Szolgáltatások - 149841-2019

01/04/2019    S64

Magyarország-Budapest: Biztonsági szolgáltatások

2019/S 064-149841

Szociális és egyéb meghatározott szolgáltatások – Általános közbeszerzés

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Városliget Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_22004000
Postai cím: Dózsa György út 41.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Vincze Gabriella
E-mail: kozbeszerzes@ligetbudapest.hu
Telefon: +36 709024241
Fax: +36 14801169
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://ligetbudapest.hu/
A felhasználói oldal címe: http://ligetbudapest.hu/
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000349912019/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000349912019/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Építési projekt szervezése

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Terület-és objektumőrzés,személy-és vagyonvéd.fel.

Hivatkozási szám: EKR000349912019
II.1.2)Fő CPV-kód
79710000 Biztonsági szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

A fel.végzés helye:A Városligetben és egyben a Liget Bp projekthez kapcsolódó területen,illetőleg a Városliget Zrt.vagyonkezelésében,egyéb jogcímen használatában lévő területeken,objektumokban:

1. Magyar Innováció Háza(volt Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum területén),Millenium Háza,Új Nemzeti Galéria,Néprajzi Múzeum,Városliget Színház,Mélygarázsok,Magyar Zene Háza

2. Közpark,útépítés,közmű munkák

3. Egyéb,a teljesítés helyén a Városliget Zrt. vagyonkezelésében,vagy egyéb jogcímen használatában lévő objektum

A fel. terület- és objektumőrzési,recepciós és látogatóirányítási,személy- és vagyonvédelmi fel.-ok(őrzés-véd.és biztonsági felügyeleti járőr fel.-ok)ellátása a Városliget közpark 982 050 nm területén és a Városliget Zrt. vagyonkezelésében,egyéb jogcímen használatában lévő területeken,objektumokban

A feladat kiterjed fegyveres őrzésre és a gyülekezési jogról szóló tv. hatálya alá tartozó rendezvényekhez kapcs. területbiztosításra is.

A fel.-okat egyszerre min. 8 fővel kell ellátni.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 620 000 000.00 HUF
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
79713000 Őrzési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

A Megrendelésben megjelölt helyszín, elsődlegesen a Budapest XIV. kerület, 29732/11 helyrajzi számú ingatlan, továbbá a Megbízó vagyonkezelésében lévő vagy más jogcímen használatában lévő ingatlan.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

AF. II.1.4. pontban foglaltaknak megfelelően.

Alkalmasság igazolása (321/2015.Korm.rend. és Kbt.114.§(2) bek)

Részletek az Útmutatóban.

Ajánlattevőnek (AT) csatolnia kell:

P1) KR.19.§(1)a) alapján a számlavezető pénzügyi intézmény(ek)től származó nyilatkozatot az alábbi tartalommal

— AT mely számlaszámokkal rendelkezik,

— az AF feladásától visszaszámított 12 hónapban volt-e a számláján 30 napot meghaladó sorban állás.

P2) KR 19.§(1)b) alapján az utolsó 3 lezárt üzleti évről a saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolójából az eredmény kimutatást. Ha a beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az AK ellenőrzi.

A KR.19.§(2)bek. alapján az AT alkalmatlan, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából származó nettó árbevétele összesen nem éri el a 300 000 000 HUF-ot.

P3) KR19.§(1)c) alapján az előző 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti év -ÁFA nélkül számított- teljes és közbeszerzés tárgya szerinti (terület- és objektumőrzés, valamint védelmi szolgáltatások) árbevételéről szóló nyilatkozatot.

AK felhívja a figyelmet a KR.19.§ (3)-ban foglaltakra.

M1) KR.21.§(3) a)alapján az AF feladásának napjától visszafelé számított 3 évben végzett terület- és objektumőrzés, és védelmi szolgáltatásainak ismertetése, amelyben meg kell adni:

— a teljesítés idejét (kezdés és befejezés, év/hónap/nap),

— a szerződést kötő fél nevét és elérhetőségét,

— a szolgáltatás tárgyát: az elvégzett tevékenység témakörének, mennyiségének rövid bemutatását megadva az alkalmasság min. követelményeinél meghatározott adatokat.

A referencia bemutatáshoz mellékelni kell a KR.23.§ szerinti referenciaigazolást/nyilatkozatot. Az igazolásnak ill. nyilatkozatnak tartalmaznia kell a referencia bemutatásban előírt valamennyi adatot olyan részletességgel, amelyből egyértelműen megállapítható a követelménynek történő megfelelés, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

M2)KR.21.§(3)i) alapján a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések műszaki felszereltség leírását. A bemutatott eszközök, berendezések tulajdonosainak nyilatkozatával a szerződés teljesítéséhez szükséges eszközök, berendezések rendelkezésre állásáról.

M3)KR.21.§(3)c) pontja alapján ismertetni kell a minőségbiztosítás érdekében tett intézkedések leírását vagy csatolni kell az ezzel egyenértékű, minőségirányítási rendszer meglétéről szóló tanúsítványt, vagy azzal egyenértékű intézkedések egyéb bizonyítékait a KR.24.§(3)-nek megfelelően.

M4) KR21.§ (3)b) alapján a teljesítésbe bevonni kívánt szakember képzettségének, gyakorlatának és tapasztalatának ismertetése a szakember által aláírt szakmai önéletrajz, és végzettségét igazoló okirat másolatának benyújtásával.

Folytatás VI.4.3. pontban.

II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 620 000 000.00 HUF
II.2.7)A szerződés vagy a keretmegállapodás időtartama
Az időtartam hónapban: 48
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikus bontás szabályait az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet (e-Kr.) 15. § szerint.

Az ajánlat kizárólag elektronikus úton, az EKR-en keresztül, az eljárás erre megadott felületén nyújtható be. (https://ekr.gov.hu, az eljárás EKR azonosítója: EKR000349912019)

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.4)A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid ismertetése:

Ajánlatkérő a Kbt. 62.§ (1) és (2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okokat alkalmazza az eljárás során.

Ajánlattevőnek az ajánlatban a Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján nyilatkoznia kell a fentiekben meghatározott kizáró okok hiányáról, valamint a Kbt.62.§(1) bekezdés k) pont kb) alpont igazolására a KR. 17.§(1) bekezdés szerint kell eljárni.

Alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az AT nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az előírt kizáró okok.

Be kell nyújtani az AT nyilatkozatát arról, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítésébe a 62.§ szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 64.§, 74.§ (1), 114.§ (2) bekezdéseire, ill. a KR.17.§, 1 §.(7) bekezdésére.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1)Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:

2005. évi CXXXIII. tv., 22/2006.(IV.25.)BM rend.

III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Késedelmi kötbér: napi 20 000 HUF

Hibás teljesítési kötbér: napi 15 000 HUF.

Meghiúsulási kötbér: 50 000 000 HUF

Teljesítési biztosíték: 12 000 000 HUF a Kbt. 134. § (6) b) pontja szerint.

Ajánlatkérő a Kbt.135.§(1) szerint igazolt teljesítést követően kiállított számla ellenértékét a Ptk. 6:130. § (1) és (2) szerint 30 naptári napon belül átutalással fizeti meg. Ajánlatkérő a kifizetéseket az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) rendelkezései alapján teljesíti. Ajánlatkérő előleget nem ad.

A pénzügyi teljesítés és finanszírozás részletes feltételeit, valamint a szerződést megerősítő biztosítékokat a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
IV.1.10)Az eljárásra alkalmazandó nemzeti jogszabályok meghatározása:
IV.1.11)Az odaítélési eljárás fő jellemzői:

1.Objektumvédelmi óradíj (nettó HUF/óra/fő)/30

2.Fegyveres őrzés óradíja (nettó HUF/óra/fő)/5

3.Recepciós, látogatóirányító és portaszolgálatos óradíja (nettó HUF/óra/fő)//5

4.Telepítendő kamerarendszer bérleti díja (nettó HUF/hó)/5

5.Beléptető kapu bérleti díja (nettó HUF/hó)/5

6.Rendkívüli beavatkozás óradíja (nettó HUF/óra/fő)//5

7.Rendkívüli beavatkozás esetén rendelkezésre álló létszám (fő)/5

Folytatás VI.4.3. pontban.

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje / A szándéknyilatkozatok benyújtásának határideje
Dátum: 09/04/2019
Helyi idő: 12:00
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

1) AK a Kbt. 35. § (8) bek alapján a közbeszerzési eljárásban a nyertes ajánlattevő(k)nek (AT) nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet alapítását.

2) Csatolni kell az ajánlatban aláíró személy aláírási címpéldányának másolatát, vagy a 2006. évi V. tv. 9. § (3) bek-nek megfelelően elkészített, ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírásmintát. Ha az ajánlatot nem cégjegyzésre jogosult személy írja alá, csatolni kell az ajánlat aláírására feljogosító meghatalmazását.

3) Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében AT-nek csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Az AT-nek az EKR-ben nyilatkoznia kell arról, hogy az AT-nél változásbejegyzési eljárás van-e folyamatban, az eljárás felületén a megfelelő cellák kitöltésével.

4) A Kbt. 66. § (2), (5) és (6) bek. alapján nyilatkozni szükséges.

5) AK megvizsgálta a részajánlat tétel lehetőségét és azt nem tartja gazdaságilag ésszerűnek.

6) AK a Kbt.71.§(6)bek. alapján nem rendel el újabb hiánypótlást.

7) AK a Kbt. 76.§(2)bek. c) pontja szerinti legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési módszert alkalmazza: az 1-6. szempontoknál a fordított arányosítást, a 7, 11 és 12 esetén abszolút pontozást, a 8-10. szempontok esetén a sorbarendezést követő lineáris fordított arányosítást. A módszerek részletes leírását a közb dok tartalmazza. Adható pontszám 0-100.

8) AK a felhívásban a szerződés teljesítésére való pénzügyi, gazdasági, illetve műszaki és szakmai alkalmasságának feltételeit és ennek igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg a felhívás III.1.2) és III.1.3) valamennyi követelményét.

9) Nyertes ATnek a szerződés teljesítésének teljes időtartama során rendelkeznie kell hatályos, min. 100 000 000 HUF/éves és min. 25 000 000 HUF/káreseményenkénti kártérítési limittel személy- és vagyonvédelmi tevékenységre vonatkozó szakmai felelősségbiztosítással.

10) Az ajánlati árat az ajánlati felhívás feladásakor hatályos jogszabályok szerint kell meghatározni.

11) Közös ajánlat esetén Közös Ajánlattevőknek a szerződés teljesítése során való együttműködésüket egy Együttműködési megállapodásban (konzorciumi szerződés) kell rögzíteniük, amely dokumentumot az ajánlatban is csatolni szükséges.

12) AK a Kbt. 75.§ (2) bek e) pontját alkalmazza.

13) AT a műszaki leírásban ismertetett feladatok és követelmények figyelembe vételével köteles szakmai ajánlatot benyújtani, a 8-10 értékelési szempontokra vonatkozóan.

14) Ha a személy és vagyonvédelmi szolgáltatás megajánlott nettó óradíja alacsonyabb a Kormány rendeletében megállapított minimális vagyonvédelmi szolgáltatási rezsióradíj mértékénél, úgy csatolni kell AT Kbt.72.§-a szerinti szöveges indoklását KD-ban részletezettek szerint.

15) A felhívásban nem szabályozott kérdésekben a 2015.éviCXLIII. törvény előírásai szerint kell eljárni.

16) Többváltozatú ajánlat tétele nem megengedett.

17) FAKSZ: Kerekes Anita 00181, Buzsáki Attila 00284

18) Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokat a 424/2017. (XII. 19.)KR. 10-13. §-ai tartalmaz.

19) Az EKR használatához az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció szükséges.

20) Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas/

21) AK a keretmegállapodást a Kbt. 105. § (1) bek. a) pontja szerint egy ajánlattevővel köti. Az eljárás második része a Kbt. 105. § (1) bek. a) pontja szerint az Ajánlatkérő általi közvetlen megrendelés útján történik.

22) Az ajánlattételi határidő: 9.4.2019. 12:00 óra, az ajánlatok bontása az EKR-ben 9.4.2019.-én, 14:00 órakor történik.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § szerint.

A IV.1.11. pont folytatása:

8.A tevékenység végzése során alkalmazni kívánt módszerek, eljárások, megoldások minősége /20

9.Dokumentálási módszer minősége/5

10.Toborzás, kiválasztás, felkészítés és munkábaállítási módszer minősége/5

11. Az M4. alkalmassági feltételt teljesítő szakember többlettapasztalata (hónap)/5

12. Az M4. alkalmassági feltételt teljesítő szakember vezetői többlettapasztalata (hónap)/5

A II.2.4. pont folytatása:

Alkalmatlan az ajánlattevő (AT), ha

P1) bármely pénzforgalmi számláján (megszűnt is) 30 napot meghaladó sorbanállás volt az ajánlati felhívás feladásától visszaszámított 12 hónapban.

P2) az adózott eredménye az utolsó 3 lezárt üzleti évben negatív;

P3) az előző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a teljes árbevétele nem éri el összesen a 620 000 000 HUF-ot, a közbeszerzés tárgyából származó árbevétele nem éri el összesen a 300 000 000 HUF-ot;

M1) nem rendelkezik AF feladását megelőző 3 évben teljesített, terület- és objektumőrzés valamint védelmi szolgáltatásra vonatkozó referenciával, mely lefedi az alábbiakat:

M1/1. a helyszínen az őrzött terület legalább 700 000 nm;

M1/2. a helyszínen min.24 hónapig folyamatos szolgáltatást végzett,napi min.6 fő őrhellyel;

M1/3. ahol 1 fegyveres őrzéssel ellátott szolgálati helyet állított fel;

M1/4. olyan objektum/helyszín őrzés-védelmi szolgáltatás, ahol a gyülekezési jogról szóló tv. szerinti rendezvényt tartottak;

Az előírt alkalmassági követelmény több referenciával is igazolható.

M2/1. Nem rendelkezik URH alapú kommunikációs eszközzel, amely rendelkezik a frekvencia kizárólagos használatát biztosító érvényes hatósági engedélyekkel, amelyek őrzés-védelmi szakterületen a tevékenységét teljes mértékben lefedik;

M2/2. nincs min. 3 db 2-4 kerékkel rendelkező, 600 cm3 motor henger űrtartalmat el nem érő gépjármű, amely min. 2 személy szállítására alkalmas;

M2/3. nincs min. 4 db mobil fémszerkezetű iroda konténer, amely min.2,40 m széles és 5,40 m hosszú, min. egy bejárati ajtóval és egy ablakkal;

M2/4. nincs min. 10 db, vandál biztos, elektromechanikus mobil beléptető kapu, ami informatikai hálózatba köthető és azzal folyamatosan kommunikál, min. 800 fő/óra/kapu áteresztőképességgel vészkiürítési lehetőséggel.

M3) Nincs MSZ EN ISO9001 minőségirányítási,vagy azzal egyenértékű,független tanúsító által tanúsított minőségirányítási rendszerrel,vagy az egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékaival;

M4) Nincs 1 fő felsőfokú szakirányú és/vagy OKJ felsőfokú biztonságszervező végzettségű, objektum őrzés és védelmi szolgáltatások szakterületén min. 24 hónap szakmai gyakorlattal rendelkező, ezen szakterületen min. 12 hónap vezetői tapasztalattal rendelkező szakember.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
27/03/2019