We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Supplies - 153212-2022

23/03/2022    S58

Romania-Brașov: Electricity

2022/S 058-153212

Contract notice – utilities

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)Name and addresses
Official name: RATBV S.A.
National registration number: RO 1102556
Postal address: Strada: Hărmanului, nr. 49
Town: Brasov
NUTS code: RO122 Braşov
Postal code: 500250
Country: Romania
Contact person: Constantin Teodorescu
E-mail: achizitii@ratbv.ro
Telephone: +40 368401259
Fax: +40 268335660
Internet address(es):
Main address: www.ratbv.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100139210
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.6)Main activity
Urban railway, tramway, trolleybus or bus services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Furnizare energie electrică pentru o perioadă de 1 an

Reference number: 1102556_2022_PAAPD1335549
II.1.2)Main CPV code
09310000 Electricity
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

SC RATBV SA (în calitate de consumator eligibil) achiziţionează pentru o perioadă de 12 luni energie electrică necesară alimentării cu MT a celor șase substaţii de redresare aflate în exploatarea societății și cu JT a viitoarelor stații de încărcare rapidă și lentă a autobuzelor pe care societatea le va da în exploatare pe parcursul anului 2022, a locațiilor garaje și ateliere de reparații auto, precum și pentru alimentarea micilor consumatori de la capetele de linii, alimentări de rezervă pentru manevre la substații de redresare și adăposturile pentru călători de pe raza Municipiului Brasov.

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 18 zile. Termenul-limita in care autoritatea contractanta va raspunde solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare va fi in a 11 a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor. Entitatea contractanta va raspunde doar la solicitarile de clarificari adresate de operatorii economici pana la termenul limita stabilit.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 19 267 380.00 RON
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
Maximum number of lots that may be awarded to one tenderer: 2
II.2)Description
II.2.1)Title:

Furnizare energie electrica pe joasa tensiune

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
09310000 Electricity
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO122 Braşov
Main site or place of performance:

punctele de consum prevazute in anexa 2 a Caietului de sarcini

II.2.4)Description of the procurement:

punctele de consum prevazute in anexa 2 a Caietului de sarcini

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: energie electrică obținută din surse de energie regenerabilă / Weighting: 10
Price - Weighting: 90
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 9 139 020.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Sursele proprii ale societății şi subvenţii, ca diferenţă de tarif pentru activitatea de transport public local de călători, de la bugetul local.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Furnizare energie electrica pe medie tensiune

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
09310000 Electricity
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO122 Braşov
Main site or place of performance:

la punctele de consum prezentate în Anexele 1 a Caietului de sarcini.

II.2.4)Description of the procurement:

Punctel de consum ale RATBV SA, specificate in anexa Caietului de sacini

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: energie electrică obținută din surse de energie regenerabilă / Weighting: 10
Price - Weighting: 90
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 10 128 360.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Sursele proprii ale societății şi subvenţii, ca diferenţă de tarif pentru activitatea de transport public local de călători, de la bugetul local.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Criteriile de calificare privind capacitatea au fost stabilite conform art. 176 din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, actualizată.

Ofertantii au obligatia prezentarii la data limita de depunere a ofertelor DUAE (Document unic de achizitie european), o declaratie pe propria raspundere actualizata, ca dovada preliminara in locul certificatelor eliberate de catre autoritatile publice sau de catre terti care confirma ca operatorul economic in cauza indeplineste urmatoarele conditii:

Situația personală a operatorilor economici, inclusiv cerințele referitoare la înscrierea în registrul comerțului sau al profesiei.

• Declarație privind neîncadrarea în prevederile art. 177, 178, 180 din Legea nr. 99/2016

Condiție de calificare: Orice operator economic care a depus oferta in mod individual sau in asociere, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 177, art.178 si art. 180, din Legea nr. 99/2016

Modalitate de indeplinire (cerinte obligatorii): se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.

Conform art.205 alin. (2) din Legea nr.99/2016, inainte de atribuirea contractului sectorial,entitatea contractanta solicita ofertantului clasat pe trimul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire sa prezinte documente justificative actualizate prin care sa demonstreze indeplinirea tuturor criteriilor de calificare si selectie, in conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE.

Termenul pe care il acorda autoritatea contractanta, in acest caz, este de 3 zile lucratoare de la postarea cererii in SICAP. Se vor prezenta documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin DUAE:

a. Certificat de atestare fiscala privind îndeplinirea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurari sociale de stat către bugetul general consolidat (BUGET DE STAT), Certificat de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale, care sa ateste lipsa datoriilor restante la momentul prezentarii acestora; Persoanele juridice străine vor prezenta documente edificatoare eliberate de instituțiile autorizate ale țării de origine (certificate de atestare fiscala, caziere judiciare, alte documente echivalente, etc.), prin care să dovedească faptul ca și-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (BUGET DE STAT), în conformitate cu legislația nationala a țării de rezidenta a Ofertantului unic/Ofertantului asociat/Subcontractantului/Tertului sustinator sau a tarii in care Ofertantul unic/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Tertul sustinator este stabilit.

Din documentele edificatoare prezentate trebuie sa reiasă lipsa datoriilor restante la momentul prezentării acestora. Documentele edificatoare vor fi însotite de traducerea autorizată în limba română.

b. Cazier judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv, valabil/e la momentul depunerii acestuia/acestora;

c. Certificat de cazier fiscal eliberat de Agentia Nationala de Administrare Fiscala; d

d. Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 179, alin (2), art. 180, alin (2), art. 184 din Legea 99/2016, privind achizitiile sectoriale;

e. Alte documente edificatoare dupa caz.

• Evitarea conflictului de interese

Condiție de calificare: Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 73 din Legea privind achizitiile sectoriale nr. 99/2016

Modalitatea de indeplinire (cerinte obligatorii): se va completa DUAE de catre fiecare ofertant/ofertant asociat/tert sustinator/subcontractant participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.

Conform art.205 alin. (2) din Legea nr.99/2016, actualizată, inainte de atribuirea acordului cadru, entitatea contractanta solicita ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire sa prezinte documente justificative actualizate prin care sa demonstreze indeplinirea tuturor criteriilor de calificare si selectie, in conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE. Termenul pe care il acorda autoritatea contractanta, in acest caz, este de 3 zile lucratoare de la data postarii cererii in SICAP.

Se vor prezenta documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin DUAE:

- Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.73 din legea nr. 99/2016, (completare Formular 5).

Declaratia va fi completată de către toti participantii la procedura de atribuire, respectiv ofertant/ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator În sensul prevederilor art. 73 din Legea nr. 99/2016 persoanele din cadrul autoritatii contractante ce deţin funcţii de decizie în ceea ce priveşte organizarea, derularea şi finalizarea procedurii de atribuire în sensul articolului menţionat sunt următoarele: Marian Geman, Bucurei Ovidiu- Sergiu, Spinean Nicolae, Stroe Ioan, Marius-Cristian Chiriac, Ilie Laurențiu Nicolae, Ovidiu Romulus Paraschivescu, Balascan Eduard-Laurian, Petre Petru.

Persoanele din cadrul autorității contractante ce pot influența conținutul documentației de atribuire și/sau procedura de atribuire sunt: Stroe Ioan, Vasile Ciurea, Florea Cristinel, Daniel Breaz Praja, Mihaela Stoicescu, Liviu Voicu, Silviu Popa, Maftei Daniel, Raluca Pușcașu, Cornelia Ducan. NOTA 1: Persoanele juridice straine vor prezenta orice documente considerate edificatoare in tara de origine sau în țara în care ofertantul este stabilit (certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente) emise de autoritati competente din tara respectiva, prin care sa dovedeasca faptul ca si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul consolidat. Din documentele edificatoare prezentate trebuie sa reiasa lipsa datoriilor restante la momentul prezentarii acestora. Documentele vor fi prezentate prin traducere autorizata în limba romana.

NOTA 2: În cazul în care în ţara de origine sau în ţara în care este stabilit ofertantul nu se emit documentele de natura celor prevazute la NOTA 1, sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art. 177, 178 si 180 din Legea nr. 99/2016, autoritatea contractantă acceptă o declaratie pe propria raspundere sau, dacă în țara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declaraţia pe propria răspundere, se acceptă o declaraţie autentică dată în faţa unui notar, a unei autorităţi administrative sau judiciare sau a unei asociaţii profesionale care are competenţe în acest sens.

NOTA 3: Persoanele fizice sau juridice straine si române care desfasoara activitati în strainatate trebuie sa prezinte documentele edificatoare pentru dovedirea eligibilitatii si a obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat în conformitate cu cerintele solicitate de autoritatea contractanta.

Se vor accepta:

- certificate – echivalent

- cazier juridic – echivalent

- declaratii pe propria raspundere date în fata unui notar, autoritati administrative sau judiciare sau asociatii profesionale

NOTA 4: Certificat privind plata taxelor şi impozitelor către bugetul de stat - eliberat de Agentia Nationala de Administrare Fiscala și Certificat eliberat de Autoritățile Publice Locale, din care trebuie să reiasă lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat, la momentul prezentării, in original/copie legalizată/copie lizibilă cu mențiunea „conform cu originalul”.

NOTA 5: Dacă există incertitudini referitoare la situaţia unui operator economic, autoritatea contractantă are dreptul să solicite informaţii direct de la autorităţile competente.

NOTA 6: Declaratiile prezentate mai sus trebuie sa fie completate atat de tertii care asigura sustinerea, cat si de catre subcontractantii ofertantului. De asemenea, în cazul unei ”Asocieri” declarațiile prezentate mai sus trebuie sa fie indeplinite de fiecare asociat

Pentru persoanele juridice române documentele se prezintă în original, copie legalizată sau copie conformă cu originalul, iar pentru persoanele juridice străine documentele se prezintă în original sau copie conformă cu originalul şi vor fi însoţite de traducere autorizată.

Cerinta nr. 1 (obligatorie): Documente edificatoare care dovedesc forma de inregistrare ca persoana fizica sau juridica.

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatiile care fac obiectul contractului. Cerința se aplică inclusiv pentru subcontractanți și/sau terți susținători care completează informațiile aferente situației lor la nivelul unui DUAE distinct.

Modalitatea de indeplinire (cerinte obligatorii): se va completa DUAE de catre fiecare ofertant/ofertant asociat/tert sustinator/subcontractant participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.

Conform art.205 alin. (2) din Legea nr.99/2016, inainte de atribuirea contractului sectorial, autoritatea contractanta solicita ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire sa prezinte documente justificative actualizate prin care sa demonstreze indeplinirea tuturor criteriilor de calificare si selectie, in conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE. Termenul pe care il acorda autoritatea contractanta, in acest caz, este de 3 zile lucrătoare de la data postarii cererii in SICAP.

Se vor pre... detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Loturile: 1,2Cifra de afaceri anuala generalaAutoritatea conrtactanta solicita, in conformitate art. 188, alin (2), lit. a din Legea 99 / 2016, cifra de afaceri anuala pentru anul 2020 de minim 19.267.380,00lei.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Conform art.205 alin. (2) din Legea nr.99/2016, inainte de atribuirea contractului sectorial, autoritatea contractanta solicita ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire sa prezinte documente justificative actualizate prin care sa demonstreze indeplinirea tuturor criteriilor de calificare si selectie, in conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE. Termenul pe care il acorda autoritatea contractanta, in acest caz, este de 3 zile lucratoare de la data postarii cererii în SICAP.Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE si anume - bilantul contabil pe anul 2019, inregistrat la organele competente, sau orice alte documente pe care operatorii economici le pot prezenta în sustinerea cifrei de afaceri, urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Inainte de atribuirea contractului sectorial, autoritatea contractantă solicită ofertantului clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire să prezinte documente justificative actualizate prin care să demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare şi selecţie, în conformitate cu informaţiile cuprinse în DUAE. Operatorul economic va prezenta documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin DUAE: - bilantul contabil inregistrat la ANAF inclusiv contul de profit si pierdere, sau balante de verificare sau orice alte documente echivalente prin care se poate demonstra situatia economica si financiara. In situatia in care valorile prezentate in documentele ofertantului sunt exprimate in euro/alta valuta, pentru conversia in lei sa va utiliza, obligatoriu, cursul de schimb leu/euro/alta valuta mediu anual comunicat de BNR pentru fiecare an in parte. Documentul/ certificatul se va prezenta în copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”.NOTA 1: Daca un grup de operatori economici depun o oferta comuna, cerinta se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. Se vor depune odata cu DUAE daca este cazul: angajament tert sustinator, acord de asociere si acord de subcontractare conform Notificarii ANAP nr. 256/08.12.2016. La termenul limită de depunere a ofertelor, odată cu DUAE se prezintă şi angajamentul ferm al terţului susţinător, a acordului de subcontractare şi/sau a acordului de asociere, după caz, completate separat.NOTA 2: In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata, de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care confirma ca va pune la dispozitia operatorului economic resursele financiare invocate. De asemenea, se vor prezenta documentele din partea tertului/tertilor sustinator/i din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator/i va/vor asigura îndeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Loturile: 1,2Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificatLista principalelor livrari de produse similare in ultimii 3 ani Pentru lotul 1: Operatorii economici vor face dovada ca in ultimii 3 ani (calculati pana la termenul limita de depunere a ofertelor ) au furnizat produse similare, respectiv de energie electrica pe medie tensiune Pentru lotul 2: Operatorii economici vor face dovada ca in ultimii 3 ani(calculati pana la termenul limita de depunere a ofertelor ) au furnizat produse similare, respectiv de energie electrica pe joasa tensiune Conform art. 191 si 192 din Legea 99 / 2016 se solicita lista principalelor livrari de produse similare in ultimii 3 ani, cu indicarea valorilor, datelor si beneficiarilor publici sau privati.Ultimii 3 ani se raporteaza la termenul limita de depunere a ofertelor, cu aplicarea art. 13 a Instructiunii ANAP nr. 2 / 2017.

Loturile: 1,2Proportia de subcontractareInformatii privind subcontractantiiSe vor prezenta informații referitoare la lista cuprinzand subcontractantii cu specializarea acestora (semnata si stampilata de catre ofertant precum si de fiecare subcontractant in parte al acestuia). Se solicita datele de identificare ale subcontractatilor.

Loturile: 1,2Certificate emise de organisme independente cu privire la standardele de asigurare a calitatiiInformatii referitoare la standardele de asigurare a calitatii Conform art. 195 din Legea 99/2016 se solicita dovada implementarii unui sistem de management al calitatii in conformitate cu cerintele SR EN ISO 9001 sau echivalent pentru activitatea principala care face obiectul contractului, prin prezentarea unor certificate valabile emise de organisme de certificare acreditate sau alte probe/dovezi care confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Se va completa DUAEConform art.205 alin. (2) din Legea nr.99/2016, inainte de atribuirea contractului sectorial, entitatea contractanta solicita ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire sa prezinte documente justificative actualizate prin care sa demonstreze indeplinirea tuturor criteriilor de calificare si selectie, in conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE. Termenul pe care il acorda entitatea contractanta, in acest caz, este de 3 zile lucratoare de la data postarii cererii in SICAP.Operatorii economici vor prezenta DUAE completat de ofertant/candidat, terţ susţinător şi subcontractant, după caz, cu informaţii relevante care să demonstreze realizarea experientei similare in ultimii 3 ani, impliniti la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor si va enumera documentele care atesta indeplinirea cerintei. Operatorul economic va prezenta documentele justificative fără a se limita la, enumerarea nefiind cumulativă:- copii ale unor părţi relevante ale contractelor pe care le-a îndeplinit;- certificate de predare primire;- recomandări;- procese-verbale de recepţie;- documente constatatoare.Mai exact, respectivele documente trebuie sa indice:a) obiectul contractului astfel incat sa fie furnizate toate informatiile solicitate si necesare pentru a se verifica indeplinirea cerintei privind experienta similara;b) beneficiarii, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati;c) valoarea în lei fără TVA;d) perioada (mai exact intervalul periodic – data de inceput si data de finalizare) in care s-a executat contractul;Documentele vor fi emise sau contrasemnate de beneficiar (autoritate contractanta sau client privat) care probează îndeplinirea celor asumate prin DUAE. Contractul se va prezenta doar insotit de cel putin unul dintre documentele prezentate mai sus, individual el nefacand dovada ca livrarea produselor a fost finalizata.Documentele vor fi prezentate in orginal/ copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul".Persoanele juridice straine vor prezenta certificatele/ documentele edificatoare în original/ copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea "conform cu orginalul" însoțite de traducere autorizată în limba română – de către ofertantul clasat pe primul loc la solicitarea autorității contractante.NOTA 1: Echivalentul în altă valută a valorii exprimate în lei se va determina corespunzator cursului leu/altă valută mediu comunicat de Banca Naţională a României pentru anul respectiv.NOTA 2: În conformitate cu art. 199 din Legea 99/2016, in cazul in care mai multi operatori economici participa in comun la procedura de atribuire, indeplinirea criteriilor privind capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.NOTA 3: În cazul în care, din orice motive documentele ce probeaza livrarea produselor, respectiv livrarea acestora in mod corespunzator nu sunt detinute de operatorul economic in limba romana, acesta trebuie sa prezinte versiunea tradusa arespectivelor documente.NOTA 4: În vederea indeplinirii cerintei, ofertantul poate beneficia de sustinerea unui/unor tert/terti. În acest sens vor fi respectate prevederile art. 196 din Legea nr. 99/2016 si ale art. 55 din HG nr. 394/2016

Se va completa DUAEÎn cazul in care ofertantul va subcontracta o parte din contract, ofertantul va prezenta odata cu depunerea DUAE, Acordul de subcontractare.Conform art.205 alin. (2) din Legea nr.99/2016, inainte de atribuirea contractului sectorial, entitatea contractanta solicita ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire sa prezinte documente justificative actualizate prin care sa demonstreze indeplinirea tuturor criteriilor de calificare si selectie, in conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE. Termenul pe care il acorda autoritatea contractanta, in acest caz, este de 3 zile lucratoare de la postarea in SICAP a cererii.NOTA 1: Fiecare subcontractant va completa DUAE separat care să cuprindă informațiile solicitate in formular.NOTA 2: In cazul subcontractarii ofertantul trebuie sa prezinte Acordul de subcontractare in care se va preciza datele de identificare ale partilor, valoarea si partile din contract subcontractate, dupa caz, precum și denumirea produselor ce vor fi furnizate de acesta, precum si procentul din produsele furnizate de subcontractant.NOTA 3: Contractantul nu poate subcontracta si nici nu poate permite prezenta unui tert pe perioada furnizarii produselor fara acordul scris al autoritatii contractante.NOTA 4: Solicitarea pentru acceptarea unui subcontractant trebuie sa fie transmisa entitatiii contractante inainte de data programata pentru furnizarea produselor de catre subcontractant. Solicitarea trebuie transmisa entitatii contractante impreuna cu:- Documentele care descriu activitatile subcontractante, calendarul/graficul de furnizare si valoarea acestora;NOTA 5: Entitatea contractanta poate refuza acceptarea subcontractantului daca documentele si informatiile prezentate sunt incomplete sau necorespunzatoare cu activitatile/produsele ce urmeaza a fi subcontractate.NOTA 6: In cazul in care se accepta un subcontractant, ofertantul este responsabil pentru toate obligatiile sale contractuale si este singurul responsabil de executarea corespunzatoare a contractului si ramane singurul raspunzator in fata entitatiicontractante.NOTA 7: In cazul in care pentru indeplinirea contractului nu este necesara una dintre situatiile mai sus enumerate operatorul economic va completa aceasta situatie la nivelul DUAE

Conform art.205 alin. (2) din Legea nr.99/2016, inainte de atribuirea contractului sectorial, entitatea contractanta solicita ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire sa prezinte documente justificative actualizate prin care sa demonstreze indeplinirea tuturor criteriilor de calificare si selectie, in conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE. Termenul pe care il acorda autoritatea contractanta, in acest caz, este de 3 zile lucratoare de la data postarii in SICAP a cererii.Certificate/documente edificatoare care probeaza /confirma îndeplinirea celor asumate prin DUAE:- documente care atesta implementarea si mentinerea unui sistem de management al calitatii.NOTA: Se solicita pentru ofertantul unic sau in cazul unei asocieri, pentru fiecare asociat pentru partea din contract pe care o realizeaza. Prezentarea documentului in copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”. Documentul va fi valabil la momentul prezentarii

III.1.6)Deposits and guarantees required:

Cuantum: 192.673,80 lei

Lot 1: 101.283,60 lei

Lot 2: 91.390,20

Perioada de valabilitate: 120 de zile de la data limită de depunere a ofertelor. Pentru o garantie de participare depusă în altă valută, echivalența leu/altă valută, se va face la cursul BNR valabil la data publicării anuntului de participare.

Modul de constituire: conform prevederilor art. 42 alin. (1) - (4) din H.G. nr. 394/2016: prin virament bancar in contul R026 RNCB 0053 1252 2746 0001 deschis la Banca Comercială Română S.A. sau instrument de garantare emis de o instituție de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în condițiile legii.

Garanția trebuie să fie irevocabilă și trebuie să prevadă ca plata garanției de participare se va executa necondiționat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declarației acestuia cu privire la culpa persoanei garantate. Dovada constituirii garanției de participare trebuie să fie prezentată cel mai tarziu la data si ora limită de depunere a ofertelor in SICAP. Garantia de participare se restituie de către entitatea contractantă conform art. 44 din H.G. nr. 394/2016,actualizată.Entitatea contractanta are dreptul sa rețină garanția de participare atunci cand ofertantul se află in oricare din situatiile prevazute la art. 43 alin. (1) din H.G. nr. 394/2016, actualizată. În cazul depunerii de oferte în asociere, garantía se constituie în numele asocierii cu mentiunea ca acopera în mod solidar toti membrii grupului de operatori economici. Garantia emisa în alta limba decât romana va fi prezentata in SICAP însotita de traducere autorizata în limba romana. Eventualele neconcordante referitor la indeplinirea conditiei de forma ale garantiei de participare, precum si la cuantumul sau valabilitatea acesteia, se vor clarifica cu operatorul economic in termen de o zi lucratoare de la data-limita de depunere a ofertelor, acordand operatorului economic un termen de 3 zile pt a raspunde sub sanctiunea res... detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.8)Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:

Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 18/04/2022
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 18/08/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 18/04/2022
Local time: 15:00
Place:

In SEAP

Information about authorised persons and opening procedure:

Ioan Stroe- preşedinte cu drept de vot

Vasile Ciurea – membru

Florea Cristinel-membru

Daniel Breaz Praja- membru

Mihaela Stoicescu-membru

membri de rezervă:

Liviu Voicu –pt. preşedinte cu drept de vot

Silviu Popa- membru

Daniel Maftei -membru

Cornelia Ducan -membru

Raluca Puscasu-membru

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

Toate comunicarile intre autoritatea contractanta si ofertanti, pe parcursul depunerii ofertelor si evaluarii, se face prin platforma SEAP, prin mijloace electronice. Orice solicitare de clarificare la documentatia de atribuire, din partea ofertantilor se va transmite prin SEAP. Modalitatea de departajare a ofertelor cu acelasi punctaj, clasate pe acelasi loc, se va face având în vedere punctajul obţinut la factorii de evaluare, în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. În situaţia în care egalitatea se menţine, entitatea contractantă are dreptul să solicite noi propuneri financiare şi oferta câştigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mica.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: Bucuresti
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Termenele de exercitare a căii de atac sunt cele prevăzute la art.8 din Legea nr.101/2016

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: RATBV S.A. Braşov – Compartimentul Achiziţii
Postal address: str Hărmanului, nr 49
Town: Brasov
Postal code: 500250
Country: Romania
E-mail: achizitii@ratbv.ro
Telephone: +40 368401259
Fax: +40 268335660
Internet address: www.ratbv.ro
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/03/2022