Supplies - 149402-2021

26/03/2021    S60

Bulgaria-Sofia: Diagnostic agents

2021/S 060-149402

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: „Mnogoprofilna bolnitsa za aktivno lechenie „Sveta Anna“ — Sofiya“ AD
National registration number: 130367715
Postal address: ul. „Dimitar Mollov“ No. 1
Town: Sofiya
NUTS code: BG България  / Bulgaria
Postal code: 1750
Country: Bulgaria
Contact person: Boyan Avdzhiyski
E-mail: otdel.opd@abv.bg
Telephone: +359 29759011
Fax: +359 29759011
Internet address(es):
Main address: http://www.sveta-anna.eu/bg/
Address of the buyer profile: https://app.eop.bg/buyer/2391
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://app.eop.bg/today/119452
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://app.eop.bg/today/119452
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Доставка на реактиви и консумативи за отделение по трансфузионна хематология при „УМБАЛ „Света Анна“ — София“ АД

II.1.2)Main CPV code
33694000 Diagnostic agents
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Предмет на обществената поръчка е доставката на реактиви и консумативи за отделение по трансфузионна хематология при „УМБАЛ „Света Анна“ — София“ АД по предварителна писмена заявка съгласно спецификация, приложена в документацията за участие в процедурата. Срокът за изпълнение на поръчката е 24 (двадесет и четири) месеца при периодично извършващи се доставки в зависимост от потребностите на възложителя. Срокът на доставка е по предложение на участника в часове, не по-дълъг от 24 часа от получаване на писмена заявка от възложителя.

Процедурата обхваща 3 броя обособени позиции, които включват подпозиции. Офертите могат да се подават:

— за цялата процедура,

— за една или повече обособени позиции.

Участието за обособена позиция е комплексно, като участниците следва да покриват всички подпозиции, съдържащи се в тази обособена позиция. Участници, които не покриват всички подпозиции в дадена обособена позиция, се отстраняват от участие за тази обособена позиция.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 354 487.64 BGN
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Реактиви за колонно-аглутинационен метод

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33694000 Diagnostic agents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG България  / Bulgaria
II.2.4)Description of the procurement:

Обособена позиция 1 съдържа 13 подпозиции съгласно количествената спецификация, приложена към документацията за участие на процедурата

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 313 071.74 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Реактиви за колонно-аглутинационен метод със задължение за предоставяне на апарат за прослужване

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33694000 Diagnostic agents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG България  / Bulgaria
II.2.4)Description of the procurement:

Обособена позиция 2 съдържа 5 подпозиции съгласно количествената спецификация, приложена към документацията за участие на процедурата

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 12 300.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Тест серуми за определяне и контрол на кръвните групи

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
33694000 Diagnostic agents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG България  / Bulgaria
II.2.4)Description of the procurement:

Обособена позиция 3 съдържа 12 подпозиции съгласно количествената спецификация, приложена към документацията за участие на процедурата

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 29 115.90 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Участникът следва да разполага с разрешение за търговия на едро с медицински изделия по смисъла на чл. 77 от ЗМИ.

Деклариране:

При подаване на офертата участникът попълва съответното поле на раздел „Годност“, част IV „Критерии за подбор“ от ЕЕДОП, като посочва информация за органа, издал разрешението, и регистрационния му номер

Доказване:

При сключване на договор участникът, избран за изпълнител, следва да представи копие на разрешение за търговия на едро с медицински изделия по смисъла на чл. 77 от ЗМИ.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Възложителят не поставя условия за икономическо и финансово състояние

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

1. Участникът следва да е изпълнил доставки, идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, за последните 3 години от датата на подаване на офертата.

Под сходни възложителят ще приеме дейности, свързани с доставянето на медицински реактиви и консумативи.

Деклариране:

При подаване на офертата участникът попълва съответното поле на раздел „Технически и професионални възможности“, част IV „Критерии за подбор“ от ЕЕДОП, като посочва информация за изпълнените доставки, възложител по договора, срокове и стойност на изпълнението

Доказване:

При сключване на договор участникът, избран за изпълнител, следва да представи списък на доставките, идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, за последните 3 години от датата на подаване на офертата, придружен с документи, които доказват извършената доставка

2. Участникът следва да прилага внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2015; БДС ЕN ISO 9001:2015 или еквивалентна с обхват, идентичен или сходен с този на предмета на настоящата поръчка. Под сходен възложителят ще приеме обхват, свързан с доставянето на реактиви и консумативи.

Деклариране:

При подаване на офертата участникът попълва съответното поле на раздел „Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“, част IV „Критерии за подбор“ от ЕЕДОП, като посочва информация за органа по сертифициране, вида на сертификата, регистрационния номер и срока на валидност

Доказване:

При сключване на договор участникът, избран за изпълнител, следва да представи копие на сертификат за внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2015; БДС ЕN ISO 9001:2015 или еквивалентен с обхват, идентичен или сходен с този на предмета на настоящата поръчка.

Minimum level(s) of standards possibly required:

1. Участникът следва да е изпълнил доставки, идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, за последните 3 години от датата на подаване на офертата.

Под сходни възложителят ще приеме дейности, свързани с доставянето на медицински реактиви и консумативи.

Деклариране:

При подаване на офертата участникът попълва съответното поле на раздел „Технически и професионални възможности“, част IV „Критерии за подбор“ от ЕЕДОП, като посочва информация за изпълнените доставки, възложител по договора, срокове и стойност на изпълнението

Доказване:

При сключване на договор участникът, избран за изпълнител, следва да представи списък на доставките, идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, за последните 3 години от датата на подаване на офертата, придружен с документи, които доказват извършената доставка

2. Участникът следва да прилага внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2015; БДС ЕN ISO 9001:2015 или еквивалентна с обхват, идентичен или сходен с този на предмета на настоящата поръчка. Под сходен възложителят ще приеме обхват, свързан с доставянето на реактиви и консумативи.

Деклариране:

При подаване на офертата участникът попълва съответното поле на раздел „Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“, част IV „Критерии за подбор“ от ЕЕДОП, като посочва информация за органа по сертифициране, вида на сертификата, регистрационния номер и срока на валидност

Доказване:

При сключване на договор участникът, избран за изпълнител, следва да представи копие на сертификат за внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2015; БДС ЕN ISO 9001:2015 или еквивалентен с обхват, идентичен или сходен с този на предмета на настоящата поръчка.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 22/04/2021
Local time: 23:59
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Bulgarian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 6 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 23/04/2021
Local time: 13:00
Place:

В системата

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изисква от участниците по всяко време след отварянето на офертите да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП и описана като критерии за подбор в обявлението и документацията за участие, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Комисия за защита на конкуренцията
Postal address: бул. „Витоша“ № 18
Town: София
Postal code: 1000
Country: Bulgaria
E-mail: delovodstvo@cpc.bg
Telephone: +359 29356113
Fax: +359 29807315
Internet address: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Решението за откриване на процедурата подлежи на обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 във връзка с чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.5)Date of dispatch of this notice:
22/03/2021