We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Services - 147913-2022

21/03/2022    S56

Poland-Radom: Refuse disposal and treatment

2022/S 056-147913

Contract notice – utilities

Services

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)Name and addresses
Official name: Wodociągi Miejskie w Radomiu sp. z o.o.
Postal address: ul. Filtrowa 4
Town: Radom
NUTS code: PL921 Radomski
Postal code: 26-600
Country: Poland
Contact person: Bartłomiej Gauze
E-mail: bartlomiej.gauze@woda.radom.pl
Telephone: +48 483831602
Fax: +48 483831601
Internet address(es):
Main address: www.wodociagi.radom.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://woda-pzp.logintrade.net/zapytania_email,78743,a77693e94803105139e545d11bd0043c.html
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://woda-pzp.logintrade.net/zapytania_email,78743,a77693e94803105139e545d11bd0043c.html
I.6)Main activity
Water

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Odbiór, transport i zagospodarowanie odwodnionego osadu ściekowego o kodzie 190805 pochodzącego z Oczyszczalni Ścieków w Radomiu

Reference number: DZ/26/2022
II.1.2)Main CPV code
90510000 Refuse disposal and treatment
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport i zagospodarowanie w okresie 12 miesięcy przefermentowanych, bieżących, odwodnionych (ok. 25% s.m.) osadów ściekowych pochodzących z Oczyszczalni Ścieków w Radomiu.

2. Łączna szacowana ilość odwodnionych osadów ściekowych o zawartości ok. 25% s.m.o. w ciągu 12 miesięcy zostaje określona na ok. 15 000 Mg.

3. Załadunek odwodnionych osadów ściekowych będzie wykonywany przez Wykonawcę we własnym zakresie i na własny koszt.

4. Wykonawca będzie odbierał przedmiotowe osady ściekowe własnym transportem lub na własny koszt.

5. Odbiór odwodnionych osadów ściekowych będzie odbywać się na bieżąco, tj. zgodnie z aktualną produkcją z placu do tymczasowego gromadzenia osadów na terenie Oczyszczalni Ścieków w Radomiu na telefoniczne lub e-mailowe zgłoszenie.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
90513600 Sludge removal services
90513700 Sludge transport services
90513800 Sludge treatment services
90513900 Sludge disposal services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL921 Radomski
Main site or place of performance:

Oczyszczalnia Ścieków w Radomiu

II.2.4)Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport i zagospodarowanie w okresie 12 miesięcy przefermentowanych, bieżących, odwodnionych (ok. 25% s.m.) osadów ściekowych pochodzących z Oczyszczalni Ścieków w Radomiu.

2. Łączna szacowana ilość odwodnionych osadów ściekowych o zawartości ok. 25% s.m.o. w ciągu 12 miesięcy zostaje określona na ok. 15 000 Mg.

3. Załadunek odwodnionych osadów ściekowych będzie wykonywany przez Wykonawcę we własnym zakresie i na własny koszt.

4. Wykonawca będzie odbierał przedmiotowe osady ściekowe własnym transportem lub na własny koszt.

5. Odbiór odwodnionych osadów ściekowych będzie odbywać się na bieżąco, tj. zgodnie z aktualną produkcją z placu do tymczasowego gromadzenia osadów na terenie Oczyszczalni Ścieków w Radomiu na telefoniczne lub e-mailowe zgłoszenie.

6. Ilość odpadów potwierdzona będzie każdorazowo na karcie przekazania odpadów wygenerowanej w systemie BDO, po zważeniu na wadze. Ważenie będzie wykonywane na koszt Zamawiającego. W przypadku awarii wagi podstawą do wyliczenia należności będzie średnia waga odpadów dostarczonych danym pojazdem w poprzednim miesiącu.

7. Zamawiający będzie dostarczał wyłącznie własne osady ściekowe, tj. pochodzące z Oczyszczalni Ścieków w Radomiu o kodzie 19 08 05, zgodnie z Ustawą o odpadach z dnia 14.12.2012 r.

8. Zamawiający będzie dostarczał do 350 Mg odwodnionych osadów ściekowych tygodniowo, które będą systematycznie zagospodarowywane przez Wykonawcę. Wydawanie osadów będzie następować wg harmonogramu:

w poniedziałek – do ok. 150 Mg;

od wtorku do piątku – do ok. 50 Mg dziennie.

9. Odbiór odwodnionych osadów ściekowych będzie odbywać się w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 14:00. W wyjątkowych sytuacjach odbiór osadów może odbywać się w niedzielę lub inny dzień ustawowo wolny od pracy (np. w sobotę lub w dni świąteczne) w godz. 8:00 – 14:00.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Wykaz i krótki opis warunków:

a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej:

1. wpis do rejestru BDO prowadzonego przez Marszałka Województwa w zakresie transportu odpadów lub

2. aktualne decyzje administracyjne na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwienia osadów.

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 i 3 u.p.z.p. oraz art. 393 ust. 4 Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt. 1-6 u.p.z.p oraz

w art. 108 ust. 2.

2. Dodatkowo Zamawiający wykluczy Wykonawcę na podstawie art. 109 ust. 1 pkt. 4-10 u.p.z.p., z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 i 3 u.p.z.p.

Oprócz sytuacji opisanej w pkt III.1.3) na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące środki dowodowe:

a) Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 u.p.z.p., o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. Niniejsze oświadczenie Wykonawca przygotowuje zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do IDW;

b) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie dotyczącym podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt. 1, 2 i 4 u.p.z.p., sporządzoną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

c) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

d) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 u.p.z.p. w zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt. 3-6 u.p.z.p. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do IDW.

W celu potwierdzenia, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda dołączenia do oferty następujących dokumentów stanowiących przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w art. 106 ust.1 u.p.z.p. :

a) Wykaz działek z umowami, gdzie będzie zagospodarowany osad ściekowy zgodnie z zapisami Opisu przedmiotu zamówienia;

b) Opis sposobu zagospodarowania osadów ściekowych zgodny z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony środowiska.

Zamawiający przewiduje możliwość uzupełniania ww. dokumentów zgodnie z dyspozycją art. 107 ust. 2 u.p.z.p.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

a) wykaz usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. Powyższe nastąpi wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do IDW.

Wykonawca w celu potwierdzenia, że spełnia powyższy warunek zobowiązany jest wykazać, że wykonał co najmniej dwie usługi, polegające na wywozie minimum 12 tys. Mg osadów ściekowych każda przy założeniu, że usługi te nie mogły być realizowane dłużej niż 12 miesięcy.

III.1.6)Deposits and guarantees required:

Wykonawcy zobligowani są do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości 50 000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy zł)

III.1.8)Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego, są zobligowani do zawarcia umowy regulującej ich współpracę i przedłożenia jej Zamawiającemu.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie z którego wynika, które usługi wykonują poszczególni wykonawcy.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 21/04/2022
Local time: 08:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 19/07/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 21/04/2022
Local time: 08:30
Place:

Siedziba Zamawiającego Radom ul. Filtrowa 4. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego w miejscu prowadzonego postępowania. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania został podany w pkt I.3 niniejszego ogłoszenia.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17a, 02-676 Warszawa
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1) Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy p.z.p.

2) Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 u.p.z.p. oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3) Odwołanie przysługuje na:

a) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

b) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.

4) Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5) Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

6) Odwołanie wnosi się w terminie:

a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;

b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt. a).

7) Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5) i 6) wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

8) Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p., stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

9) W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

10) Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych, zwanego dalej "sądem zamówień publicznych".

11) Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p., przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

12) Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17a, 02-676 Warszawa
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
16/03/2022