Építési beruházás - 148379-2022

22/03/2022    S57

Magyarország-Budapest: Kikötőépítés

2022/S 057-148379

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Mahart-Szabadkikötő Zrt.
Nemzeti azonosító szám: 13541734243
Postai cím: Weiss Manfréd Út 5-7.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1211
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Sztilkovics Szávó
E-mail: sztilkovics.szavo@mahart.hu
Telefon: +36 12783550
Fax: +36 12783505
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://www.mahartfreeport.hu/
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: ingatlankezelés

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Csepeli Szabadkikötő fejlesztése

Hivatkozási szám: EKR000126302021
II.1.2)Fő CPV-kód
45241000 Kikötőépítés
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Vállalkozási szerződések támogatásból megvalósuló projekt keretében a Csepeli Szabadkikötő Petróleum medencéjének és bejárati csatornájának kotrását (1. rész), az alapinfrastrukturális hálózatának komplex fejlesztését (vasút, út, vízoldal, közmű) (2. rész), valamint a Csepeli Szabadkikötő 210028/1 hrsz-on elvégzendő burkolat-felújítást (3. rész) célzó kiviteli tervezési és kivitelezési feladatok ellátására.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 8 509 930 853.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Petróleum medence és bejárati csatorna kotrása

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45240000 Vízi létesítmények építése
45247100 Vízi utak építése
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Csepeli Szabadkikötő területe (210032, 210012/12 hrsz)

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Vállalkozási szerződés keretében a Csepeli Szabadkikötő Petróleum medencéjének és bejárati csatornájának kotrását célzó kivitelezési feladatok elvégzése képezi a nyertes ajánlattevő feladatát.

A Petróleum medence kotrási mennyisége a kikötőtérben és bejárati csatornában :

a vonatkozó tervben és hatósági engedélyben meghatározott szontig, cca. V= 12800 m3

A megadott kotrási mennyiség tömör mennyiségként értelmezendő, melynek lazulásával mindenképp számolni kell. A lazulás mértéke az alkalmazott kotrási technológiától függ.

A fenti leírásban szereplő mennyiség közelítő jellegű, kizárólag a feladat nagyságrendjének bemutatása érdekében került megadásra!

A kotrási feladaton kívül nyertes ajánlattevő főbb kivitelezői feladatai:

- előkészítő munkák elvégzése (vízimunka végzési engedély beszerzése; hajósoknak szóló hirdetmény elkészítése, kiadása; lőszermentesítés; stb.)

- ellenőrző vizsgálatok elvégzése

- hulladék átmeneti deponálása és elszállítása

- befejező munkák elvégzése (depónia elbontása, magányos géphajó levonulása a munkaterületről)

A nyertes ajánlattevő feladatát képezi a projekt-specifikus minőségbiztosítási terv elkészítése, továbbá a tárgyi közbeszerzési eljárás keretében megvalósuló munkák befejezése alkalmával a műszaki átadás-átvételi eljárás lefolytatása és sikeres lezárása.

A nyertes ajánlattevő köteles a beruházásra vonatkozó, az annak használatba vételéhez szükséges dokumentációkat teljeskörűen összeállítani. Valamennyi, a szabályos üzemeltetéshez szükséges engedélyt a nyertes ajánlattevő kéri meg ajánlatkérő javára.

Ajánlatkérő tájékoztatja továbbá az ajánlattevőket, hogy a jelen rész tárgyát képező építési beruházás oszthatatlan szolgáltatásnak minősül.

Az Ajánlattevők feladata az ajánlat elkészítése során ellenőrizni a közbeszerzési dokumentumokban rendelkezésre bocsátott tervek, adatok, számítások és egyéb műszaki dokumentumok tartalmának helyességét, melyek vonatkozásában Ajánlatkérő biztosítja a kivitelezéssel érintett területeken a helyszíni bejárást, és azon túl feltárások, illetve geodéziai, vagy talajmechanikai vizsgálatok Ajánlattevők általi elvégzésének lehetőségét, Ajánlattevők költségére, Ajánlatkérővel történt előzetes egyeztetés alapján.

Az ajánlat összeállításakor Ajánlattevő különösen köteles a komplett tenderdokumentációban és annak a közbeszerzési eljárás során történt esetleges kiegészítéseiben foglaltak mellett figyelembe venni valamennyi vonatkozó törvényi és egyéb szabályozási előírást, hatósági észrevételt, rendelkezést, illetve a közműszolgáltatók elvi engedélyeiben rögzítetteket, továbbá, a Kerületi Szabályozási Tervben és a Duna-menti Építési Szabályzatban foglaltakat.

A tender dokumentációban megadottak szerint, amennyiben bármely munkarészre nem áll rendelkezésre információ, úgy annak vizsgálata és a szükséges feladatok, munkák teljeskörű elvégzése a Vállalkozó feladata, melynek költségeit a szerződéses ár tartalmazza. Amennyiben az ajánlat elkészítése során az érdeklődő gazdasági szereplő kiegészítő tájékoztatás kérdés keretében nem tesz észrevételt (jelez hibát) a dokumentációban rendelkezésre bocsátott bármely adattal illetőleg tartalommal kapcsolatban, akkor később nem hivatkozhat Ajánlattevő (nyertes Ajánlattevő) azzal kapcsolatban, így az adatokban, számításokban, illetve a műszaki dokumentációban lévő nem egyértelmű kijelentésekre, esetleges ellentmondásokra, amely alapján többletköltség igényét érvényesítené.

A munkálatok után a munkaterületet és a környezetét egyaránt rendezetten kell hátrahagyni. A kotort anyag megfelelő lerakóhelyre történő elszállításáról a kivitelezőnek kell gondoskodnia. „A környezet védelmének általános szabályairól” szóló 1995. évi LIII. törvényben, valamint „A hulladékról” szóló 2012. évi CLXXXV. törvényben foglaltakat maradéktalanul be kell tartani. A tervezett kotrási munka és az ahhoz kapcsolódó - a nyertes Ajánlattevő által elvégzendő - bármely feladat, munka, illetve tevékenység nem járhat a környezet -a talaj, a talajvíz szennyeződés

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. A felhívás III.1.3) M/2) 1.1) szakembernek az alkalmassági követelményként meghatározott területen szerzett szakmai többlettapasztalata (legkedvezőtlenebb 0 hónap / legkedvezőbb 36 hónap) / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: 3. A felhívás III.1.3) M/2) 1.2) szakembernek az alkalmassági követelményként meghatározott területen szerzett szakmai többlettapasztalata (legkedvezőtlenebb 0 hónap / legkedvezőbb 36 hónap) / Súlyszám: 15
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

Tekintettel arra, hogy ajánlatkérő a közbeszerzés megvalósítása érdekében támogatásra irányuló igényt (pályázatot) fog benyújtani, a projekt konkrét azonosító száma jelenleg nem ismert.

II.2.14)További információk

Nyertes ajánlattevő kötbérterhes teljesítési határidejei:

- a műszaki tartalom 50%-ának teljesítése vonatkozásában: a szerződés hatálybalépésétől számított 4 hónap

- teljesítési véghatáridő: a szerződés hatálybalépésétől számított 6 hónap

Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Infrastrukturális hálózat komplex fejlesztése

Rész száma: 2
II.2.2)További CPV-kód(ok)
32560000 Száloptikai anyagok
34928500 Közvilágítási berendezések
45221117 Hídmérleg építése
45231000 Csővezetékek, hírközlési és villamos vezetékek építése
45233224 Osztott pályás úttest építése
45234100 Vasútépítés
45240000 Vízi létesítmények építése
45241000 Kikötőépítés
45315300 Villamos hálózati szerelés
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Csepeli Szabadkikötő területe (210012/18, 210023, 210025, 210026, 210027, 210028/3, 210029, 210031, 210033, 210034/2, 210034/3, 210036/2 hrsz)

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A nyertes ajánlattevőnek a szerződés teljesítése során az alábbiakban részletezett feladatokat kell elvégeznie:

Vállalkozási szerződés keretében a Csepeli Szabadkikötő infrastrukturális hálózatának komplex fejlesztését (vasút, út, vízoldal, közmű) célzó kiviteli tervezési és kivitelezési feladatok elvégzése képezi a nyertes ajánlattevő feladatát.

Az alábbiakban felsorolt mennyiségek tájékoztató jellegűek, kizárólag a munka nagyságrendjének ismertetése céljából kerültek kiadásra. A pontos mennyiségeket a tervek, illetve költségvetési kiírások tartalmazzák.

1. Vízoldali fejlesztések

- Duna oldali mederrézsű helyreállítás (Hrsz.: 210034/1 és 210034/2)

Főbb mennyiségek:

- Fakitermelés: 230 db

- Bozót- és cserjeírtás: 743 m2

- Földmunka: 69 m3

- Terméskő burkolat bontása és építése: 1703 m2

- Betonlap burkolat bontása és építése: 230 m2

- Kikötőbakok helyreállítása: 3 db

- Támfészkek helyreállítása: 2 db

- Függőleges kikötői partfalak megerősítése

Főbb mennyiségek:

I. medence:

- Dörzsgerenda elhelyezése: 111 db

- Kikötőbika elhelyezése: 10 db

- Életvédelmi korlát: 288 m

- Vízfelszín feletti szerkezeti és felületi betonjavítás: 6090 m2

- Repedések kitöltése: 1564 m

- Vízfelszín alatti betonjavítás: 1585 m2

II. medence:

- Dörzsgerenda elhelyezése: 44 db

- Kikötőbika elhelyezése: 10 db

- Életvédelmi korlát: 80 m

- Vízfelszín feletti szerkezeti és felületi betonjavítás: 2415 m2

- Vízfelszín alatti betonjavítás: 368 m2

- II. ker. medence DK-i sarok fejlesztése

Főbb mennyiségek:

- Mederkotrás: 1300 m3

- Fakitermelés: 15 db

- Bozót- és cserjeírtás: 1000 m2

- Humuszleszedés: 1000 m3

- Tereplépcsőzés:2357 m3

- Földmunka: 6250 m3

- Talajstabilizálás: 1403 m2

- Kőrakat készítése: 3900 m3

- Partvédelem készítése: 351 m2

- Kikötőbakok helyreállítása: 10 db

- Támfészkek helyreállítása: 8 db

- Petróleum északi partfal, bejárati csúcs

Északi partfal

Főbb mennyiségek:

- Humuszleszedés: 1084 m3

- Fakitermelés: 5 db

- Bozót- és cserjeírtás: 840 m2

- Kőrakat készítése: 1788 m3

- Terméskő rézsűburkolat bontása: 3462 m2

- Töltés lépcsőzés: 1100 m3

- Töltésépítés: 3900 m3

- Vízszigetelés: 2730 m2

- Rézsűvédelem: 2900 m2

- Terméskő burkolat: 2820 m2

- Kikötőbakok helyreállítása: 15 db

- Támfészkek helyreállítása: 9 db

Bejárati csúcs

Főbb mennyiségek:

- Humuszleszedés: 160 m3

- Fakitermelés: 5 db

- Bozót- és cserjeírtás: 350 m2

- Kőrakat készítése: 600 m3

- Terméskő burkolat bontása: 900 m2

- Töltés lépcsőzés: 1100 m3

- Töltésépítés: 3900 m3

- Felületszivárgó: 950 m2

- Rézsű és mederburkolat: 950 m2

2. Útépítési munkák

- Gabonatárházi út

Főbb mennyiségek:

- Szegélybontás: 255 m

- Betonburkolat bontás: 56 m3

- Útalap bontás: 56 m3

- Aszfaltmarás: 32 m2

- Nagykockakő burkolat állagmegóvása, építése: 2263 m2

- Földkitermelés: 139 m3

- Védőréteg készítése: 413 m3

- M56 stabilizáció készítése: 498 m3

- Ckt útalap készítése: 281 m3

- Hidraulikus kötőanyagú stabilizáció készítése: 453 m3

- Aszfalt útalap készítése: 91 m3

- Aszfalt kötőréteg: 80 m3

- Aszfalt kopóréteg: 46 m3

- Térkőburkolat: 18 m2

- Szegélyépítés: 1034 m

- Padkarendezés: 429 m2

- Petróleum utca

Főbb mennyiségek:

- Szegélybontás: 2634 m

- Betonburkolat bontás: 2795 m3

- Útalap bontás: 2795 m3

- Aszfaltburkolat bontás: 13974 m3

- Aszfaltmarás: 1682 m2

- Kockakő burkolat állagmegóvása: 9 m2

- Védőréteg készítése: 4032 m3

- M56 stabilizáció készítése: 20 m3

- Ckt útalap készítése: 2688 m3

- Hidraulikus kötőanyagú stabilizáció készítése: 2 m3

- Aszfalt útalap készítése: 1075 m3

- Aszfalt kötőréteg: 941 m3

- Aszfalt kopóréteg: 605 m3

- Térkőburkolat: 90 m2

- Nagykockakő burkolat építése: 9 m2

- Szegélyépítés: 3674 m

- Padkarendezés: 3891 m2

- Vezetőkorlát bontása: 348 m

- H1 acélszalagkorlát: 1068 m

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. A felhívás III.1.3) M2) 2.1) szakembernek az alkalmassági követelményként meghatározott területen szerzett szakmai többlettapasztalata (legkedvezőtlenebb 0 hónap / legkedvezőbb 36 hónap) / Súlyszám: 7,5
Minőségi kritérium - Név: 3. A felhívás III.1.3) M2) 2.2) szakembernek az alkalmassági követelményként meghatározott területen szerzett szakmai többlettapasztalata (legkedvezőtlenebb 0 hónap / legkedvezőbb 36 hónap) / Súlyszám: 7,5
Minőségi kritérium - Név: 4. A felhívás III.1.3) M2) 2.3) szakembernek az alkalmassági követelményként meghatározott területen szerzett szakmai többlettapasztalata (legkedvezőtlenebb 0 hónap / legkedvezőbb 36 hónap) / Súlyszám: 7,5
Minőségi kritérium - Név: 5. A felhívás III.1.3) M2) 2.4) szakembernek az alkalmassági követelményként meghatározott területen szerzett szakmai többlettapasztalata (legkedvezőtlenebb 0 hónap / legkedvezőbb 36 hónap) / Súlyszám: 7,5
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

Tekintettel arra, hogy ajánlatkérő a közbeszerzés megvalósítása érdekében támogatásra irányuló igényt (pályázatot) fog benyújtani, a projekt konkrét azonosító száma jelenleg nem ismert.

II.2.14)További információk

1) Nyertes ajánlattevő kötbérterhes teljesítési határidejei:

- a kiviteli tervek vonatkozásában: a szerződés hatálybalépésétől számított 3 hónap

- a műszaki tartalom 25%-ának teljesítése vonatkozásában: a szerződés hatálybalépésétől számított 6 hónap

- a műszaki tartalom 50%-ának teljesítése vonatkozásában: a szerződés hatálybalépésétől számított 12 hónap

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

210028/1 hrsz-on elvégzendő burkolat-felújítás

Rész száma: 3
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45110000 Épületbontás és bontási munka, földmunka
45112000 Földkitermelési és talajmozgatási munka
45221117 Hídmérleg építése
45233220 Közút burkolása
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Csepeli Szabadkikötő területe (210028/1 hrsz)

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Vállalkozási szerződés támogatásból megvalósuló projekt keretében a Csepeli Szabadkikötő 210028/1 hrsz-on elvégzendő burkolat-felújítást célzó kiviteli tervezési és kivitelezési feladatok ellátására.

Az alábbiakban felsorolt mennyiségek tájékoztató jellegűek, kizárólag a munka nagyságrendjének ismertetése céljából kerültek kiadásra. A pontos mennyiségeket a tervek, illetve költségvetési kiírás tartalmazza.

Nyertes ajánlattevő főbb kivitelezői feladatai:

- 376 m2-es épület bontása

- 7 500 m2 térburkolat bontása

- 7 500 m2 térburkolat építése

A nyertes ajánlattevő feladatát képezi a kiviteli tervek elkészítése, a projekt-specifikus minőségbiztosítási terv elkészítése, továbbá a közbeszerzési eljárás keretében megvalósuló munkák befejezése alkalmával a műszaki átadás-átvételi eljárás lefolytatása és sikeres lezárása.

Amennyiben a kivitelezés fázisában az engedélyek módosítása szükségessé válik, a vonatkozó engedélyes terv elkészítése, az engedélyezési eljárás lebonyolítása, az eljárási díj megfizetése, valamint az engedély megszerzése nyertes ajánlattevő feladatát képezi.

A nyertes ajánlattevő köteles a beruházásra vonatkozó, az annak használatba vételéhez szükséges dokumentációkat teljeskörűen összeállítani.

Ajánlatkérő tájékoztatja továbbá az ajánlattevőket, hogy a jelen rész tárgyát képező építési beruházás oszthatatlan szolgáltatásnak minősül.

Tekintettel arra, hogy a kiviteli tervek elkészítése a vállalkozó feladata, a tender dokumentációban foglalt adatok a kiviteli tervekben eltérhetnek, az attól való bármely eltérés a szerződés átalánydíjas jellegének megfelelően teljeskörűen Vállalkozó kockázati körébe tartozik. A megvalósításhoz szükséges kiviteli tervek elkészítése a nyertes Ajánlattevő feladatát képezi, Vállalkozó kivitelezési munkát kizárólag a Műszaki Ellenőr és a Megrendelő által jóváhagyott kiviteli tervek alapján végezhet.

Az Ajánlattevők feladata az ajánlat elkészítése során ellenőrizni a közbeszerzési dokumentumokban rendelkezésre bocsátott tervek, adatok, számítások és egyéb műszaki dokumentumok tartalmának helyességét, melyek vonatkozásában Ajánlatkérő biztosítja a kivitelezéssel érintett területeken a helyszíni bejárást, és azon túl feltárások, illetve geodéziai, vagy talajmechanikai vizsgálatok Ajánlattevők általi elvégzésének lehetőségét, Ajánlattevők költségére, Ajánlatkérővel történt előzetes egyeztetés alapján.

Az ajánlat összeállításakor Ajánlattevő különösen köteles a komplett tenderdokumentációban és annak a közbeszerzési eljárás során történt esetleges kiegészítéseiben foglaltak mellett figyelembe venni valamennyi vonatkozó törvényi és egyéb szabályozási előírást, hatósági észrevételt, rendelkezést, illetve a közműszolgáltatók elvi engedélyeiben rögzítetteket, továbbá, a Kerületi Szabályozási Tervben és a Duna-menti Építési Szabályzatban foglaltakat.

A tender dokumentációban megadottak szerint, amennyiben bármely munkarészre nem áll rendelkezésre információ, úgy annak vizsgálata és a szükséges feladatok, munkák teljeskörű elvégzése a Vállalkozó feladata, melynek költségeit a szerződéses ár tartalmazza. Amennyiben az ajánlat elkészítése során az érdeklődő gazdasági szereplő kiegészítő tájékoztatás kérdés keretében nem tesz észrevételt (jelez hibát) a dokumentációban rendelkezésre bocsátott bármely adattal illetőleg tartalommal kapcsolatban, akkor később nem hivatkozhat Ajánlattevő (nyertes Ajánlattevő) azzal kapcsolatban, így az adatokban, számításokban, illetve a műszaki dokumentációban lévő nem egyértelmű kijelentésekre, esetleges ellentmondásokra, amely alapján többletköltség igényét érvényesítené.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. A felhívás III.1.3) M/2) 3.1) szakembernek az alkalmassági követelményként meghatározott területen szerzett szakmai többlettapasztalata (legkedvezőtlenebb 0 hónap / legkedvezőbb 36 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 3. A felhívás III.1.3) M/2) 3.2) szakembernek az alkalmassági követelményként meghatározott területen szerzett szakmai többlettapasztalata (legkedvezőtlenebb 0 hónap / legkedvezőbb 36 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 4. A felhívás III.1.3) M/2) 3.3) szakembernek az alkalmassági követelményként meghatározott területen szerzett szakmai többlettapasztalata (legkedvezőtlenebb 0 hónap / legkedvezőbb 36 hónap) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

Tekintettel arra, hogy ajánlatkérő a közbeszerzés megvalósítása érdekében támogatásra irányuló igényt (pályázatot) fog benyújtani, a projekt konkrét azonosító száma jelenleg nem ismert.

II.2.14)További információk

Nyertes ajánlattevő kötbérterhes teljesítési határidejei:

- a kiviteli tervek vonatkozásában: a szerződés hatálybalépésétől számított 2 hónap

- a műszaki tartalom 50%-ának teljesítése vonatkozásában: a szerződés hatálybalépésétől számított 5 hónap

- a műszaki tartalom 75%-ának teljesítése vonatkozásában: a szerződés hatálybalépésétől számított 7 hónap

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021/S 119-311667
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 1
Elnevezés:

Petróleum medence és bejárati csatorna kotrása

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
07/03/2022
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: 27420322207
Postai cím: Fő Utca 65.
Város: Felcsút
NUTS-kód: HU211 Fejér
Postai irányítószám: 8086
Ország: Magyarország
E-mail: titkarsag@meszaroskft.com
Telefon: +36 22594016
Fax: +36 23532157
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 1 053 423 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 1 078 815 369.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

SZKV-1.1. Hulladékgazdálkodási szakértő

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 2.
Rész száma: 2
Elnevezés:

Infrastrukturális hálózat komplex fejlesztése

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
10/03/2022
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Swietelsky Vasúttechnika Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: 14564477218
Postai cím: Nagy Sándor Tér 14
Város: Celldömölk
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 9500
Ország: Magyarország
E-mail: vallalkozas@vasuttechnika.hu
Telefon: +36 46507198
Fax: +36 46507199
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: SWIETELSKY Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: 14300327244
Postai cím: Mészáros Utca 13.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 1016
Ország: Magyarország
E-mail: ekrmo@swietelsky.hu
Telefon: +36 18896300
Fax: +36 18896350
Internetcím: http://www.swietelskymagyarorszag.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 7 011 999 927.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 6 975 898 989.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

tervezési részfeladatok egyes tereprendezési feladatok egyes forgalomtechnikai feladatok egyes organizációs feladatok egyes építés előkészítő feladatok vasúti al- és felépítményi feladatok egyes távközlési feladatok egyes közműépítési-, bevédési- és kiváltási feladatok egyes partfal építési,-, felújítási feladatok, mederkotrással kapcsolatos részfeladatok, egyes vízépítési feladatok, egyes műtárgyépítési feladatok, egyes kikötő építési feladatok, szállítási részfeladatok, őrzési részfeladatok, egyes felelős műszaki vezetési feladatok, geodéziai részfeladatok, térvilágítási részfeladatok, bontási részfeladatok, szükséges szakfelügyelet ellátással kapcsolatos részfeladatok, optikai gerinchálózat építésével kapcsolatos részfeladatok, minőségellenőrzési és laborvizsgálatok munkavédelem;

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 3.
Rész száma: 3
Elnevezés:

210028/1 hrsz-on elvégzendő burkolat-felújítás

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
10/03/2022
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: SWIETELSKY Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: 14300327244
Postai cím: Mészáros Utca 13.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 1016
Ország: Magyarország
E-mail: ekrmo@swietelsky.hu
Telefon: +36 18896300
Fax: +36 18896350
Internetcím: http://www.swietelskymagyarorszag.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 341 469 940.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 455 216 495.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

bontási munkák útépítési munkák egyes részfeladatai tervezés növénytelepítés geodézia minőségellenőrzés és laborvizsgálatok földmunkák szállítás vízépítés elektromos hálózat bontási munkái munkavédelem szakfelügyeletek

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

1. rész:

Az érvényes ajánlattevők neve, címe és adószáma:

1. Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt., 8086 Felcsút, Fő utca 65., 27420322-2-07

2. STRABAG Generálépítő Kft., 1117 Budapest, Gábor Dénes (Infopark D épület) utca 2., 25873982-4-43

Az érvénytelen ajánlattevők neve, címe és adószáma:

1. KÉSZ Építő és Szerelő Zrt., 6722 Szeged, Gutenberg utca 25-27., 12614277-2-06

2. rész:

Az érvényes ajánlattevők neve, címe és adószáma:

1. Swietelsky Vasúttechnika Kft., 9500 Celldömölk, Nagy Sándor tér 14., 14564477-2-18 és SWIETELSKY Magyarország Kft., 1016 Budapest, Mészáros utca 13., 14300327-2-44 közös ajánlattevő

2. KÉSZ Építő és Szerelő Zrt., 6722 Szeged, Gutenberg utca 25-27., 12614277-2-06

Az érvénytelen ajánlattevők neve, címe és adószáma: -

A Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdésre tekintettel az alábbi ajánlattevők ajánlatát nem bírálta el:

1. STR Mély- és Magasépítő Kft., 1117 Budapest, Gábor Dénes utca 2. (Infopark D épület), 25355929-4-43

2. Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt., 8086 Felcsút, Fő utca 65., 27420322-2-07

Az ajánlati kötöttségét nem meghosszabbított ajánlattevő neve, címe és adószáma:

1. A-Híd Építő Zrt., 138 Budapest, Karikás Frigyes utca 20., 24857538-2-44

3. rész:

Az érvényes ajánlattevők neve, címe és adószáma:

1. SWIETELSKY Magyarország Kft., 1016 Budapest, Mészáros utca 13., 14300327-2-44

Az érvénytelen ajánlattevők neve, címe és adószáma:

1. KÉSZ Építő és Szerelő Zrt., 6722 Szeged, Gutenberg utca 25-27., 12614277-2-06

A Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdésre tekintettel az alábbi ajánlattevők ajánlatát nem bírálta el:

1. STR Mély- és Magasépítő Kft., 1117 Budapest, Gábor Dénes utca 2. (Infopark D épület), 25355929-4-43

2. Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt., 8086 Felcsút, Fő utca 65., 27420322-2-07

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információkat a Kbt. 148. § (3)-(9) bekezdéseiben foglalt előírások tartalmazzák.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
17/03/2022