Szolgáltatások - 151687-2019

02/04/2019    S65

Magyarország-Budapest: Üzleti és vezetői tanácsadói és kapcsolódó szolgáltatások

2019/S 065-151687

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Budapest Főváros Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_91156031
Postai cím: Városház utca 9–11.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1052
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Kittka Dalma
E-mail: KittkaD@budapest.hu
Telefon: +36 13271656
Fax: +36 13271863
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.budapest.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000247102019/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000247102019/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi hatóság
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Általános közigazgatás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Pénzügyi-gazdálkodási tanácsadó szolgáltatás

Hivatkozási szám: EKR000247102019
II.1.2)Fő CPV-kód
79400000 Üzleti és vezetői tanácsadói és kapcsolódó szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Megbízási keretszerződés, melynek tárgya «Pénzügyi-gazdálkodási tanácsadó szolgáltatás».

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
79400000 Üzleti és vezetői tanácsadói és kapcsolódó szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal — 1052 Budapest, Városház utca 9–11.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő megbízási keretszerződés 24 hónapos időtartama alatt üzletviteli, vezetési tanácsadó szolgáltatások ellátása a költségvetési gazdálkodási tevékenységhez, valamint adózási kérdésekhez kapcsolódóan, így különösen:

— Budapest Főváros Önkormányzata (melynek a 2019. évi összevont költségvetésének főösszege: 386 000 000 000 HUF) költségvetésének tervezése és operatív gazdálkodása során felmerült kockázatainak mérséklésében, kezelésében való közreműködés, tanácsadás,

— a helyi és központi adókkal kapcsolatos adó-szakértői tanácsadás,

— hatósági ellenőrzési eljárásban a Megbízó (Ajánlatkérő) gazdasági érdekeinek képviselete,

— általános gazdálkodási és üzletviteli tanácsadás.

A megbízási keretösszeg 36 000 000 HUF. A részletes feladatokat a műszaki leírás és szerződéstervezet tartalmazza.

A részajánlattétel lehetősége nem indokolt, tekintettel arra, hogy Ajánlatkérő számára egységesen magas színvonalú szolgáltatás egy szerződésben való nyújtása az érdeke.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. AT által az M/1. alk. követelmény alapján a teljesítésbe bevont elsődleges szakember 60 hónapon felüli üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadásra vonatkozó többlettapasztalata (min 0 hó, max 36 hó) / Súlyszám: 40
Minőségi kritérium - Név: 3. Ajánlattevő rendelkezik-e legalább egy fő okleveles adóellenőrzési szakértői képesítéssel rendelkező szakemberrel (igen/nem) / Súlyszám: 20
Ár - Súlyszám: 40
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

Felek a Kbt. 141. § (4) bek. a) pont alapján előre rögzítik, hogy amennyiben a szerződés hatálybalépésétől számítva a keretösszeg nem kerül kimerítésre, úgy a Felek a szerződést közös megegyezéssel, új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosíthatják, a keretösszeg kimerüléséig, de legfeljebb további 12 hónappal meghosszabbíthatják azt.

Részletek a szerződéstervezet 10.2. pontjában.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A II.2.5. pontban szereplő «Ár kritérium» az alábbiakat jelenti: Nettó óradíj (HUF/óra) - súlyszám: 40. A 3. sz. ért. szemp. körében bemutatható az AF szakmai alkalmasság M/1. és M/2. pontjaiban foglalt bármelyik alk. minimumkövetelmény kapcsán megjelölt szakember, vagy harmadik személy. AK a szakemberek közötti átfedést biztosítja. A 2. sz. ért. szemp. neve rövidített, lsd: Ajánlattételi Útmutató

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (AT) (közös ajánlattevő), alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában nem vehet részt olyan

Gazdasági szereplő (GSZ), akivel szemben a Kbt. 62. § (1)–(2) bek-ben meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll. A Kbt. 74. § (1) bekezdésének megfelelően az ajánlatkérő (AK) kizárja az eljárásból azt az AT-t, alvállalkozót, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki:

a) a fent meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozik;

b) részéről a Kbt. 62. §-ban foglalt kizáró ok az eljárás során következett be. Megkövetelt igazolási mód: Előzetes igazolási mód (az ajánlatban):

— A 321/2015. (X.30.) Kr. (321-es Kr.) 1. § (1) bek. alapján AT — közös ajánlattevők mindegyikének külön-külön — az egységes európai közbeszerzési dokumentum (továbbiakban: ESPD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)–(2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok hatálya alá. Az ESPD-t ajánlatkérő űrlapként hozta létre az EKR-ben, melynek kitöltésével kell a kizáró okok fenn nem állását igazolnia GSZ-nek. A 321-es Kr. 15. § (1) bekezdése értelmében az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában az ESPD-t kell benyújtani a Kbt. 62. § (1)–(2) bek-eiben foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. - Az AT vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő GSZ a 321-es Kr. 4. § (1) bek. szerint igazolja előzetesen a Kbt. 62. § (1)–(2) bek-eiben említett kizáró okok hiányát [figyelemmel a 321/2015. (X. 30.) Kr. 4. § (3)–(4), valamint a 6. § (1)–(2) bek-eire is].

— A 321-es Kr. 15. § (2) bek. értelmében azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában, az AT a Kbt. 67. § (4) bek szerinti nyilatkozatot nyújtja be. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az AK az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését. Igazolási mód az ajánlatok elbírálásához (AK 69. § szerinti külön felhívására): A 321-es Kr. 8. és 10. §-a szerint kell AT-nek igazolnia, illetve AK-nek ellenőriznie, hogy AT nem tartozik a Kbt. 62. § (1)–(2) bek-nek hatálya alá [figyelemmel a 321-es Kr. 14. és 16. §-aira is]. - A 321-es Kr. III. fejezetében meghatározott igazolási módok a 321-es Kr. V. fejezetének megfelelően kiválthatók, ha az érintett GSZ minősített AT-i jegyzékben való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásában előírt követelményeknek. AT, alvállalkozó, illetve alkalmasság igazolásában részt vevő GSZ a Kbt. 64. §-ban meghatározottak szerint élhet az öntisztázás jogával. AT-nek az EKR rendszerben rendelkezésre álló űrlap kitöltésével nyilatkoznia kell a folyamatban lévő változásbejegyzésről. AT vonatkozásában folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolandó a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás is. Amennyiben AT vonatkozásában nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy kérjük, nemleges tartalmú változásbejegyzési nyilatkozatot szíveskedjenek az ajánlat részeként benyújtani [321-es Kr. 13. §]. Kbt. 65. § (1) bek c) pontja alapján AK előírja a szolgáltatás tárgya szerinti az okleveles adószakértők nyilvántartásában való szereplést. Igazolási mód: AT-nek ajánlatában az ESPD benyújtásával, a IV. rész alfa pontjának kitöltésével kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel AK által meghatározott alkalmassági követelményeknek. AK 69. § szerinti felhívására csatolni kell az okleveles adószakértők nyilvántartásában való szereplésről szóló igazolást. Ezen igazolás, okirat benyújtása akkor szükséges, amennyiben az nem érhető el a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti elektronikus nyilvántartásban. AK felhívja a figyelmet a 321-es Kr. 26. §-ra.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Ajánlatkérő a Kbt. 65. § rendelkezései alapján nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Ajánlatkérő a Kbt. 65. § rendelkezései alapján nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Ajánlattevőnek (AT) — adott esetben kapacitást nyújtó szervezetnek — a 321/2015. (X.30.) Kr 1. § (1) értelmében az ESPD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a 321-es Kr 2. § (5) értelmében elfogadja AT-k egyszerű nyilatkozatát az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében, tehát az ESPD IV. részének alfa pontját kell kitöltenie, a további részeket nem. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike külön formanyomtatványt nyújt be. Ajánlatkérő a 69. § (4)–(7) bek-eiben foglaltak értelemszerű alkalmazásával hívja fel ajánlattevőt azon dokumentumok benyújtására, amelyek igazolják, hogy ajánlattevő megfelel az alkalmassági követelményeknek az alábbiak szerint (321/2015. (X.30.) Kr. 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján): Az M/1. alkalmassági követelményben előírt szakember tekintetében az alábbi dokumentumok benyújtása szükséges:

— ajánlattevő nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről

— a felsőfokú végzettséget igazoló dokumentum egyszerű másolata

— a szakember saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza, melyből egyértelműen megállapítható az előírt alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés

— szakember saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozata

— más tagállamban szerzett végzettség esetében a küldő vagy származási országban szerzett, a fentiekkel egyenértékű végzettséget igazoló dokumentum magyar nyelvű fordítása; az M/2. alkalmassági követelményben előírt szakember tekintetében az alábbi dokumentumok benyújtása szükséges:

— ajánlattevő nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről

— a szakember saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza, melyből egyértelműen megállapítható az előírt alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés (az előírt időtartamú szakmai tapasztalat megléte)

— szakember saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozata

— okleveles forgalmi adó-szakértői képzettséget igazoló dokumentum egyszerű másolata

— más tagállamban szerzett végzettség esetében a küldő vagy származási országban szerzett, a fentiekkel egyenértékű végzettséget igazoló dokumentum magyar nyelvű fordítása. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (6)–(7), (9) bek-re. A Kbt. 65. § (7) bek. alapján az előírt alkalmassági követelményeknek ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolatjogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az ajánlati felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az Ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. A Kbt. 65. § (7) bek. szerinti okiratnak tartalmaznia kell a kapacitást rendelkezésre bocsátó személy/ szervezet által tett, az ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az ajánlatkérő a kapacitást rendelkezésre bocsátó személy/szervezet képviseletében eljárhat.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevők) ha nem rendelkezik legalább egy fő felsőfokú végzettségű szakemberrel, aki rendelkezik 5 év (60 hónap) üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadásra vonatkozó szakmai tapasztalattal, melyből 3 évet (36 hónap) folyamatosan 5 000 000 000 HUF éves költségvetési főösszegű vagy éves nettó árbevételű gazdálkodónál szerzett.

M/2. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevők) ha nem rendelkezik legalább egy fő okleveles forgalmi adó-szakértői képzettségű szakemberrel, aki a képzettség megszerzésétől számítottan legalább 5 éves forgalmi adó-szakértői gyakorlattal rendelkezik.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

A teljesítés kifizetésének pénzneme: HUF. A Megbízási díj a kiszámlázott Óradíjak összege. Nyertes AT a telj.igazolás alapján havonta 1 db számla benyújtására jogosult, melynek összegét AK a számla kézhezvételét követő 30 napon belül átutalással köteles teljesíteni. AK által jóváhagyott Feladatkiadásban megjelölt telj. határidő túllépése vagy a szerz.terv. 4. pontjában megjelölt határidők túllépése esetén nyertes AT naponta — de legfeljebb 10 napig — a nyertes AT által megajánlott nettó óradíjjal(NÓ) megegyező mértékű késedelmi kötbért (KK) köteles fizetni. Személyes megjelenést igénylő feladat nem teljesítése esetén a KK összege esetenként a nyertes AT által megajánlott NÓ kétszerese. Irányadó: Kbt. 135. § (1), Ptk. 6:130. § (1)–(2), Ptk. 6:155. §. AK a szerződés teljesítésének elismeréséről vagy az elismerés megtagadásáról legkésőbb nyertes AT teljesítésétől vagy az erről szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül írásban köteles nyilatkozni.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 06/05/2019
Helyi idő: 12:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 06/05/2019
Helyi idő: 14:00
Hely:

Az ajánlatok felbontása elektronikusan történik az EKR-ben

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

A 424/2017. (XII.19.) Kr. 15. § alapján az elektronikusan beérkezett ajánlatok bontását az EKR végzi az ajánlattételi határidőt követően kettő órával később. A Kbt. 68. § (4)–(5) bekezdés szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve elérhetővé teszi valamennyi ajánlattevő számára. Üzemzavar esetén Ajánlatkérő felhívja a figyelmet az EKR rendelet 16. §-ára.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.3)További információk:

1. Az eljárás lefolytatása az EKR-ben történik, melyre tekintettel az ajánlatokat az EKR-ben kell benyújtani, amely az ajánlattevő (AT) részéről regisztrációhoz kötött.

2. Az alkalmassági követelmények a minősített ajánlatkérők (AK) jegyzékéhez képest szigorúbban kerültek meghatározásra.

3. AK ajánlati biztosítékot nem ír elő.

4. A közbeszerzési dokumentumok (KD) elérése és ennek tényét igazoló regisztráció megtörténte az eljárásban való részvétel feltétele. Regisztráció nélküli hozzáférés esetén AK az eljárás során (adott esetben) nyújtott tájékoztatások megküldéséért felelősséget vállalni nem tud.

5. AT-nek csatolnia kell az ajánlatot aláíró(k) aláírási címpéldányát vagy a 2006. évi V. tv. 9. § (1) szerinti aláírásmintáját, a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetén a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó — a meghatalmazó és meghatalmazott aláírását is tartalmazó — írásbeli meghatalmazást.

6. Az ajánlatban csatolni kell a nem magyar nyelvű dokumentum fordítását is.

7. AK az EKR r. 5. § (2) alapján az ajánlatban csatolmányként benyújtott dokumentumok tekintetében .pdf kiterjesztésű formátumot írja elő, ettől eltérni csak abban az esetben lehet ahol AK azt kifejezetten előírta.

8. KD-ban nem szabályozott kérdésekben a Kbt., EKR rend., a kapcsolódó végrehajtási rendeletek és a Ptk. szabályai az irányadók.

9. Az ajánlatnak a Kbt. 66. § (5) alapján tartalmaznia kell a felolvasólapot a Kbt. 68. § (4) szerinti tartalommal, űrlap formátumban.

10. Az ajánlatnak tartalmaznia kell űrlap formátumban a Kbt. 66. § (2) szerinti nyilatkozatot.

11. AT-nek nyilatkoznia kell a Kbt. 65.§ (7) és a 66. § (6) szerint, melyek nemleges válasz esetén is csatolandóak.

12. AK nem teszi lehetővé projekttársaság létrehozását.

13. AK a Kbt. 75. § (2) bek e) pontját nem alkalmazza.

14. AK a Kbt. 71. § szerint biztosítja a hiánypótlás lehetőségét. Ha új gazdasági szereplőt vonnak be, akkor újabb hiánypótlás kibocsátásakor AK ezen új gazdasági szereplők vonatkozásában egy alkalommal rendel el hiánypótlást.

15. Ajánlatot EKR-ben kitöltött űrlap alkalmazásával, vagy — amennyiben az adott dokumentumra a nyilatkozattétel nyelvén elektronikus űrlap nem áll rendelkezésre — a papíralapú dokumentumról készített egyszerű elektronikus másolat formájában kell benyújtani.

16. A közös AK-nak csatolniuk kell a közös ajánlattételi megállapodást a Kbt. 35. §-ának és a KD figyelembe vételével.

17. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Káré Anett Eszter lsz: 00885.

18. Értékelés módszere:

1. szempont: fordított arányosság,

2. szempont: egyenes arányosság.

A 3. értékelési szempont kapcsán adott ajánlat a közvetlen pontkiosztás (Közbeszerzési Hatóság útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) B.1. pont) módszerével kerül értékelésre. Értékelési szempontok: 1. Nettó óradíj (HUF/óra) — 40 (ár kritérium); 2. Ajánlattevő által az M/1. alkalmassági követelmény alapján a teljesítésbe bevont elsődleges szakember 60 hónapon felüli többlettapasztalata (hónapokban, minimum 0 hónap, maximum 36 hónap) — 40; 3. Ajánlattevő rendelkezik-e legalább egy fő okleveles adóellenőrzési szakértői képesítéssel rendelkező szakemberrel (igen/nem) — 20.

19. Részszempontonként adható pontszám: 0–10, ahol a 0 pont a legrosszabb, a 10 pont a legjobb érték.

20. AK a Kbt. 81. § (11) szerint az ajánlati kötöttség min. időtartama tekintetében 1 hónap alatt 30 napot ért.

21. Amennyiben ajánlattevő nem jelöli meg név szerint a 3. számú értékelési szempont keretében megajánlott szakembert, úgy ajánlatkérő úgy tekinti, hogy nem tett szakmai ajánlatot és az ajánlatát érvénytelennek nyilvánítja. Amennyiben az ajánlattevő nem csatolja az értékelés körében megajánlott szakember vonatkozásban bekért egyéb iratokat, vagy azokat hiányosan csatolja, úgy arra nézve az ajánlatkérő az általános szabályok szerint enged hiánypótlást. A 3. számú értékelési szempont kapcsán benyújtandó dokumentumokat az ajánlattételi útmutató rögzíti.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § (2)–(7) bekezdései szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
28/03/2019