Works - 149350-2020

Submission deadline has been amended by:  262984-2020
27/03/2020    S62

Czechia-Plzeň: Construction work

2020/S 062-149350

Contract notice – utilities

Works

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)Name and addresses
Official name: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.
National registration number: 25220683
Postal address: Denisovo nábřeží 920/12
Town: Plzeň
NUTS code: CZ032 Plzeňský kraj
Postal code: 301 00
Country: Czechia
Contact person: Mgr. Petra Šindelářová
E-mail: sindelarova@pmdp.cz
Telephone: +420 378037493
Internet address(es):
Main address: http://www.pmdp.cz/
Address of the buyer profile: https://zakazky.pmdp.cz/
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://zakazky.pmdp.cz/vz00000243
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://zakazky.pmdp.cz/vz00000243
I.6)Main activity
Urban railway, tramway, trolleybus or bus services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň, Slovanská alej 35

II.1.2)Main CPV code
45000000 Construction work - MA12 - IA13
II.1.3)Type of contract
Works
II.1.4)Short description:

Předmětem plnění této Veřejné zakázky je kompletní zhotovení díla spočívajícího v rekonstrukci Areálu vozovny Slovany a výstavby s tím související infrastruktury na adrese Slovanská alej 35, Plzeň, ČESKÁ REPUBLIKA nacházející se v katastrálním území Plzeň a katastrálním území Hradiště u Plzně, obci Plzeň, včetně dodávky příslušných technologií, uvedení jednotlivých stavebních celků/objektů do zkušebního provozu, je-li to příslušnými právními předpisy vyžadováno, zajištění udělení kolaudačního souhlasu a poskytnutí dalších plnění, která jsou popsána v návrhu smlouvy o dílo, a rovněž zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby. Součástí předmětu plnění je mimo jiné vybudování vlakové cesty a měnírny.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 1 518 000 000.00 CZK
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
45000000 Construction work - MA12 - IA13
45100000 Site preparation work - MA12 - IA13
45234127 Tramway depot construction work - MA12 - IA13
45234126 Tramline construction works - MA12 - IA13
45213300 Buildings associated with transport - MA12 - IA13
45213150 Office block construction work - MA12 - IA13
II.2.3)Place of performance
NUTS code: CZ032 Plzeňský kraj
Main site or place of performance:

Areál vozovny Slovany na adrese Slovanská alej 35, Plzeň, ČESKÁ REPUBLIKA a příslušné pozemky v k.ú. Plzeň (721981) a k.ú. Hradiště u Plzně (722341), v obci Plzeň (554791), okres Plzeň - město (CZ0323).

II.2.4)Description of the procurement:

Předmětem plnění této Veřejné zakázky je kompletní zhotovení díla spočívajícího v rekonstrukci Areálu vozovny Slovany a výstavby s tím související infrastruktury na adrese Slovanská alej 35, Plzeň, ČESKÁ REPUBLIKA nacházející se v katastrálním území Plzeň a katastrálním území Hradiště u Plzně, obci Plzeň, včetně dodávky příslušných technologií, uvedení jednotlivých stavebních celků/objektů do zkušebního provozu, je-li to příslušnými právními předpisy vyžadováno, zajištění udělení kolaudačního souhlasu a poskytnutí dalších plnění, která jsou popsána v návrhu smlouvy o dílo, a rovněž zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby. Součástí předmětu plnění je mimo jiné vybudování vlakové cesty a měnírny.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 1 518 000 000.00 CZK
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/07/2020
End: 30/11/2022
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Operační program Doprava 2014 až 2020, výzva 04_18_054, reg. číslo projektu CZ.04.1.40/0.0/0.0/18_054/0000408

II.2.14)Additional information

Vybraný dodavatel bude podle ustanovení § 2 písm. e) a ustanovení § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen „Zákon o finanční kontrole“), osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, a to zejména z důvodu možného spolufinancování předmětu této Veřejné zakázky z dotačních prostředků.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Kritéria jsou uvedena v čl. 8.3.1 Zadávací dokumentace:

Splnění profesní způsobilosti dle ustanovení § 77 ZZVZ prokáže dodavatel, který předloží

(a) výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje; zahraniční dodavatel prokáže splnění požadované profesní způsobilosti způsobem dle § 77 odst. 3 a § 81 ZZVZ;

(b) doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu této Veřejné zakázky, a to doklad prokazující, že disponuje živnostenským oprávněním v oboru

(i) Provádění staveb, jejich změn a odstraňování; a

(ii) Revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení v provozu;

(c) doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, a zákonem č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění, tedy osvědčení

(i) autorizovaný inženýr nebo stavitel pro obor dopravní stavby,

(ii) autorizovaný inženýr nebo stavitel pro obor pozemní stavby a

(iii) autorizovaný inženýr pro obor technologická zařízení staveb.

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.6)Deposits and guarantees required:

Zadavatel v souladu s ustanovením § 41 ZZVZ požaduje, aby účastníci zadávacího řízení k zajištění plnění svých povinností vyplývajících z účasti v zadávacím řízení poskytli jistotu ve výši 20 000 000 CZK (slovy: dvacet miliónů korun českých).

III.1.7)Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:

Způsob financování Veřejné zakázky je popsán v čl. 2.6 Zadávací dokumentace.

Platební podmínky jsou uvedeny v čl. 3 Smlouvy o dílo.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 22/05/2020
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Czech
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 12 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 22/05/2020
Local time: 10:30
Place:

Elektronicky

Information about authorised persons and opening procedure:

Otevřením nabídky v elektronické podobě se rozumí zpřístupnění jejího obsahu Zadavateli. Zadavatel kontroluje při otevírání nabídek v elektronické podobě, zda nabídka byla doručena ve stanovené lhůtě, zda je autentická a zda s datovou zprávou obsahující nabídku nebylo před jejím otevřením manipulováno.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

V souladu s ustanovením § 170 ZZVZ si Zadavatel vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení i bez naplnění důvodů podle ustanovení § 127 ZZVZ.

Na přípravě zadávacích podmínek této Veřejné zakázky, konkretně na projektové části zadávací dokumentace, se podílela společnost tvořená společníky: Metroprojekt Praha a.s., ČESKÁ REPUBLIKA, IČ: 45271895, se sídlem nám. I.P. Pavlova 2/1786, 120 00 Praha 2, ČESKÁ REPUBLIKA a Mott MacDonald CZ, spol. s.r.o., IČ: 48588733, se sídlem Národní 984/15, 110 00 Praha 1, ČESKÁ REPUBLIKA. Další osoby podílející se na přípravě jsou identifikovány v zadávací dokumentaci, v čl. 6.2.2

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: Czechia
E-mail: posta@uohs.cz
Telephone: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet address: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: Czechia
E-mail: posta@uohs.cz
Telephone: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet address: https://www.uohs.cz/
VI.5)Date of dispatch of this notice:
24/03/2020