Supplies - 149173-2021

26/03/2021    S60

Romania-Oradea: Diagnostic agents

2021/S 060-149173

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Spitalul Clinic Municipal „Dr. Gavril Curteanu”
National registration number: 4208463
Postal address: Str. Corneliu Coposu nr. 12
Town: Oradea
NUTS code: RO111 Bihor
Postal code: 410469
Country: Romania
Contact person: Ileana Adina Marge
E-mail: achizitii@scmo.ro
Telephone: +40 259267903
Fax: +40 259267903
Internet address(es):
Main address: www.scmo.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100116215
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Acord-cadru furnizare produse pentru efectuarea unei analize de biochimie – electroforeză

Reference number: 42084632021/ 74
II.1.2)Main CPV code
33694000 Diagnostic agents
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Acord-cadru furnizare reactivi, inclusiv produse si servicii necesare pt. efectuarea analizelor de biochimie – electroforeza (analize mentionate in caietul de sarcini).

1. Electroforeza proteinelor serice – pret unitar estimat = 20 RON fara TVA;

2. Imunofixare serica urinara – pret unitar estimat = 50 RON fara TVA.

Cantitatea minima contract subsecvent pe sase luni:

1. electroforeza proteinelor serice – 250 buc.;

2. imunofixare serica urinara – 50 buc.

Cantitate maxima contract subsecvent/12 luni:

1. electroforeza proteinelor serice – 1 500 buc.;

2. imunofixare serica urinara – 500 buc.

Cantitate minima acord-cadru/sase luni:

1. electroforeza proteinelor serice – 250 buc.;

2. imunofixare serica urinara – 50 buc.

Cantitate maxima acord-cadru/12 luni:

1. electroforeza proteinelor serice – 1 500 buc.;

2. imunofixare serica urinara – 500 buc.

Valoare minima contract subsecvent/sase luni: 7 500 RON fara TVA.

Valoare maxima contract subsecvent/12 luni: 55 000 RON fara TVA.

Valoare minima acord-cadru sase luni: 7 500 RON fara TVA.

Valoare maxima acord-cadru/12 luni: 55 000 RON fara TVA.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 55 000.00 RON
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO111 Bihor
Main site or place of performance:

Str. Corneliu Coposu nr.12, Oradea, judetul Bihor.

II.2.4)Description of the procurement:

Acord cadru furnizare reactivi,inclusiv produse si servicii necesare pt. efectuarea analizelor de BIOCHIMIE - ELECTROFOREZA (analize

Mentionate in caietul de sarcini).

1. Electroforeza proteinelor serice - Pret unitar estimat = 20 RON fara TVA;

2. Imunofixare serica urinara - Pret unitar estimat = 50 RON fara TVA;

Cantitatea minima contract subsecvent pe 6 LUNI:

1. Electroforeza proteinelor serice - 250 BUC;

2. Imunofixare serica urinara - 50 BUC;

Cantitate maxima contract subsecven/12 luni:

1. Electroforeza proteinelor serice - 1500 BUC;

2. Imunofixare serica urinara - 500 BUC;

Cantitate minima accord cadru/6 luni:

1. Electroforeza proteinelor serice - 250 BUC;

2. Imunofixare serica urinara - 50 BUC;

Cantitate maxima acord cadru/ 12 luni:

1. Electroforeza proteinelor serice - 1500 BUC;

2. Imunofixare serica urinara - 500 BUC;

Valoare minima contract subsecvent/ 6 luni 7.500 RON fara TVA.

Valoare maxima contract subsecvent/12 luni 55.000 RON fara TVA.

Valoare minima acord cadru /6 luni 7.500 RON fara TVA.

Valoare maxima acord cadru /12 luni 55.000 RON fara TVA.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Ofertanţii, terţii susţinători şi subcontractanţii nu trebuie să se regăsească în situaţiile prevăzute la art. 164, 165 şi 167 din Legea nr.

98/2016; se acceptă Documentul unic de achiziţie european (DUAE), conform art. 193 din Legea nr. 98/2016 şi Notificarea nr.

240/2016, se va completa de către operatorii economici participanţi la procedura de atribuire, inclusiv eventualii terţi şi

Subcontractanţi, cu informatiile aferente situaţiei lor; Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura

De atribuire prin”Indicatie Globala”; Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE

Urmează a fi prezentate, la solicitarea autorităţii contractante, de către ofertanţii clasaţi pe primele 3 locuri în clasamentul

Intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor; aceste documente sunt: a. certificate constatatoare privind lipsa datoriilor

Restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la

Momentul prezentării; b. cazierul judiciar al operatorului economic şi al membrilor organului de administrare, de conducere sau de

Supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul

Acestuia, aşa cum rezultă din certificatul constatator emis de O.N.R.C. / actul constitutiv; c. după caz, documente prin care se

Demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171

Din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice; d. alte documente edificatoare, după caz; certificate de atestare fiscal privind plata

Obligaţiilor privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetele locale şi la bugetul general consolidat (eliberat de

D.G.F.P.) pentru toate sediile specificate în certificatul constatator emis de O.N.R.C. la care există obligaţii de plată; se acceptă

Documentul unic de achiziţie european (DUAE), conform art. 193 din Legea nr. 98/2016 şi Notificarea nr. 240/2016, se va completa

De către operatorii economici participanţi la procedura de atribuire, inclusiv eventualii terţi şi subcontractanţi, cu informaţiile

Aferente situaţiei lor; informaţiile cuprinse în acest document să rezulte lipsa datoriilor restante la momentul prezentării;

Documentele justificative în original/copie legalizată/copie lizibilă cu menţiunea „conform cu originalul” care probează îndeplinirea

Celor asumate prin completarera DUAE sau în cazul ofertanţilor persoane juridice străine, documente echivalente emise în ţara de

Rezidenţă, urmează a fi prezentate, la solicitarea autorităţii contractante, de către ofertanţii clasaţi pe primele 3 locuri în clasamentul

Intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor; declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 59 - 60 din Legea

Nr. 98/2016, persoane ce deţin funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante: Biolog Chiană Laurenţiu Alin – Manager, Ec. Dance Nicolae

Sebastian – Director financiar contabil, Dr. Burta Ovidiu Pavel – Director medical, As. Barabas Iulian Calin– Director de îngrijiri, Ing.

Marge Ileana Adina – Sef serviciu achizitii publice, contractare, Chirila Nadia – economist Serv. Achizitii publice si contractare,

, dr. Nicoriciu Florin – Sef LAM, Negrut Livia Florentina - economist Serv. Achizitii publicesi contractare, Balint Ioan - economist Serv. Achizitii publice si contractare,include inclusiv persoanele

Care aprobă bugetul aferent autorităţii contractante, necesar finanţării contractelor de achiziţie publică;

— certificat constatator emis de O.N.R.C. din care să rezulte obiectul de activitate al respectivului operator economic; obiectul

Contractului sau acordului-cadru trebuie să aibă corespondent în codul C.A.E.N. din certificatul constatator emis de O.N.R.C.; se

Acceptă Documentul unic de achiziţie european (DUAE), conform art. 193 din Legea nr. 98/2016 şi Notificarea nr. 240/2016, se va

Completa de către operatorii economici participanţi la procedura de atribuire, inclusiv eventualii subcontractanţi, cu informaţiile

Aferente situaţiei lor; Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire prin”Indicatie

Globala”; Documentele justificative în original/copie legalizată/copie lizibilă cu menţiunea „conform cu originalul” care probează

Îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE sau în cazul ofertanţilor persoane juridice străine, documente echivalente emise

În ţara de rezidenţă, urmează a fi prezentate, la solicitarea autorităţii contractante, de către ofertanţii clasaţi pe primele 3 locuri în

Clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor;

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat. Dovada ca la data limita de depunere a ofertei a furnizat in ultimii 3 ani, produse similare cu cele care fac obiectul prezentei proceduri la valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent 27500 RON fara tva. Pentru demonstrarea experientei similare se va prezenta documente justificative a caror valoare cumulata sa fie de minim valorea specificata. Experienta similara se raporteaza la ultimii 3 ani cumulati pana la data limita de depunere a ofertelor.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Documentele justificative în original/copie legalizată/copie lizibilă cu menţiunea „conform cu originalul” care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE sau în cazul ofertanţilor persoane juridice străine, documente echivalente emise în ţara de rezidenţă, urmează a fi prezentate, la solicitarea autorităţii contractante, de către ofertanţii clasaţi pe primele 3 locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor;

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with several operators
Envisaged maximum number of participants to the framework agreement: 3
In the case of framework agreements, provide justification for any duration exceeding 4 years:

Nu este cazul.

IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 28/04/2021
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 28/10/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 28/04/2021
Local time: 15:00
Place:

In SEAP.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

— documentaţia va fi descărcată de pe site-ul www.sicap-prod.e-licitatie.ro,

— pentru a se evita apariția unor erori pe parcursul analizării si verificării documentelor prezentate de ofertanți se solicită operatorilor

Economici să procedeze la numerotarea de la prima la ultima pagina a tuturor paginilor din cadrul ofertei, propunere tehnica, propunere

Financiara, documentele de calificare si din cadrul celorlalte documente care însoțesc oferta, astfel încât acestea să poată fi identificate în

Mod facil;

— pentru transmiterea solicitărilor de clarificări privind documentaţia de atribuire, operatorii economici se vor înregistra în SEAP-SICAP

(www.sicap-prod.e-licitatie.ro) ca operator economic conform prevederilor art. 5 alin. (1) din H.G. nr. 395/2016 şi vor transmite solicitările

Având în vedere termenele de răspuns ale autorităţii contractante prevăzute la art. 160-161 din Legea nr. 98/2016;,

— răspunsurile la solicitările de clarificări cerute de operatorii economici vor fi postate în cadrul procedurii de achizitie pe site-ul

www.sicap-prod.e-licitatie.ro rubrica Lista clarificari, notificari si decizii precum si prin publicare de erate rublica Lista erate;

— în cazul în care se constată că ofertele admisibile clasate pe primul loc au preţuri egale, autoritatea contractantă va solicita clarificări prin

Intermediul SEAP-SICAP, în vederea încărcării electronice de către operatorii economici de documente care conţin noi preturi;

— în cazul în care ceilalţi ofertanţi clasati pe celelalte locuri 3 au preţuri egale modalitatea de departajare a ofertelor se va face astfel încăt

Să nu afecteze poziţiile superioare din clasament ocupate de ceilalţi ofertanţi, de exemplu departajarea ofertanţilor cu preţuri egale

Clasate pe locul 2 şi 3 din clasament se va face astfel încât preţurile reofertate să nu afecteze ocupantul locului 1;

— pentru îndeplinirea obligatiei referitoare la modul de transmitere a DUAE de catre operatorii economici participanti la proceda de

Atribuire, prevazuta la art. 60 alin. (1) și (4), art. 69 alin. (1) și (3), art. 123 alin. (2) și (3) din H.G. nr. 395/2016, cu modificarile si completarile

Ulterioare, acestia vor completa direct în SEAP-SICAP, în secțiunea dedicata a procedurii de interes, DUAE-ul deja configurat de

Autoritatea contractantă; DUAE, astfel completat, va putea fi vizualizat si analizat de către autoritatea contractanta în sectiunea dedicata

Acestuia; raspunsurile la DUAE ale operatorilor economici care participa la procedura vor fi completate în SEAP-SICAP în mod direct, după

Autentificare, de catre fiecare participant; pentru cazurile în care ofertantul este o asociere de operatori economici sau pentru cazurile în

Care ofertantul are subcontractanti sau terti sustinatori, fiecare operator economic se va autentifica în sistem si va accesa procedura de

Atribuire de interes în vederea completarii DUAE în calitatea în care a fost inclus în respectiva procedura (asociat, subcontractant, tert

Sustinator); este necesar ca toti cei care trebuie sa raspunda la DUAE sa fie înregistrati ca utilizatori ai sistemului; la procedura de atribuire

Se înscrie si depune oferta unul dintre membrii asocierii sau operatorul economic care participa cu oferta individuala iar ceilalți

Participanti completeaza direct în sistem doar DUAE si nu pot modifica oferta;

— potenţiali operatori economici, rezidenţi în ţările Comunităţii Europene şi ţările Spaţiului Economic European (EEA), pot consulta site-ul

W e b a l C o m i s i e i E u r o p e n e - D G C r e ş t e r e e c o n o m i c ă d i s p o n i b i l e l a u r m ă t o a r e a a d r e s ă:

http://ec.europa.eu/markt/ecertis/searchDocument.do pentru a identifica şi compara documentele echivalente (dacă sunt disponibile);

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: București
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

— termen de formulare a contestaţiei şi de exercitare a căii de atac sunt cele prevăzute din Legea nr. 101/2016.

VI.5)Date of dispatch of this notice:
22/03/2021