We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Supplies - 151219-2022

Submission deadline has been amended by:  201103-2022
23/03/2022    S58

Poland-Wołomin: Petroleum products, fuel, electricity and other sources of energy

2022/S 058-151219

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Postal address: ul. Graniczna 1
Town: Wołomin
NUTS code: PL Polska
Postal code: 05-200 Wołomin
Country: Poland
Contact person: Elżbieta Płaczek
E-mail: e.placzek@pwik.wolomin.pl
Telephone: +48 227762121
Fax: +48 227762121
Internet address(es):
Main address: http://www.pwik.wolomin.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.pwik.wolomin.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://epuap.gov.pl/wps/myportal
Electronic communication requires the use of tools and devices that are not generally available. Unrestricted and full direct access to these tools and devices is possible, free of charge, at: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Environment

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa energii elektrycznej dla obiektów Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołominie w okresie od 01.06.2022 do 31.05.2023 r.

Reference number: DI/12/2022
II.1.2)Main CPV code
09000000 Petroleum products, fuel, electricity and other sources of energy
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Dostawa energii elektrycznej dla obiektów Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołominie w okresie od 01.06.2022 r. do 31.05.2023 r. 1.Opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 1 do SWZ 2.Szczegółowe informacje dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia zostały opisane w istotnych postanowieniach umownych (załącznik nr 7 do SWZ).

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
09300000 Electricity, heating, solar and nuclear energy
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
Main site or place of performance:

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Graniczna 1, 05-200 Wołomin

II.2.4)Description of the procurement:

Szacunkowa wielkość dostaw energii elektrycznej w okresie obowiązywania umowy wynosi 3 788 178 kWh i została wyliczona w oparciu o średnio roczne zużycie, w okresie poprzedzającym wszczęcie postępowania dla 64 punktów poboru, w tym poszczególnych grup taryfowych:

Zbilansowane przewidywane zapotrzebowanie mocy według Taryf

Grupa taryfowa Średnioroczny wolumen zużycia w (kWh)

B22 3 103 543

B21 16 821

C21 507 843

C11 159 971

Podana ilość energii według grupy taryf stanowi jedynie orientacyjną, przybliżoną wielkość zapotrzebowania na energię elektryczną. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany wielkości zamówienia według aktualnie występujących potrzeb. Punkty poboru w taryfie B 22 mają układy pomiarowo-rozliczeniowe dostosowane do zasad TPA. Zamawiający poniżej określa wartości jakie należy przyjąć do sporządzenia oferty:

• taryfa B 22:

- SUW Graniczna- 25% szczytowa, 75% pozaszczytowa;

- Oczyszczalnia ,,Krym”- 20% szczytowa, 80% pozaszczytowa;

Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych punktów poboru, ich przypisanie do poszczególnych grup taryfowych i ich aktualną moc zamówioną oraz przewidywane zużycie energii elektrycznej w okresie rocznym przedstawiono w tabeli wykaz obiektów PWiK Sp. z o.o. do których dostarczana jest energia elektryczna. Energia elektryczna winna być sprzedawana w cyklu 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu i spełniać parametry techniczne zgodnie z przepisami ustawy Prawo Energetyczne oraz rozporządzeniami wykonawczymi do ww. ustawy. Wykonawca jest odpowiedzialny za bilansowanie handlowe i zwalnia Zamawiającego z obowiązków związanych z niezbilansowaniem. Zamawiający wymaga, żeby okres rozliczeniowy był zgodny z okresem rozliczeniowym z OSD. Zamawiający wytwarza energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii i został wpisany przez Prezesa URE do rejestru wytwórców energii w małej instalacji pod nr. MIOZE/URE00378/2015. Zdaniem ECDDP Sp. z o.o. Spółka Doradztwa Podatkowego, jesteśmy zobowiązani do zapłaty podatku akcyzowego tylko i wyłącznie od wytworzonej przez siebie energii elektrycznej. Zamawiający wytwarza energię elektryczną w instalacji fotowoltaicznej o mocy 48.6kWp w punkcie poboru energii PL_ZEWD_1434001839_05, Stacja Uzdatniania Wody, Wołomin Oś. Lipińska. Zamawiający przewiduje możliwość wybudowania farmy fotowoltaicznej. W związku z tym może zmniejszyć się zapotrzebowanie na energię elektryczną w punktach poboru energii PL_ZEWD_1434002272_06, Stacja Uzdatniania Wody, Wołomin ul. Graniczna 1 i PL_ZEWD_1434002273_08, Oczyszczalnia ścieków „KRYM”, Leśniakowizna ul. Krymska 2. Zamawiający optuje za rozliczaniem energii wytworzonej w instalacji fotowoltaicznej przez Wykonawcę , brak możliwości rozliczenia energii wytworzonej w instalacji fotowoltaicznej przez wykonawcę automatycznie wyłącza dany PPE z zakresu umowy. W przypadku wybudowania nowej instalacji fotowoltaicznej przez Zamawiającego w okresie obowiązywania umowy i braku rozliczania energii z instalacji przez Wykonawcę zamawiający może rozwiązać umowę dotyczącą danego PPE bez zachowania okresu wypowiedzenia, z dniem zawarcia umowy z podmiotem który będzie rozliczać energię dla danego PPE. Zamawiający przewiduje możliwość zawarcia umowy sprzedaży energii ze swoich źródeł wytwarzających energię elektryczną. Zamawiający dysponuje tytułem prawnym do dysponowania obiektami opisanymi w przedmiocie zamówienia. Zamawiający przekaże niezbędne dane do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy w wersji elektronicznej Excel, niezwłocznie po podpisaniu Umowy. Obecnym sprzedawcą jest ,, E.ON” Polska S.A. dawniej ,,Innogy” Polska S.A. do dnia 31.05.2022 r. Zamawiający informuje, że obecne umowy nie wymagają wypowiedzenia. Procedura zmiany sprzedawcy była już przeprowadzana, w związku z tym wszystkie punkty poboru energii przedstawione w tabeli nr 2 (poza PPE Stacja Uzdatniania Wody nr 2) posiadają rozdzielne umowy na dystrybucję i sprzedaż energii. Zamawiający upoważni Wykonawcę do procesu zmiany sprzedawcy.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/06/2022
End: 31/05/2023
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający przewiduje możliwość zmniejszenia liczby punktów poboru energii elektrycznej, o których mowa w Opisie Przedmiotu Zamówienia z zachowaniem 30- dniowego okresu wypowiedzenia.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Wykonawca musi posiadać koncesję na obrót energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, umowę z OSD umożlwiającą sprzedaż energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej OSD.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 1.000.000,00 zł.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie stawia wymagań

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 22/04/2022
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 21/07/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 22/04/2022
Local time: 13:00
Place:

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Graniczna 1, 05-200 Wołomin.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224587777
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują Wykonawcy a także innemu podmiotowi jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2. Środkami ochrony prawnej są: odwołanie oraz skarga do sądu.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy Pzp, na które nie przysługuje odwołanie. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji, Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców. Na czynności, te nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem ust. 4.

8. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 515 ust. 1 lit. a), albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

9. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz postanowień SWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia przekazania ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SWZ na stronie internetowej.

10. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 8 i 9 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

11. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

12. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli nie zawiera braków formalnych oraz uiszczono wpis.

13. Przepisy dotyczące odwołania znajdują się w Dziale IX Środki ochrony prawnej Rozdział 2 Odwołanie, art. 513 –521 ustawy Pzp.

14. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga wnoszona do sądu okręgowego, właściwego dla siedziby Zamawiającego, wnoszona za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Postal address: ul. Graniczna 1
Town: Wołomin
Postal code: 05-200
Country: Poland
E-mail: pwik@pwik.wolomin.pl
Telephone: +48 227762121
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/03/2022