We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

There is a bug affecting the way URLs are displayed in eForms notices. We are working on solving the problem. In the meanwhile, we suggest that you remove the comma (or any other special character) that appears at the end of the URL. We apologize for the inconvenience.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Supplies - 152453-2020

Submission deadline has been amended by:  188613-2020
31/03/2020    S64

Romania-Bucharest: Toner for laser printers/fax machines

2020/S 064-152453

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Direcția Asigurare Logistică Integrată
National registration number: 4267060
Postal address: Str. Eforie nr. 3
Town: Bucureşti
NUTS code: RO321 Bucureşti
Postal code: 050035
Country: Romania
Contact person: Ion Constantin Horatiu
E-mail: cristina.medrut@mai.gov.ro
Telephone: +40 213037080
Fax: +40 213156468
Internet address(es):
Main address: www.mai.gov.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100091619
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
Public order and safety

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Acord-cadru furnizare consumabile pentru multifuncționalele/imprimantele/faxurile din cadrul DALI

Reference number: 4267060_2020_PAAPD1126701
II.1.2)Main CPV code
30125110 Toner for laser printers/fax machines
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Acord cadru furnizare consumabile pentru multifunctionalele/imprimantele/faxurile din cadrul DALI.

Valoarea celui mai mare contract subsecvent este de 336 134,45 RON fără TVA.

Numar de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 18 zile.

Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare, o singura data, in a 11-a zi inainte de data-limita de depunere a ofertelor pentru clarificarile solicitate in termenul precizat la sectiunea I.3) „Comunicare” din fisa de date.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 1 236 970.00 RON
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO321 Bucureşti
Main site or place of performance:

Str. Eforie nr. 3, sector 5, București.

II.2.4)Description of the procurement:

Acord-cadru furnizare consumabile pentru multifunctionalele/imprimantele/faxurile din cadrul DALI.

Cantitățile minime și maxime ale acordului-cadru sunt prevăzute în anexa la caietul de sarcini.

Valoarea celui mai mare contract subsecvent este de 336 134,45 RON fără TVA.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Motive de excludere:

Ofertantul, membrul/membrii asocierii, subcontractantul/subcontractanţii, terţul/terţii susţinător(i). nu trebuie să se regăsească în situaţiile prevăzute la art. 60, 164, 165, 167 din Legea nr.98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinţei: se va completa DUAE de către operatorii economici participanţi la procedura de atribuire cu informaţiile aferente situaţiei lor, precum şi o declaraţie pe propria răspundere privind neîncadrarea în situaţiile potenţial generatoare de conflict de interese, prevăzute la art. 60 din Legea nr.98/2016 – Formular 5.

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorităţii contractante, de ofertantii semnatari ai acordului-cadru.

Aceste documente pot fi:

— certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentării; documentul va fi prezentat doar de catre sediul central al ofertantului;

— cazierul judiciar al operatorului economic şi al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau al celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, aşa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

— după caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice;

— alte documente edificatoare, după caz.

Persoanele cu funcţie de decizie din cadrul autorităţii contractante în ceea ce priveşte prezenta procedura: Bunghiuz Florin Nicolae, Mihai Negrilă, Marian Dascălu, Mihaela Verzeş, Alina Carmen Zaharia, Baciu Florin, Raluca Pavel.

Notă: nu trebuie să se regăsească în situaţiile prevăzute la art. 60, 164, 165 şi 167 Legea nr. 98/2016: ofertantul, membrul/membrii asocierii, subcontractantul/subcontractanţii, terţul/terţii susţinător(i).

Documentul Unic de Achizitii European (DUAE) se va completa conform art. 193 din Legea 98/2016.

— Toate documentele solicitate de autoritatea contractanta vor fi depuse de ofertant prin mijloace electronice in SICAP, semnate cu semnatura electronica extinsa bazata pe un certificat calificat, conform Legii nr. 455/2001 republicata, privind semnatura electronica;

— Documentele emise in alta limba decat limba romana vor fi prezentate in limba in care au fost emise, insotite de o traducere autorizata a acestora in limba romana. Toate documentele vor avea, pe langa semnatura, mentionat in clar numele intreg al persoanei semnatare.

Criterii privind capacitatea:

— capacitatea de exercitare a activităţii profesionale:

1. Operatorii economici ce depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condiţiile legii din ţara de rezidenţă, să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situaţiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesională de a realiza activităţile care fac obiectul contractului. Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerinţei: se va completa DUAE de către operatorii economici participanţi la procedura de atribuire cu informaţiile aferente situaţiei lor. Documentele justificative care probează indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC sau, în cazul ofertanţilor străini, documente echivalente emise în tara de rezidenţă, urmează să fie prezentate, la solicitarea autorităţii contractante, doar de către operatorii economici semnatari ai acordului-cadru. Pentru persoane juridice/fizice străine documentele care dovedesc o forma de înregistrare/atestare vor fi prezentate în traducere autorizata în limba română.

Nota: formularul DUAE (Document Unic de Achiziţie European) va fi completat în mod distinct şi furnizat exclusiv în format electronic, de către ofertant/asociaţi/subcontractanţi/terţi susţinători. Dacă un grup de operatori economici depune oferta comună, aceste cerinţe trebuie îndeplinite de fiecare membru al asocierii.

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with several operators
Envisaged maximum number of participants to the framework agreement: 3
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 27/04/2020
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 27/07/2020
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 27/04/2020
Local time: 15:00
Place:

In SEAP.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

1. Solicitarile de clarificări în legatura cu documentația de atribuire se vor transmite doar prin intermediul SEAP, prin accesarea sectiunii dedicate „Întrebari”. Pe parcursul evaluării AC poate transmite ofertanților solicitări de clarificări utilizând SEAP. Răspunsul ofertantului trebuie sa fie încărcat în SEAP în format electronic în aceeași secțiune, înainte de termenul-limită stabilit de AC, semnat cu semnătură electronica extinsa, bazată pe un certificat calificat, emis de un furnizor acreditat de servicii de certificare. În cazul în care AC solicită unui ofertant clarif. și/sau completări ale documentelor prezentate de acesta în cadrul ofertei, iar ofertantul nu transmite în termenul precizat clarif./compl. solicitate sau clarif./compl transmise nu sunt concludente, oferta sa va fi considerată inacceptabilă;

2. În cazul în care se constata ca exista oferte admisibile cu prețuri egale, AC va solicita reluarea competiției prin transmiterea unor propuneri financiare imbunatatite, offline, prin e-mail;

3. Pentru informatiile privind asociații și subcontrantanți., terti sustinatori se va completa DUAE;

4. In cazul unei asocieri, la momentul depunerii ofertei, se va prezenta un acord sau o scrisoare de asociere în care sa se mentioneze ca toti asociatii îsi asuma raspunderea colectiva si solidara pentru îndeplinirea contr., ca liderul asocierii este împuternicit sa se oblige si sa primeasca instructiuni în numele tuturor asociatilor si este raspunzator în nume propriu si în numele asocierii pentru îndeplinirea contr.;

5. În cazul în care ofertantul intentioneaza sa subcontracteze o parte/parti din contract, DUAE include si informatii privind partea din contract care urmeaza a fi eventual subcontractata si va avea anexat acordul de subcontractare. Subcontr. pe ale caror capacitati se bazeaza ofertantul trebuie sa completeze, la rândul lor, DUAE separat, incluzând toate informațiile. mentionate la art. 193 alin. (1) lit. a), precum si cele de la alin. (1) lit. b) și c) din Legea nr. 98/2016, din perspectiva capacitatilor subcontr. pe care se bazeaza ofertantul în cadrul procedurii de atribuire respective. În cazul subcontr. pe ale caror capacitati ofertantul nu se bazeaza, DUAE va contine numai informațiile mentionate la art. 193 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 98/2016;

6. Pentru info privind tertii sustinatori, se va completa DUAE. La momentul depunerii ofertei, se va prezenta angajamentul ferm de sustinere din partea tertului;

7. Acordul-cadru va fi semnat cu trei operatori economici, dacă acest lucru este posibil.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: București
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

10 zile, conform art. 8 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 101/2016 din 19 mai 2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Serviciul juridic – DALI
Postal address: Str. Eforie nr. 3, sector 5
Town: București
Country: Romania
E-mail: juridic.dgl@mai.gov.ro
Telephone: +40 213037080
Internet address: www.mai.gov.ro
VI.5)Date of dispatch of this notice:
27/03/2020