We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Services - 149750-2022

22/03/2022    S57

Poland-Gierałtowice: Refuse and waste related services

2022/S 057-149750

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Gmina Gierałtowice
Postal address: ul. Księdza Roboty 48
Town: Gierałtowice
NUTS code: PL229 Gliwicki
Postal code: 44-186
Country: Poland
Contact person: Danuta Kozik , Marta Bruniany
E-mail: zp@gieraltowice.pl
Telephone: +48 323011350/+48 323011390
Fax: +48 323011306/+48 323011341
Internet address(es):
Main address: https://bip.gieraltowice.pl/1560/1910/ogloszenie-o-wszczeciu-postepowania.html
Address of the buyer profile: https://gieraltowice.ezamawiajacy.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://gieraltowice.ezamawiajacy.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://gieraltowice.ezamawiajacy.pl
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Gierałtowice oraz obsługa gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

Reference number: PN/1/2022
II.1.2)Main CPV code
90500000 Refuse and waste related services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Przedmiot zam. obejmuje odbiór i zagospodar. odpadów komunalnych z nieruchomości zam. położonych w każdym z 4 sołectw gm. Gierałtowice, tj. w Gierałtowicach, Przyszowicach, Paniówkach i Chudowie oraz obsługę gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. Zamówienie obejmuje również wyposażenie nieruchomości zamieszkałych w pojemniki na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, worki i pojemniki na komunalne odpady segregowane (papier, metal, tworzywa sztuczne i szkło), pojemniki na bioodpady oraz utrzymanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. Szczeg. opis przedm. zam. i zakres świadczenia usług zawiera zał. nr 1 do SWZ. Opis przedmiotu zamówienia. Wykonawca obowiązany jest zapoznać się z SWZ wraz z załącznikami.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 9 500 000.00 PLN
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
90511000 Refuse collection services
90512000 Refuse transport services
90513100 Household-refuse disposal services
90533000 Waste-tip management services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL229 Gliwicki
Main site or place of performance:

Gierałtowice, Przyszowice, Paniówki, Chudów

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiot zam. obejmuje odbiór i zagospod. odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych w każdym z 4 sołectw gm. Gierałtowice, tj. w Gierałtowicach, Przyszowicach, Paniówkach i Chudowie oraz obsługę gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

Zamówienie obejmuje również wyposażenie nieruchomości zamieszkałych w pojemniki na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, worki i pojemniki na komunalne odpady segregowane (papier, metal, tworzywa sztuczne i szkło), pojemniki na bioodpady oraz utrzymanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

Wykonawca będzie zobowiązany do odbioru bezpośrednio sprzed nieruchomości niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, selektywnie zebranych odpadów komunalnych z podziałem na: papier, tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe, szkło oraz bioodpady.

Częstotliwość odbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych: co 2 tygodnie w zabudowie jednorodzinnej i raz na tydzień w zabudowie wielorodzinnej.

Częstotliwość odbierania papieru, tworzyw sztucznych, metalu, opakowań wielomateriałowych i szkła: co 4 tygodnie w zabudowie jednorodzinnej i nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu (według potrzeb) w zabudowie wielorodzinnej.

Częstotliwość odbierania bioodpadów: w zabudowie jednorodzinnej - co 2 tygodnie w okresie od kwietnia do listopada, natomiast w okresie od grudnia do marca co 4 tygodnie,

w zabudowie wielorodzinnej - jeden raz na tydzień przez okres całego roku.

Raz w roku bezpośrednio sprzed nieruchomości odbierane będą meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

Wymienione odpady komunalne, odbieranie bezpośrednio sprzed nieruchomości, Wykonawca odbierać będzie wyłącznie od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, bez ograniczeń ilościowych.

W Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów odbierane będą: odpady niebezpieczne i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, zużyte opony, bioodpady, odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych, powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki, papier, tworzywa sztuczne, metal i opakowania wielomateriałowe, szkło.

Wymienione odpady komunalne, z wyłączeniem odpadów budowlanych i rozbiórkowych (1m3/nieruchomość/rok), przyjmowane będą w punkcie bez ograniczeń ilościowych.

Wykonawca będzie obowiązany do zapewnienia stałej obsługi punktu przez jego pracownika od wtorku do soboty przez 4 godziny dziennie (tygodniowo 20 godzin).

Ponadto Wykonawca będzie odbierał przeterminowane leki z pojemników zlokalizowanych w aptekach i ośrodkach zdrowia.

Wykonawca będzie zobowiązany do zagospodarowania odebranych niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych w instalacji spełniającej wymagania instalacji komunalnej, o której mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U z 2021 r. poz. 779 ze zm.).

Wykonawca będzie zobowiązany do przekazywania bezpośrednio lub za pomocą innego podmiotu, odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Gierałtowice selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji, w których mogą być przetworzone, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami oraz zasadą bliskości, o których mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Liczba nieruchomości zamieszkałych (objętych przedmiotem zamówienia) na terenie gminy , w oparciu o złożone deklaracje, na dzień 31.12.2021 r. wynosi 3328. W 2021 roku jeden mieszkaniec w gm wytworzył średnio 0,591 Mg odpadów.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Posiadane zasoby techniczne / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 9 500 000.00 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/07/2022
End: 30/06/2024
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Wykonawca musi posiadać uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, w następującym zakresie:

2.2.1. posiada wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów

komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Gierałtowice,

2.2.2. posiada wpis do rejestru BDO, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy o odpadach.

W celu wykazania spełniania warunku o którym mowa w Rozdziale VII pkt. 2.2. SWZ w zakresie posiadania uprawnień do prowadzenia działalności gospodarczej lub zawodowej:

a) zaświadczenie o wpisaniu do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Gierałtowice w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Gierałtowice;

b) dokument potwierdzający nadanie numeru rejestrowego w BDO, o którym mowa a art. 49 ust. 1 i art. 50 ust. 1 pkt 5 lit b ustawy o odpadach.

Uwaga: Mając na uwadze art. 117 ust. 1 Ustawy PZP Zamawiający zastrzega, że w sytuacji składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz analogicznie w sytuacji, gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach innego podmiotu, na zasadach określonych w art. 118 Ustawy PZP, ww. warunek musi zostać spełniony:

1) przez Wykonawcę samodzielnie lub

2) przez minimum jeden podmiot udostępniający wiedzę i doświadczenie (Podwykonawcę) samodzielnie;

3) w przypadku Wykonawców występujących wspólnie, samodzielnie przez minimum jednego z Wykonawców występujących wspólnie.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Wykonawca spełni warunek w tym zakresie jeżeli:

2.3.1. Jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości co najmniej 2 000 000,00 zł,

2.3.2. Posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę co najmniej

500 000,00 zł

W celu wykazania spełniania warunku, o którym mowa w Rozdziale VII pkt. 2.3. SWZ w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

a) dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia w wysokości co najmniej 2 000 000,00 zł;

b) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych w kwocie co najmniej 500 000,00 zł lub zdolność kredytową na kwotę co najmniej 500 000,00 zł, w okresie nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem.

Uwaga: Mając na uwadze art. 117 ust. 1 Ustawy PZP Zamawiający zastrzega, że w sytuacji składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz analogicznie w sytuacji, gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach innego podmiotu, na zasadach określonych w art. 118 Ustawy PZP, ww. warunek musi zostać spełniony:

1) przez Wykonawcę samodzielnie lub

2) przez minimum jeden podmiot udostępniający wiedzę i doświadczenie (Podwykonawcę) samodzielnie;

3) w przypadku Wykonawców występujących wspólnie, samodzielnie przez minimum jednego z Wykonawców występujących wspólnie.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże że:

2.4.1. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu skład. ofert, a jeżeli okres prowadz. dział. jest krótszy - w tym okresie, wykonał lub wykonuje nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 mies. jedną usługę polegającą na odbiorze i zagospod. odpadów komun. z co min. 2 500 nieruchomości zamieszkałych i od min. 10 000 mieszk., świadczoną na rzecz jst, o wart. w okres realizi usługi nie niższej niż 3 000 000,00 zł brutto; (na potwierdz. ww -wykaz usług -rozd. VII swz wraz z referencjami)

2.4.2. dysponuje lub dysp. będzie w trakcie realizacji zam. odpowiednim potencjałem techn. umożliwiającym realizację zam. na odpowiednim poziomie jakości:

a) posiada pojazdy do odbioru odpadów, spełniające wymagania techn. określone odpowiednimi przepisami, w ilości co najmniej:

3 pojazdy typu śmieciarka przyst. do odbierania zmieszanych odpadów kom., w tym 1 pojazd małogabarytowy przystosowany do odbioru odpadów z nieruchomości o utrudnionym dojeździe, w tym o wąskich, ograniczonych budynkami, krawężnikami i chodnikami dojazdach, spełniające normy emisji spalin co najmniej EURO 5 (lub równoważna),

1 samochód bez funkcji kompaktującej, do odbioru odpadów umieszczonych w szczelnych workach plastikowych,

1 samochód ciężarowy przyst. do odbioru odpadów wielkogabarytowych lub odpadów umieszczonych w szczelnych workach plastikowych,

1 pojazd z dźwignikiem hakowym lub bramowym do odbioru kontenerów z odpadami,

1 pojazd typu myjka o zamkniętym obiegu wody, przyst. do odbierania odpadów, w tym odpadów biodegradowalnych oraz do mycia i dezynfekcji pojemników w miejscu odbioru odpadów,

Każdy z pojazdów wypos. w system monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiający trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczyt. danych o położeniu pojazdu i miejscach postojów oraz system czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów, (na potwierdz. ww war Wyk. złoży-wykaz narzędzi. -rozd. VII swz zał 7 do swz)

b) dysponuje odpowiednią do przedmiotu zam. bazą magazynowo – transport.z zapleczem techniczno – biurowym, spełn. wymagania przepisów budowlanych, sanitarnych i ochrony środowiska,-zał nr 7 do swz)

c) ma zapewnione prawo do korzystania z instalacji do zagospodarowania odpadów komunalnych, tj.

instalacji spełniającej wymagania instalacji komunalnej, o której mowa w ustawie z dn. 14 .12. 2012 r. o odpadach ( Dz. U. z 2021 r. poz. 779 ze zm.).

zakładów zagospodarowania (odzysku i unieszkodliwiania) odpadów lub innej/ych instalacji do przetwarzania selektywnie zebranych odpad objętych zam., zgodnie zasadą bliskości, o której mowa w art. 20 ust o odpadach. -na potw. ww wykaz - zał. nr8 do swz.

3. Dysponuje personelem przeszkolonym zgodnie z przepisami właściwymi dla realizowanych przez ten personel czynności (w szczególności w zakresie BHP oraz kierowania pojazdami), posiadającym niezbędne uprawnienia, jeżeli przepisy prawa nakładają na personel obowiązek posiadania takich uprawnień. (-wyk. dostarczy przed podp. umowy wykaz ww osób zgodnie z OPZ i pr.umowy)

Zgodnie z art. 117 ust. 1 PZP Zam zastrzega, że w syt. składania oferty przez Wyk. wspólnie ubieg. się o udziel. zam. oraz gdy Wyk. będzie polegał na zasobach innego podm, na zas. określ. w art. 118 PZP, ww. warunek musi zostać spełniony:

1) przez Wykonawcę samodzielnie lub

2) przez min. jeden podmiot udost. wiedzę i doświadczenie (Podwyk.) samodzielnie;

3) w przypadku Wyk. występujących wspólnie, samodzielnie przez min. jednego z Wykonawców występujących wspólnie.

Nie jest dopuszczalne łączenie (sumowanie) ww doświadczenia w ramach doświadczenia różnych podmiotów zaangażowanych w realizację zamówienia .

Jeżeli Wyk. powołuje się na doświadczenie w realizacji usług wyk. wspólnie z innymi Wyk., należy wykazać usługę (zakres), w której Wyk bezpoś. uczestniczył.

W przyp. wskazania przez Wyk. w celu wyk. spełn. war. udziału, waluty innej niż polska stos. bęzie średni kurs NBPna dzień publ ogłoszenia o zam.w DUUE.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ.

2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.

3. Zmiana umowy podlega unieważnieniu, jeżeli została dokonana z naruszeniem art. 454 i art. 455 Pzp.

4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie wskazanym we Wzorze Umowy.

5. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 25/04/2022
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 15/07/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 25/04/2022
Local time: 10:30
Place:

Urząd Gminy Gierałtowice

https://gieraltowice.ezamawiajacy.pl

Information about authorised persons and opening procedure:

Osobami odpowiedzialnymi za postępowanie są: Marta Bruniany, Danuta Kozik

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: yes
Estimated timing for further notices to be published:

marzec 2024r.

VI.2)Information about electronic workflows
Electronic ordering will be used
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w: art. 108 ust. 1 Pzp. oraz art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a) Pzp, art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b) Pzp oraz art. 109 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp..

2. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 Pzp.

3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określ. w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 i 6 Pzp, lub art. 109 ust. 1 pkt 2-5, jeżeli udowodni zam., że spełnił łącznie przesłanki wskazane w art. 110 ust. 2 Pzp.

4. Zamawiający oceni, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w art. 110 ust. 2 Pzp, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, zamawiający wyklucza wykonawcę.

WYKONAWCA, KTÓREGO OFERTA ZOSTANIE NAJWYŻEJOCENIONA, ZGODNIE Z ART. 126 USTAWY PZP ZOSTANIE WEZWANY DO ZŁOŻENIA W WYZNACZONYM TERMINIE, NIE KRÓTSZYM NIŻ 10 DNI DO ZŁOŻENIA PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH AKTUALNYCH NA DZIEŃ ICH ZŁOŻENIA:.

7. Wyk., którego oferta zostanie najwyżej oceniona (przed wyborem oferty), w celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych w SWZ, na podst. art. 126 ust. 1 PZP zostanie wezwany do złożenia nast. podmiotowych środków dowodowych (akt. na dzień ich złożenia):

1) informacji z KRK w zakresie określonym:

a) w art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 Ustawy PZP,

b) w art. 108 ust. 1 pkt 4 Ustawy PZP,

c) w art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. a Ustawy PZP,

d) w art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. b Ustawy PZP,

e) w art. 109 ust. 1 pkt 3 Ustawy PZP,

wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

2) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Ustawy PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (zgodnie z treścią Załącznika nr 12 do SWZ) w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w post. niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;

3) odpisu lub informacji z KRS lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gosp., w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 PZP, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

4) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy PZP , w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:

a) art. 108 ust. 1 pkt 3 Ustawy PZP,

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 Ustawy PZP, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,

c) art. 108 ust. 1 pkt 5 Ustawy PZP, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,

d) art. 108 ust. 1 pkt 6 Ustawy PZP,

e) art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. b Ustawy PZP, dotyczących ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę ograniczenia wolności lub karę grzywny,

f) art. 109 ust. 1 pkt 3 Ustawy PZP, dotyczących ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę ograniczenia wolności lub karę grzywny,

g) art. 109 ust. 1 pkt 5, 7, 8 i 10 Ustawy PZP.

Uwaga: W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia i dokumenty w zakresie pkt 1. składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

oraz dokumentów określonych w sekcji III Ogłoszenia na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w post.

Wszelkie dokumenty zamówienia: (w tym swz, załączniki do postepowania ) dostępne są na stronie internetowej prowadzonego postępowania: https://gieraltowice.ezamawiajacy.pl

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: https://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587700
Internet address: https://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 Pzp. oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

6. Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1).

7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp., stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej "sądem zamówień publicznych".

11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp., przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe albo wysłanie na adres do doręczeń elektronicznych, o którym mowa w art. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 18.11.2020 r. o doręczeniach elektronicznych, jest równoznaczne z jej wniesieniem.

12. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587700
Internet address: https://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
17/03/2022