Services - 149041-2017

20/04/2017    S77    - - Služby - Oznámení zadávacího řízení - Otevřené řízení 

Česká republika-Brno: Architektonické, stavební, technické a inspekční služby

2017/S 077-149041

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Služby

Legal Basis:

směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Masarykova univerzita
00216224
Žerotínovo náměstí 617/9
Brno
601 77
Česká republika
Kontaktní osoba: Mgr. Jana Zikmundová
Tel.: +420 549493411
E-mail: zikmundova@rect.muni.cz
Kód NUTS: CZ064

Internetové adresy:

Hlavní adresa: http://www.muni.cz

Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.muni.cz

I.2)Informace o společném zadávání veřejných zakázek
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://zakazky.muni.cz/vz00004393
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány elektronicky prostřednictvím: https://zakazky.muni.cz/vz00004393
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na výše uvedenou adresu
I.4)Druh veřejného zadavatele
Veřejnoprávní instituce
I.5)Hlavní předmět činnosti
Vzdělávání

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Generální projektant rekonstrukce a dostavby areálu FI, MU.

Spisové číslo: MU-ZAK/1383/2017/465867/RMU
II.1.2)Hlavní kód CPV
71000000
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem veřejné zakázky jsou služby spočívající zejména v provedení projektové činnosti, inženýrské činnosti, jakož i výkonu autorského dozoru v souvislosti s rekonstrukcí a dostavbou areálu Fakulty informatiky Masarykovy univerzity na adrese Botanická 554/68a, 602 00 Brno. Předmět veřejné zakázky bude plněn samostatně ve 4 etapách; pro každou etapu pak bude předmět veřejné zakázky plněn postupně po jednotlivých výkonových fázích. V podrobnostech viz adresa veřejné zakázky https://zakazky.muni.cz/vz00004393.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 17 500 000.00 CZK
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.1)Název:
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
71000000
71221000
71242000
71248000
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ064
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Masarykova univerzita, Žerotínovo nám. 617/9 (příp. Fakulta informatiky, Botanická 68a), Brno.

II.2.4)Popis zakázky:

Předmětem veřejné zakázky jsou služby spočívající zejména v provedení projektové činnosti, inženýrské činnosti, jakož i výkonu autorského dozoru v souvislosti s rekonstrukcí a dostavbou areálu Fakulty informatiky Masarykovy univerzity na adrese Botanická 554/68a, 602 00 Brno. Předmět veřejné zakázky bude plněn samostatně ve 4 etapách; pro každou etapu pak bude předmět veřejné zakázky plněn postupně po jednotlivých výkonových fázích. V podrobnostech viz adresa veřejné zakázky https://zakazky.muni.cz/vz00004393.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 17 500 000.00 CZK
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Začátek: 19/06/2017
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ano
Uveďte popis opcí:

Zadavatel si vyhrazuje možnost použití jednacího řízení bez uveřejnění pro využití opce. Předpokládaná doba využití opce: do doby odstranění všech vad Dostavby FI zjištěných při předání a převzetí jednotlivých stavebních prací či dodávek, které jsou její součástí.

Předmět opce je podrobněji popsán v čl. IX. předlohy smlouvy na veřejnou zakázku.

Cena opce není součástí nabídkové ceny.

Další podmínky využití opce jsou vymezeny v obchodních a jiných smluvních podmínkách.

II.2.12)Informace o elektronických katalozích
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
Identifikujte projekt: Zadavatel usiluje o dotaci na realizaci veřejné zakázky; název programů: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání a Programové financování Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
II.2.14)Další informace

Prohlídku místa plnění předmětu veřejné zakázky, resp. místa, jež je předmětem veřejné zakázky, se uskuteční dne 2.5.2017, 9:30 hod.

V podrobnostech viz zadávací dokumentaci neomezeně dostupnou zde: https://zakazky.muni.cz/vz00004393.

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Seznam a stručný popis podmínek:

Dodavatelé jsou povinni prokázat kvalifikaci požadovanou zadavatelem.

Základní způsobilost mají dodavatelé, kteří splňují požadavky dle § 74 odst. 1 písm. a) až e) ZZVZ.

Požadavky na profesní způsobilost jsou zadavatelem stanoveny vzorovým čestným prohlášením ve formuláři nabídky, kde je uveden požadavek dle § 77 odst. 1 ZZVZ.

III.1.2)Ekonomická a finanční situace
III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.5)Informace o vyhrazených zakázkách
III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.1)Informace o vyhrazení určité profesi
III.2.2)Podmínky realizace zakázky:

V podrobnostech viz zadávací dokumentaci neomezeně dostupnou zde: https://zakazky.muni.cz/vz00004393.

III.2.3)Informace o zaměstnancích odpovědných za realizaci zakázky

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
IV.1.4)Informace o snížení počtu řešení nebo nabídek během jednání nebo dialogu
IV.1.6)Informace o elektronické aukci
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ano
IV.2)Administrativní informace
IV.2.1)Předchozí zveřejnění týkající se tohoto řízení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2017/S 033-059608
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 22/05/2017
Místní čas: 10:00
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Ceština, Slovenština
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 22/05/2017
Místní čas: 10:00
Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek:

Zadavatel v zadávací dokumentaci připustil podávání nabídek pouze v elektronické podobě, veřejné otevírání obálek za přítomnosti účastníků zadávacího řízení se konat nebude. Avšak tuto možnost oznámení neumožňuje, proto je výše uvedeno datum otevírání obálek.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.2)Informace o elektronických pracovních postupech
VI.3)Další informace:

V podrobnostech viz zadávací dokumentaci neomezeně dostupnou zde: https://zakazky.muni.cz/vz00004393

VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Česká republika
Tel.: +420 542167111
E-mail: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112

Internetová adresa: http://www.compet.cz

VI.4.2)Subjekt odpovědný za mediační řízení
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Česká republika
Tel.: +420 542167111
E-mail: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112

Internetová adresa: http://www.compet.cz

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
18/04/2017