Services - 149544-2017

20/04/2017    S77    - - Services - Contract notice - Open procedure 

Czech Republic-Prague: Engineering design services for the construction of civil engineering works

2017/S 077-149544

Contract notice – utilities

Services

Legal Basis:

Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)Name and addresses
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
70994234
Dlážděná 1003/7
Praha 1-Nové Město
110 00
Czech Republic
Contact person: Pluhařová Lenka
Telephone: +420 972244738
E-mail: Pluharova@szdc.cz
NUTS code: CZ010

Internet address(es):

Main address: http://www.szdc.cz

Address of the buyer profile: https://zakazky.szdc.cz

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://zakazky.szdc.cz
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the following address:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
70994234
Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955
Praha 9
190 00
Czech Republic
Contact person: Pluhařová Lenka
Telephone: +420 972244738
E-mail: Pluharova@szdc.cz
NUTS code: CZ010

Internet address(es):

Main address: http://www.szdc.cz

Address of the buyer profile: https://zakazky.szdc.cz

I.6)Main activity
Railway services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Modernizace traťového úseku Chlumec nad Cidlinou (mimo) – Hradec Králové (mimo).

Reference number: 11180/2017-SŽDC-SSZ-VZ
II.1.2)Main CPV code
71322000
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Předmětem plnění je:

— zpracování záměru projektu stavby „Modernizace traťového úseku Chlumec nad Cidlinou (mimo) – Hradec Králové (mimo)“,

— zpracování přípravné dokumentace stavby „Modernizace traťového úseku Chlumec nad Cidlinou (mimo) – Hradec Králové (mimo)“ včetně oznámení dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění a zajištění územního rozhodnutí.

Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena v zadávací dokumentaci.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 41 200 000.00 CZK
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.1)Title:
II.2.2)Additional CPV code(s)
71311230
71313400
II.2.3)Place of performance
NUTS code: CZ010
Main site or place of performance:

Praha.

II.2.4)Description of the procurement:

Předmětem plnění je:

— zpracování záměru projektu stavby „Modernizace traťového úseku Chlumec nad Cidlinou (mimo) – Hradec Králové (mimo)“,

— zpracování přípravné dokumentace stavby „Modernizace traťového úseku Chlumec nad Cidlinou (mimo) – Hradec Králové (mimo)“ včetně oznámení dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění a zajištění územního rozhodnutí.

Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena v zadávací dokumentaci.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Kvalifikace a zkušenosti vybraných členů odborného personálu dodavatele / Weighting: 40 %
Price - Weighting: 60 %
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 38
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zadavatel požaduje k prokázání splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice předložení výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

Zadavatel požaduje předložení dokladu o oprávnění k podnikání podle jiných právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky. Dodavatel v souladu se zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, prokazuje živnostenské oprávnění výpisem ze živnostenského rejstříku, případně do vydání výpisu ohlášením s prokázaným doručením živnostenskému úřadu (v případě ohlašovacích živností). Ve smyslu přechodných ustanovení k zák. č. 130/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, lze živnostenské oprávnění prokázat i živnostenským listem, a to až do doby vydání prvního výpisu ze živnostenského rejstříku dodavateli. Dodavatel doloží, že má k dispozici oprávnění k podnikání pro následující činnosti:

— projektovou činnost ve výstavbě,

— výkon zeměměřických činností,

— poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků.

Odborná způsobilost:

— zadavatel požaduje předložení dokladu o autorizaci v rozsahu dle § 5 odst. 3 písm. a), b), d), e), f), g), i) a j) specializace zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů;

— zadavatel požaduje předložení úředního oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností v rozsahu dle § 13 odst. 1 písm. a) a c) zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů;

— zadavatel požaduje předložení autorizace ke zpracování dokumentace a posudku dle § 19 zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů;

— zadavatel požaduje ve smyslu § 32a zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, předložení osvědčení o akreditaci nebo osvědčení o autorizaci podle § 83c zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu způsobilosti provádět měření intenzit hluku a vibrací dle § 83a odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů;

— zadavatel požaduje předložení pověření k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů dle § 7 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů;

— zadavatel požaduje předložení osvědčení o odborné způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce v oboru inženýrská geologie podle ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 206/2001 Sb., o osvědčení odborné způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce, ve znění pozdějších předpisů.

III.1.2)Economic and financial standing
III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci.

III.1.4)Objective rules and criteria for participation
List and brief description of rules and criteria:

Veškerá pravidla a kritéria účasti jsou uvedeny v Pokynech pro dodavatele.

III.1.5)Information about reserved contracts
III.1.6)Deposits and guarantees required:
III.1.7)Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:

Platební podmínky jsou uvedeny v čl. 10 Obchodních podmínek (příloha č. 2. Smlouvy o dílo).

III.1.8)Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:
III.2)Conditions related to the contract
III.2.1)Information about a particular profession
III.2.2)Contract performance conditions:
III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 29/05/2017
Local time: 09:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Czech
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 29/05/2017
Local time: 09:15
Place:

Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9, zasedací místnost č. 402.

Information about authorised persons and opening procedure:

Za účastníka se otevírání obálek může účastnit max. 1 oprávněný zástupce.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
VI.3)Additional information:

Zadavatel je veřejným zadavatelem, který zadává tuto veřejnou zakázku při výkonu relevantní činnosti ve smyslu ustanovení § 153 odst. 1 písm. f) ZZVZ. V souladu s § 151 odst. 1 ZZVZ se tato zakázka považuje za sektorovou veřejnou zakázku. V souladu s § 170 ZZVZ si zadavatel vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení této veřejné zakázky i bez naplnění důvodu podle § 127 ZZVZ kdykoliv před uzavřením smlouvy na plnění této veřejné zakázky.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Czech Republic
Telephone: +420 542167111
E-mail: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112

Internet address: http://www.compet.cz

VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Czech Republic
Telephone: +420 542167111
E-mail: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112

Internet address: http://www.compet.cz

VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/04/2017