We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Services - 149528-2022

22/03/2022    S57

Poland-Poczopek: Endangered species protection services

2022/S 057-149528

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Nadleśnictwo Krynki
National registration number: 545-000-26-16
Postal address: Szudziałowo
Town: Poczopek
NUTS code: PL841 Białostocki
Postal code: 16-113
Country: Poland
Contact person: Krzysztof Burzyński
E-mail: krzysztof.burzynski@bialystok.lasy.gov.pl
Telephone: +48 857229660
Internet address(es):
Main address: http://http://www.krynki.bialystok.lasy.gov.pl/
Address of the buyer profile: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_krynki
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_krynki
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_krynki
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
I.5)Main activity
Other activity: Leśnictwo

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Kompleksowy projekt ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe

Reference number: SA.270.1.2022
II.1.2)Main CPV code
90721700 Endangered species protection services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Wykonanie zabiegów z zakresu utrzymania łąk 6410 (Molinion), Torfowiska przejściowego 7140, torfowiska alkaicznego 7230; wykaszanie i odkrzaczanie aren tokowych cietrzewia Tetrao tetrix A409; wykaszanie łąk w celu poprawy biotopu i żerowisk orlika krzykliwego Aquila pomarina (A089); wykaszanie łąk z przygotowaniem siana dla żubrów Bison Bonasus (2647).

Dotyczy realizacji „Kompleksowego projektu ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe”.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3 do SWZ.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 100 000.00 PLN
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL841 Białostocki
Main site or place of performance:

Teren administracyjny Nadleśnictwa Krynki, Gmina Krynki, Gmina Szudziałowo.

II.2.4)Description of the procurement:

Wykonanie zabiegów z zakresu utrzymania łąk 6410 (Molinion), Torfowiska przejściowego 7140, torfowiska alkaicznego 7230; wykaszanie i odkrzaczanie aren tokowych cietrzewia Tetrao tetrix A409; wykaszanie łąk w celu poprawy biotopu i żerowisk orlika krzykliwego Aquila pomarina (A089); wykaszanie łąk z przygotowaniem siana dla żubrów Bison Bonasus (2647).

Dotyczy realizacji „Kompleksowego projektu ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe”.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3 do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Cost criterion - Name: Cena / Weighting: 60
Cost criterion - Name: Samodzielna realizacja kluczowych elementów zamówienia / Weighting: 40
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 100 000.00 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 31/12/2022
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

POIS.02.04.00-00-0200/16 "Kompleksowy projekt ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe".

II.2.14)Additional information

Wadium: 1000 PLN.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 3% wartości brutto umowy.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat od dnia w którym upływa termin składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) zrealizował lub realizuje (przy czym w tym przypadku będzie liczona wartość zrealizowanej części przedmiotu umowy) co najmniej 1 usługę (przez usługę rozumie się wykonywanie prac na podstawie 1 umowy) polegającą na koszeniu łąk, na kwotę nie mniejszą niż 40 000,00 zł brutto.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Szczegółowe warunki realizacji umowy zawiera załącznik nr 10 do SWZ - wzór umowy.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 22/04/2022
Local time: 09:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 20/07/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 22/04/2022
Local time: 10:00
Place:

Nadleśnictwo Krynki, Poczopek 6D, 16-113 Szudziałowo.

Information about authorised persons and opening procedure:

Otwarcie ofert jest jawne ale nie jest publiczne.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: yes
Estimated timing for further notices to be published:

I kwartał 2023 roku.

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-767
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Town: Warszawa
Country: Poland
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-767
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
17/03/2022