Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 147101-2021

24/03/2021    S58

Nederland-Sneek: Schoonmaak- en afvalverwijderingsdiensten

2021/S 058-147101

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Súdwest-Fryslân
Nationaal identificatienummer: 352062623
Postadres: Marktstraat 8
Plaats: Sneek
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 8601 CT
Land: Nederland
Contactpersoon: Sonja Kimsma
E-mail: inkoop@sudwestfryslan.nl
Telefoon: +31 140515
Fax: +31 515489999
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.sudwestfryslan.nl
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/5d25e3b5a15c18c9e1b67a1cb335642f
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/5d25e3b5a15c18c9e1b67a1cb335642f
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Schoonmaakdienstverlening douche- en toiletvoorzieningen en glasbewassing

Referentienummer: SWF 21002
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90900000 Schoonmaak- en afvalverwijderingsdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De opdracht betreft de schoonmaakdienstverlening van 23 douche- en toiletvoorzieningen en glasbewassing die vallen onder het beheer van de opdrachtgever welke in het recreatie seizoen schoongemaakt dienen te worden.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90911300 Wassen van ramen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
NUTS-code: NL1 Noord-Nederland
NUTS-code: NL125 Zuidwest-Friesland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Sneek

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De opdracht betreft de schoonmaakdienstverlening van 23 douche- en toiletvoorzieningen en glasbewassing die vallen onder het beheer van de Opdrachtgever welke in het recreatie seizoen schoongemaakt dienen te worden.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit / Weging: 70
Prijs - Weging: 30
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/10/2021
Einde: 31/12/2026
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Verlenging door opdrachtgever tot maximaal tweemaal (2 x) één (1) jaar.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

De opdracht kan worden verlengd.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 03/05/2021
Plaatselijke tijd: 14:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 31/12/2022
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 03/05/2021
Plaatselijke tijd: 14:01

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Arrondissement Noord-Nederland
Postadres: Guyotplein 1
Plaats: Groningen (NL)
Postcode: 9712 NX
Land: Nederland
E-mail: noord-nederland@om.nl
Internetadres: http://www.om.nl
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Gemeente Súdwest-Fryslân
Postadres: Marktstraat 8
Plaats: Sneek
Postcode: 8601 CT
Land: Nederland
E-mail: inkoop@sudwestfryslan.nl
Telefoon: +31 5151489000
Fax: +31 515489999
Internetadres: http://www.sudwestfryslan.nl
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Arrondissement Noord-Nederland
Plaats: Groningen
Land: Nederland
E-mail: noord-nederland@om.nl
Internetadres: https://www.om.nl/organisatie/landingspagina/noord-nederland/
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
19/03/2021