We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Services - 147911-2022

21/03/2022    S56

Romania-Alba Iulia: Sludge transport services

2022/S 056-147911

Contract notice – utilities

Services

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)Name and addresses
Official name: APA CTTA SA ALBA
National registration number: RO1755482
Postal address: Strada: Vasile Goldis, nr. 3
Town: Alba Iulia
NUTS code: RO121 Alba
Postal code: 510007
Country: Romania
Contact person: Lazar-Mara Calin
E-mail: achizitii.publice@apaalba.ro
Telephone: +40 258834087
Fax: +40 258834493
Internet address(es):
Main address: www.apaalba.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100138934
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.6)Main activity
Water

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Colectare, transport, tratare, valorificare si/sau eliminare finala a namolurilor de la SEAU si STAP

Reference number: APA-10
II.1.2)Main CPV code
90513700 Sludge transport services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Contract de servicii : Colectare, transport, tratare, valorificare si/sau eliminare finala a namolurilor de la SEAU si STAP.

Scopul acordului-cadru de servicii Colectare, transport, tratare, valorificare si/sau eliminare finala a namolurilor de la SEAU., este de a asigura eliminarea reziduurilor rezultate din procesul de curatire a apei reziduale de la statiile de epurare aflate in administrarea SC APA CTTA SA Alba.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 6 459 000.00 RON
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
90513800 Sludge treatment services
90513900 Sludge disposal services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO121 Alba
Main site or place of performance:

Alba Iulia

II.2.4)Description of the procurement:

Cantitatile estimate pentru contractul subsecvent si acordul cadru se regasesc precizate in Caietul de sarcini;

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

- Deschiderea ofertelor: SC Apa CTTA SA Alba, Str. Vasile Goldiş nr. 3, Alba Iulia, Judetul Alba

In cazul in care, in scopul calificarii, verificarii conformitatii propunerii tehnice cu cerintele caietului de sarcini sau in scopul verificarii propunerii financiare, entitatea contractanta solicita prezentarea anumitelor documente, acestea trebuie transmise in SEAP i... detalii pe www.e-licitatie.ro

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Cerinta nr. 1

Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art.177,178,180 din Legea nr.99/2016.

Cerința nr. 2 – Evitarea conflictului de interese

Se va completa DUAE de catre operatorii economici participant la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Toți participanții la procedura de atribuire (ofertant, asociați, subcontractanți și terți susținători) vor completa DUAE cu informațiile aferente situației lor și vor prezenta împreună cu DUAE Formularul nr. 3 – Declarație privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 73 din Legea nr. 99/2016.

NOTA 1 :

A. Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local,buget de stat, etc.) la momentul prezentarii. Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv.

Dupa caz, documente prin care se demonstraza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art.179 alin. (2), art.180 alin.(2),art184 din Legea 99/2016 privind achizitiile publice.

B. Persoanele juridice straine vor prezenta orice documente edificatoare eliberate de institutiile autorizate ale tarii de origine (certificate de atestare fiscala, caziere judiciare, alte documente echivalente etc) prin care sa dovedeasca faptul ca si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local.

C. Alte documente edificatoare, dupa caz.

Nota 2:

Operatorul economic (ofertant individual/ofertant asociat/subcontractant/terț susținător) va completa formularul DUAE care confirmă că operatorul economic nu se află în niciuna din situațiile prevăzute la art. 72 și 73 din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale. Persoanele cu funcții de decizie din cadrul Entității Contractante în ceea ce privește organizarea, derularea și finalizarea procedurii de atribuire sunt prezentate în declarația conducătorului entității contractante, parte a dosarului achiziției publice și sunt următoarele:

Bardan Cornel Stefan – Director general, Hategan Gheorghe – Director tehnic, Mariș Cristina Elena – Director economic, Dumitrel Zenaida – Director resurse umane, In situația în care operatorul economic (ofertant/ofertant asociat/subcontractant/terț susținător) se afla într-una din situațiile prevăzute de art. 73 din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, acesta va fi exclus de la procedura de atribuire, oferta fiind respinsă.

Documente justificative solicitate (aplicabile Cerințelor nr. 1-4)

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE și care urmează a fi prezentate, la solicitarea entității contractante, doar de către ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, sunt:

a) cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC /actul constitutiv;

b) certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentării acestora;

c) după caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 178 alin. (3), art. 179 alin (2) și art. 184 din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale.

d) alte documente edificatoare, după caz.

Documentele vor fi prezentate (la momentul solicitării de către Entitatea Contractantă scanate după original, sau după copii legalizate sau copii „conform cu originalul”, însoțite de traducerea autorizată în limba română. Nedepunerea DUAE odată cu oferta (inclusiv pentru ofertant/ofertant asociat/subcontractant/ terț susținător) atrage respingerea acesteia ca inacceptabilă. Nedepunerea odată cu oferta, a angajamentului ferm al terțului susținător din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia, sau după caz, a acordului de subcontractare și/sau a acordului de asociere, constituie temei pentru solicitarea de clarificări pentru eventualele inadvertențe de formă ale informațiilor de formă cuprinse în secțiunile DUAE, atât ale ofertantului cât și ale subcontractantului/ terțului susținător, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfășurarea corespunzătoare a procedurii de atribuire. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea entității contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile.

Precizări:

1) Orice operator economic aflat în oricare dintre situațiile prevăzute la art. 177, 178 și 180 din Legea 99/2016, care atrag excluderea din procedura de atribuire poate furniza dovezi care să arate că măsurile luate de acesta sunt suficiente pentru a-și demonstra în concret credibilitatea prin raportare la motivele de excludere în conformitate cu prevederile art. 184 din legea 99/2016.

2) Documentele justificative solicitate mai sus, vor fi prezentate de către fiecare membru al asocierii (în cazul unei asocieri), și, dacă e cazul, de către subcontractant și de către terțul susținător. Persoanele juridice străine vor prezenta orice document edificator pentru dovedirea eligibilității – eliberat de autorități din țara de origine (certificate, caziere judiciare, sau alte documente echivalente emise de autorități competente din țara respectivă) din care să rezulte lipsa datoriilor restante, în conformitate cu legislația din țara de rezidența. Documentele vor fi prezentate scanate după original/ copie legalizată/ copie lizibilă cu mențiunea “conform cu originalul” la care se va atașa traducerea autorizată în limba română.

In cazul în care există incertitudini în ceea ce privește existența sau inexistența unei situații de excludere, Entitatea Contractantă are dreptul de a solicita în mod direct informații de la autoritățile competente străine mai sus menționate In cazul în care în țara de origine sau în țara în care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente de natura celor prevăzute sau respectivele documente nu vizează toate situațiile prevăzute la art. 177, 178 și 180, persoanele juridice străine pot prezenta o declarație pe propria răspundere sau, dacă în țara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declarația pe npropria răspundere, o declarație autentică dată în fața unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are competențe în acest sens.

3) Entitatea Contractantă va exclude din procedura de atribuire orice operator economic despre care are cunoștință că și-a încălcat obligațiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat, iar acest lucru a fost stabilit printr-o hotărâre judecătorească sau decizie administrativă având caracter definitiv și obligatoriu în conformitate cu legea statului în care respectivul operator economic este înființat.

4) Entitatea Contractantă va exclude din procedura de atribuire un operator economic în cazul în care poate demonstra prin orice mijloace adecvate că respectivul operator economic și-a încălcat obligațiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat.

5) Operatorul economic nu este exclus din procedura de atribuire dacă, anterior deciziei de excludere, își îndeplinește obligațiile prin plata impozitelor, taxelor sau contribuțiilor la bugetul general consolidat datorate ori prin alte modalități de stingere a acestora sau beneficiază, în condițiile legii, de eșalonarea acestora ori de alte facilitați în vederea plății acestora, inclusiv, după caz, a eventualelor dobânzi ori penalități de întârziere acumulate sau a amenzilor.

6) Operatorul economic nu este exclus din procedura de atribuire atunci când cuantumul impozitelor, taxelor și contribuțiilor la bugetul general consolidat datorate și restante este mai mic de 10.000 lei.

7) In sensul dispozițiilor art. 73, alin. (2) din Legea 99/2016, prin acționar sau asociat semnificativ se înțelege persoana care exercită drepturi aferente unor acțiuni care, cumulate, reprezintă cel puțin 10% din capitalul social sau îi conferă deținătorului cel puțin 10% din totalul drepturilor de vot în adunarea generală.

Operatorii Economici vor ținea seama și de precizările din Anexa 1 a Instrucțiunilor către Ofertanți, ca și continuare a acestei secțiuni.

Cerinta nr. 1

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei:

Se va completa DUAE de catre operatorii economici participant la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate ... detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Specificati cifra de afaceri medie anualaCifra de afaceri anuala din ultimii 3 ani (2018.2019.2020) in valoare de minim 1 800 000.

Cifra de afaceri medie anualaCifra de afaceri anuala din ultimii 3 ani (2018.2019.2020) in valoare de minim 1 800 000

Cifra de afaceri anuala generala

Minimum level(s) of standards possibly required:

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: Se va complet DUAE de catre operatorii economici participant la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.Media a cifrei de afaceri pe ultimii 3 ani financiari anteriori trebuie sa fie cel putin egala cu valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent.Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv bilant/rapoarte de audit sau orice alte documente edificatoare urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.DUAE completat de ofertant în care se vor include informațiile cu privire la existența unei susțineri de terță parte, inclusiv măsurile avute în vedere de acesta pentru a accesa în orice moment resursele necesare, la care se atașează DUAE și angajamentul ferm al terțului susținător/angajamentele ferme ale terților susținători din trebuie să rezulte modul efectiv în care terțul/terții susținători vor asigura îndeplinirea angajamentului.

Nota 11) în cazul în care mai mulți operatori economici participă în comun la procedura de atribuire, îndeplinirea criteriilor privind situația economică și financiară se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.2) Fiecare operator economic (ofertant unic/ofertant asociat) va completa câmpurile corespunzătoare din DUAE cu privire la capacitatea economică și financiară.3) Pentru situațiile financiare exprimate în alte monede decât lei se va folosi pentru conversie rata medie anuală de schimb lei./valută, comunicată de către Banca Națională a României (http://www.bnr.ro) pentru fiecare an în parte.4) Documentele emise în alta limbă decât limba română trebuie să fie însoțite de traducerea autorizată în limba română.Nota 21) în cazul unei asocieri, formularele și documentele solicitate mai sus, vor fi prezentate de către fiecare membru al asocierii. Se vor avea în vedere și prevederile din Anexa 5 a Instrucțiunilor către Ofertanți. DUAE va fi completat corespunzător de fiecare membru al asocierii. Astfel, în DUAE, Criterii de selecție, secțiunea B: Capacitatea economică și financiară, operatorii economici participanți la procedura de atribuire vor furniza informațiile aferente situației lor, după cum urmează:- Numărul de ani: se va menționa numărul de ani pentru care se calculează media cifrei anuale de afaceri globală, respectiv 3.- Cifra de afaceri medie: se vor furniza informații legate de media cifrei anuale de afaceri globală, din ultimii 3 ani (2018, 2019, 2020), exprimată în RON. Pentru situațiile financiare exprimate în alte monede decât lei se va folosi pentru conversie rata medie anuală de schimb lei/valută, comunicată de către Banca Națională a României (http://www.bnr.ro) pentru fiecare an în parte.- Valuta: se va selecta RON (moneda contractului).2) Capacitatea economică și financiară a operatorului economic poate fi susținută în conformitate cu art. 196 din Legea 99/2016, cu modificări și completări ulterioare. Se vor avea în vedere și prevederile din Anexa 3 a Instrucțiunilor către Ofertanți. Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:Detalii privind operatorul economicSe vor avea în vedere cerințele menționate la criteriul "Cifra de afaceri medie anuală", iar în cazul în care informațiile privind cifra de afaceri medie anuală nu sunt disponibile pentru întreaga perioadă impusă, se solicită să se precizeze data la care operatorul economic a fost înființat sau și-a început activitateaModalitatea de indeplinire:Se vor avea în vedere modalitățile de îndeplinire menționate la criteriul "Cifra de afaceri medie anuală", iar în cazul în care, din motive obiective și justificate, operatorul economic nu este în măsură să prezinte una sau mai multe dintre informațiile și documentele prevăzute în cadrul art. 190 alin. (1) din Legea nr. 99/2016, solicitate în scopul dovedirii nivelului minim al cifrei de afaceri medie anuale, operatorul economic este autorizat să facă dovada situației sale economice și financiare prin orice alt document pe care entitatea contractantă îl consideră adecvat pentru perioada începând cu data la care operatorul economic a fost înființat sau și-a început activitatea.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificatCerinta nr 1Se va prezenta, prin documente constatatoare sau orice alt document prin care se poate demonstra experienta similara, prestarea de servicii efectuate in domeniul transportului, depozitarii si eliminarii/valorificarii deseurilor sau activitati de complexitate similara în cursul unei perioade care acoperă cel mult ultimii 3 ani, cu indicarea valorilor, datelor şi a beneficiarilor publici sau privaţi.

Certificate emise de organisme independente cu privire la standardele de asigurare a calitatiiDovada implementarii sistemului de management al calitatii si management al mediului conform SR EN ISO 9001 sau echivalent si SR ISO 14001 sau echivalent.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Se va prezenta la nivelul DUAE informatia necesara, urmand ca ofertantul clasat pe primul loc sa prezinte minim un proces verbal de receptie (document constatator)/ proces verbal de receptie partiala/recomandare sau orice alt document prin care se poate demonstra experienta similara, din partea altor beneficiari, din cel mult ultimii 3 ani, la solicitarea autoritatii contractante.La nivelul DUAE trebuie precizate informații cum ar fi: numărul și data contractului invocat drept experiență similară, valoarea, beneficiarul, data și numărul documentului de recepție, precum și ponderea și/sau activitățile pentru care a fost responsabil.SubcontractareOfertanții includ informațiile cu privire la subcontractanți în DUAE. În cazul în care ofertantul utilizează capacitățile subcontractantului/ subcontractanților pentru a îndeplini criteriile de calificare, se va prezenta câte un formular DUAE separat pentru fiecare dintre respectivii subcontractanți, completat și semnat în mod corespunzător de către fiecare dintre aceștia.Subcontractanții precizează în DUAE informațiile aferente criteriilor de calificare pe care le îndeplinește menționând numărul și data contractului/acordului de subcontractare pentru partea propusă pentru subcontractare.Capacitatea tehnică și/sau profesională a operatorului economic poate fi susținută în conformitate cu art. 196 din Legea 99/2016.Se vor avea în vedere și prevederile din Anexa 4 a Instrucțiunilor către Ofertanți.

Se va prezenta la nivelul DUAE informatia necesara, urmand ca ofertantul clasat pe primul loc sa prezinte dovada implementării sistemului de management al calității si management al mediului conform SR EN ISO 9001 si SR ISO 14001, prin prezentarea unor certificate valabile emise de organisme de certificare acreditate sau alte probe/dovezi care confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al calității pentru cazurile în care operatorul economic nu a avut acces la un certificat de calitate/mediu astfel cum a fost solicitat ori nu a avut posibilitatea de a-l obține în termenul stabilit.

III.1.6)Deposits and guarantees required:

Cuantumul garanţiei de participare: 64 590 lei.

Perioada de valabilitate a garanţiei pentru participare este 90 de zile calendaristice de la data limită de depunere a ofertelor.

Forma de constituire a garanţiei de participare care va fi acceptată:

- scrisoare de garanţie bancară conform Formularului VI.4;

- Instrument de garantare emis in condiţiile legii de o societate de asigurări –;

- Virament bancar;

- Ordin de plată emis in favoarea autoritatii contractante in contul pentru garantiile de participare nr. RO82 RNCB 0003 0211 8293 0001 deschis la BCR sucursala jud. Alba, conform Ordin ANRMAP 509/2011(art.5);

Pentru garantia de participare depusa in alta moneda, echivalenta se va face la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor, cu 3 zile.

Ofertanții vor încărca obligatoriu în SEAP dovada constituirii garanției, scanată, semnată cu semnătură electronică extinsă, până la data și ora limită de depunere a ofertelor, conform art. 42 alin.(7), din HG 394/2016. Ofertele care nu sunt însoțite de GP în cuantumul, forma și perioada de valabilitate solicitată vor fi respinse ca inacceptabile, cu respectarea dispozițiilor art.138 alin. (3) din

HG 394/2016. Restituirea GP se va efectua conform art.44 din HG 394/2016.

10% din preţul acordului cadru, fără TVA

Garantia de buna executie se va constitui în lei. Ea trebuie sa fie irevocabila.

Modul de constituire a garantiei de buna executie : În conformitate cu art.46, alin.(1) din HG nr.394/2016, garantia de buna executie se va constitui printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care se prezinta în original, în cuantumul si pentru toata durata de prestare a contractului.

În cazul în care garantia se constituie printr-un instrument de garantare emis de o societate de asigurari, aceasta va contine franciza zero si plata integrala a primei de asigurare la data transmiterii acesteia spre aproba... detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.8)Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:

Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with a single operator
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 21/04/2022
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 21/07/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 21/04/2022
Local time: 15:00
Place:

In SEAP

Information about authorised persons and opening procedure:

membrii comisiei de evaluare

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: Bucuresti
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

10 zile, începând cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal.

VI.5)Date of dispatch of this notice:
16/03/2022