Supplies - 149164-2021

26/03/2021    S60

Romania-Oradea: Diagnostic agents

2021/S 060-149164

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Spitalul Clinic Municipal „Dr. Gavril Curteanu”
National registration number: 4208463
Postal address: Str. Corneliu Coposu nr. 12
Town: Oradea
NUTS code: RO111 Bihor
Postal code: 410469
Country: Romania
Contact person: Ileana Adina Marge
E-mail: achizitii@scmo.ro
Telephone: +40 259267903
Fax: +40 259267903
Internet address(es):
Main address: www.scmo.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100116214
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Acord-cadru licitație deschisă de reactivi imunologie – urgență – teste cardiace

Reference number: 42084632021/ 73
II.1.2)Main CPV code
33694000 Diagnostic agents
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Acord-cadru licitație deschisă de reactivi imunologie – urgență – teste cardiace (analize

mentionate in caietul de sarcini).

— NT-PRO BNP – pret unitar estimat 45 RON fara TVA;

— Tropomina – pret unitar estimat 45 RON fara TVA.

Valoare minima acord-cadru/o luna = 5 625 RON fara TVA.

Valoare maxima contract subsecvent/sase luni = 33 750 RON fara.

Valoare maxima acord-cadru/12 luni = 67 500 RON fara TVA.

Cantitate minima contract subsecvent/sase luni:

1. NT-PRO BNP – 250 buc;

2. Tropomina – 500 buc;

Cantitate maxima contract subsecvent /12 luni:

1. NT-PRO BNP – 500 buc;

2. Tropomina – 1 000 buc;

Cantitate minima acord-cadru/sase luni:

1. NT-PRO BNP – 250 buc;

2. Tropomina – 500 buc;

Cantitate maxima acord-cadru /12 luni:

1. NT-PRO BNP – 500 buc;

2. Tropomina – 1 000 buc;

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 67 500.00 RON
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO111 Bihor
Main site or place of performance:

Str. Corneliu Coposu nr. 12, Oradea, judetul Bihor.

II.2.4)Description of the procurement:

Acord cadru furnizare reactivi,inclusiv produse si servicii necesare pt efectuarea analizelor de IMUNOLOGIE - urgenta -

Teste cardiace (analize

Mentionate in caietul de sarcini).

NT - PROBNP - Pret unitar estimat 45 RON fara TVA,

TROPOMINA - Pret unitar estimat 45 RON fara TVA,

Valoare minima acord cadru /1 luna = 5625 RON fara TVA

Valoare maxima contract subsecvent/ 6 luni = 33750 RON fara

Valoare maxima acord cadru /12 luni= 67500 RON fara TVA

Solicitarile de clarificari sau informatiile suplimentare vor putea fi adresate in termenul prevazut in anuntul de participare, raspunsul

Autoritatii contractante la aceste solicitari va fi transmis in a 10-a zi inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor. Numar

Zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/ candidaturilor 20.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Ofertanţii, terţii susţinători şi subcontractanţii nu trebuie să se regăsească în situaţiile prevăzute la art. 164, 165 şi 167 din Legea nr.

98/2016; se acceptă Documentul unic de achiziţie european (DUAE), conform art. 193 din Legea nr. 98/2016 şi Notificarea nr.

240/2016, se va completa de către operatorii economici participanţi la procedura de atribuire, inclusiv eventualii terţi şi

Subcontractanţi, cu informatiile aferente situaţiei lor; Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura

De atribuire prin”Indicatie Globala”; Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE

Urmează a fi prezentate, la solicitarea autorităţii contractante, de către ofertanţii clasaţi pe primele 3 locuri în clasamentul

Intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor; aceste documente sunt: a. certificate constatatoare privind lipsa datoriilor

Restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la

Momentul prezentării; b. cazierul judiciar al operatorului economic şi al membrilor organului de administrare, de conducere sau de

Supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul

Acestuia, aşa cum rezultă din certificatul constatator emis de O.N.R.C. / actul constitutiv; c. după caz, documente prin care se

Demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171

Din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice; d. alte documente edificatoare, după caz; certificate de atestare fiscal privind plata

Obligaţiilor privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetele locale şi la bugetul general consolidat (eliberat de

D.G.F.P.) pentru toate sediile specificate în certificatul constatator emis de O.N.R.C. la care există obligaţii de plată; se acceptă

Documentul unic de achiziţie european (DUAE), conform art. 193 din Legea nr. 98/2016 şi Notificarea nr. 240/2016, se va completa

De către operatorii economici participanţi la procedura de atribuire, inclusiv eventualii terţi şi subcontractanţi, cu informaţiile

Aferente situaţiei lor; informaţiile cuprinse în acest document să rezulte lipsa datoriilor restante la momentul prezentării;

Documentele justificative în original/copie legalizată/copie lizibilă cu menţiunea „conform cu originalul” care probează îndeplinirea

Celor asumate prin completarera DUAE sau în cazul ofertanţilor persoane juridice străine, documente echivalente emise în ţara de

Rezidenţă, urmează a fi prezentate, la solicitarea autorităţii contractante, de către ofertanţii clasaţi pe primele 3 locuri în clasamentul

Intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor; declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 59 - 60 din Legea

Nr. 98/2016, persoane ce deţin funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante: Ec. SILAGHI MARIA – Manager, Ec. Dance Nicolae

Sebastian – Director financiar contabil, Dr. Burta Ovidiu Pavel – Director medical, Ing. Marge Ileana Adina – Sef serviciu achizitii

Publice, contractare, Barabas Calin Iulian - director de ingrijiri, Chirila Nadia – economist Serv. Achizitii publice si contractare, Balint

Ioan - economist Serv. Achizitii publice si contractare, dr. Nicoriciu Florin – Sef LAM, Negrut Livia Florentina - economist Serv.

Achizitii publice si contractare,include inclusiv persoanele care aprobă bugetul aferent autorităţii contractante, necesar finanţării

Contractelor de achiziţie publică;

— certificat constatator emis de O.N.R.C. din care să rezulte obiectul de activitate al respectivului operator economic; obiectul

Contractului sau acordului-cadru trebuie să aibă corespondent în codul C.A.E.N. din certificatul constatator emis de O.N.R.C.; se

Acceptă Documentul unic de achiziţie european (DUAE), conform art. 193 din Legea nr. 98/2016 şi Notificarea nr. 240/2016, se va

Completa de către operatorii economici participanţi la procedura de atribuire, inclusiv eventualii subcontractanţi, cu informaţiile

Aferente situaţiei lor; Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire prin”Indicatie

Globala”; Documentele justificative în original/copie legalizată/copie lizibilă cu menţiunea „conform cu originalul” care probează

Îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE sau în cazul ofertanţilor persoane juridice străine, documente echivalente emise

În ţara de rezidenţă, urmează a fi prezentate, la solicitarea autorităţii contractante, de către ofertanţii clasaţi pe primele 3 locuri în

Clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor;

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat. Dovada ca la data limita de depunere a ofertei a furnizat in ultimii 3 ani, produse similare cu cele care fac obiectul prezentei proceduri la valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent 33.750 RON fara tva. Pentru demonstrarea experientei similare se va prezenta documente justificative a caror valoare cumulata sa fie de minim valorea specificata. Experienta similara se raporteaza la ultimii 3 ani cumulati pana la data limita de depunere a ofertelor.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Documentele justificative în original/copie legalizată/copie lizibilă cu menţiunea „conform cu originalul” care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE sau în cazul ofertanţilor persoane juridice străine, documente echivalente emise în ţara de rezidenţă, urmează a fi prezentate, la solicitarea autorităţii contractante, de către ofertanţii clasaţi pe primele 3 locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor;

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with several operators
Envisaged maximum number of participants to the framework agreement: 3
In the case of framework agreements, provide justification for any duration exceeding 4 years:

Nu este cazul.

IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 28/04/2021
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 28/04/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 28/04/2021
Local time: 15:00
Place:

In SEAP

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: Bucureşti
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Termenele de formulare a contestaţiei şi de exercitare a căii de atac sunt cele prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 101/2016.

VI.5)Date of dispatch of this notice:
22/03/2021