Services - 151467-2017

21/04/2017    S78    - - Paslaugos - Skelbimas apie sutartį (pirkimą) - Atviras konkursas 

Lietuva-Utena: Galimybių studijos, konsultavimo paslaugos, analizė

2017/S 078-151467

Skelbimas apie pirkimą

Paslaugos

Direktyva 2004/18/EB

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas, adresas ir kontaktinis punktas(-ai)

Utenos rajono savivaldybės administracija
188710442
Utenio a. 4
Kam: Viktoras Vieversys
LT-28503 Utena
Lietuva
Telefonas: +370 38964044
El. paštas: viktoras.vieversys@utena.lt
Faksas: +370 38961595

Interneto adresas(-ai):

Pagrindinis perkančiosios organizacijos adresas: www.utena.lt

Pirkėjo profilio adresas: http://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt

Elektroninė prieiga prie informacijos: http://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt

Elektroninis pasiūlymų ir paraiškų dalyvauti pirkimo procedūroje teikimas: http://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt

I.2)Perkančiosios organizacijos tipas
Regiono ar vietos valdžios institucija
I.3)Pagrindinė veikla
Bendros viešosios paslaugos
I.4)Sutarties sudarymas kitų perkančiųjų organizacijų vardu
Perkančioji organizacija perka kitų perkančiųjų organizacijų vardu: ne

II dalis: Sutarties objektas

II.1)Aprašymas
II.1.1)Pavadinimas, kurį perkančioji organizacija suteikė sutarčiai:
Utenos rajono strateginio plėtros plano 2018-2024 m. parengimo paslaugos.
II.1.2)Sutarties tipas ir darbų atlikimo, prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vieta
Paslaugos
Paslaugų kategorija Nr. 12: Architektūrinės paslaugos; inžinerijos ir integruotos inžinerijos paslaugos; miestų planavimo ir kraštovaizdžio inžinerijos paslaugos; susijusios mokslo ir techninio konsultavimo paslaugos; techninių tyrimų ir analizės paslaugos
Pagrindinė darbų atlikimo, prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vieta: Utenos m., Lietuva.
NUTS kodas
II.1.3)Informacija apie viešąją sutartį, preliminarųjį susitarimą arba dinaminę pirkimo sistemą (DPS)
Skelbimas susijęs su viešąja sutartimi
II.1.4)Informacija apie preliminarųjį susitarimą
II.1.5)Trumpas sutarties ar pirkimo(-ų) aprašymas
Utenos rajono strateginio plėtros plano 2018-2024 m. parengimo paslaugos apima šias veiklas:
1. Utenos rajono aplinkos ir išteklių analizės atlikimas (atlikti Utenos rajono plėtros strateginio plano 2011-2017 m. įgyvendinimo eigos ir rezultatų analizę, atlikti esamos būklės analizę, atlikti SSGG).
2. Utenos rajono plėtros plano vizijos iki 2024 m. parengimas, prioritetų nustatymas.
3. Utenos rajono plėtros strategijos iki 2024 m.: misijos, strateginių tikslų ir uždavinių suformulavimas.
4. Priemonių plano parengimas.
5. Utenos rajono plėtros plano įgyvendinimo priežiūros tvarkos aprašo sukūrimas.
6. Sporto ir jaunimo strategijų, integruotų į 2018-2024 m. Utenos rajono strateginį plėtros planą, parengimas ir t.t.
II.1.6)Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)

71241000

II.1.7)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar sutarčiai taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų (SVP)?: taip
II.1.8)Pirkimo dalys
Ši sutartis padalyta į dalis: ne
II.1.9)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2)Kiekis arba sutarties apimtis
II.2.1)Visas kiekis ar visa apimtis:
Utenos rajono strateginio plėtros plano 2018-2024 m. parengimo paslaugos.
II.2.2)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.3)Informacija apie pratęsimus
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.3)Sutarties trukmė arba įvykdymo terminas
Trukmė mėnesiais: 8 (nuo sutarties sudarymo)

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Su sutartimi susijusios sąlygos
III.1.1)Reikalaujami užstatai ir garantijos:
Perkančiajai organizacijai vėluojant sumokėti už Paslaugas Sutartyje nustatyta tvarka, Tiekėjui raštu pareikalavus, Perkančioji organizacija moka 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną. Delspinigiai pradedami skaičiuoti kitą dieną, pasibaigus Sutartyje nustatytam terminui ir baigiami skaičiuoti įvykdžius atitinkamus mokėjimo įsipareigojimus.
Tiekėjui vėluojant įvykdyti savo įsipareigojimus pagal Sutartį, Perkančiajai organizacijai raštu pareikalavus, Tiekėjas moka 0,02 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną nuo Sutarties kainos. Delspinigiai pradedami skaičiuoti kitą dieną nuo Sutartyje nurodyto termino pabaigos ir baigiami skaičiuoti, kai Paslaugos bus visiškai suteiktos.
III.1.2)Pagrindinės finansavimo sąlygos ir atsiskaitymo tvarka bei (arba) nuorodos į atitinkamas jas reglamentuojančias nuostatas:
Už tinkamai suteiktas Paslaugas Perkančioji organizacija atsiskaito dalimis (atliekant du mokėjimus) pagal pateiktus ir pasirašytus suteiktų paslaugų priėmimo- perdavimo aktus bei PVM sąskaitas faktūras. Perkačioji organizacija sumoka Tiekėjui per 30 dienų nuo Paslaugų priėmimo – perdavimo akto pasirašymo ir PVM sąskaitos faktūros gavimo dienos. PVM sąskaitoje faktūroje nurodomas Sutarties pavadinimas, data ir numeris.
III.1.3)Teisinė forma, kurią turi įgyti ūkio subjektų grupė, su kuria bus sudaryta sutartis:
III.1.4)Kitos ypatingos sąlygos
Sutarties vykdymui taikomos ypatingos sąlygos: ne
III.2)Dalyvavimo sąlygos
III.2.1)Informacija apie asmeninę ūkio subjekto padėtį, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams: 1. Tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, arba Tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, vadovas ar ūkinės bendrijos tikrasis narys (nariai), turintis (turintys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ir buhalteris (buhalteriai) ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (turintys) teisę surašyti ir pasirašyti Tiekėjo apskaitos dokumentus, neturi
teistumo (arba teistumas yra išnykęs ar panaikintas), dėl Tiekėjo (juridinio asmens) per pastaruosius penkerius metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam, už kyšininkavimą, tarpininko kyšininkavimą, papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, mokesčių nesumokėjimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą. Dėl Tiekėjo iš kitos valstybės nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo 45 straipsnio 1 dalyje išvardytuose Europos Sąjungos teisės aktuose apibrėžtus nusikaltimus.
Pateikiamas išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, ar jiems tolygus šalies, kurioje registruotas kandidatas ar dalyvis, ar šalies, iš kurios jis atvyko, kompetentingos teismo ar viešojo administravimo institucijos išduotas dokumentas, liudijantis, kad nėra nurodytų pažeidimų (skaitmeninė dokumento kopija), išduotas ne anksčiau kaip 30 dienų iki pasiūlymų pateikimo dienos pabaigos ir dokumente nurodyti duomenys ne ankstesni kaip 30 dienų iki pasiūlymo pateikimo dienos pabaigos. Pateikiama skenuoto dokumento kopija elektroninėje formoje.
2. Tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, arba tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, dalyvis, turintis balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime, neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už nusikalstamą bankrotą. Pateikiama: 1) Valstybės įgaliotos institucijos, kaip yra nustatyta toje valstybėje narėje, kurioje tiekėjas (juridinis asmuo) registruotas, pažyma, o jos nesant – tiekėjo (juridinio asmens) deklaracija, kurioje pateikiama informacija apie tiekėjo (juridinio asmens) dalyvius ir šių dalyvių turimą balsų kiekį juridinio asmens dalyvių susirinkime. Lietuvos Respublikoje registruotas tiekėjas (juridinis asmuo) pateikia valstybės įmonės Registrų centro išduotą Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo kopiją o jame nesant informacijos apie tiekėjo (juridinio asmens) dalyvius – valstybės įmonės Registrų centro išduotą Lietuvos Respublikos juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos išrašą, išduotą ne anksčiau kaip 30 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Pateikiama skenuoto dokumento kopija elektroninėje formoje.
2) Jeigu absoliučią balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime turi fizinis asmuo, turi būti pateikiamas išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos, arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas, išduotas ne anksčiau kaip 30 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas.Pateikiama skenuoto dokumento kopija elektroninėje formoje.
3. Tiekėjas (fizinis asmuo) neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo, dėl Tiekėjo (juridinio asmens) per pastaruosius penkerius metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už nusikalstamas veikas nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, intelektinei ar pramoninei nuosavybei, ekonomikai ir verslo tvarkai, finansų sistemai, valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams, išskyrus 1 punkte išvardytas veikas. Pateikiama Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos išduota pažyma fiziniams asmenims – apie jų teistumą (neteistumą), juridiniams asmenims – pažyma apie teismo priimtus sprendimus, teismo išduotas išrašas iš teismo sprendimo, jei toks yra, arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba šalies, kurioje yra registruotas Tiekėjas, ar šalies, iš kurios jis atvyko, kompetentingos teismo ar viešojo administravimo institucijos išduota pažyma, išduota ne anksčiau kaip 30 dienų iki pasiūlymų pateikimo dienos pabaigos ir dokumente nurodyti duomenys ne ankstesni kaip 30 dienų iki pasiūlymų pateikimo dienos pabaigos ir pateikia laisvos formos Dalyvio priesaikos deklaraciją, jei atitinkamoje šalyje neišduodamas minėtas dokumentas arba jis neapima visų keliamų klausimų. Pateikiama skenuoto dokumento kopija elektroninėje formoje.
4. Tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, su kreditoriais nėra sudaręs taikos sutarties, nėra sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši; jam nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla arba bankroto procesas nėra vykdomas ne teismo tvarka, nėra inicijuotos priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais procedūros arba jam nėra vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus. Pateikiama: 1) Jeigu Tiekėjas yra fizinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, jis pateikia Valstybės įmonės Registrų centro išduotą išrašą ar šios įmonės Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis nurodytoms aplinkybėms įrodyti, arba teismo išduotą išrašą iš teismo sprendimo, jei toks yra. Jeigu Tiekėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti šio kvalifikacijos reikalavimo 1 papunktyje nurodytų dokumentų. Perkančioji organizacija duomenis tikrina paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną, nurodytą skelbime. Kitos valstybės Tiekėjas, kuris yra fizinis arba juridinis asmuo, pateikia šalies, kurioje yra registruotas Tiekėjas, ar šalies, iš kurios jis atvyko, kompetentingos teismo ar viešojo administravimo institucijos išduotą pažymą. Nurodytas dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 30 dienų iki pasiūlymų pateikimo dienos pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. Pateikiama skenuoto dokumento kopija elektroninėje formoje.
2) Tiekėjo deklaracija patvirtinanti, kad Tiekėjas nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, nesiekia susitarimo su kreditoriais arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši, arba priesaikos ar oficiali deklaracija, jei atitinkamoje šalyje neišduodamas minėtas dokumentas arba jis neapima visų keliamų klausimų. Dokumentas užpildytas ne anksčiau kaip 30 dienų iki pasiūlymų pateikimo dienos pabaigos ir dokumente nurodyti duomenys ne ankstesni kaip 30 dienų iki pasiūlymo pateikimo dienos pabaigos. Pateikiama skenuoto dokumento kopija elektroninėje formoje.
5. Tiekėjas nėra padaręs rimto profesinio pažeidimo, kurį Perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis. Šiame punkte vartojama sąvoka „rimtas profesinis pažeidimas“ suprantama kaip profesinės etikos pažeidimas, kai nuo Tiekėjo pripažinimo nesilaikančiu profesinės etikos normų momento praėjo mažiau kaip vieneri metai, arba kaip konkurencijos, darbo, darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkosaugos teisės aktų pažeidimas, už kurį Tiekėjui, kuris yra fizinis asmuo, yra paskirta administracinė nuobauda, o Tiekėjui, kuris yra juridinis asmuo, – ekonominė sankcija, nustatyta Lietuvos Respublikos įstatymuose, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip vieneri metai. Jeigu pirkime dalyvaujantis Tiekėjas, kuris yra juridinis asmuo, pažeidė Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnį, toks pažeidimas pagal šį punktą laikomas rimtu profesiniu pažeidimu, jeigu nuo sprendimo paskirti Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme nustatytą ekonominę sankciją įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai.
Jeigu tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, arba tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, dalyvis, turintis balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime, yra pripažintas kaltu dėl tyčinio bankroto, kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme, toks pažeidimas pagal šį punktą laikomas rimtu profesiniu pažeidimu, jeigu nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip treji metai. Pateikiama pasirašyta Tiekėjo deklaracija. Dokumentas užpildytas ne anksčiau kaip 30 dienų iki pasiūlymų pateikimo dienos pabaigos ir dokumente nurodyti duomenys ne ankstesni kaip 30 dienų iki pasiūlymo pateikimo dienos pabaigos. Pateikiama skenuoto dokumento kopija elektroninėje formoje.
6. Tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo nėra baustas už leidimą dirbti nelegalų darbą, jeigu nuo administracinės nuobaudos paskyrimo dienos praėjo daugiau kaip vieneri metai, Tiekėjas, kuris yra juridinis asmuo, nėra baustas už leidimą dirbti nelegaliai trečiųjų šalių piliečiams, jeigu nuo nuobaudos paskyrimo praėjo daugiau kaip vieni metai. Pateikiama pasirašyta Tiekėjo deklaracija. Dokumentas užpildytas ne anksčiau kaip 30 dienų iki pasiūlymų pateikimo dienos pabaigos ir dokumente nurodyti duomenys ne ankstesni kaip 30 dienų iki pasiūlymo pateikimo dienos pabaigos. Pateikiama skenuoto dokumento kopija elektroninėje formoje.
7. Tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo, Tiekėjui, kuris yra juridinis asmuo, per pastaruosius 5 metus nėra įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už Lietuvos Respublikoje nelegaliai esančių trečiųjų šalių piliečių darbą. Pateikiama valstybės įmonės Registrų centro išduotas išrašas ar šios įmonės Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis nurodytoms aplinkybėms įrodyti, arba teismo išduotas išrašas iš teismo sprendimo, jei toks yra, arba šalies, kurioje yra registruotas Tiekėjas, ar šalies, iš kurios jis atvyko, kompetentingos teismo ar viešojo administravimo institucijos išduota pažyma, išduota ne anksčiau kaip 30 dienų iki pasiūlymų pateikimo dienos pabaigos ir dokumente nurodyti duomenys ne ankstesni kaip 30 dienų iki pasiūlymo pateikimo dienos pabaigos. Pateikiama skenuoto dokumento kopija elektroninėje formoje.
8. Tiekėjas yra įvykdęs įsipareigojimus (neturi įsiskolinimų pasiūlymų pateikimo dienai) susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu pagal šalies, kurioje jis registruotas, ar šalies, kurioje yra Perkančioji organizacija, reikalavimus. Tiekėjas laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, jeigu jo neįvykdytų įsipareigojimų suma yra mažesnė kaip 50 EUR. Pateikiama: 1) Valstybinės mokesčių inspekcijos išduotas dokumentas arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas (originalas arba tinkamai patvirtinta kopija), išduotas ne anksčiau kaip 30 dienų iki pasiūlymų pateikimo dienos pabaigos ir dokumente nurodyti duomenys ne ankstesni kaip 30 dienų iki pasiūlymų pateikimo dienos pabaigos. Pateikiama skenuoto dokumento kopija elektroninėje formoje.
2) Lietuvos Respublikoje registruotas Tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, pateikia Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių ir kitų Valstybinio socialinio draudimo fondo įstaigų, susijusių su Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimu, išduotą dokumentą, arba pateikia valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Kitos valstybės Tiekėjas, kuris yra fizinis arba juridinis asmuo, pateikia šalies, kurioje jis yra registruotas, kompetentingos valstybės institucijos išduotą pažymą. Nurodytas dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 30 dienų iki pasiūlymų pateikimo dienos pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodyta, kad jis galioja susipažinimo su elektroniniais pasiūlymais dieną, toks dokumentas yra priimtinas. Jeigu Tiekėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti jokių šį reikalavimą įrodančių dokumentų. Perkančioji organizacija duomenis tikrina paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną, nurodytą skelbime apie pirkimą (taikoma 8.2) reikalavimui). Pateikiama skenuoto dokumento kopija elektroninėje formoje.
9. Tiekėjas nuo 2016-01-01 nėra padaręs esminio pirkimo sutarties pažeidimo, dėl kurio per pastaruosius 3 metus buvo nutraukta pirkimo sutartis arba per pastaruosius 3 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas, kuriuo tenkinami Perkančiosios organizacijos reikalavimai pripažinti pirkimo sutarties neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą esminiu ir atlyginti dėl to patirtus nuostolius. Pateikiama laisvos formos tiekėjo deklaracija. Pateikiama skenuoto dokumento kopija elektroninėje formoje.
III.2.2)Ekonominis ir finansinis pajėgumas
Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams: Nenumatyta.
III.2.3)Techniniai pajėgumai
Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams:
1.1) Įvykdytų (ir) ar vykdomų rajono savivaldybės strateginių plėtros planų parengimo arba ilgesnės kaip 3 metų trukmės strateginio planavimo dokumento rengimo paslaugų pirkimo sutarčių sąrašas, nurodant paslaugų bendras sumas, datas, paslaugų gavėjus bei jų kontaktus, neatsižvelgiant į tai, ar jie yra Perkančiosios organizacijos, ar ne.
Pateikiama skenuoto dokumento tinkamai patvirtinta kopija elektroninėje formoje.
2.2) Įrodymui apie paslaugų suteikimą Tiekėjas pateikia: užsakovų (iš 1 punkte nurodyto sąrašo) pažymas (atsiliepimus), patvirtinančius, kad įvykdytos sutartys ar vykdomų sutarčių dalis įvykdyta tinkamai. Pateikiama skenuoto dokumento tinkamai patvirtinta kopija elektroninėje formoje.
Minimalūs kriterijai, kuriuos atitikti gali būti reikalaujama:
1. Per pastaruosius 3 metus arba per laiką nuo Tiekėjo įregistravimo dienos, (jei Tiekėjas vykdo veiklą trumpiau nei 3 metus) Tiekėjas yra įvykdęs ir (ar) vykdo bent vieną ar kelias rajono savivaldybės strateginių plėtros planų parengimo paslaugų arba ilgesnės kaip 3 metų trukmės strateginio planavimo dokumento rengimo paslaugų sutartį (-is), kurios (-ių) bendra vertė ne mažesnė kaip 14 350 EUR be PVM. Jei Tiekėjas teikia informaciją apie vykdomas sutartis, laikoma, kad jo patirtis atitinka keliamą reikalavimą, jei vykdomos (-ų) sutarties (-čių) įvykdyta dalis yra ne mažesnė kaip 14 350 EUR be PVM.
III.2.4)Informacija apie rezervuotas sutartis
III.3)Paslaugų sutartims taikomos specialios sąlygos
III.3.1)Informacija apie tam tikrą profesiją
Paslaugą gali teikti tik tam tikros profesijos asmenys: ne
III.3.2)Už paslaugos teikimą atsakingi darbuotojai
Juridiniai asmenys turėtų nurodyti už paslaugų teikimą atsakingų darbuotojų vardus ir pavardes bei profesinę kvalifikaciją: ne

IV dalis: Procedūra

IV.1)Procedūros tipas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atvira procedūra
IV.1.2)Subjektų, kurie bus pakviesti teikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje, skaičiaus apribojimai
IV.1.3)Subjektų skaičiaus mažinimas derybų ar dialogo metu
IV.2)Sutarties sudarymo kriterijai
IV.2.1)Sutarties sudarymo kriterijai
Mažiausia kaina
IV.2.2)Informacija apie elektroninį aukcioną
Bus rengiamas elektroninis aukcionas: ne
IV.3)Administracinė informacija
IV.3.1)Perkančiosios organizacijos priskirtas bylos numeris:
IV.3.2)Ankstesnis(-i) skelbimas(-ai) apie tą pačią sutartį
ne
IV.3.3)Specifikacijų ir papildomų dokumentų ar aprašomojo dokumento gavimo sąlygos
Prašymų pateikti dokumentus priėmimo ar susipažinimo su dokumentais terminas: 26.5.2017 - 17:00
Dokumentai yra mokami: ne
IV.3.4)Pasiūlymų ar paraiškų dalyvauti pirkimo procedūroje priėmimo terminas
6.6.2017 - 13:00
IV.3.5)Kvietimų teikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams data
IV.3.6)Kalba(-os), kuria(-iomis) gali būti parengti pasiūlymai ar paraiškos dalyvauti pirkimo procedūroje
lietuvių kalba.
IV.3.7)Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą
dienomis: 90 (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.3.8)Susipažinimo su pasiūlymais sąlygos
Data: 6.6.2017 - 13:45

Vieta:

Utenos rajono savivaldybės administracija, Utenio a. 4, LT-28503 Utena, 308 kab.

Asmenys, kuriems leidžiama dalyvauti susipažinimo su pasiūlymais procedūroje: taip
Papildoma informacija apie įgaliotuosius asmenis ir susipažinimo su pasiūlymais procedūrą: Pasiūlymą pateikę tiekėjai ar jų įgalioti asmenys.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
Tai periodiškas viešasis pirkimas: ne
VI.2)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Sutartis yra susijusi su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos fondų lėšomis: ne
VI.3)Papildoma informacija
VI.4)Skundų pateikimo procedūra
VI.4.1)Už skundų pateikimo procedūrą atsakinga įstaiga
VI.4.2)Skundų pateikimas
Tiksli informacija apie skundų pateikimo terminą(-us): Viešųjų pirkimų įstatymo V skyriuje nustatyta tvarka ir terminais.
VI.4.3)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie skundų pateikimą
VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
19.4.2017