Szolgáltatások - 149999-2016

30/04/2016    S85    - - Szolgáltatások - Tervpályázat - Nyílt eljárás 

Magyarország-Debrecen: Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások

2016/S 085-149999

Tervpályázati kiírás

Legal Basis:

2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
AK16018
Piac utca 20.
Debrecen
4024
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bernáthné dr. Paróczai Bernadett
Telefon: +36 52511550
E-mail: kozbesz.titkarsag@ph.debrecen.hu
Fax: +36 52511552
NUTS-kód: HU321

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.debrecen.hu

A felhasználói oldal címe: http://www.debrecen.hu

I.2)Információ közös közbeszerzésről
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: http://portal.debrecen.hu/kozbeszerzesiinfok/2016-evi-eljarasok/dosanadortertervpalyazat
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Debrecen, Dósa nádor tér rendezése, a Csapó utcai tömb átépítése és a gyalogos övezet kiterjesztése.

II.1.2)Fő CPV-kód
71240000
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Debrecen, Dósa nádor tér rendezése, a Csapó utcai tömb átépítése és a gyalogos övezet kiterjesztése.

A tervpályázat célja Debrecen, Dósa nádor tér rendezése, a Városháza keleti lehatároló térfalának hasznosítása, a belvárosának gyalogoszóna kiterjesztése, valamint a Csapó utcai kulturális tömb beépítésének javaslatához szükséges építészeti, közterületi alakítások.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.10)A résztvevők/részvételre jelentkezők kiválasztásának szempontjai:
III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1)Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
A részvétel egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve: igen
nevezze meg az adott szakmát: 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.2)Az eljárás fajtája
Nyílt
IV.1.7)A már kiválasztott résztvevők neve:
IV.1.9)A pályaművek értékelésének szempontjai:

Közlekedés:

— felszíni parkolók kulturáltabbá tétele,

— gépjármű forgalom redukált átvezetése a Városháza megközelítésének biztosításával,

— a komolyzenei koncertterem épületben minél nagyobb számú parkolóhely kialakítása, nem feltétel a teljes parkolóhely igény biztosítása,

— gyalogos, gépjármű, kerékpáros közlekedés rendszerére, szervezésére adott javaslat (Csapó u., Dósa Nádor tér, Liszt Ferenc, egykori Nyomtató, Vár, Blaháné, Újházi Ede u. vizsgálatával),

— vendéglátóipari helyek feltöltése a vendégforgalmi, valamint a Csokonai Színház látogatói gépjármű forgalmának szimulációja,

— az akcióterület betáplálási és kiürítési pontjaira tett javaslat.

Köztéri funkció:

— virágpiac helyének kijelölése, árusító helyek és a piacnak helyet adó tér egységes építészeti megjelenésére javaslattétel,

— vendéglátó teraszok helyének meghatározása,

— utcabútorokra, közterületi struktúrákra tett javaslat,

— térburkolatok rendszere,

— innovatív megoldásokra adott javaslat.

Zöldfelület:

— meglevő fasorok elemeinek lehetőség szerinti megtartása,

— környezeti klimatikus viszonyok javítására tett javaslat a zöldterületek növelése és/vagy vízfelületek kialakítása által,

— gazdaságos fenntarthatóság, üzemeltetés,

— TOP-6.3.2-15 Zöld város kialakítása operatív programhoz való illeszkedés.

Magasépítés:

— a komolyzenei koncertépület funkcionalitása, városképbe való integrálása,

— térszínt alatti parkolás feltárásának helyére és kialakítására tett javaslat,

— Városháza Sas utca felőli épületszárnyának építészeti minősége.

Beruházási költség.

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)A pályázatok (pályaművek) vagy részvételi jelentkezések benyújtásának határideje
Dátum: 27/06/2016
Helyi idő: 23:59
IV.2.3)Részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken a pályaművek vagy részvételi jelentkezések elkészíthetőek:
Magyar
IV.3)Díjak és bírálóbizottság (zsűri)
IV.3.1)Díj(ak)ra vonatkozó információk
Sor kerül díj/díjak odaítélésére: igen
Az odaítélendő díjak száma és értéke:

A pályaművek díjazására és megvételére bruttó 20 000 000 HUF áll rendelkezésre.

A díj legnagyobb összege: 5 000 000 HUF, a megvétel legkisebb összege: 800 000 HUF.

IV.3.2)Az összes pályázónak történő kifizetésekre vonatkozó adatok:

A 310/2015. (X.28). Korm. rendelet 21. § (4) és (6) bekezdéseire tekintettel azok a személyek és szervezetek, amelyek a tervpályázat dokumentációját beszerezték – az abban megadott határidőn belül írásban, a titkosság feltételeinek betartásával – a tervpályázati feladattal kapcsolatban kérdéssel fordulhatnak a Kiíróhoz. Az írásbeli kapcsolattartásra a Kbt. 41. § (2) bekezdése irányadó. A kérdések feltevésének határideje: 17.5.2016. 24:00 óra.

IV.3.3)A tervpályázati eljárást követő szerződések
A tervpályázati eljárást követően a szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződést a pályázat nyertesével vagy a nyertesek valamelyikével kötik meg: igen
IV.3.4)A bírálóbizottság döntése
A bírálóbizottság döntése kötelező az ajánlatkérő számára: igen
IV.3.5)A bírálóbizottság tagjainak neve:
dr. Papp László, elnök
China Tibor, társelnök
Pecsenye Béla
Golda János
Kerekes György
Albert Ágnes
Kuhn András
Sziki Gyula, szakmai titkár
Gábor István, póttag

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

1) A Bíráló Bizottság döntése alapján a Kiíró 21.7.2016-ig a pályázat eredményét kihirdeti.

2) A Kiíró 12.5.2016-én, 10:00 órakor helyszíni szemlét tart. Találkozó: DMJV Polgármesteri Hivatal, 4024 Debrecen, Piac u. 20., főbejárat.

3) A 310/2015 (X.28.) Korm. rendelet 27. § (5) bekezdésére tekintettel a pályaművek egy példányát a tervpályázat tárgyának kulturális jelentőségére tekintettel megőrzi és kiállíthatja.

4) A Kiíró a tervpályázati eljárás Bíráló Bizottságának ajánlása alapján kiválasztott pályázóval a Kbt. 98. § (5) bekezdése alapján valamennyi beruházási elem kapcsán építési engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció elkészítésére kíván tervezési szerződést kötni. Az elkülönülő feladatokra külön időpontokban, külön közbeszerzési eljárások keretein belül kívánja a kiíró a szerződéseket megkötni, a beruházás finanszírozására rendelkezésre álló forrás függvényében.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593

Internetcím: http://www.kozbeszerzes.hu

VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-a alapján.

A tervpályázaton azon természetes-, vagy jogi személy, egyéni cég vagy személyes joga szerint jogképes szervezet (továbbiakban Pályázó) vehet részt, aki, illetve amely a tervpályázati kiírásban meghirdetett feladat elkészítésére vállalkozik alábbiak szerint:

A Pályázó azzal, hogy pályaművét benyújtotta,

— a jelen tervpályázati kiírás feltételeit magára nézve kötelezőnek elfogadta,

— nyilatkozik arról, hogy a vele szemben a vonatkozó érvényes magyar jogszabályokban megfogalmazott összeférhetetlenségi okok egyike sem áll fenn (a 310/2015. (X.28.) Korm. rendelet 18. § (4) és (5) bekezdése),

— nyilatkozik arról, hogy szakmai tevékenysége körében – három évnél nem régebben meghozott jogerős ítéletben megállapított – jogszabálysértést nem követett el,

— nyilatkozik arról, hogy a pályázatot benyújtók között van legalább egy fő építész és/vagy tájépítész, aki saját országában, vagy abban az országban, ahol munkáját végzi jogosult hivatalos építész és/vagy tájépítész tervezői munkavégzésre,

— elfogadja, hogy a győztes Pályázókkal az Ajánlatkérőnek csak abban az esetben van lehetősége szerződést kötni, amennyiben tervezési jogosultságuk a Magyar Építész Kamaránál akkreditálásra kerül, vagy a tervezésbe olyan magyar tervezőirodát von be partnerként, amely rendelkezik a szükséges jogosultságokkal. A szerződéskötéskor meglévő akkreditált tervezői jogosultság vagy akkreditált jogosultsággal rendelkező partner megléte a Pályázó felelőssége,

— a pályamű szerzőit – a pályaműhöz csatolt lezárt borítékban – név szerint megnevezte, és a megnevezett szerző(k) a tervezési feladat ellátására jogosultak,

— a tervpályázat eredményhirdetésének időpontjában a szerzőkkel a feladat továbbtervezésére érvényes szerződéses megállapodással, vagy munkaszerződéssel rendelkezik,

— elfogadja, hogy a tervpályázaton csak egy pályaművel vehet részt. A társszerzők és a szerzők munkatársai (a vonatkozó etikai normák betartásával) több pályamű elkészítésében is közreműködhetnek,

— felhatalmazza az Ajánlatkérőt, hogy a pályamű egy példányát a tervpályázat tárgyának kulturális jelentőségére tekintettel megőrzi és kiállíthatja,

— nyilatkozik, hogy a tervezési feladat elkészítésére vállalkozik és arra alkalmas,

— vállalja, hogy a tervpályázat titkosságát megőrzi.

A tervpályázat résztvevőjének (szerzőjének) társtervezője, munkatársa az lehet, akivel szemben a 310/2015. (X.28.) Korm. rendelet 17. § (3), valamint 18. § (4) és (5) bekezdése szerinti kizáró okok egyike sem áll fenn. A társtervezők és a szerzők munkatársai több pályaműben is közreműködhetnek.

A Bíráló Bizottság kizárja a tervpályázatból:

— a határidő után benyújtott pályaművet, bontás nélkül,

— azt a pályaművet, amely a dokumentációban meghatározott tartalmi követelményeket nem teljesíti,

— a titkosságot sértő pályaművet,

— azt a pályaművet, amelynek szerzőivel szemben a 17. § (3) bekezdése és a 18. § szerinti kizáró ok fennáll,

— a tervpályázati kiírásban meghatározott „részvételi feltételek”-et nem teljesítő pályázókat.

Amennyiben a pályázókkal, szerzőkkel, vagy munkatársakkal kapcsolatban a zárójelentés elfogadása, vagy a pályázó személyének megismerése után merül fel a 17. § (3) bekezdése és a 18. § szerinti kizáró ok, az érintett pályaművet a tervpályázatból utólag ki kell zárni. A kizárás a korábban megállapított rangsorolást és díjakat nem befolyásolja, a kizárt pályázó díja nem kerül kiadásra. Az ajánlattételre felhívni javasolt pályázó kizárása esetén a bírálóbizottság a rangsorban következő pályázót ajánlhatja ajánlattételre felhívni a tervpályázatot követő hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásban.

A bírálóbizottság eredménytelennek minősítheti a tervpályázatot, ha egyetlen pályaművet sem talál díjazásra vagy megvételre alkalmasnak. A bírálóbizottság a zárójelentésben fogalmazza meg az eredménytelenség indokát, és javaslatot tehet a tervpályázat megismétlésének és lebonyolításának módjára.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593

Internetcím: http://www.kozbeszerzes.hu

VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
26/04/2016