Supplies - 149293-2021

26/03/2021    S60

Česko-Praha: Rukavice na jedno použití

2021/S 060-149293

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Dodávky

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy
Národní identifikační číslo: 00638927
Poštovní adresa: Korunní 98
Obec: Praha 10
Kód NUTS: CZ01 Praha
PSČ: 101 00
Země: Česko
Kontaktní osoba: Martina Šnoblová
E-mail: zakazky@zzshmp.cz
Tel.: +420 222070356
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://www.zzshmp.cz
Adresa profilu zadavatele: https://tenderarena.cz/profily/zzshmp
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://tenderarena.cz/profily/zzshmp
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány elektronicky prostřednictvím: https://tenderarena.cz/profily/zzshmp
I.4)Druh veřejného zadavatele
Veřejnoprávní instituce
I.5)Hlavní předmět činnosti
Zdravotnictví

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Rukavice na jednorázové použití pro ZZS HMP

II.1.2)Hlavní kód CPV
18424300 Rukavice na jedno použití
II.1.3)Druh zakázky
Dodávky
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem veřejné zakázky jsou postupné dodávky nitrilových zdravotnických jednorázových rukavic ve velikosti S, M, L, XL. Bližší specifikace zboží, tzn. požadavky zadavatele na jejich základní vlastnosti, funkce a další minimální požadavky na předmět plnění, je uvedena ve „Specifikaci zboží a ceníku“ (Příloze č. 4 ZD).

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 6 000 000.00 CZK
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ01 Praha
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Nad Malým mýtem 1402/2, Praha 4–Braník, příp. jiné pracoviště zadavatele na území hl. m. Prahy.

II.2.4)Popis zakázky:

Předmětem veřejné zakázky jsou postupné dodávky nitrilových zdravotnických jednorázových rukavic ve velikosti S, M, L, XL. Bližší specifikace zboží, tzn. požadavky zadavatele na jejich základní vlastnosti, funkce a další minimální požadavky na předmět plnění, je uvedena ve „Specifikaci zboží a ceníku“ (Příloze č. 4 ZD).

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Níže uvedená kritéria
Kritérium kvality - Název: Kvalita výrobku / Váha: 30
Kritérium nákladů - Název: Výše nabídkové ceny / Váha: 70
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 6 000 000.00 CZK
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 12
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Seznam a stručný popis podmínek:

§ 77 odst. 1 ZZVZ – výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence.

§ 77 odst. 2 písm. a) ZZVZ – doklad, že je oprávněn podnikat (blíže viz ZD čl. 4 odst. 4.3).

Dodavatel může v souladu s § 86 odst. 2 ZZVZ nahradit v nabídce předložení dokladů k prokázání profesní způsobilosti čestným prohlášením. Zadavatel doporučuje využít vzor čestného prohlášení účastníka ZŘ, který je Přílohou č. 2 ZD.

III.1.2)Ekonomická a finanční situace
Seznam a stručný popis kritérií pro výběr:

Zadavatel nepožaduje.

Minimální úroveň případně požadovaných standardů:

Zadavatel nepožaduje.

III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Seznam a stručný popis kritérií pro výběr:

1) § 79 odst. 2 písm. k) ZZVZ.

2) § 79 odst. 2 písm. l) ZZVZ.

Minimální úroveň případně požadovaných standardů:

1) Vzorek zboží určeného k dodání – vzorek nitrilových zdravotnických rukavic – jednorázové použití – 1 celé balení (tzn. min. 100 ks rukavic) ve velikosti L (případně XL, pokud velikost L nemá k dispozici).

2) Doklad prokazujícího shodu nabízeného zboží s požadovanou technickou normou nebo technickým dokumentem — bude dodavatelem doloženo např. prohlášením o shodě. Dodavatel může využít vzor čestného prohlášení účastníka ZŘ, který je Přílohou č. 2 ZD.

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
Toto výběrové řízení spočívá v uzavření rámcové smlouvy
Rámcová smlouva s jediným účastníkem
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ano
IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 09/04/2021
Místní čas: 13:00
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Ceština
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 09/04/2021
Místní čas: 13:30
Místo:

Sídlo zadavatele, zasedací místnost 4. p.

Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek:

Otevírání nabídek bude v souladu se ZZVZ neveřejné.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.2)Informace o elektronických pracovních postupech
Budou používány elektronické objednávky
Budou přijímány elektronické faktury
Bude použita elektronická platba
VI.3)Další informace:

Zadavatel požaduje předložit:

1) Pokud nebudou piktogramy v souladu s požadovanou normou – ČSN EN 455 (splňuje parametry stanovené pro lékařské rukavice), nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 425/2016 nebo pro přechodné období směrnicí 89/686/EEC o osobních ochranných prostředcích a vyznačení parametru AQL ≤ 1,5 uvedené na obalu zboží, je třeba, aby dodavatel předložil zadavateli např. zkušební protokol nebo jiný certifikát, pro doložení splnění požadavku zadavatele na výše uvedené (viz Příloha č. 4 ZD);

2) Technický list nabízeného zboží.

Doklady postačí předložit v prosté kopii. Dodavatel barevně (např. zvýrazněním) vyznačí do předložených dokumentech splnění požadované normy ČSN EN 455 (splňuje parametry stanovené pro lékařské rukavice), nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 425/2016 nebo pro přechodné období směrnicí 89/686/EEC o osobních ochranných prostředcích a splnění parametru AQL ≤ 1,5.

Zadavatel uvádí, že v tomto zadávacím řízení je využito zkrácení lhůty pro podání nabídek dle § 57 odst. 2 písm. b), tzn. z důvodu naléhavé okolnosti, kterou zadavatel nemohl předvídat (zadavateli musel vypovědět stávající smlouvu a po dokončení schvalovacích procesů od zřizovatele je nucen zajistit co nejdříve doplnění skladových zásob rukavic, které jsou nutné pro provoz – přednemocniční neodkladnou péči na území hl. m. Prahy v době trvající pandemie Covid-19).

VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: https://www.uohs.cz/
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
23/03/2021