Supplies - 154011-2021

29/03/2021    S61

Romania-Sibiu: Antiseptics and disinfectants

2021/S 061-154011

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu
National registration number: 4240898
Postal address: Str. Corneliu Coposu nr. 2-4, județ Sibiu
Town: Sibiu
NUTS code: RO126 Sibiu
Postal code: 550245
Country: Romania
Contact person: Mihai Lupașcu
E-mail: achizitii@scjs.ro
Telephone: +40 269215050
Fax: +40 269215434
Internet address(es):
Main address: http://www.scjs.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100116437
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Acord-cadru furnizare dezinfectanți

Reference number: 4240898_2021_10.1
II.1.2)Main CPV code
33631600 Antiseptics and disinfectants
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Achizitia de dezinfectanti necesari pentru combaterea si eliminarea infectiilor asociate asitentei medicale in cadrul sectiilor spitalicesti.

Autoritatea contractanta va raspunde, in mod clar si complet, tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare in a 10-a zi inainte de termenul-limita stabilit pentru depunerea ofertelor, cf. OUG 107/2017.

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor/candidaturilor este de 19.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 1 161 275.00 RON
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for maximum number of lots: 5
Maximum number of lots that may be awarded to one tenderer: 5
II.2)Description
II.2.1)Title:

Dezinfectant pentru dezinfectia igienică a mâinilor prin frecare

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
33631600 Antiseptics and disinfectants
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO126 Sibiu
Main site or place of performance:

Sediul SCJU Sibiu

II.2.4)Description of the procurement:

Achizitia de dezinfectant pentru dezinfectia igienică a mâinilor prin frecare

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 405 150.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 15
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Cantitatiile minime/maxime ale acordului cadru, contractului subsecvent, valoarea celui mai mare contract subsecvent si garantia de buna executie sunt precizate in tabelul incarcat in sectiunea documente atasate.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Dezinfectant pentru suprafețe sub forma de șervetele impregnate cu soluție dezinfectantă

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
33631600 Antiseptics and disinfectants
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO126 Sibiu
Main site or place of performance:

Sediul SCJU Sibiu

II.2.4)Description of the procurement:

Achizitia de dezinfectant pentru suprafețe sub forma de șervetele impregnate cu soluție dezinfectantă

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 94 500.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 15
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Cantitatiile minime/maxime ale acordului cadru, contractului subsecvent, valoarea celui mai mare contract subsecvent si garantia de buna executie sunt precizate in tabelul incarcat in sectiunea documente atasate.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Săpun pentru dezinfecția a mâinilor prin spălare cu substanțe active cu remanență crescută

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
33631600 Antiseptics and disinfectants
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO126 Sibiu
Main site or place of performance:

Sediul SCJU Sibiu

II.2.4)Description of the procurement:

Achizitia de săpun pentru dezinfecția a mâinilor prin spălare cu substanțe active cu remanență crescută

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 183 425.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 15
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Cantitatiile minime/maxime ale acordului cadru, contractului subsecvent, valoarea celui mai mare contract subsecvent si garantia de buna executie sunt precizate in tabelul incarcat in sectiunea documente atasate.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Detergent-dezinfectant pentru suprafete de nivel intermediar

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33631600 Antiseptics and disinfectants
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO126 Sibiu
Main site or place of performance:

Sediul SCJU Sibiu

II.2.4)Description of the procurement:

Achizitia de detergent-dezinfectant pentru suprafete de nivel intermediar

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 360 000.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 15
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Cantitatiile minime/maxime ale acordului cadru, contractului subsecvent, valoarea celui mai mare contract subsecvent si garantia de buna executie sunt precizate in tabelul incarcat in sectiunea documente atasate.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Dezinfectant pe bază de clor

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33631600 Antiseptics and disinfectants
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO126 Sibiu
Main site or place of performance:

Sediul SCJU Sibiu

II.2.4)Description of the procurement:

Achizitia de dezinfectant pe baza de clor

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 118 200.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 15
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Cantitatiile minime/maxime ale acordului cadru, contractului subsecvent, valoarea celui mai mare contract subsecvent si garantia de buna executie sunt precizate in tabelul incarcat in sectiunea documente atasate.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

1. Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016.

2. Declaratie privind neîncadrarea în art. 60 din Legea 98/2016

Operatorul economic (ofertant individual, membru al unei asocieri, subcontractant, susținător de terță parte) declara ca nu se gaseste in situaţii potenţial generatoare de conflict de interese sau orice alte situaţii care ar putea duce la apariţia unui conflict de interese, cu membrii personalului autorităţii contractante sau ai unui furnizor de servicii de achiziţie care acţionează în numele autorităţii contractante, care sunt implicaţi în desfăşurarea procedurii de atribuire sau care pot influenţa rezultatul acesteia au, în mod direct sau indirect, un interes financiar, economic sau un alt interes personal, care ar putea fi perceput ca element care compromite imparţialitatea ori independenţa lor în contextul procedurii de atribuire.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintelor: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, respectiv dupa etapa de licitatie electronica, impreuna cu Declaratiile 164, 165 167. Declaratia 60 va fi incarcata odata cu DUAE si garantia de participare.

Aceste documente pot fi:

— certificate de atestare fiscala privind achitarea obligatiilor exigibile la bugetul consolidat general (bugetul de stat, bugetele locale - certificatele de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale pentru toate sediile secundare/puncte de lucru ale societatii, care se regasesc in certificatul constatator ONRC), care sa ateste lipsa datoriilor restante la momentul solicitarii de catre autoritatea contractanta,

— cazierul judiciar al operatorului economic şi al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau al celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, aşa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv, valabile cf. legii,

— după caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice,

— alte documente edificatoare, după caz.

Documentele vor fi semnate cu semnatura electronica si vor fi incarcate in SEAP.

Nota

a. Operatorii economici nerezidenti (straini) au dreptul de a prezenta orice documente edificatoare eliberate de autoritatile din tara de origine (certificate, caziere judiciare, alte documente edificatoare) pentru a demonstra apartenenta/înregistrarea la organele din tara respectiva si pentru a dovedi indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul statului respectiv. Documentele vor fi prezentate in copie legalizata sau copie lizibila semnata de reprezentantul legal si stampilata avand mentiunea conform cu originalul, la care se va anexa traducerea autorizata a acestora in limba romana. Referitor la termenul legal de exigibilitate a datoriilor catre bugetul statului respectiv, ofertantii straini vor dovedi indeplinirea obligatiilor de plata in conformitate cu legislatia din tara de rezidenta.

b. Odata cu depunerea DUAE, ofertantii vor prezenta angajamentul tertului sustinator (inpreuna cu documentele anexe la angajament, transmise acestora de catre tert/tertii sustinatori, din care sa renunte modul efectiv in care se materializeaza sustinerea acestuia/acestora), acordul de asociere si acordul de subcontractare.

c. Odata cu depunerea DUAE, ofertantii vor prezenta angajamentul tertului sustinator (inpreuna cu documentele anexe la angajament, transmise acestora de catre tert/tertii sustinatori, din care sa renunte modul efectiv in care se materializeaza sustinerea acestuia/acestora), acordul de asociere si acordul de subcontractare.

d. Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita legalizarea asocierii in cazul in care oferta comuna va fi declarata castigatoare.

Membrii Comitetului Director

Manager Intermediar: jr. Florin Neag

Director Medical Intermediar: conf. iniv. dr. Calin Cipaian

Director Financiar contabil Intermediar: ec. Marius Mondoc

Director Ingrijiri: as. Laurentiu Ghinoiu

Medic Sef SPIAAM: dr. Dana Rusu

Comisia de evaluare;

Presedinte comisie, fara drept de vot: ing. Mihai Lupascu - responsabil de procedura

Membri: Teodora Tudosie

Dr. Simona Cristea

Ing. Ioan Dobrota

Membru de rezerva: jr. Lura Radac

1 Certificat constatator emis de ONRC din care sa rezulte obiectul de activitate al operatorului economic sau, in cazul ofertantilor straini, documentele echivalente emise in tara de rezidenta.

Conform art.173 al. 1, din Legea 98/2016.

2 Avizul de functionare emis de Ministerul Sanatatii – ANMDM. Conform art. 926 din Legea 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si OMS nr.308 /2015 privind controlul prin verificare periodicã a dispozitivelor medicale puse în functiune si aflate în utilizare. Avizul se va depune odata cu oferta si trebuie sa aiba in anexa producatorul dispozitivelor medicale ofertate.

Conform art.173 al. 2, din Legea 98/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintelor: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, respectiv dupa etapa de licitatie electronica.

Nota

a. In cazul unei asocieri certificatul va fi prezentat de fiecare asociat in parte. Cerinta autorizarii obiectului de activitate va fi necesar a fi indeplinita de fiecare asociat raportat la partea din contract pe care o executa.

b. Operatorii straini vor demonstra indeplinirea cerintelor completand DUAE, documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respective documentele echivalente emise in tara de rezidenta urmeaza sa fie prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Loturile: 1,2,3,4,5 Cifra de afaceri anuala generala Cifra de afaceri anuala generala a ofertantului pe ultimii 3 ani, respectiv 2018, 2019 si 2020 trebuie sa fie cel putin egala cu valoarea estimata a contractului subsecvent (fara TVA)x2, respectiv pentru lotul 1-144000.00 RON, lotul 2-47280.00 RON, lotul 3-37800.00 RON, lotul 4-73370.00 RON, lotul 5-162060.00 le

Minimum level(s) of standards possibly required:

Documentele cerute in sustinerea cerintei urmeaza sa fie prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor ofertelor, respectiv dupa etapa de licitatie electronica. Acestea pot fi:- bilanturi contabile sau extrase de bilant sau alte documente emise de organisme specializate care confirma nivelul cifrei de afaceri înscris în DUAE.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Loturile: 1,2,3,4,5 Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat Documente care atesta ca ofertantul a livrat în ultimii 3 ani produse similare în valoare de cel putin 72000.00 RON - pentru lotul 1, 23640.00 RON - pentru lotul 2, 18900.00 RON - pentru lotul 3, 36685.00 - pentru lotul 4, 81030.00 RON - pentru lotul 5. Prin produse similare se înteleg dezinfectanti si/sau antiseptice, indiferent de forma de prezentare.

Loturile: 1,2,3,4,5 Gestionarea lantului de aprovizionare Documente care atesta masurile implementate de operatorul economic prin care se garanteaza trasabilitatea produselor, pe lantul de aprovizionare

Minimum level(s) of standards possibly required:

Documentele cerute in sustinerea cerintei urmeaza sa fie prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor ofertelor, respectiv dupa etapa de licitatie electronica.

Documentele cerute in sustinerea cerintei urmeaza sa fie prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor ofertelor, respectiv dupa etapa de licitatie electronica.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with a single operator
IV.1.6)Information about electronic auction
An electronic auction will be used
Additional information about electronic auction:

Licitatia electronica se organizeaza ca o etapă finală a procedurii de licitaţie deschisă. Criteriu de atribuire - pretul cel mai scazut. Elementul care va face obiectul procesului repetitiv este pretul unitar. Procesul repetitiv va avea loc prin intermediul SEAP (www.elicitatie.ro). În timpul licitatiei electronice operatorul SEAP va pune la dispozitia ofertantilor informatii privind numarul de participanti care liciteaza electronic, precum si cel mai scazut pret. Numar runde 1. Durata rundei 1 zi lucratoare (24 ore). Dupa licitatia electronica ofertantul declarat câstigator va avea obligatia de a transmite o noua oferta financiara semnata si stampilata. Nu exista pas de licitatie.

IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 27/04/2021
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 27/08/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 27/04/2021
Local time: 15:00
Place:

In SEAP.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: yes
Estimated timing for further notices to be published:

Peste apoximativ 2 ani.

VI.3)Additional information:

In cazul în care doua sau mai multe oferte clasate pe primul loc au acelasi pret, atunci, în vederea incheierii acordului cadru, la solicitarea scrisa a comisiei de evaluare, transmisa in SEAP, sectiunea „Intrebari/lot”, se va raspunde cu o noua oferta sau, dupa caz, confirmarea ca se mentine pretul initial. Dupa o noua evaluare si aplicarea criteriului de atribuire, va fi declarat castigator ofertantul care a avut pretul cel mai scazut sau. In caz de mentinere a egalitatii, la reofertare pretului unitar

Poate fi facut cu 3 (trei) zecimale, pana la stabilirea unui castigator, iar in cazul in care nu se poate stabili nici un castigator, lotul/loturile se va/vor anula. Conform legii 98/2016,ofertantul este obligat sa utilizeze DUAE (Document Unic de Achizitie European) - Versiunea electronica a DUAE este pusa la dispozitie ca si formular on-line de catre Comisia Europeana, la adresa de internet dedicata - https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter https://ec.europa.eu/tools/espd - Ofertantul aflat pe primul loc in clasamentul intermediar realizat dupa evaluarea tuturor ofertelor depuse, conform criteriului de atribuire precizat in anuntul de participare/simplificat, va trebui sa prezinte documentele suport indicate in fisa de date a achizitiei, in vederea probarii celor asumate prin DUAE. Solicitarile de clarificari vor fi transmise on line.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: București
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: www.cnsc.ro
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Termenele de exercitare a caii de atac, sunt cele prevazute la art 8 din Legea 101/2016 actualizata.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Biroul juridic și relații publice al SCJU Sibiu
Postal address: Bulevardul Corneliu Coposu nr. 2-4
Town: Sibiu
Postal code: 550245
Country: Romania
E-mail: scjsib@yahoo.com
Telephone: +40 269215050
Fax: +40 269215434
Internet address: http://www.scjs.ro
VI.5)Date of dispatch of this notice:
24/03/2021