We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Supplies - 147808-2022

21/03/2022    S56

Poland-Warsaw: District heating

2022/S 056-147808

Contract notice – utilities

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)Name and addresses
Official name: PGE Energia Ciepła S.A.
National registration number: KRS: 0000013479
Postal address: ul. Złota 59
Town: Warszawa
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Postal code: 00-120
Country: Poland
Contact person: Piotr Wiśniewski
E-mail: piotr-wisniewski@gkpge.pl
Telephone: +48 605740059
Internet address(es):
Main address: https://www.pgeenergiaciepla.pl/
Address of the buyer profile: https://swpp2.gkpge.pl/
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://swpp2.gkpge.pl/app/demand/notice/public/current/list?USER_MENU_HOVER=currentNoticeList
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://swpp2.gkpge.pl/app/demand/notice/public/current/list?USER_MENU_HOVER=currentNoticeList
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.6)Main activity
Electricity

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa i montaż węzłów ciepłowniczych w roku 2022 dla PGE Energia Ciepła S.A. Oddział w Szczecinie – System Ciepłowniczy Gryfino

Reference number: POST/PEC/PEC/ZWS/00196/2022
II.1.2)Main CPV code
09323000 District heating
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

1. Przedmiotem Zamówienia jest: dostawa i montaż węzłów ciepłowniczych w roku 2022 dla PGE Energia Ciepła S.A. Oddział w Szczecinie – System Ciepłowniczy Gryfino.

2. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SWZ – OPZ.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
51120000 Installation services of mechanical equipment
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL428 Szczeciński
Main site or place of performance:

Sieć Ciepłownicza Gryfino

II.2.4)Description of the procurement:

1. Przedmiotem Zamówienia jest: dostawa i montaż węzłów ciepłowniczych w roku 2022 dla PGE Energia Ciepła S.A. Oddział w Szczecinie – System Ciepłowniczy Gryfino.

2. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SWZ – OPZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 85
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek udziału w Postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania Ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną dostawę węzła ciepłowniczego wraz z montażem.

III.1.6)Deposits and guarantees required:

1. Zamawiający odstępuje od żądania wadium w niniejszym Postępowaniu.

2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, którego Oferta zostanie wybrana wniósł zabezpieczenie należytego wykonania na zasadach określonych w Rozdziale 27 SWZ.

III.1.7)Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:

Wszelkie informacje w tym zakresie zostały wskazane w Projekcie Umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ.

III.1.8)Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:

Wszelkie informacje w tym zakresie zostały wskazane w Rozdziale 14 SWZ.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, którego Oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zawarł Umowę zgodnie z treścią Projektu Umowy, stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 20/04/2022
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 18/07/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 20/04/2022
Local time: 12:00
Place:

Otwarcie ofert odbędzie się bez udziału Wykonawców, przy użyciu Systemu Zakupowego GK PGE.

Information about authorised persons and opening procedure:

Niezwłocznie po otwarciu ofert, Zamawiający, za pośrednictwem systemu zakupowego GK PGE, zamieści informację z otwarcia ofert.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:

1. Zamawiający skorzysta z możliwości przewidzianej w art. 139 ust.1 Ustawy PZP, tj. Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

3. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1–6 oraz art. 109 ust. 1 pkt 1, 4 i 9 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych.

4. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania Zamawiający wezwanie Wykonawcę, którego oferta okaże się najkorzystniejsza, do złożenia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt 17.6.1 SWZ.

5. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta okaże się najkorzystniejsza, do złożenia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt 17.6.2 SWZ.

6. W celu potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy określonych w pkt 15.7 SWZ wymagań, Wykonawca jest zobowiązany złożyć wraz z ofertą przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt 17.14 SWZ.

7. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 388 ust. 2 lit. c ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych.

8. Zamawiający dopuszcza możliwości zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego na zasadach określonych w projekcie umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ.

9. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z udzieleniem zamówienia publicznego jest PGE Energia Ciepła S.A. z siedzibą w Warszawie. Dokładne informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się z rozdziale 31 SWZ.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: nie dotyczy
Town: nie dotyczy
Country: Poland
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 dni – jeżeli została przekazana w inny sposób.

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówieniu lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i pkt 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

4. Odwołanie w przypadku nieprzekazania wykonawcy, mimo takiego obowiązku, zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, wnosi się w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

5. Odwołanie wnosi się w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Date of dispatch of this notice:
16/03/2022