We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Supplies - 151354-2022

23/03/2022    S58

Romania-București: Electricity

2022/S 058-151354

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: MINISTERUL SPORTULUI
National registration number: 26604620
Postal address: Strada: VASILE CONTA, nr. 16
Town: Bucuresti
NUTS code: RO321 Bucureşti
Postal code: 020954
Country: Romania
Contact person: Bianca OANCEA
E-mail: valentin.lazar@mts.ro
Telephone: +40 213189022
Internet address(es):
Main address: www.mts.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100139160
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Other activity: tineret si sport

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Acord cadru de furnizare energie electrica

Reference number: 0
II.1.2)Main CPV code
09310000 Electricity
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Acord-cadru privind achizitia de energie electrica – joasa si medie tensiune pentru desfasurarea activitatii Ministerului Sportului si a Stadionului National de Rugby “Arcul de Trimf”, pentru o perioada de 12 luni de la 01.05.2022 la 30.04.2023. Cantitatea de energie electrica care se anticipeaza/estimeaza a se achizitiona este de minim 400 MWh ce reprezinta cantitatea minima estimata pentru toate locurile de consum ale achizitorului pentru perioada de 12 luni si maxim 1.240 MWh ce reprezinta cantitatea maxima estimata pentru toate locurile de consum ale achizitorului pentru perioada de 12 luni.

Cantitatea reala ce se va achizitiona va fi cea consumata si respectiv masurata in baza indexurilor contoarelor de energie electrica la locurile de consum ale achizitorului.

Achizitorul va achita doar energia electrica consumata, fara taxe suplimentare de incadrare in anumite puteri sau penalizari pentru neincadrarea in marje de consum.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 2 261 842.08 RON
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO321 Bucureşti
Main site or place of performance:

Puncte/ Locuri de consum:

 Punct 1 - str. Vasile Conta, nr.16, sector 2, Bucuresti;

 Punct 2 - str. Vasile Conta, nr.16, sector 2, Bucuresti;

 Punct 3 - str. Eremia Grigorescu, nr.26, sector 1, Bucuresti;

 Punct 4 - B-dul Marasti nr.18-20, sector 1, Bucuresti.

II.2.4)Description of the procurement:

Acord-cadru privind achizitia de energie electrica – joasa tensiune pentru desfasurarea activitatii Ministerului Sportului si a Stadionului National de Rugby “Arcul de Trimf”, pentru o perioada de 12 luni de la 01.05.2022 la 30.04.2023, respectiv pentru un numar minim 400 MWh si maxim de 1240 MWh.

• Puncte/ Locuri de consum:

 Punct 1 - str. Vasile Conta, nr.16, sector 2, Bucuresti;

 Punct 2 - str. Vasile Conta, nr.16, sector 2, Bucuresti;

 Punct 3 - str. Eremia Grigorescu, nr.26, sector 1, Bucuresti;

 Punct 4 - B-dul Marasti nr.18-20, sector 1, Bucuresti.

In prezent, locurile de consum situate in:

Bucuresti, str. Vasile Conta nr.16, sector 2 si Bucuresti, str. Eremia Grigorescu nr.26, sector 1 se incadreaza in categoria de consumator alimentat din reteaua de joasa tensiune, iar locul de consum situat in Bucuresti, B-dul Marasti nr.18-20, sector 1 se incadreaza in categoria de consumator alimentat din reteaua de medie tensiune.

Estimari ale cantitatilor minime si maxime ale acordului-cadru:

• Estimare cantitate minima 400 MWh

• Estimare cantitate maxima 1240 MWh

Estimari ale cantitatilor minime si maxime ale unui singur contract subsecvent:

• Estimare cantitate minima 10 MWh

• Estimare cantitate maxima 850 MWh

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este de 1.549.207,95 lei fara tva toate tarifele, acciza si taxele incluse

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Autoritatea contractanta accepta la momentul depunerii ofertelor Documentul Unic de Achizitii European - DUAE constând în declaraţia pe propria răspundere a operatorului economic (si de catre asociat, tertul sustinator sau subcontractanti, daca este cazul) cu privire la îndeplinirea criteriilor de calificare solicitate de autoritatea contractanta, ca dovada preliminara in locul documentelor – certificatelor eliberate de catre autoritatile publice sau de catre terti care confirma ca operatorul economic in cauza indeplineste urmatoarele cerinte:

Cerinta nr. 1

Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, art. 165 si art. 167 din Legea 98/2016. Operatorul economic (ofertant, ofertant asociat, tert sustinator, subcontractant) va indeplini cerinta prin completare in formularul DUAE din documentatia de atribuire.

In cazul in care ofertantul este o asociere, cerinta privind situatiile prevazute la art. 164, art. 165 si art. 167 se adreseaza fiecarui membru al asocierii, astfel ca, in cazul unei asocieri, fiecare asociat trebuie sa prezinte un DUAE distinct.

Cerinta privind situatiile prevazute la art. 164, art. 165, art. 167 se adreseaza, de asemenea fiecarui subcontractant si fiecarui tert sustinator, conform art. 170 alin. 1 si art. 183 alin. 1 din Legea nr. 98/2016. Atat subcontractantul, cat si tertul sustinator (daca este cazul) completeaza cate un DUAE distinct, conform prevederilor art. 170 si art. 183 din Legea nr. 98/2016.

Cerinta nr. 2

Ofertantii nu trebuie sa se regaseasca in situatii care ar putea duce la aparitia unui conflict de interese in sensul prevederilor art.59, art.60 din Legea nr.98/2016.

In sensul prevederilor art. 63 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, persoanele cu functii de decizie in cadrul autoritatii contractante, sunt: Carol-Eduard NOVAK - Ministru, Nicoleta HANCIA - Secretar General, Adrian STOICA - Secretar General Adjunct, Laura IFTIMIE - Secretar General Adjunct, Vicentiu Dacian STAN - Director Directia Juridica Contencios si Resurse Umane, Viorica ȚUȚUI - Sef Serviciu, Serviciul Juridic, Iulian GURZU - Director, Directia Achizitii, Investitii, Patrimoniu si Administrativ, Constantin TAINA - Sef Birou, Biroul Achizitii si Servicii Interne.

Înainte de atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului cadru, autoritatea contractantă solicită ofertantului declarat castigator, după aplicarea criteriului de atribuire, să prezinte documente justificative actualizate prin care să demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor-cerintelor de calificare, în conformitate cu informaţiile cuprinse în DUAE-Documentul Unic de Achizitii European.

Ca dovada a indeplinirii cerintelor minime de calificare obligatorii, documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE sunt:

• caziere judiciare pentru membrii organului de conducere, administrator si a societatii comerciale;

• certificate de atestare fiscala eliberate de organul de administrare fiscala al unitatii administrativ teritoriale de pe raza careia societatea are sediul social, privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat) la momentul prezentarii;

• dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art.165 alin.(3), art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;

• alte documente edificatoare cum ar fi declaratii pe propria raspundere formulate de operatorul economic, dupa caz.

• In cazul operatorilor economici din alta tara, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta ca fiind suficient şi relevant pentru demonstrarea faptului că ofertantul nu se încadrează în una dintre situaţiile prevăzute la art. 164, 165 şi 167, orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, în ţara de origine sau în ţara în care ofertantul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autorităţi competente din ţara respectivă. În cazul în care în ţara de origine sau în ţara în care este stabilit ofertantul nu se emit documente de natura celor solicitate de autoritatea contractanta sau respectivele documente nu vizează toate situaţiile prevăzute la art. 164, 165 şi 167, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta o declaraţie pe propria răspundere sau, dacă în ţara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declaraţia pe propria răspundere, o declaraţie autentică dată în faţa unui notar, a unei autorităţi administrative sau judiciare sau a unei asociaţii profesionale care are competenţe în acest sens.

In toate cazurile, operatorii economici au obligatia de a depune DUAE odata cu oferta. In caz contrar, oferta va fi respinsa ca inacceptabila conform art.137 alin (2) lit.b) din H.G.nr.395/2016.

In cazul in care un ofertant declarat castigator nu prezinta documente justificative actualizate prin care să demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare, în conformitate cu informaţiile cuprinse în DUAE, oferta va fi respinsa ca inacceptabila conform art.137 alin (2) lit.b) din H.G.nr.395/2016.

Operatorii economici ce depun oferte trebuie să prezinte documente relevante care să dovedească forma de înregistrare şi, după caz, de atestare ori apartenenţă din punct de vedere profesional, în conformitate cu cerinţele legale din ţara în care este stabilit operatorul economic respectiv operatorul economic este inscris intr-unul dintre registrele profesionale sau comerciale relevante din statul membru in care este stabilit.

Modalitate prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE- Documentul Unic de Achizitii European de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei acestora.

Înainte de atribuirea contractului de achiziţie publică, autoritatea contractantă solicită ofertantilor declarati castigatori in urma aplicarii criteriului de atribuire, să prezinte documentele justificative prin care să demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare, în conformitate cu informaţiile cuprinse în DUAE-Documentul Unic de Achizitii European. Ca dovada a indeplinirii cerintei obligatorii, documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE sunt: Certificat constator emis de ONRC - Oficiul National al Registrului Comertului sau in cazul ofertantilor din alta tara, prezentarea de documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, conforme legii tarii de rezidenta a operatorului economic sau orice alte documente echivalente emise de autorităţi competente din ţara respectivă.

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificatLista principalelor contracte, din ultimii 3 (trei) ani, la nivelul carora au fost prestate servicii similare, respectiv servicii de furnizare energie electrica, a caror valoare cumulata sa fie cel putin egala cu 1.500.000 lei.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor, respectiv o lista cu urmatoarele informatii: numărul și data contractului invocat drept experiență similară, valoarea, beneficiarul, data și numărul documentului de recepție, precum și ponderea și/sau activitățile pentru care a fost responsabil.Înainte de semnarea acordului cadru, autoritatea contractantă solicită ofertantilor declarati castigatori, să prezinte documente justificative care să demonstreze îndeplinirea criteriilor, în conformitate cu informaţiile cuprinse în DUAE-Documentul Unic de Achizitii European. Confirmarea indeplinirii cerintei de calificare referitoare la capacitatea tehnica si profesionala se face prin intermediul SEAP prin prezentare de certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate sau de catre clientul privat beneficiar.Daca documentele sunt intocmite in alta moneda, prentru conversia in lei, se va lua in considerare cursul mediu anual valuta/lei comunicat de BNR pentru anul respectiv.Operatorii economici nerezidenti (straini) vor prezenta copii dupa orice documente care se confirma prestarea de servicii similare, insotite de traducerea acestora in limba romana.In cazul depunerii unei oferte de catre mai multi operatori economici, in asociere, documentele mentionate in aceasta sectiune vor fi completate/prezentate de catre fiecare operator economic, in parte.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with a single operator
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 27/04/2022
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 27/06/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 27/04/2022
Local time: 15:00
Place:

In SEAP

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

-DUAE reprezinta documentul unic de achiziţii european furnizat în format electronic prin utilizarea formatului standard stabilit de Comisia Europeană, constând în declaraţia pe propria răspundere a operatorului economic cu privire la îndeplinirea criteriilor de calificare.

-Autoritatea contractantă acceptă la momentul depunerii solicitărilor de participare sau ofertelor, DUAE, constând într-o declaraţie pe propria răspundere actualizată, ca dovadă preliminară în locul certificatelor eliberate de către autorităţile publice sau de către terţi care confirmă că operatorul economic în cauză îndeplineşte următoarele condiţii:

a) nu se află în niciuna din situaţiile de excludere menţionate la art. 164, 165 şi 167 din Legea 98/2016;

b) îndeplineşte criteriile privind capacitatea, astfel cum au fost solicitate de autoritatea contractantă;

-In cazul în care operatorul economic demonstrează îndeplinirea criteriilor referitoare la situaţia economică şi financiară ori privind capacitatea tehnică şi profesională invocând susţinerea unui terţ, DUAE include informaţiile privind indeplinirea cerintelor de excludere si a criteriilor de calificare cu privire la terţul susţinător.

-În cazul în care operatorul economic intenţionează să subcontracteze o parte/părţi din contract, DUAE include şi informaţiile solicitate cu privire la subcontractanţi.

-DUAE se elaborează pe baza unui formular standard aprobat de Comisia Europeană şi se furnizează exclusiv în format electronic.

-Înainte de semnarea acordului cadru, autoritatea contractantă solicită ofertantului clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire să prezinte documente justificative actualizate prin care să demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare, în conformitate cu informaţiile cuprinse în DUAE.

-In cazul in care ofertantul clasat pe primul loc nu prezinta documente justificative actualizate prin care să demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare, în conformitate cu informaţiile cuprinse în DUAE, oferta va fi respinsa ca inacceptabila conform art.137 alin (2) lit.b) din H.G.nr.395/2016.

-In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul S.E.A.P., in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi.

-In cazul depunerii unei oferte de catre mai multi operatori economici, in asociere, documentele prezentate vor fi completate/prezentate de catre fiecare operator economic, in parte.

-In toate cazurile, operatorii economici au obligatia de a depune DUAE odata cu oferta. In caz contrar oferta va fi respinsa ca inacceptabila conform art.137 alin (2) lit.b, din H.G.nr.395/2016.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: Bucuresti
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

-

VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/03/2022