Szolgáltatások - 151796-2016

03/05/2016    S86

Magyarország-Budapest: Beszerzési tanácsadó szolgáltatások

2016/S 086-151796

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Miniszterelnökség
Nemzeti azonosító szám: AK10272
Postai cím: Kossuth Lajos tér 1–3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1055
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Nagy Anita
E-mail: anita.nagy@me.gov.hu
Telefon: +36 17953403
Fax: +36 17950362
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.kormany.hu/hu/miniszterelnokseg
A felhasználói oldal címe: http://www.kormany.hu/hu/miniszterelnokseg
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: http://www.kormany.hu
További információ a következő címen szerezhető be másik cím:
Hivatalos név: Miniszterelnökség
Postai cím: Wesselényi utca 20–22., 719. sz. iroda
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1077
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Nagy Anita
E-mail: anita.nagy@me.gov.hu
Telefon: +36 17953403
Fax: +36 17950362
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.kormany.hu/hu/miniszterelnokseg
A felhasználói oldal címe: http://www.kormany.hu/hu/miniszterelnokseg
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: miniszterelnökség

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Miniszterelnökség, ill. a mindenkor hatályos jogszabályok szerint közbeszerzési eljárások, ill. szerződések felügyeletét ellátó szerv tevékenységét segítő közbeszerzési, jogi szakértői tanácsadás.

II.1.2)Fő CPV-kód
79418000 Beszerzési tanácsadó szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Megbízási keretszerződés keretében a Miniszterelnökség, illetőleg a mindenkor hatályos jogszabályok szerinti, az államháztartás alrendszereiből származó pénzeszközök felhasználásával történő közbeszerzési eljárások, illetve szerződések felügyeletét ellátó szerv tevékenységét segítő, a mindenkor hatályos jogszabályok alapján fennálló feladataihoz kapcsolódó közbeszerzési és jogi szakértői tanácsadás.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 669 291 338.00 HUF
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
79111000 Jogi tanácsadási szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU101 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

A Megbízott székhelye, a megbízás teljesítéséhez szükséges mértékben Megbízó telephelye (1077 Budapest, Wesselényi u. 20–22.), vagy Megbízó által kijelölt egyéb hely.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Megbízási keretszerződés keretében a Miniszterelnökség, illetőleg a mindenkor hatályos jogszabályok szerinti, az államháztartás alrendszereiből származó pénzeszközök felhasználásával történő közbeszerzési eljárások, illetve szerződések felügyeletét ellátó szerv tevékenységét segítő, a mindenkor hatályos jogszabályok alapján fennálló feladataihoz kapcsolódó közbeszerzési és jogi szakértői tanácsadás.

1. Előreláthatólag legalább kb. 1 500–2 000 db eljáráshoz kapcsolódó legalább kb. 10 000–12 000 db ellenőrzési dokumentum (minőség-ellenőrzési jelentés, minőség ellenőrzési tanúsítvány, eredmény állásfoglalás, ezekhez kapcsolódóan hiánypótlási felhívások, állásfoglalás készítése, szerződésmódosítással kapcsolatos állásfoglalás készítés) tartalmára vonatkozó jogi, közbeszerzési szaktudást igénylő kérdésekben történő tanácsadás a Megbízó utasításai (egyedi megrendelése) alapján, ennek keretében közbeszerzési-jogi vélemény elkészítése.

2. Általános (koncepcionális) jelleggel a Megbízó tevékenységi körében felmerülő közbeszerzési szakkérdések közbeszerzési, jogi szempontú vizsgálata tanácsadás keretében a Megbízó utasításai (egyedi megrendelése) alapján.

3. A Megbízó által a Megbízó tevékenységi körében kiadott állásfoglalások támogatása, jogi/közbeszerzési szempontú kérdések vizsgálata és elemzése tanácsadás keretében a Megbízó utasításai (egyedi megrendelése) alapján.

4. A Megbízó által készítendő képzési anyagok, iratok tartalmának összeállítása során nyújtandó jogi/közbeszerzési szempontú szakmai tanácsadás a Megbízó utasításai (egyedi megrendelése) alapján, ennek keretében kézikönyv, útmutató, közlemény, tanulmány, képzési anyagok készítése, képzés tartása, közbeszerzési és/vagy támogatási jogalkotási tanácsadás.

5. A Megbízó utasításai (egyedi megrendelés) alapján, a Miniszterelnökség, illetőleg a mindenkor hatályos jogszabályok szerinti, az államháztartás alrendszereiből származó pénzeszközök felhasználásával történő közbeszerzési eljárások, nem közbeszerzés keretében kötött szerződések felügyeletét ellátó szerv tevékenységi körébe tartozó egyéb feladat ellátásában történő közreműködés; a mindenkor hatályos jogszabályok szerinti, a felügyeletet ellátó szerv részére, a vonatkozó jogszabályokban meghatározott ellenőrzési feladatok kapcsán, továbbá a Miniszterelnökség egyéb szervezeti egységének, illetőleg a mindenkor hatályos jogszabályok szerinti, az államháztartás alrendszereiből származó pénzeszközök felhasználásával történő beszerzések felügyeletét ellátó szerv felkérésére jogi, közbeszerzési szakértői tanácsadás és – adott esetben helyszíni – rendelkezésre állás.

A várható teljes mennyiség 1/3 része uniós közbeszerzési értékhatárt elérő becsült értékű közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódik.

Az 1. pontban foglalt feladatok ellátása során a korábban hatályos 46/2011. (III. 25.) Korm. rendelet (1.11.2015 hó előtt megkezdett ellenőrzések esetén) és az eljárás megindításakor hatályos 320/2015. (X. 30.) Korm. rendelet előírásai szerint kell eljárni.

A fenti mennyiségek tájékoztató jellegűek, a szerződés keretösszege nettó 669 291 338 HUF, mely nettó 167 322 834 HUF opciós mennyiséget tartalmaz.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Személyi állomány képzettsége, tapasztalata, a szakemberek kommunikációját, ill. a feladatellátást garantáló info. biztonságirányítási rendszer tanúsítvány/leírás / Súlyszám: 40
Ár - Súlyszám: 60
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 669 291 338.00 HUF
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Kezdés: 01/06/2016
Befejezés: 31/12/2016
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

A szerződés 1 alkalommal, maximum 31.3.2017-ig meghosszabbítható.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

A felhívás II.2.4) pontjában megadott mennyiségből 25 %, azaz nettó 167 322 834 HUF az opciós mennyiség, melyet ajánlatkérő jogosult a szerződés lejártáig igénybe venni.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

GP.1) Csatolni kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 19. § (1) bekezdés b) pontja alapján a számviteli jogszabályok szerinti éves beszámolót az ajánlati felhívás feladásának napjáig lezárt, utolsó 3 üzleti évre vonatkozóan, amennyiben az ajánlattevő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét; amennyiben az ajánlattevő letelepedése szerinti ország joga nem írja elő közzétételét, akkor nyilatkozat az utolsó 3 lezárt üzleti év adózás előtti eredményéről. Amennyiben ajánlattevő, GP.1) pont igazolásait azért nem tudja csatolni, mert az ajánlatkérő által kért teljes időszak kezdete után kezdte meg működését, elegendő nyilatkoznia a közbeszerzés tárgya szerinti (közbeszerzési szakértői és/vagy hivatalos közbeszerzési tanácsadói /felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenység és/vagy jogi tanácsadási tevékenység) nettó árbevételéről. Amennyiben a beszámoló hatósági elektronikus nyilvántartásban magyar nyelven ingyenesen elérhető, azt nem szükséges csatolni.

GP.2) A 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján csatolni kell az ajánlattevőnek az eljárást megindító felhívás feladását megelőzően lezárt utolsó 3 üzleti évben elért, általános forgalmi adó nélkül számított, a közbeszerzés tárgyából (közbeszerzési szakértői és/vagy hivatalos közbeszerzési tanácsadói/felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenység és/vagy jogi tanácsadási tevékenység) származó árbevételről szóló egyszerű nyilatkozatát HUF-ban kifejezve, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

GP.3) A 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 19. § (1) bekezdésének d) pontja alapján csatolni kell az ajánlattevőnek a szakmai felelősségbiztosításának fennállásáról szóló igazolásként a biztosítási kötvény másolati példányát, vagy a biztosító által kiállított, az ajánlattételi határidőt megelőző 30 napnál nem régebbi fedezetigazolás másolati példányát, melyből az alkalmassági követelménynek történő megfelelés egyértelműen megállapítható.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 19. § (7) bek. alapján azokban az esetekben, melyekben a 28. §-ban és a 36. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke – figyelemmel a 30. §-ban és a 39. §-ban foglaltakra – bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, ill. az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni az (1) bek.-ben foglalt egyéb igazolási módok helyett.

Ha GP.1) és GP.2) alkalmassági követelmények esetén ajánlattevő a szükséges irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, ill. árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. A 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 19. § (3) bekezdése alapján ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról. A Kbt. 65. § (6) bek. alapján a GP.2) pont szerinti alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetve azon, gazdasági és pénzügyi helyzetre vonatkozó követelményeknek (GP.1 és GP.3), amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, elegendő, ha közülük 1 felel meg.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

GP.1) Ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére, amennyiben az eljárást megindító felhívás feladását megelőzően lezárt utolsó 3 üzleti év során az adózás előtti eredménye 1-nél több lezárt üzleti évben negatív volt.

Amennyiben ajánlattevő, GP.1) pont igazolásait azért nem tudja csatolni, mert az ajánlatkérő által kért teljes időszak kezdete után kezdte meg működését, úgy működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgya szerinti (közbeszerzési szakértői és/vagy hivatalos közbeszerzési tanácsadói/felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenység és/vagy jogi tanácsadási tevékenység) nettó árbevételének el kell érnie az 500 000 000 HUF-ot (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdés).

GP.2) Ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére, amennyiben az eljárást megindító felhívás feladását megelőzően lezárt utolsó 3 üzleti évben elért közbeszerzési szakértői és/vagy hivatalos közbeszerzési tanácsadói/felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói és/vagy jogi tanácsadási tevékenységből származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele összesen nem éri el a 500 000 000 HUF-ot.

GP.3) Ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik az ajánlattételi határidő lejártakor érvényes, összesen legalább 200 000 000 HUF/év és legalább 100 000 000 HUF/káresemény összegű, a beszerzés tárgyára (közbeszerzési szakértői és / vagy felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenység és/vagy jogi tanácsadási tevékenység) vonatkozó szakmai felelősségbiztosítással.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

MSZ.1) Az ajánlattevőnek csatolnia kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 21. § (3) bek. a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 3 évben (36 hónapban) szerződésszerűen teljesített, közbeszerzés tárgya szerinti referencia-nyilatkozatokat/igazolásokat a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 22. § (1)–(2) bek.-ben foglaltak szerint. A nyilatkozatnak/igazolásnak legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia: a teljesítés ideje, ellenszolgáltatás összege, teljesítés helye, a szerződést kötő másik fél, a szolgáltatás tárgya, mennyisége, ellenőrzési tevékenység eredményét képező dokumentum szerződést kötő másik fél felé történő leadásának, vagy a közbeszerzési eljárás eredményéről szóló tájékoztató feladásának dátuma, sor került-e jogorvoslati eljárás vagy bírósági felülvizsgálat keretében jogerősen közbeszerzési jogsértés megállapítására, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e (ajánlatkérő szerződésszerű teljesítésnek tekinti a szerződésszerű részteljesítést is).

Amennyiben egy szervezet referenciaként olyan korábbi tevékenységet kíván bemutatni, amelyben közös ajánlattevők vagy projekttársaság tagjaként teljesített, abban az esetben a Kbt. 140. § (9) bek. figyelembe vételével kell igazolnia az alkalmassági feltételnek való megfelelést – közös ajánlattevői, vagy projekttársasági korábbi teljesítés esetén egyaránt.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 22. § (5) bekezdése alapján, ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített szolgáltatás megrendelésére vonatkozó referencia igazolás, vagy nyilatkozat – a teljesítés oszthatatlansága miatt – nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák, illetve teljesített szolgáltatások elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást, vagy nyilatkozatot bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett szolgáltatás egésze tekintetében köteles elfogadni, feltéve, hogy a teljesítés a közös ajánlattevők egyetemleges felelősségvállalása mellett történt, és az igazolást benyújtó ajánlattevő által végzett teljesítés aránya elérte a 15 %-ot.

MSZ.2) Az ajánlattevőnek csatolnia kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 21. § (3) bek. b) pontja alapján annak a szakembernek a megnevezését, képzettségének, szakmai tapasztalatának ismertetését, akit be kíván vonni a teljesítésbe, a szakember saját kezű aláírással ellátott szakmai önéletrajzának, a szakember végzettségét és képzettségét igazoló egyszerű másolati okirat, dokumentum csatolásával.

Ajánlatkérő a gyakorlati idő meglétét – amely szakember esetében ez követelmény – az önéletrajz alapján ellenőrzi. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe.

Csatolni kell a szakember nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az ajánlat keretében való bemutatásáról tudomása van, ehhez kifejezetten hozzájárul és kész a teljesítés során történő személyes közreműködésre.

A Kbt. 65. § (6) bek. alapján az alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. A 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 19. § (7) bek. alapján azokban az esetekben, amelyekben a 28. §-ban és a 36. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke – figyelemmel a 30. §-ban és a 39. §-ban foglaltakra – bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni az (1) bek. foglalt egyéb igazolási módok helyett.

Ajánlatkérő előírja, hogy a min. biztosítási tevékenységet, a szakmai vezetést ajánlattevő, közös ajánlat esetén közös ajánlattevők egyike végezze (részletek a közbesz. dok.-ban).

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

MSZ.1) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 3 évben (36 hónapban): összesen legalább 600 db (azon belül legalább 200 db, uniós közbeszerzési értékhatárt elérő becsült értékű) közbeszerzési eljárás:

— lebonyolítására, és/vagy

— közbeszerzési eljárás ellenőrzésére, azaz jogszabály által feljogosított szerv részére történt minőség-ellenőrzésére, vagy szabályossági tanúsítvány / eredmény állásfoglalás kiállítására, vagy utó- vagy utólagos ellenőrzésére,

vonatkozó referenciával.

Fenti alkalmassági követelménynek való megfelelés 1 referenciával/szerződéssel is igazolható.

A referencia akkor minősül az ajánlati felhívás feladását megelőző utolsó 36 hónapban teljesítettnek, amennyiben az adott ellenőrzési tevékenység eredményét képező dokumentum szerződést kötő másik fél felé történő leadásának; továbbá lebonyolítói referencia esetén abban az esetben, amennyiben az eljárás eredményéről szóló tájékoztató feladásának időpontja erre az időszakra esik. Ajánlatkérő a teljesített lebonyolítási referenciaként azon közbeszerzési eljárás lebonyolítását fogadja el, amelyben a közbeszerzési eljárás eredményéről szóló tájékoztató feladására sor került és amely eljárásra vonatkozóan jogorvoslati eljárás vagy bírósági felülvizsgálat keretében jogerősen közbeszerzési jogsértés megállapítására nem került sor.

MSZ.2) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem mutat be:

1. 2 fő közbeszerzési vezető ellenőrzési szakembert, aki rendelkezik a 46/2015. (XI. 2.) MvM rendelet szerinti felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói névjegyzékbe vételhez (előzetes regisztrációhoz) szükséges végzettséggel és szakmai tapasztalattal;

2. 2 fő közbeszerzési Senior ellenőrzési szakembert, aki rendelkezik legalább 2 évet elérő közbeszerzési szakmai tapasztalattal;

3. 2 fő közbeszerzési junior ellenőrzési szakembert, aki rendelkezik legalább 1 évet elérő közbeszerzési szakmai tapasztalattal;

4. 2 fő jogi szakvizsgával rendelkező szakembert;

5. 1 fő közbeszerzések jogszabály szerinti minőség-ellenőrzésében és/vagy utó- és/vagy utólagos ellenőrzésben és/vagy közbeszerzési szabályossági tanúsítvány / eredmény állásfoglalás készítésében 2 évet elérő szakmai gyakorlattal rendelkező szakembert.

Az 1., 2., 3. pontok keretében megajánlásra kerülő szakemberek között nem megengedett az átfedés, míg az 4–5. pontok szerinti többlet szakértelemmel rendelkező szakemberek lehetnek az 1–3. pontok keretében bemutatott szakértők.

Ajánlatkérő a felhívás III.1.3) pontja tekintetében rögzített fogalmak alatt a 46/2011. (III. 25.) Korm. rendelet, valamint a 320/2015. (X. 30.) Korm. rendelet szerinti a közbeszerzésekért felelős miniszter hatáskörébe utalt közbeszerzési ellenőrzési tevékenységeket érti.

Továbbá Ajánlatkérő a fenti tevékenységekkel egyenértékűként elfogadja a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet szerinti a központi koordinációs szerv hatáskörébe utalt és/vagy a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerint az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter hatáskörébe utalt tevékenységeket, illetve utó- és/vagy utólagos ellenőrzésként a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet szerint a közreműködő szervezet hatáskörébe utalt, és/vagy a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerint az irányító hatóság hatáskörébe utalt tevékenységeket is.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Fizetési feltétel: ajánlatkérő előleget nem biztosít. Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás tárgyát képező feladatok szerződésszerű ellátásáért az ellenszolgáltatást havonta utólag, az adott hónapban teljesített eseti megrendelések alapján, a teljesítésről szóló igazolás kiállítását követően a Kbt. 135. § (1), (5)–(6) bekezdései, továbbá a Ptk. 6:130. § (1)–(2)bekezdéseiben foglaltak szerint, ill. az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv. 36/A. § szerint teljesíti.

A részletes fizetési feltételeket és a szerződést biztosító mellékkötelezettségeket a dokumentáció részét képező szerződéstervezet tartalmazza.

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:

Fennállnak a Kbt. 81. § (10) bekezdés szerinti kivételesen indokolt és sürgős körülmények, tekintettel arra, hogy a 1.11.2015 napján hatályba lépett Kbt., valamint a közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló 320/2015. (X. 30.) számú új Korm. rendelet rendelkezései értelmében Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárás tárgyával érintett ellenőrzési feladatai megnövekedtek. Mivel Ajánlatkérő nem rendelkezik a folyamatosan fennálló feladat maradéktalan ellátásához szükséges és elégséges saját szakértői létszámmal, így mindenképpen szükséges tárgyi eljárás mielőbbi eredményes lezárása az ellenőrzések zavartalan és szakszerű lefolytatásához.

IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 18/05/2016
Helyi idő: 10:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: 17/07/2016
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 18/05/2016
Helyi idő: 11:00
Hely:

Miniszterelnökség, Szerződéses Kapcsolatok Főosztálya, 1077 Budapest, Wesselényi utca 20–22., VII. emelet 717.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Ajánlatkérő az ajánlatok bontása vonatkozásában a Kbt. 68. § (1)–(2), (4) és (6) bekezdés szerint jár el. Az ajánlatok felbontásánál csak a Kbt. 68. § (3) bekezdés szerinti személyek lehetnek jelen.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1. Az ajánlathoz felolvasólapot kell csatolni a Kbt. 66. § (5) bek. szerint.

2. Az ajánlat tartalmazza az ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) és (4) bek.-re (ajánlati nyilatkozat).

3. Alvállalkozók: a Kbt. 66. § (6) bek. szerint.

4. A Kbt. 67. § (1) bek. alapján a gazdasági szereplő köteles az egységes európai dok.-ba foglalt nyilatkozatát ajánlathoz benyújtani.

5. Részajánlattétel: ajánlatkérő nem biztosítja.

6. Formai előírások: az ajánlatot ajánlattevőknek nem elektronikus úton kell a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően elkészítenie és benyújtania.

7. Az ajánlatokat írásban, zártan, a felhívás által megjelölt kapcsolattartási pontban megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig.

8. Ajánlatkérő az ajánlattevők alkalmasságának feltételeit a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg ((GP.1), GP.2), GP.3), MSZ.1), MSZ.2)).

9. Fordítás: az ajánlatban valamennyi igazolást és dokumentumot magyar nyelven kell benyújtani.

10. Irányadó jog: a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv. és végrehajtási rendeletei.

11. Közös ajánlattétel: a Kbt. 35. § alapján kell eljárni.

12. Aláírás igazolása: az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő, az alvállalkozó, az alkalmasság igazolásába bevont (kapacitást nyújtó) gazdasági szereplő cégjegyzésre jogosult, nyilatkozatot, dokumentumot aláíró képviselő aláírási címpéldányát vagy a 2006. évi V. tv. 9. § (1) bek. szerinti aláírás mintát.

13. Változásbejegyzés: 321/2015. Korm. r. 13. § szerint. Amennyiben ajánlattevő vonatkozásában nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy nemleges tartalmú változásbejegyzési nyilatkozatot szükséges benyújtani.

14. Projekttársaság: ajánlatkérő a létrehozását kizárja ajánlattevő és közös ajánlattevők vonatkozásában is.

15. Irányadó idő: a jelen felhívásban megadott időpontok a közép-európai időzóna szerint értendő.

16. Hiánypótlás: ajánlatkérő a hiánypótlás, felvilágosítás lehetőségét a Kbt. 71. §-ban foglaltaknak megfelelően biztosítja.

17. Átszámítás, árfolyamok: a nem a kért valutanemben rendelkezésre álló adatok vonatkozásában a Magyar Nemzeti Bank által, az ajánlati felhívás feladásának napján közzétett devizaárfolyamok képezik az átszámítás alapját.

18. Kiegészítő tájékoztatás: a Kbt. 56. § alapján.

19. Ajánlati biztosíték: az ajánlattétel ajánlati biztosíték nyújtásához kötött, melynek mértéke 10 000 000, HUF (tízmillió forint). A biztosítéknyújtás részleteit a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.

20. A közbeszerzési dokumentumok átvétele: ajánlatkérő elektronikus úton, korlátlanul és teljes körűen, térítésmentesen hozzáférhetővé teszi honlapján. Részletes információt a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.

21. Értékelési szempont: a legjobb ár-érték alapján (Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pont), az alábbiak szerint:

1. ajánlati ár – súlyszám 60;

1.1. óradíj nettó HUF/óra – súlyszám 50;

1.2. sürgősségi feladatellátás óradíja nettó HUF/óra – súlyszám 10;

2. a szerződés telj.-ben résztvevő személyi állomány képzettsége, tapasztalata, a szakemberek kommunikációját, feladatellátását garantáló inf. biztonság-irányítási rendszerre (ISO 27001) vonatkozó tanúsítvány vagy azzal egyenértékű leírás megléte és a teljesítés során igénybevétele – súlyszám 40.

22. Kizáró okok: Kbt. 62. § (1)–(2), 63. § (1) bek. irányadó.

23. Öntisztázás: Kbt. 64. § (1)–(2) bek. irányadó.

24. Teljesítés kezdő időpontja tájékoztató az eljárás befejezésének változó időpontjára tekintettel.

25. A szerződés meghosszabbítható.

26. A Kbt. 98. § (3) bek.-re tekintettel ajánlatkérő hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazhat. A későbbi közbesz. eljárás további lehetséges szolgáltatásainak tárgya jelen eljárás ajánlati felhívás II.2.1) pontban, és szerződéstervezetében foglalt feladatok,beszerzésének feltétele jelen eljárás ajánlati felhívás II–III.pontban és szerz. terv.-ben foglaltak.

27. Szakmai ajánlat benyújtása szükséges.

28. Szerz. kötéskor benyújtandó humánerőforrás-terv és tanúsítványok részletesen a közbesz. dok.-ban.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § (3)–(4) bekezdésének megfelelően.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
28/04/2016