Services - 150827-2021

26/03/2021    S60

Romania-Buzău: Cadastral surveying services

2021/S 060-150827

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Consiliul Județean Buzău
National registration number: 3662495
Postal address: Str. Nicolae Bălcescu nr. 48
Town: Buzău
NUTS code: RO222 Buzău
Postal code: 120260
Country: Romania
Contact person: Carolică Alexandru Dinu
E-mail: cjbuzau@cjbuzau.ro
Telephone: +40 238414112
Fax: +40 238725507
Internet address(es):
Main address: http://www.cjbuzau.ro/
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100116257
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Servicii de cadastru, măsuratori topografice pentru întocmirea documentaţiilor de carte funciară a drumurilor județene terenuri şi construcții, din domeniul public al județului, aflate în administrarea Consiliului Judeţean Buzău

Reference number: CJ –AP– S13
II.1.2)Main CPV code
71354300 Cadastral surveying services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Acord-cadru de prestari servicii avand ca obiect: „Servicii de cadastru, măsurători, topografice pentru întocmirea documentațiilor de carte funciară a drumurilor județene - terenuri și construcții din domeniul public al Județului, aflate în administrarea Consiliului Județean Buzău – acord-cadru (patru ani)”, conform specificatiilor prevazute in caietul de sarcini. Pentru gestionarea cât mai eficientă a bunurilor ce constituie domeniul public şi privat al autorității administrative locale – Județului Buzău, este necesară efectuarea de măsurători, topografice pentru întocmirea documentațiilor de carte funciară a drumurilor județene – terenuri și construcții din domeniul public al județului, aflate în administrarea Consiliului Județean Buzău, identificarea şi individualizarea imobilelor terenuri și construcții, stabilirea limitelor și suprafețelor reale ale acestora şi înscrierea acestora în cartea funciară. De asemenea, necesitatea și oportunitatea achiziției rezidă și din perspectiva valorificării oportunităților de finanțare din fonduri nerambursabile pentru reabilitarea/modernizarea infrastructurii și a altor obiective la care sunt necesare lucrări de investiții, una din condițiile de bază în accesarea acestor fonduri fiind înscrierea geometriei imobilelor în cartea funciară.

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 20.

Autoritatea contractanta va transmite raspunsul la clarificari cu 11 zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 1 425 600.00 RON
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO222 Buzău
Main site or place of performance:

Județul Buzău

II.2.4)Description of the procurement:

Servicii de cadastru, măsurători, topografice pentru întocmirea documentațiilor de carte funciară a drumurilor județene - terenuri și construcții din domeniul public al Județului, aflate în administrarea Consiliului Județean Buzău - Acord-Cadru (4 ani)

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Componenta tehnică - Pentru experiența liderului/șefului de echipă se vor acorda maxim 10 puncte. / Weighting: 10
Price - Weighting: 90
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Cerinta nr. 1 - Cerinta obligatorie:

Neincadrarea in situatiile prevazute la art. 60, 164, 165 si 167 din Legea 98/2016

Neincadrarea in situatiile prevazute la art. 60, 164, 165 si 167 din Legea 98/2016

Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii:

Ofertantii, tertii sustinători si subcontractantii NU trebuie să se regăsească în situatiile prevăzute la art. 60, 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016.

Ofertantii, tertii sustinători si subcontractantii vor completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire.

Persoanele implicate in procesul de evaluare si decizie sunt: Președinte: Neagu Petre-Emanoil Președinte; Petre Adrian-Robert Vicepreședinte, Rache Aurelian Felix Vicepreședinte; Gavrilă Mihai-Laurenţiu Secretar General; Consilieri Județeni: Alexandrescu Gabriel-Adrian, Alexandru Ioan Cristian, Baciu Gabriel-Paul, Bîrlă Marian, Bogdan Ion, Boloș Marieta, Bușcu Alexandru, Corcodel Claudiu, Dimitriu Costel, Dragomir Ionuț Sebastian, Iacob Cristina Iuliana, Enescu Liviu-Adrian, Ghiveciu Adrian-Iulian, Holban Corina-Monica, Iuga Ionuț Ciprian, Ichim Carmen Adriana, Valentin Manolache, Mărgărit Georgian, Mocanu Viorel, Munteanu Ștefăniță, Petre Mirela, Pitiș Cornel, Popa Constantin, Posea Mircea Ciprian, Rânja Paul-Eugen, Savu Marian, Scîntei Faustin Doru, Stan Sorin Valeriu, Ștefu Viorel, Zoican Adrian; Stoica Marcel Alexandru – Administrator Public al Județului; Bogdan Virgil Barbu - responsabil procedură.

Documentele de confirmare privind indeplinirea celor asumate prin DUAE, se vor solicita de catre Autoritatea Contractanta, ofertantului clasat pe primul loci, dupa finalizarea evaluarii ofertelor.

Se vor prezenta:

1. Certificat de atestare fiscala eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrativ teritoriale pe raza caruia operatorul economic isi are sediul social, care sa ateste faptul ca ofertantul nu are datorii restante la momentul prezentarii certificatelor fiscale,

La bugetul general consolidat.

2. Certificat de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale, care sa ateste faptul ca ofertantul nu are datorii restante la momentul prezentarii certificatelor fiscale, la bugetul local. (Se va prezenta certificatul eliberat atat pentru sediul social, sediile secundare, precum si punctul/punctele de lucru pentru care exista obligatii de plata). Persoane juridice / fizice straine vor prezenta: orice documente edificatoare, eliberate de autoritatii competente din tara in care acestia sunt rezidenti, prin care sa doveseasca ca si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in tara de rezidenta.

3. cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;

4) dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;

5) alte documente edificatoare, dupa caz.

Documentele vor fi prezentate in limba romana, cu mentiunea „conform cu originalul”. Documentele prezentate intr-o alta limba ecat limba romana, vor fi insotite de traducere autorizata.

Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii:

1. Operatorul economic va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire. Operatorii economici ce depun oferta, trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare, in conditiile legii, in tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna din situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Certificatul ONRC sau pentru ofertantii straini, documentul echivalent emis in tara de rezidenta se va prezenta la solicitarea autoritatii contractante doar de către ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar, intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie actualizate la momentul prezentarii documentului.

Initial, operatorul economic completeaza DUAE, urmand ca, certificatul sa fie prezentat la solicitarea autoritatii contractante, doar de către ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar, intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Operatorul economic va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire.

2. Operatorii economici ce depun oferta, trebuie sa prezinte Certificatul de autorizare emis de ANCPI-OCPI, sau echivalent, conform prevederilor art. 4 si art. 26 din Ordinul nr. 107 din 29.03.2010 (*actualizat*) - pentru aprobarea Regulamentului privind autorizarea sau recunoaşterea utorizării persoanelor fizice şi juridice române, ale unui alt stat membru al Uniunii Europene sau ale unui stat care aparţine Spaţiului Economic European în vederea realizării şi verificării lucrărilor de specialitate în domeniul cadastrului, al geodeziei şi al cartografiei pe teritoriul României, din care sa rezulte ca prestatorul este persoana juridica autorizata A.N.C.P.I in clasa I sau II sau III de autorizare, sau persoane fizice autorizate A.N.C.P.I categoria A sau B sau D, ca dovada ca pot desfăşura activităţi de specialitate în condiţiile îndeplinirii cerinţelor tehnice şi calitative prevăzute în regulamentele, instrucţiunile şi normele tehnice elaborate de ANCPI.

Initial, operatorul economic completeaza DUAE, urmand ca, certificatul de atestare sa fie prezentat la solicitarea autoritatii contractante, doar de către ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar, intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie actualizate la momentul prezentarii documentului.

Initial, operatorul economic completeaza DUAE, urmand ca, certificatul sa fie prezentat la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele 3 locuri in clasamentul intermediar, intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Operatorii economici straini vor prezenta documente echivalente in conformitate cu legislatia din tara de rezidenta.

Documentele vor fi prezentate in copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”. Documentele prezentate intr-o alta limba decat limba romana, vor fi insotite de traducere autorizata.

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat Ofertanților li se impune/solicită să demonstreze prestări de servicii similare efectuate în cel mult ultimii 3 ani până la data limită de depunere a ofertei, în valoare egală cu cel mai mare contract subsecvent - 356.400,00 RON. Ultimii trei vor fi calculați până la data limită de depunere a ofertei cu mențiunea că modul de calcul al perioadei nu va fi afectat de eventualele decalari ale termenului limită prevăzut în anunțul de participare. Se vor prezenta următoarele documente: - procesul-verbal de recepție sau alte documente din care să reiasă următoarele informații: beneficiarul, cantitatea/valoarea, perioada și locul prestării; - recomandări; - alte documente echivalente. Capacitatea tehnică și/sau profesională a operatorului economic poate fi susținută în conformitate cu art. 182 din Legea nr. 98/2016. Cerințe specifice: în DUAE completat de ofertant se vor include și informațiile cu privire la existența unei susțineri de terță parte, precum și celelalte aspecte solicitate prin formatul standard al DUAE. Terțul/terții susținători vor completa DUAE cu informații privind nivelul lor de experiență, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzător susținerii acordate. Odată cu depunerea DUAE se prezintă angajamentul terțului susținător împreună cu documentele anexe la angajament, transmise acestora de către terț/terții susținători, din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia/acestora. În cazul ofertantilor (persoane fizice sau juridice) de alta nationalitate decât cea româna, documentele mentionate vor fi transmise în limba de origine, însotite de traducerea autorizata în limba româna. Documentele edificatoare vor fi prezentate în copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”. Persoanele juridice straine vor prezenta certificatele / documentele edificatoare în copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul” însotite de traducere autorizata în limba româna. Pentru contractele exprimate în euro se va folosi pentru conversie rata medie lunara de schimb comunicata de catre Banca Centrala Europeana pe site-ul http://ec.europa.eu/budget/inforeuro pentru luna decembrie a anului în care respectivul contract a fost semnat.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Documentele suport care vor fi solicitate pentru demonstarea declarației inițiale a operatorului economic privind nivelul solicitat pentru cerință sunt: contractele cu beneficiarii serviciilor aşa cum vor fi acestea specificate de operatorii economici ofertanți în DUAE şi documente care atestă acceptarea serviciilor menţionate ca fiind corespunzător prestate.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with a single operator
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 06/05/2021
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 06/11/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 06/05/2021
Local time: 15:00
Place:

In SEAP

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: Bucureşti
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: http://www.cnsc.ro
VI.5)Date of dispatch of this notice:
23/03/2021