Supplies - 15079-2022

12/01/2022    S8

België-Aalst: Ziekenhuisbedden

2022/S 008-015079

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: A.S.Z. Autonome Verzorgingsinstelling
Nationaal identificatienummer: 0729.523.736
Postadres: Merestraat 80
Plaats: Aalst
NUTS-code: BE231 Arr. Aalst
Postcode: 9300
Land: België
Contactpersoon: Mevrouw Chantal Huys
E-mail: chantal.huys@asz.be
Telefoon: +32 53766823
Fax: +32 53766809
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.asz.be/
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/219/J3/2021
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://eten.publicprocurement.be
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Ziekenhuis
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Raamovereenkomst voor het leveren van ziekenhuisbedden

Referentienummer: EC2021/041/219 "RO ziekenhuisbedden"
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33192120 Ziekenhuisbedden
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

zie II.2.4

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE231 Arr. Aalst
Voornaamste plaats van uitvoering:

A.V. A.S.Z Campussen Aalst, Geraardsbergen en Wetteren, Merestraat 80 te 9300 Aalst

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Raamovereenkomst voor het leveren van ziekenhuisbedden

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit / Weging: 40
Kwaliteitscriterium - Naam: Dienstverlening / Weging: 20
Kostencriterium - Naam: Prijs / Weging: 40
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

* Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. Een document uitgaande van een erkend accountingkantoor of revisor met vermelding van de Z scoren (Altman) van de aanbiedende partij. Berekeningswijze in geval van private onderneming:

0,717 x werkkapitaal / totale bezittingen +

0,847 x totaal van ingehouden winsten / totale bezittingen +

3,107 x winst voor belastingen en intrest / totale bezittingen +

0,420 x boekwaarde van de bezittingen / boekwaarde van de schulden +

0,998 omzet / totale bezittingen.

Eventuele minimumeisen:

1. Uit de behaalde score moet een gezonde financiële toestand blijken. Deze score dient dan ook hoger te zijn dan 1,8. De score dient bevestigd te worden door boekhouder of revisor, met vermelding van naam en erkenningsnummer.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. Een lijst van referenties in vergelijkbare projecten qua financiële omvang en complexiteit, liefst in Belgische of Europese ziekenhuizen. Hierbij moet verplicht een contactpersoon + coördinaten van deze referenties opgegeven. Op basis van de contactname en ervaring kan de aanbestedende overheid beslissen een indiener te weerhouden al dan niet ifv het vertrouwen dat hierdoor blijkt.

Eventuele minimumeisen:

1. Er dienen minimaal 2 referenties gegeven te worden van een organisatie van de omvang van de aanbestedende overheid. De aanbestedende overheid zal deze referenties mogen navragen. Indien deze negatief blijken mogen bijkomende eisen enkel aan deze indiener worden opgelegd

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 07/02/2022
Plaatselijke tijd: 09:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 07/06/2022
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 07/02/2022
Plaatselijke tijd: 09:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:

De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Raad van State
Postadres: Wetenschapsstraat 33
Plaats: Brussel
Postcode: 1040
Land: België
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/01/2022