We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Services - 149665-2022

22/03/2022    S57

Denmark-Brabrand: Refuse collection services

2022/S 057-149665

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Kredsløb A/S
National registration number: 40844244
Postal address: Karen Blixens Boulevard 7
Town: Brabrand
NUTS code: DK042 Østjylland
Postal code: 8220
Country: Denmark
Contact person: Nils Olsen. Niras på vegne af ordregivere
E-mail: niol@niras.dk
Internet address(es):
Main address: https://permalink.mercell.com/175397551.aspx
Address of the buyer profile: https://www.kredslob.dk/
I.1)Name and addresses
Official name: Favrskov Affald A/S
Town: Hammel
NUTS code: DK042 Østjylland
Country: Denmark
E-mail: niol@niras.dk
Internet address(es):
Main address: https://www.favrskovforsyning.dk/
I.1)Name and addresses
Official name: RenoDjurs I/S
Town: Balle
NUTS code: DK042 Østjylland
Country: Denmark
E-mail: niol@niras.dk
Internet address(es):
Main address: https://renodjurs.dk/
I.1)Name and addresses
Official name: RenoSyd I/S
Town: Skanderborg
NUTS code: DK042 Østjylland
Postal code: 8660
Country: Denmark
E-mail: niol@niras.dk
Internet address(es):
Main address: https://www.renosyd.dk/
I.1)Name and addresses
Official name: Silkeborg Genbrug og Affald A/S
Town: Silkeborg
NUTS code: DK042 Østjylland
Country: Denmark
E-mail: niol@niras.dk
Internet address(es):
Main address: https://www.silkeborgforsyning.dk/
I.2)Information about joint procurement
The contract involves joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://permalink.mercell.com/175397551.aspx
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://permalink.mercell.com/175397551.aspx
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Afhentning, sortering og afsætning af miljøfarligt affald indsamlet i miljøkasser for 5 affaldsselskaber på Århus kanten

II.1.2)Main CPV code
90511000 Refuse collection services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Samarbejdet om udbuddet omfatter 5 kommunale og fælleskommunale selskaber

Favrskov Affald A/S

Kredsløb A/S

RenoDjurs I/S

RenoSyd I/S

Silkeborg Genbrug og Affald A/S

De 5 selskaber er beliggende i Region Midt og står for affaldshåndteringen i kommu-

nerne Favrskov, Aarhus, Norddjurs, Syddjurs, Odder, Skanderborg og Silkeborg Kom-

muner med et samlet befolkningstal ved årsskiftet 2021/22 på ca. 670.000 fordelt på

ca. 225.000 haveboliger (parcelhuse, rækkehuse m.m.) samt ca. 144.000 etageboliger

(inkl. kollegieboliger).

Samarbejdet udbyder i fællesskab afhentning, sortering og afsætning af farligt affald i

miljøkasser fra opsamlingssteder i selskabernes opland (kontrakten).

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 34 000 000.00 DKK
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
90510000 Refuse disposal and treatment
II.2.3)Place of performance
NUTS code: DK042 Østjylland
II.2.4)Description of the procurement:

Samarbejdet udbyder i fællesskab afhentning, sortering og afsætning af farligt affald i

miljøkasser fra opsamlingssteder i selskabernes opland. Miljøkasserne omfattet af

udbuddet husstandsindsamles fra haveboligerne i området i forbindelse med

indsamling af andre affaldsfraktioner. I mindre omfang husstandsindsamles også

miljøkasser fra mindre fællesbebyggelser (typisk bebyggelser med op til 10 boliger).

Den vindende Tilbudsgiver indgår kontrakt med hver af de 5 selskaber på basis af

kontraktudkastet i udbudsmaterialet. Tilbudsgiver fakturerer selskaberne individuelt og

har direkte kontakt med hvert selskab om opsamlingsstederne.

Tilbudsgiver anmodes om at afgive en pris pr. håndteret miljøkasse uanset

opsamlingssted og indholdet i den enkelte miljøkasse. Den tilbudte pris skal dække

alle ydelser omfattet af kontrakten undtaget ydelser, hvor der er anmodet om særskilt

pris. Prisen pr. miljøkasse skal dække afhentning fra opsamlingssted, sortering af

indholdet i kasserne, vask af kasserne, afsætning/behandling af det sorterede indhold

fra kasserne, levering af rengjorte kasser til opsamlingsstederne samt levering af data

vedrørende mængder, håndterede antal kasser m.m. Tilbudsgiver skal derudover

afgive pris for at stille transportenheder til rådighed i form af pallebure, samt for

særlige ydelser (ekstraordinær afhentning).

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 34 000 000.00 DKK
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/09/2022
End: 31/08/2027
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Ordregiver kan samlet for samarbejdets parter forlænge kontrakten 2 gange i op til 1 år ad gangen.

Hvis Ordregiver ønsker at benytte muligheden for kontraktforlængelse, skal Ordregiver senest 3 måneder før kontraktophør give skriftlig meddelelse herom til den valgte Tilbudsgiver.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Tilbudsgiver er registreret i CVR-registret, RUT-registret eller tilsvarende udenlandsk register. Det bemærkes, at det er et krav, at den vindende tilbudsgiver er registreret i CVR-registeret, hvis virksomheden er dansk, eller i RUT-registret, hvis Tilbudsgiver er en udenlandsk virksomhed.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

- Tilbudsgiver kan tegne en erhvervsansvarsforsikring på 10 mio. DKK for personskade og 5 mio. DKK for tingsskade

- Tilbudsgiver kan stille sikkerhed for kontraktens gennemførelse på 10 % af den årlige samlede kontraktsum.

- Tilbudsgiver har en omsætning på minimum 20 mio. kr. i sidst afsluttede og godkendte årsregnskab

- Tilbudsgiver har en positiv egenkapital på mindst 2 mio. kr. ved udgangen af det senest afsluttede og godkendte årsregnskab

- Tilbudsgiver har haft en soliditetsgrad på ikke under 15 % i de senest 3 afsluttede og godkendte regnskabsår

- Tilbudsgiver har haft et positivt resultat som gennemsnit over de 3 senest afsluttede og godkendte regnskabsår.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Hvis Tilbudsgiver har eksisteret som virksomhed i mindre end 3 år, er det et minimumskrav, at Tilbudsgiver har haft en positiv egenkapital på mindst 2 mio. kr., en omsætning på minimum 20 mio. kr. samt et positivt resultat i det senest afsluttede regnskabsår.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

- Tilbudsgiver har erfaringer med tilsvarende opgaver med afhentning, sortering og afsætning af farligt affald i miljøkasser indsamlet af kommunale enheder ved angivelse af mindst 1 reference fra de seneste 3 år regnet fra udbuddets offentliggørelse, og at Tilbudsgiver kan dokumentere referencerne med beskrivelse af hvilke opgaver, der har været udført, herunder angive kontraktperiode, håndterede antal miljøkasser, hvilke kommuner/selskaber, der har været kunde samt den årlige omsætning for hver referenceangivelse.

-Tilbudsgiver har et certificeret miljø-og arbejdsmiljøledelsessystem samt anvender et system til styring af kvaliteten af de leverede ydelser.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 29/04/2022
Local time: 12:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Danish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 4 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 29/04/2022
Local time: 12:00

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Ordregiver er forpligtet til at udelukke enhver Tilbudsgiver, der er omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 135.

Ordregiver agter, jf. udbudslovens § 137, stk. 1 og med de undtagelser, der følger af udbudslovens § 138, at udelukke Tilbudsgivere, der er omfattet af følgende udelukkelsesgrunde:

Har tilsidesat forpligtelser vedr. miljø-, social- og arbejdsmarkedslovgivning

Er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likvidationsbehandling, under tvangsakkord, eller virksomheden på anden måde administreres af kurator eller retten.

Har gjort sig skyldig i alvorlige forsømmelser ved udøvelsen af erhvervet

Har skabt konkurrencefordrejning ved indgåelse af aftaler med andre økonomiske aktører

Væsentligt har misligholdt en tidligere tildelt offentlig kontrakt

Uretmæssigt har forsøgt at påvirke Ordregivers beslutningsproces

Har ubetalt forfalden gæld på under 100.000 kr. til offentlige myndigheder vedrørende skatter, afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til dansk lovgivning eller lovgivning i det land, hvor ansøgeren eller Tilbudsgiver er etableret.

Såfremt Tilbudsgiver er omfattet af en af ovenstående udelukkelsesgrunde, skal Tilbudsgivere fremsende dokumentation for pålidelighed i henhold til udbudslovens § 138 sammen med tilbuddet. Ordregiver vil herefter foretage en vurdering af om Tilbudsgiver opfylder betingelserne i udbudslovens § 138 for alligevel at kunne deltage i udbuddet.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Klagenævnet for Udbud - Nævnenes Hus
Postal address: Toldboden 2
Town: Viborg
Postal code: 8800
Country: Denmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telephone: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internet address: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 02.06.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage

regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem

der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for

beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den

dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden,

jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige

angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på kr. 20.000 til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postal address: Carl Jacobsens Vej 35
Town: Valby
Postal code: 2500
Country: Denmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telephone: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internet address: http://www.kfst.dk
VI.5)Date of dispatch of this notice:
17/03/2022