Supplies - 149484-2021

26/03/2021    S60

Poland-Krakow: Protective and safety clothing

2021/S 060-149484

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: 3. Regionalna Baza Logistyczna
National registration number: 121390415
Postal address: ul. Montelupich 3
Town: Kraków
NUTS code: PL213 Miasto Kraków
Postal code: 30-901
Country: Poland
Contact person: Magdalena Ptak
E-mail: 3rblog.zamowieniapubliczne@ron.mil.pl
Internet address(es):
Main address: http://www.3rblog.wp.mil.pl
Address of the buyer profile: https://www.platformazakupowa.pl/pn/3rblog
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://www.platformazakupowa.pl/pn/3rblog
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://www.platformazakupowa.pl/pn/3rblog
I.4)Type of the contracting authority
Other type: jednostka sektora finansów publicznych
I.5)Main activity
Defence

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa przedmiotów umundurowania i wyekwipowania – ocieplacz pod kombinezon, pas żołnierski z klamrą MW, pasek do spodni marynarki wojennej

Reference number: 52/2021
II.1.2)Main CPV code
35113400 Protective and safety clothing
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa przedmiotów umundurowania i wyekwipowania – ocieplacz pod kombinezon, pas żołnierski z klamrą MW, pasek do spodni marynarki wojennej. Przedmiot zamówienia został podzielony na trzy zadania:

— zadanie nr 1 – ocieplacz pod kombinezon,

— zadanie nr 2 – pas żołnierski z klamrą MW,

— zadanie nr 3 – pasek do spodni marynarki wojennej – 2 300.

Przedmiot zamówienia będzie podlegał nadzorowaniu jakości realizowanemu przez RPW zgodnie z AQAP 2110 wydanie D wersja 1.

Przedmiot zamówienia objęty jest znakowaniem kodem kreskowym.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Ocieplacz pod kombinezon

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
35113400 Protective and safety clothing
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
Main site or place of performance:

Składy materiałowe zlokalizowane na terenie Rzeczpospolitej Polskiej

II.2.4)Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamówienia w zakresie zadania nr 1 jest dostawa przedmiotów umundurowania i wyekwipowania – ocieplacz pod kombinezon, w ilości 4 520 kpl.

2. Termin wykonania zamówienia:

— rozpoczęcie: 30 dni od daty zawarcia umowy,

— zakończenie: 120 dni od daty zawarcia umowy, lub do dnia 30 listopada 2021 r. – w zależności od tego który z terminów upłynie wcześniej.

3. Zamawiający żąda, by Wykonawca złożył wraz z ofertą następujące przedmiotowe środki dowodowe:

— zaświadczenie o zgodności zakładowych wzorów z obowiązującym WDTT i wzorem do produkcji seryjnej wydane przez Komendanta WOBWSM w Łodzi dla: zadania nr 1: ocieplacz pod kombinezon wzór 635/MON z terminem wystawienia po 1.3.2013.

Zamawiający zgodnie z art. 107 ust. 2 ustawy Pzp nie przewiduje uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 30/11/2021
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

1. Wymagane wadium: 31 900,00 PLN

2. Zgodnie z art. 257 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Pas żolnierski z klamrą MW

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
18425000 Belts
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
Main site or place of performance:

Składy materiałowe zlokalizowane na terenie Rzeczpospolitej Polskiej

II.2.4)Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamówienia w zakresie zadania nr 2 jest dostawa przedmiotów umundurowania i wyekwipowania – pas żołnierski z klamrą MW, w ilości 1 200 szt.

2. Termin wykonania zamówienia:

— rozpoczęcie: 30 dni od daty zawarcia umowy;

— zakończenie: 120 dni od daty zawarcia umowy, lub do dnia 30 listopada 2021 r. – w zależności od tego który z terminów upłynie wcześniej.

3. Zamawiający żąda, by Wykonawca złożył wraz z ofertą następujące przedmiotowe środki dowodowe:

— Zaświadczenie o zgodności zakładowych wzorów z obowiązującym WDTT i wzorem do produkcji seryjnej wydane przez Komendanta WOBWSM w Łodzi dla: zadania nr 2 – pas żołnierski z klamrą MW Wzór 977/MON z terminem wystawienia po 11.2.2009.

Zamawiający zgodnie z art. 107 ust. 2 ustawy Pzp nie przewiduje uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 30/11/2021
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

1. Wymagane wadium: 1 100,00 PLN

2. Zgodnie z art. 257 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Pasek do spodni marynarki wojennej

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
18425000 Belts
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
Main site or place of performance:

Składy materiałowe zlokalizowane na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

II.2.4)Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamówienia w zakresie zadania nr 3 jest dostawa przedmiotów umundurowania i wyekwipowania – pasek do spodni marynarki wojennej, w ilości 2 300 szt.

2. Termin wykonania zamówienia:

— rozpoczęcie: 30 dni od daty zawarcia umowy;

— zakończenie: 120 dni od daty zawarcia umowy, lub do dnia 30 listopada 2021 r. – w zależności od tego który z terminów upłynie wcześniej.

3. Zamawiający żąda, by Wykonawca złożył wraz z ofertą następujące przedmiotowe środki dowodowe:

— Zaświadczenie o zgodności zakładowych wzorów z obowiązującym WDTT i wzorem do produkcji seryjnej wydane przez Komendanta WOBWSM w Łodzi dla: zadania nr 3 – pasek do spodni marynarki wojennej wzór 1/MW/2000/MON z terminem wystawienia po 27.10.2008.

Zamawiający zgodnie z art. 107 ust. 2 ustawy Pzp nie przewiduje uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 30/11/2021
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

1. Wymagane wadium: 4 600,00 PLN

2. Zgodnie z art. 257 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca znajdował się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej realizację zamówienia, przez co rozumie się posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości nie mniejszej niż:

— dla zadania nr 1: 156 800,00 PLN,

— dla zadania nr 2: 5 300,00 PLN,

— dla zadania nr 3: 22 500,00 PLN.

W przypadku, gdy Wykonawca zamierza ubiegać się o udzielenie zamówienia na więcej niż jedno zadanie, w celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej, wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytowa nie może być mniejsza niż suma kwot odpowiadających poszczególnym zadaniom.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek zostanie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców spełnia warunek w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej, rozumianej jako posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej lub wszyscy Wykonawcy wspólnie, dopuszczalne jest „sumowanie” powyższego warunku.

2. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, zostanie wezwany do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie, dokumentów potwierdzających spełnianie ww. warunku, tj.: informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć powyższej informacji, Wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. W przypadku, gdy Wykonawca, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie powoływał się na zasoby innego podmiotu Zamawiający będzie badał, czy nie zachodzą wobec takiego podmiotu podstawy wykluczenia wskazane w SWZ. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby składa na wezwanie Zamawiającego dokumenty określone w sekcji VI.3 pkt 4 lit. a oraz od c do f niniejszego ogłoszenia.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Warunki realizacji umowy określone zostały w projektowanych postanowieniach umowy, które są załącznikiem do dokumentacji zamówienia.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 23/04/2021
Local time: 07:30
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 21/07/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 23/04/2021
Local time: 08:00
Place:

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego, przy użyciu platformy zakupowej.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy są zdolni do należytego wykonania zamówienia, spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10 ustawy Pzp.

2. Zamawiający żąda, by Wykonawca złożył wraz z ofertą przedmiotowe środki dowodowe określone w niniejszym ogłoszeniu w sekcji II 2.4 (w zakresie każdego zadania).

3. Postępowanie prowadzone jest z zastosowaniem procedury, o której mowa w art. 139 ustawy Pzp, zgodnie z którą, Zamawiający w prowadzonym postępowaniu może najpierw dokonać badania i oceny złożonych ofert, a następnie dokonać kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu. Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, składane na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ), obowiązany będzie złożyć wyłącznie Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona.

4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia dokumentów o których mowa w sekcji III.1.2 niniejszego ogłoszenia oraz poniżej:

a) informacji z KRK w zakresie określonym w ustawie Pzp: art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2; art. 108 ust. 1 pkt 4-dotyczące orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego; art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. a; art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. b – odnośnie do skazania za wykroczenie, za które wymierzono karę aresztu; art. 109 ust. 1 pkt 3 – odnośnie do skazania za przestępstwo lub wykroczenie, za które wymierzono karę aresztu, wystawionej nie wcześniej niż 6 m-cy przed jej złożeniem;

b) oświadczenia Wykonawcy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej;

c) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed jego złożeniem;

d) zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed jego złożeniem;

e) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzonych nie wcześniej niż 3 m-ce przed jej złożeniem;

f) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust 1 ustawy Pzp.

5. Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć realizację części zamówienia podwykonawcy, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w druku Oferta informacji o przewidywanym w ramach danego zadania podwykonawstwie oraz wskazania części zamówienia, których wykonanie w ramach danego zadania Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy/-com (jeżeli są już znani) wraz z podaniem nazw/firm podwykonawcy/-ców (również w JEDZ część II sekcja D). Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca przekazuje także oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (jednolity europejski dokument zamówienia) dotyczące tych podwykonawców.

6. Oferta musi zawierać ponadto wypełniony druk oferta, formularz cenowy oraz pełnomocnictwa (o ile dotyczy).

7. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem platformy zakupowej. Sposób jej złożenia został opisany w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX ustawy Pzp przewidziane dla postępowań, których wartość przekracza progi unijne.

2. Uprawnienia do wnoszenia środków ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz rzecznikowi małych i średnich przedsiębiorców.

3. Odwołanie przysługuje na:

— niezgodną z przepisami ustawy Pzp czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia w tym, na projektowane postanowienie umowy,

— zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy Pzp.

4. Odwołanie powinno zawierać m.in. wskazanie czynności lub zaniechania czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zwięzłe przedstawienie zarzutów, żądanie co do sposobu rozstrzygnięcia odwołania oraz wskazanie okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie odwołania oraz wskazanie dowodów na poparcie przytoczonych okoliczności.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.

6. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni jeżeli informacja została przekazana w inny sposób.

8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

9. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 7 i 8 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224587701
Fax: +48 224587700
Internet address: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Date of dispatch of this notice:
23/03/2021