és a teljes munkára történő egységes rálátást kíván. A projektek további részekre tagolása a fenti elvárások megvalósulását ellehetetlenítené.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: A felhívás III.1.3) M2)2 pontjában meghatározott 36 hónap szakmai tapasztalaton túli releváns szakmai tapasztalat (hónapban megadva) [max. 24 hónap] / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: A felhívás III.1.3) M2)3 pontjában meghatározott 36 hónap szakmai tapasztalaton túli releváns szakmai tapasztalat (hónapban megadva) [max. 24 hónap] / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: A felhívás III.1.3) M2)4 pontjában meghatározott 36 hónap szakmai tapasztalaton túli releváns szakmai tapasztalat (hónapban megadva) [max. 24 hónap] / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 17
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: CEF (feltételes közbeszerzés)
II.2.14)További információk

Értékelési szempont: legjobb ár-érték arány, a II.2.5) pontban meghatározott részszempontok szerint.

Pontszám: 0-10 pont; 0 pont a legrosszabb, 10 pont a legjobb érték.

Ár esetén: fordított arányosítás,1-3. részszempont: egyenes arányosítás.

A II.1.5) és a II.2.6) pontban megadott érték a kitöltési szabályok miatt került rögzítésre.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Kizáró okok:

— Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll, továbbá, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következik be.

Igazolási mód:

— Ajánlattevő, az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a 321/2015.(X.30.) Korm. r. (továbbiakban „Kr.”) 4.§ (1) bekezdés szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum (továbbiakban „EEKD”) benyújtásával köteles előzetesen igazolni a Kbt. 62.§-ában említett kizáró okok hiányát,

— Az EEKD-ban a gazdasági szereplő(k) nyilatkozik arról, hogy a kizáró okok nem állnak fenn vele szemben, másrészt megadja az eljárásban kért információkat. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell, hogy a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint benyújtandó igazolás kiállítására mely szerv jogosult, valamint a Kbt. 69.§ (11) bek. szerinti adatbázis alkalmazásához szükséges adatokat és-szükség esetén-hozzájáruló nyilatkozatot,

— Az ajánlatban a Kbt. 67. § (4) bek. alapján az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell,

— A kizáró okok fenn nem állását az igazolások benyújtására felhívott [Kbt. 69. § (4)] gazdasági szereplőknek a Kr. 8. §; 10. §, 12-14. § és 16. § rendelkezései szerint kell igazolnia,

— Amennyiben a cégkivonattal kapcsolatban változásbejegyzési eljárás van folyamatban, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást, valamint egy ajánlattevői nyilatkozatot arról, hogy változásbejegyzési eljárás folyamatban van-e vele szemben (nemleges nyilatkozat is),

— Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. §-ra, 74. § (1) bek.-re, továbbá a Kr. 1-8., 10., 12-16. §-okra.

A szakmai tevékenység végzésére vonatkozó igazolási mód:

SZT1).

Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét Ajánlatkérő ellenőrzi az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékének adatai alapján, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani, figyelemmel a Kr 1.§ (2)-(5) bekezdésére is.

Továbbá felhívjuk a figyelmet a Kr. 24. § (1)-(2) és (5) bekezdésére, a Kbt. 69. § (11) bekezdésére is.

A szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság minimumkövetelménye(i):

SZT1).

Ajánlattevő (közös ajánlattevő) alkalmatlan, ha nincs bejegyezve az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében; nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén, ha nincs bejegyezve a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba, valamint nem teljesíti az említett mellékletben foglalt bármely egyéb követelményt.

Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (6)-(7); (9); (11) bekezdései, valamint a Kbt. 69. § (11) bekezdése is irányadók.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az EEKD-ba foglalt, a Kbt. 67. § (1)-(3) bekezdései szerinti nyilatkozatot szükséges benyújtani az ajánlatban; Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását nem kéri.

Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést, a Kbt. 69. § (4) és (6) bekezdéseire is figyelemmel:

P1).

Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) csatolnia kell - a Kr. 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján - cégszerűen aláírt nyilatkozatát az ajánlati felhívás feladását megelőző utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó, a közbeszerzés tárgyából (vasút építés és/vagy vasút átépítés) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.

A P1) alkalmassági követelmény esetében alkalmazandó a Kr. 19. § (3); (6)-(7) és (10) bekezdése is, valamint a Kbt. 65.§ (6)-(8) és (11) bekezdései is irányadóak.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P1).

Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő) ha az ajánlati felhívás feladását megelőző utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából származó (vasút építés és/vagy vasút átépítés) - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem érte el összesen a 2 500 000 000,- Ft értéket.

A P1) pontban előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az EEKD-ba foglalt, a Kbt. 67. § (1)-(3) bekezdései szerinti nyilatkozatot szükséges benyújtani az ajánlatban; Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását nem kéri.

Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést, a Kbt. 69. § (4) és (6) bekezdéseire is figyelemmel:

M1).

A Kr. 21. § (2) bek a) pontja alapján az ajánlati felhívás (továbbiakban „AF”) feladásától visszafelé számított 8 évben végzett közbeszerzés tárgya szerinti referenciamunkák ismertetése, amelyet a Kr. 22. § (3) bek alapján kell igazolni, legalább az alábbi tartalommal:

— építési beruházás tárgya,

— építési beruházás mennyisége,

— ellenszolgáltatásból részesülés aránya,

— teljesítés ideje (kezdő és befejező időpont, év/hónap/nap részletezettséggel),

— teljesítés helye,

— sikeres műszaki átadás-átvétel időpontja,

— szerződést kötő másik fél megnevezése, valamint a részéről információt adó személy neve és telefonszáma,

— szerződést kötő másik félnek a munkára vonatkozó minősítése, nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Amennyiben a referenciaigazolás - a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referenciaigazolást bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett építési beruházás tekintetében olyan arányban fogadja el, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült.

A referenciamunka akkor tekinthető az AF feladásától visszafelé számított 8 éven belül teljesítettnek, ha a teljesítés (sikeres műszaki átadás-átvétel) időpontja erre az időszakra esik, de legfeljebb 11 éven belül megkezdődött (Kr. 21. § (2a) bek b)).

A referenciák között az átfedés megengedett, amennyiben azok teljesítik az alkalmassági minimumfeltételeknek való megfelelést.

M2).

A Kr. 21. § (2) bek b) pontja szerint, azoknak a szakembereknek - különösen a minőség ellenőrzéséért felelőseknek - a megnevezése, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket be kíván vonni a teljesítésbe, valamint az alábbi dokumentumok becsatolása:

# saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajz és rendelkezésre állási nyilatkozat,

# a végzettségek, képzettségek igazolása.

Az önéletrajznak tartalmaznia kell a tapasztalat megítélése szempontjából lényeges adatokat (beruházás, ellátott feladat, munkakör, tevékenység ismertetése, kezdő és befejező ideje (év, hónap), az ajánlattétel időpontjában kivel/mivel áll munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban).

Ajánlatkérő a gyakorlati idő meglétét az önéletrajz alapján ellenőrzi; az időben párhuzamos gyakorlati időket csak egyszer veszi figyelembe.

Amennyiben a megajánlott szakember a releváns jogosultsággal szerepel a szakmagyakorlási jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban, az ajánlattétel időpontjában és feltünteti a szakember az önéletrajzában a kamarai névjegyzéki számát, a szerződéskötési feltétel meglétét az érvényes jogosultság igazolja; ebben az esetben végzettséget, képzettséget igazoló dokumentum csatolása a szerződéskötéshez nem szükséges (szakmai tapasztalatot ismertető szakmai önéletrajz benyújtása ebben az esetben is szükséges).

M3).

A Kr. 21. § (2) bekezdés h) pontja szerint ajánlattevő csatolja a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, valamint műszaki felszereltség leírását tartalmazó cégszerű nyilatkozatát.

Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (6)-(7); (9) és (11) bekezdései és a Kr. 21. § 2a-2b bek., 22. § (5) bek. és 24. § (1)-(2) és (5) bek. is irányadóak.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M1).

Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő) a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 8 évben az alábbi befejezett (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt), szerződésszerűen és az előírásoknak megfelelően teljesített munkákra vonatkozó, a Kr. 22. § (3) bekezdés szerint igazolt referenciákkal:

1. Összesen legalább 1 vágánykm (vkm) egybefüggő nyíltvonal és/vagy állomási vágány építése, vagy átépítése al-és felépítménnyel együtt országos vasúti pályahálózaton (továbbiakban: „OVP”),

2. Legalább 3 csoport kitérő cseréje vagy beépítése OVP-n,

3. Külön szintű közúti-vasúti keresztező közlekedési műtárgyak építése (vasúti és/vagy közúti és/vagy gyalogos és/vagy kerékpáros), amelynek értéke összesen elérte legalább a nettó 200 millió HUF-ot.

4. Összesen legalább 3 csoport váltót vezérlő, 75 Hz-es jelfeladással kiegészített elektronikus biztosítóberendezés átalakítása- és/vagy létesítése és üzembe helyezése, amely OVP-n üzemel,

5. Egybefüggő vasútvonalon végzett, legalább 1,7 km 25 kV váltakozó áramú villamos felsővezeték építése vagy átépítése OVP-n

Ajánlatkérő az OVP fogalma alatt a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 2. § 2.16 pontja szerinti fogalmat érti.

A vágányhossz tekintetében 1 km kétvágányú referencia egyenértékű 2 km egyvágányú referenciával.

M2).

Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő) a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik legalább az alábbi (teljesítésbe bevonni kívánt) szakemberekkel:

1. 1 fő projektvezető, aki a 266/2013.(VII. 11.) Korm. r. (továbbiakban: 266. Kr) szerinti MV-KÉ jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel/képzettséggel és gyakorlattal és legalább 36 hónap vasútépítés irányítási gyakorlattal rendelkezik és legalább egy olyan projekt irányításában részt vett projektvezetőként/helyettesként, amely legalább 1 km vágány átépítését al-és felépítménnyel és legalább 3 csoport kitérő cseréjét vagy beépítését tartalmazta.

2. 1 fő, aki a 266. Kr szerinti MV-KÉ jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel/képzettséggel és gyakorlattal és legalább 36 hónap műtárgyépítés irányítási gyakorlattal rendelkezik és legalább egy olyan projekt irányításában részt vett projektvezetőként/helyettesként, vagy építésvezetőként, amely legalább 1 közúti - vasúti keresztezési közlekedési műtárgy építését tartalmazta.

3. 1 fő, aki a 266. Kr szerinti MV-VV jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel/képzettséggel és gyakorlattal és legalább 36 hónap vasúti villamos felsővezeték építésben szerzett szakmai gyakorlattal rendelkezik és legalább egy olyan projektben részt vett projektvezetőként/helyettesként, vagy építésvezetőként, amely legalább 1,7 km váltakozó áramú villamos felsővezeték építését, vagy átépítését tartalmazta.

4. 1 fő, aki a 266. Kr szerinti MV-VV jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel/képzettséggel és gyakorlattal és rendelkezik legalább 36 hónap 75 Hz-es jelfeladással kiegészített elektronikus biztosítóberendezés átalakításában, vagy kiépítésében szerzett szakmai gyakorlattal.

Egy szakember csak egy pozícióra jelölhető.

Fentiekben előírt képesítési, jogosultsági követelmények tekintetében a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést minden esetben érteni kell; az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő kötelessége és felelőssége.

M3) Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő) a szerződés teljesítésére amennyiben nem rendelkezik legalább a munkák megvalósításához szükséges alábbi eszközökkel, berendezésekkel, műszaki felszereltséggel:

1. 1 db vágányszabályozó vasúti géplánc (vágányszabályozógép, ágyazatrendezőgép és vágánystabilizátor),

2. 1 db kitérő szabályozógép, minimum 300 kW névleges motorteljesítménnyel,

3. 1 db mobil, villamos ellenállás hegesztésére alkalmas sínhegesztő gép

Fenti alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek (Kbt. 65. § (6) bek.).

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Az ajánlattétel, a szerződés, számlázás és kifizetés devizaneme: Forint (HUF).

A szerződésszerű, igazolt teljesítését követően a kifizetés a 322/2015. (X.30.) K.r. 30-32/B. §, a Kbt. 135. § (1)-(6) bek., a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek., valamint a Támogatási Szerződés és a 272/2014. (XI. 5.) K.r. szerint történik. A finanszírozás tervezett forrásai: CEF, utófinanszírozás (előleg: szállítói előleg), támogatás intenzitás 100 %. Az előleg a szerződés hatálybalépésekor hatályos jogszabály szerinti mértékben és feltételekkel igényelhető.

Tartalékkeret: 1,5 %.

A szerződést biztosító kötelezettségek: késedelmi, hibás teljesítési és meghiúsulási kötbér; teljesítési, jótállási és szállítói előleg-visszafizetési biztosíték, jótállás 36 hónap (a Projekt átvételétől számítva); amelyek részleteit és a fő finanszírozási és fizetési feltételek részleteit a közbesz. dok. (különösen 2. kötet) tartalmazza (teljesítési, jótállási bizt. mértéke.: nettó ellenszolg. 5 %).

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 10/05/2018
Helyi idő: 10:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 10/05/2018
Helyi idő: 10:00
Hely:

Szterényi Ügyvédi Iroda, 1011 Budapest, Fő utca 14-18. „A” lépcsőház 7. emelet.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

A Kbt. 68. § (3) bekezdésében foglalt személyek, eljárás pedig a Kbt. 68. § (1), (4), (6) bekezdésében foglaltak szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1. A közbeszerzési dokumentumok (KD) a Kbt. 39. § (1) szerint, a regisztrálási adatok megkérésével, korlátlanul, teljes körűen, közvetlenül, térítésmentesen elektronikusan elérhetőek a jelen felhívás I.3) pontjában meghatározott címen. A KD-t ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek, vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton le kell töltenie és a teljes körűen kitöltött, aláírt reg. adatlap visszaküldésével a letöltést igazolnia kell az ajánlattételi határidő lejártáig

2. Az ajánlati biztosíték mértéke: 10 000 000,- HUF, amely teljesíthető a Kbt. 54. § (2) szerint. Amennyiben ajánlattevő az ajánlati biztosítékot befizetéssel kívánja teljesíteni, úgy azt az ajánlatkérő MKB Banknál vezetett 10300002-20609931-49020322 számú fizetési számlájára szükséges befizetni; igazolási mód: banki terhelési értesítő (átutalási igazolás, bankszámlakivonat) egyszerű másolata. További információ KD-ben.

3. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 66.§(6) szerinti nyilatkozatot (nemleges is), valamint a felhívásban és a KD-ban meghatározott valamennyi dokumentumot.

4. A szerződéskötés feltétele, hogy jelen felhívás III.1.3) M2) pontjában szereplő, megajánlott szakembereknek jelen pont szerinti jogosultsággal szerepelniük kell az illetékes kamarai névjegyzékben, amelyet a szerződés teljes időtartama alatt biztosítani kell: 1)-2) szakember: MV-KÉ; 3)-4) szakember MV-VV;

5. Az ajánlat része a szakmai ajánlat, mely az árazott mennyiség-kimutatásból és az 1-3 értékelési részszempontok tekintetében csatolt nyilatkozatból/önéletrajzból áll.

6. Az ajánlatot egy eredeti papír alapú példányban és egy elektronikus másolati példányban kell benyújtani. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 47. § (2) bek.-re.

7. Ajánlatkérő kizárja a Kbt. 35. § (8) alapján projekttársaság létrehozását.

8. Ajánlatkérő az ajánlattevők alkalmasságának feltételeit és igazolásait a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg.

9. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § alapján a hiánypótlás lehetőségét biztosítja, 71. § (6) szerinti korlátozást nem alkalmazza.

10. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) e) pontját alkalmazza.

11. Nyertes ajánlattevő köteles a szerződéskötés időpontjára építési-szerelési biztosítást (500 M HUF / kár; 1 mrd HUF / év) kötni a KD-ben részletezettek szerint.

12. Jelen közbeszerzési eljárás feltételesen [vö. Kbt. 53. § (6) bek.] kerül megindításra. Ajánlatkérő a támogatásra irányuló igény el nem fogadását vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, amely körülményt a Kbt. 135. § (12) szerint, a szerződés hatálybalépését felfüggesztő feltételnek minősíti.

13. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a tárgyi építési beruházás oszthatatlan szolgáltatás.

14. Ajánlatkérő - különösen a IV.2.6) pont esetében - 2 hónap alatt 60 napot ért.

15. A II.2.7) pont szerinti határidő nem lehet később, mint 2020/6/30. A teljesítés időtartamát ajánlatkérő a legkedvezőtlenebb, legkésőbbi hatályba lépési időpont szerint tüntette fel. Amennyiben a feltételes eljárásban a szerződéskötést követően 180 napnál korábban kerül biztosításra a pénzügyi forrás, úgy ajánlatkérő biztosítja a korábbi hatályba lépést, változatlan, naptári dátum szerinti teljesítési határidőkkel.

16. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Szterényi Sándor, lajstromszám: 00159.

17. Jelen felhívásban, valamint a KD-ban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és végrehajtási rendeletei, továbbá a magyar jog rendelkezései az irányadóak. A hirdetmény a közbeszerzésekről szóló 2014/25/EU irányelv alapján kerül közzétételre.

18. Jelen VI.3) ponthoz kapcsolódóan a KD többlet előírásokat tartalmaz, tekintettel a hirdetményfeladó rendszer kitöltési szabályaira (karakterszám korlátozás).

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § rendelkezései szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
04/04/2018