We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Services - 149542-2022

22/03/2022    S57

Poland-Sejny: Refuse collection services

2022/S 057-149542

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Miasto Sejny
Postal address: ul. Józefa Piłsudskiego 25
Town: Sejny
NUTS code: PL843 Suwalski
Postal code: 16-500
Country: Poland
Contact person: Dorota leończyk
E-mail: dorota.leonczyk@um.sejny.pl
Internet address(es):
Main address: https://bip-umsejny.wrotapodlasia.pl/
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://miastosejny.ezamawiajacy.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://miastosejny.ezamawiajacy.pl
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

„Odbieranie i zagospodarowanie odpadów z miasta Sejny”

Reference number: RPG.271.6.2022
II.1.2)Main CPV code
90511000 Refuse collection services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest odbieranie odpadów komunalnych z zamieszkałych nieruchomości na terenie Miasta Sejny oraz zagospodarowanie tych odpadów.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w załączniku nr 1 - SOPZ do SWZ.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 738 058.95 EUR
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
90512000 Refuse transport services
90513100 Household-refuse disposal services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL843 Suwalski
II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest odbieranie odpadów komunalnych z zamieszkałych nieruchomości na terenie Miasta Sejny oraz zagospodarowanie tych odpadów.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w załączniku nr 1 - SOPZ do SWZ

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 738 058.95 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/06/2022
End: 31/05/2024
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania działalności polegającej na odbieraniu i transporcie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2021 r. poz. 888), ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2021 r. poz. 779 z późn. zm.):

1) zezwolenie na zbieranie odpadów zgodne z art. 41 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. z 2018r. poz.992 z późn.zm.),

2) wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Sejny (w razie braku Zamawiający będzie żądał dokonania wpisu do tej działalności przed podpisaniem umowy)

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

1. Wymagane jest posiadanie przez Wykonawcę odpowiedniego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej - na kwotę minimum 500.000,00 zł z terminem jej obowiązywania na dzień otwarcia ofert.

2. Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy na kwotę min. 150.000,00 zł, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Wykonawca powinien posiadać potencjał techniczny zgodny z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r., poz. 122), tj. w szczególności:

1. bazę magazynowo - transportową na terenie do którego wykonawca posiada tytuł prawny, usytuowanym w obrębie miasta Sejny lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy miasta,

2. co najmniej 2 pojazdy przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych oraz

3. co najmniej 2 pojazdy przystosowane do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych,

4. co najmniej 1 pojazd do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej.

5. kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia, odpowiednie do funkcji, jaka zostanie im powierzona - dysponuje co najmniej 2 osobami posiadającymi uprawnienia do kierowania pojazdami do odbierania odpadów komunalnych

III.2)Conditions related to the contract
III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 22/04/2022
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 20/07/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 22/04/2022
Local time: 10:15
Place:

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: yes
Estimated timing for further notices to be published:

marzec 2024 r.

VI.2)Information about electronic workflows
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Town: Warszawa
Country: Poland
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej:

1) w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia;

2) wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie i treści dokumentów zamówienia w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej;

3) w terminie 10 dni od dnia w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia wobec czynności innych niż określone w ppkt. 1). i w ppkt. 2).

VI.5)Date of dispatch of this notice:
17/03/2022