We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Services - 146850-2022

21/03/2022    S56

Poland-Ustka: Commissioning of heating installations

2022/S 056-146850

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: 6 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Postal address: Lędowo - Osiedle 1N
Town: Ustka
NUTS code: PL636 Słupski
Postal code: 76-271
Country: Poland
Contact person: 6 Wojskowy Oddział Gospodarczy
E-mail: 6wog.przetargi@ron.mil.pl
Telephone: +48 261231608
Fax: +48 261231578
Internet address(es):
Main address: www.6wog.wp.mil.pl
Address of the buyer profile: www.platformazakupowa.pl/pn/6wog
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://platformazakupowa.pl/pn/6wog
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://platformazakupowa.pl/pn/6wog
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Wojskowa jednostka budżetowa
I.5)Main activity
Defence

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Eksploatacja zlecona systemu cieplnego od źródła ciepła do grzejników oraz innych urządzeń, dostawa energii cieplnej, POiŁ Łeba

Reference number: 20/INFR/6WOG/2022
II.1.2)Main CPV code
50721000 Commissioning of heating installations
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Przedmiotem jest eksploatacja zlecona systemu cieplnego od źródła ciepła do grzejników oraz innych urządzeń odbierających ciepło oraz dostawa energii cieplnej, zwana systemem cieplnym POiŁ Łeba w budynku nr 4

w kompleksie wojskowym Sekcja Obsługi Infrastruktury (SOI) Lębork.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi specyfikacja techniczna.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
09300000 Electricity, heating, solar and nuclear energy
50720000 Repair and maintenance services of central heating
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL633 Trójmiejski
Main site or place of performance:

SOI Lębork, POiŁ Łeba

II.2.4)Description of the procurement:

System cieplny kompleksu wojskowego obejmuje infrastrukturę: obiekty, sieci preizolowane, instalacje i urządzenia oraz wyposażenie służące do wytwarzania ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania (c.o.) i podgrzewania ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) do odbiornika włącznie.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/06/2022
End: 31/05/2024
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji w postaci zwiększenia ilości zamówienia podstawowego maksymalnie do 30 %. Zamawiający uzależnia możliwość skorzystania z „prawa opcji” od posiadanych środków finansowych i zwiększonych potrzeb Zamawiającego w stosunku do prognozowanych ilości wytworzonych GJ, określonych w zamówieniu podstawowym. „Prawo opcji” obejmować będzie m.in. zwiększenie ilości GJ w uzasadnionych przypadkach.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, gdy złoży aktualną koncesję na wytwarzanie, przesył i dystrybucję energii cieplnej, z art. 32 ust 1 pkt 1 lit. e, zgodnie

z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (tekst jedn.: Dz.U.2021.716 z późn.zm.) oraz w związku z art. 198 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (Dz.U.2018.650).

Wykonawca na podstawie wyżej wymienionych przepisów jest zobowiązany posiadać koncesję na wytworzenie ciepła w źródłach o łącznej mocy zainstalowanej nieprzekraczalnej 5MW. W przypadku gdy Wykonawca nie jest zobowiązany do posiadania koncesji w rozumieniu w/w przepisów powinien złożyć stosowne oświadczenie.

Zamawiający dopuszcza możliwości złożenia promesy koncesji.

III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.2)Conditions related to the contract
III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 21/04/2022
Local time: 08:55
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 19/07/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 21/04/2022
Local time: 09:00
Place:

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego przy użyciu platformy zakupowej.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:

Zamawiający stosuje procedurę odwróconą na podstawie art. 139 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Departament Odwołań
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Departament Odwołań
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Departament Odwołań
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587840
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
16/03/2022