We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Services - 146833-2022

21/03/2022    S56

Poland-Słomniki: Refuse and waste related services

2022/S 056-146833

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Gmina Słomniki
Postal address: ul. T. Kościuszki 64
Town: Słomniki
NUTS code: PL214 Krakowski
Postal code: 32-090
Country: Poland
Contact person: Anna Majtyka
E-mail: przetargi@slomniki.pl
Telephone: +48 123881102
Internet address(es):
Main address: http://www.slomniki.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://zamowienia.sidaspzp.pl/zamawiajacy/gmina-slomniki
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://zamowienia.sidaspzp.pl/zamawiajacy/gmina-slomniki
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie miasta i gminy Słomniki

Reference number: RIiR.271.10.2022
II.1.2)Main CPV code
90500000 Refuse and waste related services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

1. Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie miasta i gminy Słomniki.

2. Cześć (zadanie) 1 - Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstałych i zebranych na wszystkich nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych w granicach administracyjnych Gminy Słomniki, bez odpadów z tak zwanych ,,wystawek”.

3. Część (zadanie) nr 2 - Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstałych i zebranych na wszystkich nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych w granicach administracyjnych Gminy Słomniki, z tak zwanych ,,wystawek”.

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SWZ.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Cześć (zadanie) 1

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
90500000 Refuse and waste related services
90512000 Refuse transport services
90513100 Household-refuse disposal services
90533000 Waste-tip management services
90511000 Refuse collection services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL214 Krakowski
II.2.4)Description of the procurement:

Cześć (zadanie) 1 - Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstałych i zebranych na wszystkich nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych w granicach administracyjnych Gminy Słomniki, bez odpadów z tak zwanych ,,wystawek”.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/07/2022
End: 30/06/2023
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

I kwartał 2023

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Część (zadanie) nr 2

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
90500000 Refuse and waste related services
90511000 Refuse collection services
90512000 Refuse transport services
90513100 Household-refuse disposal services
90533000 Waste-tip management services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL214 Krakowski
II.2.4)Description of the procurement:

Część (zadanie) nr 2 - Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstałych i zebranych na wszystkich nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych w granicach administracyjnych Gminy Słomniki, z tak zwanych ,,wystawek”.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/07/2022
End: 30/06/2023
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

I kwartał 2023

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) W zakresie części (zadania nr)1:

a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie;

b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada:

-- aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej, o której mowa w art. 9b i następne ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, prowadzonego przez Burmistrza Gminy Słomniki, w zakresie objętym przedmiotem zamówienia;

- aktualny wpis do Rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami BDO , prowadzonego przez marszałka właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę firmy, uprawniający do transportu odpadów, dokonany zgodnie z wymogami art.50 ust.1 pkt.5 ppkt.b ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2020.797 t.j. ze zm) – w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia;

- Aktualną licencję lub inny dokument potwierdzający prowadzenie działalności w zakresie wykonywania krajowego transportu drogowego;

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) W zakresie części (zadania nr)2:

a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie;

b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada:

-- aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej, o której mowa w art. 9b i następne ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, prowadzonego przez Burmistrza Gminy Słomniki, w zakresie objętym przedmiotem zamówienia;

- aktualny wpis do Rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami BDO , prowadzonego przez marszałka właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę firmy, uprawniający do transportu odpadów, dokonany zgodnie z wymogami art.50 ust.1 pkt.5 ppkt.b ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2020.797 t.j. ze zm) – w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia;

- Aktualną licencję lub inny dokument potwierdzający prowadzenie działalności w zakresie wykonywania krajowego transportu drogowego;

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

1) W zakresie części (zadania nr)1:

c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada:

- zdolność kredytową lub środki finansowe wysokości minimum 200 000,00 zł (słownie dwieście tysięcy złotych 00/100),

- ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 1 000 000,00 zł (słownie jeden milion 00/100),

2) W zakresie części (zadania)nr 2:

c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada:

- zdolność kredytową lub środki finansowe wysokości minimum 50 000,00 zł (słownie pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100),

- ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 50 000,00 zł (słownie pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100),

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

W zakresie części (zadania nr)1:

d) zdolności technicznej lub zawodowej - Wykonawca spełni warunek w zakresie doświadczenia, jeżeli wykaże, że:

- dysponuje lub będzie dysponował dwoma samochodami specjalnymi (śmieciarkami) przystosowanymi do opróżniania pojemników o pojemnościach 110 l, 120 l, i 240 l, 1100 l;

- dysponuje lub będzie dysponował dwoma samochodami przystosowanymi do odbioru selektywnie zbieranych odpadów w workach oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;

- dysponuje lub będzie dysponował jednym samochodem przystosowanym do odbioru odpadów z tak zwanych dzwonów, wyposażonym w HDS lub typu hakowiec;

- dysponuje lub będzie dysponował bazą magazynowo-transportową spełniającą wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r., poz. 122);

- wykonał lub wykonuje w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jezli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie minimum jedną usługę odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości, na których mieszkają mieszkańcy o łącznej masie odebranych odpadów komunalnych w ciągu następujących po sobie 6 miesięcy co najmniej 1500 Mg. Zamawiający nie dopuszcza sumowania pojedynczych umów/zleceń.

2) W zakresie części (zadania)nr 2:

d) zdolności technicznej lub zawodowej - Wykonawca spełni warunek w zakresie doświadczenia, jeżeli wykaże, że:

- dysponuje lub będzie dysponował co najmniej 1 samochodem przystosowany do odbioru odpadów wielkogabarytowych, wyposażonym w HDS;

- dysponuje lub będzie dysponował co najmniej 1 samochodem przystosowanym do odbioru odpadów wielkogabarytowych, typu hakowiec;

- dysponuje lub będzie dysponował bazą magazynowo-transportową spełniającą wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r., poz. 122).

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Warunki realizacji umowy zostały określone w załączniku nr 10 do SWZ. Zamawiający, na podstawie art. 95 ustawy pzp, wymaga zatrudnienia przy realizacji zmówienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy o którym mowa w Kodeksie Pracy (Dz. U. z 2009r. poz. 10040, 1043, 1495), co najmniej przez okres realizowanego przez niego zamówienia, osób osoby kierujących pojazdami (śmieciarkami)-kierowcy.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 21/04/2022
Local time: 11:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 19/06/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 21/04/2022
Local time: 12:00
Place:

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: yes
Estimated timing for further notices to be published:

I kwartał 2023

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17 A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587700
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17 A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587700
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale IX ustawy Pzp.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17 A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587700
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
16/03/2022