We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Services - 152575-2022

23/03/2022    S58

Belgium-Mol: Soil pollution advisory services

2022/S 058-152575

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: VITO NV
National registration number: 0244195916
Postal address: Boeretang 200
Town: MOL
NUTS code: BE213 Arr. Turnhout
Postal code: 2400
Country: Belgium
Contact person: Mevrouw Sophie Joris
E-mail: procurement@vito.be
Telephone: +32 14335531
Internet address(es):
Main address: www.vito.be
I.1)Name and addresses
Official name: BELGOPROCESS NV
National registration number: BE 0426542157
Postal address: Gravenstraat 73
Town: Dessel
NUTS code: BE213 Arr. Turnhout
Postal code: 2480
Country: Belgium
E-mail: aankoop@belgoprocess.be
Telephone: +32 14334111
Fax: +32 14326187
Internet address(es):
Main address: www.belgoprocess.be
I.2)Information about joint procurement
The contract involves joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://cloud.3p.eu/Downloads/210/5484
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://eten.publicprocurement.be
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Vlaamse Openbare Instelling
I.5)Main activity
Other activity: Onderzoek en Ontwikkeling

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Raamovereenkomst voor het uitvoeren van bodemonderzoeken door een erkend bodemsaneringsdeskundige

Reference number: RO-BODEM-22
II.1.2)Main CPV code
90732400 Soil pollution advisory services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

zie II.2.4

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
71351500 Ground investigation services
90732500 Soil pollution mapping
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BE213 Arr. Turnhout
Main site or place of performance:

VITO NV, Boeretang 200 te 2400 MOL

II.2.4)Description of the procurement:

Raamovereenkomst voor 4 jaar met 1 erkend bodemsaneringsdeskundige (opdrachtnemer) voor de uitvoering van diverse bodemonderzoeken.

De opdracht bestaat uit verschillende deelopdrachten waarvan de prijs berekend wordt op basis van de eenheidsprijzen die de inschrijver in de inventaris opgegeven heeft.

Deze deelopdrachten kunnen bestaan uit:

• uitvoeren verkennend onderzoek;

• opmaak technisch verslag;

• opmaak studie van de ontvangende grond;

• uitvoering oriënterend bodemonderzoek;

• uitvoering beschrijvend bodemonderzoek;

• opmaak voorstel voor bodemsaneringsproject inclusief de begeleiding;

• uitvoering risico-evaluatie.

• tussenkomst in het kader van schadegevallen (calamiteiten)

• …

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Plan van aanpak & Technische Waarde / Weighting: 50
Cost criterion - Name: Prijs / Weighting: 50
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Toegestane opties (Details: Zie bestek hoofdstuk V. Toegestane optie "Datamanagement"

Deze optie is enkel van toepassing voor Aanbestedende Overheid Belgoprocess.

Het doel van het gedeelte datamanagement is om een eenvoudige en gebruiksvriendelijke tool/databank ter beschikking te hebben waarin zowel de historisch verzamelde data als de data die binnen deze raamovereenkomst verzameld wordt en eventueel bijkomende data centraal en gestructureerd kan worden ingegeven, bewaard, aangepast/aangevuld en geraadpleegd door zowel de opdrachtnemer als de Aanbestedende Overheid.)

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

*

* Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016.

* Overeenkomstig de Belgische overheidsopdrachtenreglementering heeft de aanbestedende overheid, in elke fase van de gunningsprocedure, de mogelijkheid om de kandidaat/inschrijver uit te sluiten die, bij wijze van een in kracht van gewijsde gegane strafrechtelijke uitspraak veroordeeld werd voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast.

De niet-naleving van strafrechtelijk sanctioneerbare milieu- en sociale wetgeving kan worden geacht een misdrijf te zijn dat de professionele integriteit aantast. Van zodra deze wordt vastgelegd in een in kracht van gewijsde gegaan vonnis of arrest kan deze worden aangewend als uitsluitingsgrond, ongeacht de stand van de procedure.

Onder sociale wetgeving wordt onder meer verstaan:

- het decreet van 10 juli 2008 houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid; de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie, de wet van 10 mei 2007 tot wijziging van de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde, door racisme of xenofobie ingegeven daden en de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen;

- de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, meer bepaald hoofdstuk Vbis. Bijzondere bepalingen betreffende geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. De inschrijver bewijst zijn economische en financiële draagkracht aan de hand van een bankverklaring.

2. De Aanbestedende Overheid zal de jaarrekeningen van de inschrijvers in detail analyseren met behulp van Companyweb. De inschrijver voegt hiertoe de 3 recentste afgesloten of neergelegde jaarrekeningen toe aan zijn dossier.

In toepassing van artikel 73§4 wet overheidsopdrachten dient de Belgische inschrijver de jaarrekening niet bij zijn dossier te voegen. De aanbestedende overheid zal deze informatie zelf opvragen.

Minimum level(s) of standards possibly required:

1. Een bankverklaring dient toegevoegd te worden aan de offerte. Deze verklaring is maximaal 6 maanden oud op de uiterste datum voor ontvangst van de offertes.

2. De inschrijver dient aan volgende criteria te beantwoorden:

• De verhouding tussen de waarde van de opdracht ten opzichte van de totale omzet van de inschrijver in de laatst goedgekeurde jaarrekening mag niet hoger zijn dan 50%.

• Het rendement van het totaal vermogen dient in de laatste goedgekeurde jaarrekening positief te zijn. Indien negatief, dient dit rendement gemiddeld positief te zijn over de drie laatste goedgekeurde jaarrekeningen. Indien negatief, dient de inschrijver in de laatst goedgekeurde jaarrekening te beschikken over een eigen vermogen dat groter is dan de helft van het kapitaal van de onderneming;

• De operationele cashflow dient hetzij in de laatste goedgekeurde jaarrekening, hetzij over de drie laatste goedgekeurde jaarrekeningen gemiddeld positief te zijn;

• De verhouding tussen het eigen vermogen en het totaal vermogen dient positief te zijn.

Enkel inschrijvers met voldoende financiële en economische draagkracht zullen weerhouden worden.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. De opdrachtnemer is erkend als bodemsaneringsdeskundige (type 1 + 2). De inschrijver voegt bij zijn offerte een bewijs van erkenning evenals een verklaring op erewoord waarin hij verklaart dat hij niet in één van de gevallen vermeld in artikel 53/5 van het Vlarel bevindt waardoor van de erkenning geen gebruik kan worden gemaakt.

2. Het opgeven van minimaal drie referenties inzake vergelijkbare opdrachten, gerealiseerd gedurende de laatste 3 jaar. De inschrijver dient een informatiefiche voor te leggen voor deze 3 vergelijkbare referentie, met vermelding van: opdrachtgever en adresgegevens contactpersoon, plaats van uitvoering, omzet op jaarbasis, beschrijving waarom deze referentie relevant is voor deze opdracht. Max. 1 blz per referentie

3. Kwaliteitsmanagementsysteem: Een ISO 9001 certificaat of gelijkwaardig document/bewijs conform artikel 77 juncto artikel 152 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten gecertificeerd door de instanties die voldoen aan de Europese normenreeks voor certificering

De inschrijver dient aan te tonen te beschikken over een deugdelijk kwaliteitssysteem of dat hij voldoende maatregelen treft op het gebied van kwaliteitsbewaking. Een ISO-certificaat kan hiervoor gebruikt worden. Indien een inschrijver hierover niet beschikt, dient hij aan de hand van zijn kwaliteitshandboek en/of procedures aan te tonen te beschikken over gelijkaardige werkwijzen op volgende domeinen:

- beheer van documenten (werkinstructies, klantspecificaties, …)

- beheer van registraties (bvb van productiegegevens,…)

- beheer van kalibraties (een systeem voor kalibratie van meetmiddelen en andere tools, beheer en validatie van meetmethodes voor het productieproces, …)

- beheer van de opleidingen en de kwalificaties van zijn personeel

- beheer van wijzigingen

- het selecteren en kwalificeren van onderaannemers en leveranciers

- beheer van klachten en non-conformiteiten

4. Milieuzorgsysteem: een ISO 14001 certificaat of gelijkwaardig document/bewijs. De kandidaat moet over een milieuzorgsysteem beschikken dat aan bepaalde minimumeisen voldoet.

Dit kan door middel van het indienen van een kopie van een geldig ISO 14001 certificaat , EMAS of gelijkwaardig certificaat.

Als een Kandidaat hier niet over beschikt, moet hij kunnen aantonen dat zijn milieuzorgsysteem gericht is op continue verbetering en minimaal aan de volgende voorwaarden voldoet:

- Er is een milieuprogramma of actieplan waarin staat welke stappen de organisatie gaat nemen om de

milieubelasting te verminderen en men kan een referentielijst voorleggen;

- Er is een formeel aangestelde milieucoördinator of functionaris die de milieumaatregelen van de organisatie

coördineert;

- Er is een actueel door de directie ondertekende milieubeleidsverklaring (eventueel als onderdeel van het

kwaliteitszorgsysteem);

- Er is een milieuverslag of andere managementrapportage waarin gerapporteerd wordt over de

milieumaatregelen en de behaalde resultaten van de afgelopen 2 jaren.

5. VCA Certificaat van de uiteindelijke uitvoerders van de opdracht. De aannemer moet bij zijn offerte een

veiligheids-, gezondheids- en milieucharter voegen, conform het artikel 29 van de Wet op het welzijn. Dit VGM-charter wordt voorgelegd en goedgekeurd door de opdrachtgever en de veiligheidscoördinator-ontwerp.

De aannemer voegt bij zijn offerte een veiligheids- en gezondheidsplan toe welk besproken en geëvalueerd kan worden tijdens de kick off meeting.

De inschrijver is verplicht een offerte in te dienen die conform is met veiligheids- en gezondheidsbepalingen, overeenkomstig artikel 30 van het koninklijk besluit van 25 januari 2001.

Minimum level(s) of standards possibly required:

1. Een kopie van de erkenning als bodemsaneringsdeskundige wordt als bijlage aan de offerte toegevoegd.

2. Wordt niet geselecteerd, de kandidaat waarvan na controle van de referenties blijkt dat:

- de kandidaat onvoldoende relevante of een niet voldoende aantal referenties heeft voorgelegd;

- één of meerdere referenties niet naar behoren werd(en) uitgevoerd;

3. Kopie van geldig ISO 9001 certificaat of gelijkwaardig certificaat.

Het certificaat dient afgeleverd te zijn op naam van de Kandidaat en gespecificeerd omschreven voor de uitvoering van deze Opdracht.

4. Kopie van geldig ISO 14001 certificaat of gelijkwaardig certificaat.

Het certificaat dient afgeleverd te zijn op naam van de Kandidaat en gespecificeerd omschreven voor de uitvoering van deze Opdracht.

5. De inschrijver voegt een document bij zijn offerte:

- waarin beschreven wordt op welke wijze hij het bouwwerk zal uitvoeren rekening

houdend met het veiligheids- en gezondheidsplan of de gedeelten van dit plan die een dergelijke beschrijving noodzakelijk maken.

- dat de gedetailleerde prijsberekening bevat van de door het veiligheids- en gezondheidsplan bepaalde preventiemaatregelen en -middelen.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with a single operator
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 21/04/2022
Local time: 10:30
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 19/08/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 21/04/2022
Local time: 10:30
Place:

VITO, gebouw HKT, vergaderzaal 2de verdieping

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:

De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Raad van State
Postal address: Wetenschapsstraat 33
Town: Brussel
Postal code: 1040
Country: Belgium
Telephone: +32 22349611
Internet address: www.raadvanstate.be
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/03/2022