We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Supplies - 151362-2022

23/03/2022    S58

Czechia-Dobruška: Solar photovoltaic modules

2022/S 058-151362

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Podorlická kartonážní spol. s r.o.
National registration number: 64826686
Postal address: Mírová 389
Town: Dobruška
NUTS code: CZ052 Královéhradecký kraj
Postal code: 51801
Country: Czechia
Contact person: Lenka Lukášová
E-mail: verejnezakazky@dabona.eu
Telephone: +420 731445193
Internet address(es):
Main address: https://www.kartonaz.cz/
Address of the buyer profile: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/podorlicka-kartonazni-spol-s-r-o
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/podorlicka-kartonazni-spol-s-r-o
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/podorlicka-kartonazni-spol-s-r-o
I.4)Type of the contracting authority
Other type: společnost s ručením omezeným (zadavatel dle § 4 odst. 2 zákona)
I.5)Main activity
Other activity: Výroba obalů

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

FVE 49,68 kWp Podorlická kartonážní spol. s r.o

II.1.2)Main CPV code
09331200 Solar photovoltaic modules
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Předmětem plnění této veřejné zakázky je vybudování fotovoltaické elektrárny (dále též jen „FVE“) s celkovým maximálním instalovaným výkonem 50,00 kWp na střeše stávajícího halového objektu v areálu společnosti Podorlická kartonážní spol. s r.o., a to včetně akumulační bateriové stanice s celkovou akumulací 153,6 kWh, která bude umístěna uvnitř stávající haly (v prostoru stávajícího vestavku). Součástí plnění je dále funkční zapojení FVE a akumulační bateriové stanice do energetické soustavy zadavatele vč. zajištění všech nezbytných souvisejících dodávek, prací a služeb (inženýrská činnost, dokumentace, zaškolení obsluhy, software monitorovacího systému, aj.). Vyrobená energie bude sloužit pro vlastní spotřebu areálových objektů zadavatele a strojního zařízení v něm umístěného. Akumulační (bateriová) stanice bude sloužit pro akumulaci vyrobené el. energie v době snížené spotřeby.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 5 636 121.00 CZK
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
31400000 Accumulators, primary cells and primary batteries
45000000 Construction work
II.2.3)Place of performance
NUTS code: CZ052 Královéhradecký kraj
Main site or place of performance:

p.č. 2301/5 a 2301/83, k.ú. Dobruška (627496), okres Rychnov nad Kněžnou, kraj Královéhradecký

II.2.4)Description of the procurement:

Předmětem plnění této veřejné zakázky je vybudování fotovoltaické elektrárny (dále též jen „FVE“) s celkovým maximálním instalovaným výkonem 50,00 kWp na střeše stávajícího halového objektu v areálu společnosti Podorlická kartonážní spol. s r.o., a to včetně akumulační bateriové stanice s celkovou akumulací 153,6 kWh, která bude umístěna uvnitř stávající haly (v prostoru stávajícího vestavku). Součástí plnění je dále funkční zapojení FVE a akumulační bateriové stanice do energetické soustavy zadavatele vč. zajištění všech nezbytných souvisejících dodávek, prací a služeb (inženýrská činnost, dokumentace, zaškolení obsluhy, software monitorovacího systému, aj.). Vyrobená energie bude sloužit pro vlastní spotřebu areálových objektů zadavatele a strojního zařízení v něm umístěného. Akumulační (bateriová) stanice bude sloužit pro akumulaci vyrobené el. energie v době snížené spotřeby.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 42
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

CZ.01.3.10/0.0/0.0/19_316/0023493

II.2.14)Additional information

Prohlídka místa plnění se uskuteční dne 31. 3. 2022 od 10:00 hod. Sraz účastníků prohlídky místa plnění je před místa plnění je před vstupem do kanceláří do společnosti Podorlická kartonážní spol. s r.o., Mírová 389, 518 01 Dobruška. Jistota není požadována.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Splnění profesní způsobilosti prokazuje dodavatel v nabídce předložením čestného prohlášení (vzor viz příloha č. 2 ZD) nebo níže uvedených dokladů (v prostých kopií):

- dle § 77 odst. 1 ZZVZ výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje,

- dle § 77 odst. 2 písm. a) ZZVZ dokladu o tom, že je dodavatel oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují, a to min. v rozsahu Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení a v oboru Provádění staveb, jejich změn a odstraňování,

- dle § 77 odst. 2 písm. c) ZZVZ dokladu o tom, že je dodavatel odborně způsobilý, nebo že disponuje osobou, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, je-li pro plnění veřejné zakázky odborná způsobilost jinými právními předpisy vyžadována, a to ve formě osvědčení o získání profesní kvalifikace pro obor Elektromontér fotovoltaických systémů (26-014-H nebo obdobné).

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 20/04/2022
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Czech
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 20/04/2022
Local time: 10:01
Place:

sídlo zadavatele

Information about authorised persons and opening procedure:

Otevřením nabídky v elektronické podobě se rozumí zpřístupnění jejího obsahu zadavateli. Nabídky v elektronické podobě otevře zadavatel po uplynutí lhůty pro podání nabídek. S ohledem na skutečnost, že zadavatel umožňuje podání nabídek pouze elektronicky, bude se otevírání nabídek konat bez přítomnosti účastníků.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: Czechia
E-mail: posta@uohs.cz
Telephone: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet address: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: Czechia
E-mail: posta@uohs.cz
Telephone: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet address: https://www.uohs.cz/
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/03/2022