Építési beruházás - 154602-2016

06/05/2016    S88

Magyarország-Budapest: Magasépítési munka

2016/S 088-154602

Ajánlati/részvételi felhívás

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosító szám: AK22811
Postai cím: Ybl Milós tér 6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1013
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Berta Márton
E-mail: iroda@vargarazs.hu
Telefon: +36 303496339
Fax: +36 14578041
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://utsz.hu/projektek/projekt_k7znvp/index.html
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: http://utsz.hu/projektek/projekt_k7znvp/index.html
További információ a következő címen szerezhető be másik cím:
Hivatalos név: Szterényi Ügyvédi Iroda
Postai cím: Fő utca 14–18., A. épület 7. emelet
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1011
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nép Adrienn
E-mail: adrienn.nep@chsh.hu
Telefon: +36 14578040
Fax: +36 14578041
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://utsz.hu/projektek/projekt_k7znvp/index.html
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a következő címre:
Hivatalos név: Szterényi Ügyvédi Iroda
Postai cím: Fő utca 14–18., A. épület 7. emelet
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1011
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nép Adrienn
Telefon: +36 14578040
E-mail: adrienn.nep@chsh.hu
Fax: +36 14578041
NUTS-kód: HU101 Budapest
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://utsz.hu/projektek/projekt_k7znvp/index.html
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Nonprofit szervezet
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: ingatlanfejlesztés és üzemeltetés

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Csikós udvarban a Főőrség épületének és a Stöckl-lépcső újraépítése eredeti helyén.

II.1.2)Fő CPV-kód
45210000 Magasépítési munka
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Szerződés meghatározása: Vállalkozási szerződés.

Szerződés tárgya: „Csikós udvarban a Főőrség épületének és a Stöckl-lépcső újraépítése eredeti helyén”.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45210000 Magasépítési munka
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU101 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország, Budapest.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A Főőrség épületének és a Stöckl-lépcső teljes újraépítése (vö. műemléki rekonstrukciós munka) a műszaki leírásban és dokumentációban részletezettek szerint a Budai Vár fennmaradt középkori építményeihez kapcsolódva.

Főőrség épület összes nettó alapterülete: 1 243 m².

Az épület szintjei: -2. szint, -1. szint, földszint, emelet, padlás szint.

Főbb munkarészek: tartószerkezeti munkák, építőmesteri- és szakipari munkák, belsőépítészeti munkák, díszítőszobrász munkák, természetes palafedés és komplex díszműbádogos munkák, konyhatechnológia, komplett épületgépészeti- és épületvillamos munkák, közműépítési munkák, akadálymentes kialakítás, 2 db személyfelvonó és 2 db kisteher-felvonó telepítése.

Kiállítótér kialakítása 224,95 m².

Stöckl-lépcső újraépítése 141,8 m³ kőmennyiséggel.

A részletes leírást a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Előteljesítés vállalása (nap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Építés-folyamat terv, a kiemelt örökségvédelmi terület biztosítása / Súlyszám: 30
Ár - Súlyszám: 30
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 14
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

II.1.5) és II.2.6) pontban megadott érték nem a becsült érték, ajánlatkérő azt nem kívánja megadni, a hirdetményfeladó rendszer kitöltési szabályai miatt került rögzítésre.

Adható pontszám 1–100 pont (1 a legrosszabb, 100 a legjobb érték). Értékelés az 1. részszempontnál fordított-, 2. részszempontnál egyenes arányosítással, 3. részszempontnál pontozással történik.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Kizáró okok:

— az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.

Kizáró okok igazolási módja:

— ajánlattevő (közös ajánlattevő), adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával köteles előzetesen igazolni a Kbt. 62. §-ban említett kizáró okok hiányát,

— az egységes európai dokumentumban a gazdasági szereplő (ajánlattevő, adott esetben kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek)) nyilatkozik arról, hogy a kizáró okok nem állnak fenn vele szemben, másrészt megadja az eljárásban kért információkat. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell annak megjelölését, hogy a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint benyújtandó igazolás kiállítására mely szerv jogosult, valamint a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti adatbázis alkalmazásához szükséges adatokat és – szükség esetén – hozzájáruló nyilatkozatot,

— ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlatában nyilatkoznia kell,

— a kizáró okok fenn nem állását a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján az igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőknek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8., 10., 12–14. és 16. § rendelkezései szerint kell igazolnia,

— amennyiben a cégkivonattal kapcsolatban változásbejegyzési eljárás van folyamatban, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz (vagy az ajánlattevő országában a cég-változásbejegyzési jogköröket gyakorló szervhez) benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást, egyszerű másolati példányban a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. §-a szerint. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy változásbejegyzési eljárás van-e folyamatban vele szemben.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. §-ra, valamint a Kbt. 74. § (1) bekezdés c) pontjára.

Nyilvántartásban való szereplés követelménye:

K1) ajánlattevő (közös ajánlattevő) alkalmatlan, ha nem szerepel az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve nem szerepelnek a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy nem rendelkeznek a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.

A Kbt. 65. § (6) bekezdés alapján közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Az együttes megfelelés a K1) pont esetében akként értelmezhető, hogy a közös ajánlattevők legalább egyikének teljes mértékben meg kell felelnie az előírt követelménynek, tekintettel arra, hogy az előírt feltétel személyhez kötötten értelmezhető.

Nyilvántartásban való szereplés igazolási módja:

K1) ajánlattevő (közös ajánlattevő) Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja, továbbá a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdése alapján csatolja az engedély vagy jogosítvány, illetve a szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolás másolatát.

Továbbá felhívjuk a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (1)–(2) és (5) bekezdésére, valamint a Kbt. 65. § (6)–(7), (9), (11) bekezdésére.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

P1) Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) csatolnia kell – a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján – megfelelő képviseleti jogosultsággal rendelkező személy által aláírt, az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát a felhívás feladását megelőző három lezárt üzleti év közbeszerzés tárgyából (magasépítési munkák) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről, attól függően, hogy ajánlattevő (közös ajánlattevő) mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésére állnak.

Az alkalmassági követelmény esetében alkalmazható a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdése.

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevő figyelmét a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (6)–(7) és (10) bekezdésére. A (6) bekezdés alkalmazása esetén a megfelelést igazoló dokumentumok elérési helyét a gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentumban köteles feltünteti.

Az alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolása az egységes európai dokumentumba foglalt nyilatkozat benyújtásával történik, figyelemmel a Kbt. 67. §-ában foglaltakra. A fent ismertetett alkalmassági feltétel esetében rögzített igazolások benyújtása kizárólag az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felkérése esetén szükséges.

Ajánlatkérő előírja, hogy valamennyi érintett gazdasági szereplő az egységes európai dokumentum IV. részének részletes kitöltésével igazolja a jelen felhívási pontban megadott alkalmassági követelménynek való megfelelését. Más szervezetek kapacitásaira való támaszkodás esetén felhívjuk a figyelmet a Kbt. 65. § (7)–(8) bekezdéseire.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P1) Ajánlattevő (közös ajánlattevő) alkalmatlan, ha a felhívás feladását megelőző három lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (magasépítési munkák) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele nem érte el 1 500 000 000 HUF-ot.

A Kbt. 65. § (6) bekezdés alapján közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdése alapján felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a gazdasági és pénzügyi alkalmasság feltételeit és igazolásait a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

M1) A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben végzett a közbeszerzés tárgya szerinti referenciamunkák ismertetése.

Ajánlattevőnek az M1) pontban előírt alkalmassági követelménynek való megfelelését a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdése alapján a szerződést kötő másik fél által adott igazolással kell igazolnia.

Az igazolás tartalmazza legalább a következő adatokat:

— az építési beruházás tárgyának és mennyiségének olyan részletes bemutatása, hogy abból megállapítható legyen az alkalmassági feltételeknek való megfelelés,

— műemléki törzsszám (adott esetben),

— az ellenszolgáltatás nettó összege,

— amennyiben a szerződés tárgya bővebb, az adott referencia tárgya szerinti ellenszolgáltatás nettó összege (adott esetben),

— a teljesítés ideje (év/hónap),

— a teljesítés helye,

— a szerződést kötő másik fél megnevezése, valamint a részéről információt adó személy neve és telefonszáma,

— a szerződést kötő másik félnek a munkára vonatkozó minősítése, nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Amennyiben a referenciaigazolás vagy referencianyilatkozat szerinti szerződés tárgya bővebb, mint a közbeszerzés tárgya, akkor a referenciaigazolásban/referencianyilatkozatban meg kell adni a közbeszerzés tárgyára vonatkozó részösszeget/mennyiségi adatot. Amennyiben a referenciaigazolás vagy referencianyilatkozat szerinti szerződés időtartama bővebb, mint a vizsgált időszak, akkor a referenciaigazolásban / referencianyilatkozatban meg kell adni a vizsgált időszak alatt teljesített részösszeget/mennyiségi adatot.

M2) A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján azoknak a szakembereknek – különösen a minőség ellenőrzéséért felelőseknek – a megnevezése, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével igazolható, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. Az igazolás keretében be kell csatolni a bemutatott szakember saját kezűleg aláírt, szakmai tapasztalatát ismertető szakmai önéletrajzát, valamint a rendelkezésre állási nyilatkozatát, továbbá a végzettségét, képzettségét igazoló dokumentum egyszerű másolatát.

Az alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolása az egységes európai dokumentumba foglalt nyilatkozat benyújtásával történik, figyelemmel a Kbt. 67. §-ában foglaltakra. A fent ismertetett alkalmassági feltétel esetében rögzített igazolások benyújtása kizárólag az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felkérése esetén szükséges.

Ajánlatkérő előírja, hogy valamennyi érintett gazdasági szereplő az egységes európai dokumentum IV. részének részletes kitöltésével igazolja a jelen felhívási pontban megadott alkalmassági követelménynek való megfelelését. Más szervezetek kapacitásaira való támaszkodás esetén felhívjuk a figyelmet a Kbt. 65. § (7), (9)–(10) bekezdéseire.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M1) Ajánlattevő (közös ajánlattevő) alkalmatlan, ha nem rendelkezik a felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben végzett:

a) Összesen egy darab (egy szerződés keretében teljesített) legalább nettó 900 000 000 HUF értékű műemlék épület (KÖH műemléki törzsszámmal rendelkező épület) felújítására vagy rekonstrukciójára vonatkozó referenciával, mely szerkezetében, építészeti elrendezésében kapcsolódik középkori épületrészekhez, szerkezetekhez (pl. várfal) és az alábbi munkarészeket is tartalmazta: alapozás, tartószerkezet építése, építészet, villamosság, gépészet és lift illetve közmű kiépítése;

b) legalább egy darab (egy szerződés keretében teljesített) legalább nettó 450 000 000 HUF értékű műemléki épületen (KÖH műemléki törzsszámmal rendelkező épület) végzett felújítására vagy rekonstrukciójára vonatkozó referenciával, mely tartalmazott minimum összesen 150 m² kiállítótér kialakítását;

c) legalább egy darab (egy szerződés keretében teljesített) épület felújítására vagy rekonstrukciójára vonatkozó referenciával, mely épített vagy rekonstruált épületen díszbádogozási munkák is megvalósultak.

A referenciamunka akkor tekinthető a felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben belül teljesítettnek, ha a teljesítés időpontja erre az időszakra esik.

Amennyiben a referenciaigazolás vagy referencianyilatkozat szerinti szerződés tárgya bővebb, mint a közbeszerzés tárgya, akkor a referenciaigazolásban/referencianyilatkozatban meg kell adni a közbeszerzés tárgyára vonatkozó részösszeget/mennyiségi adatot.

Ajánlatkérő műemlék alatt a kulturális örökségvédelemről szóló 2001. évi LXIV. törvény 7. § 8. pont szerinti fogalom értendő. Amennyiben az alkalmasság igazolásához nem Magyarországon teljesített referencia kerül ismertetésre, műemlék alatt az adott ország jogrendje szerinti műemléki vagy azzal egyenértékű besorolást kell érteni.

Ha ugyanazon referenciamunka több feltételt is teljesít, akkor azt ajánlattevő valamennyi érintett feltételnél megjelölheti.

M2) Ajánlattevő (közös ajánlattevő) alkalmatlan, ha nem rendelkezik az alábbi, teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek mindegyikével:

a) legalább 1 fő projektvezetővel, aki rendelkezik:

— felsőfokú műszaki végzettséggel és

— legalább 3 év építési szakterületen szerzett szakmai tapasztalattal;

b) legalább 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik:

— felsőfokú műszaki végzettséggel és

— legalább 3 év építménygépészeti szakterületen szerzett szakmai tapasztalattal;

c) legalább 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik:

— felsőfokú műszaki végzettséggel és

— legalább 3 éves építményvillamossági szakterületen szerzett szakmai tapasztalattal.

Egy szakember több pozícióba is megjelölhető (azaz átfedés megengedett a szakemberek között) amennyiben az adott szakember megfelel valamennyi előírt követelménynek.

Ajánlatkérő a 266/2013. (VII.11.) Kr. előírásaira tekintettel megköveteli, hogy az M2) pontjára megjelölt szakemberek vonatkozásában ajánlattevő ajánlatában tegyen arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy az ezen pontban meghatározott alkalmasság igazolására megjelölt szakemberek legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig a hivatkozott rendeletben meghatározott, vagy azzal egyenértékű alábbi jogosultsággal szerepelnek a névjegyzékben, amelyet a szerződés teljes időtartama alatt biztosítani kell. Az M2) alkalmassági ponthoz tartozó jogosultságok:

— M2) a alpont „MV-É”,

— M2) b alpont „MV-ÉG”,

— M2) c alpont „MV-ÉV”.

Amennyiben a nyertes ajánlattevő nem tesz eleget a szerződéskötés időpontjáig a fenti nyilatkozatában foglalt kötelezettségének, azt az ajánlatkérő jogosult úgy tekinteni, hogy a nyertes ajánlattevő nem tesz eleget a szerződéskötési feltételeknek, továbbá az ajánlatától visszalépett.

A Kbt. 65. § (6) bekezdés alapján közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Kr. 30. § (4) alapján felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a műszaki és szakmai alkalmasság feltételeit és igazolásait a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

A Kbt. 135. § (7) bekezdése szerint a nyertes ajánlattevő a szerződésben foglalt – tartalékkeret és áfa nélkül számított – vállalkozói díj 5 %-ának megfelelő összegű, de legfeljebb 75 000 000 HUF előlegként történő kifizetését kérheti.

Az ajánlattétel, a szerződés, számlázás és kifizetés devizaneme: (HUF) Forint.

A szerződő fél teljesítésének elismerése körében és a szerződésszerű, ajánlatkérő által igazolt teljesítését követően a kifizetés a 322/2015. (X.30.) Kr. 30–32. §-ában, a Kbt. 135. § (1)–(3) és (5)–(7) bekezdéseiben foglaltak szerint, valamint a Ptk. 6:130. § (1)–(2) bekezdései szerint történik.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a számla benyújtása és kiegyenlítése során az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv. (Art.) 36/A. § rendelkezéseit mind a vállalkozó, mind az alvállalkozó esetében alkalmazni kell.

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek, valamint a fő finanszírozási és fizetési feltételek részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 08/06/2016
Helyi idő: 10:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 08/06/2016
Helyi idő: 10:00
Hely:

Szterényi Ügyvédi Iroda (1011 Budapest, Fő utca 14–18., A. épület 7. emelet).

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

A Kbt. 68. § (3) bekezdésében foglalt személyek, eljárás pedig a Kbt. 68. § (1), (4) és (6) bekezdésében foglaltak szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.3)További információk:

Az eljárásban való részvétel feltétele, hogy a dokumentációt legalább egy ajánlattevő, vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozója elektronikus úton letöltse és a teljes körűen kitöltött, megfelelő képviseleti jogosultsággal rendelkező személy által aláírt regisztrációs adatlap visszaküldésével a letöltést igazolja az ajánlattételi határidő lejártáig. A regisztrációs adatlapot meg kell küldeni fax útján a +36 14578041 telefax számra, vagy elektronikus úton – figyelemmel a Kbt. 41. § (4) bekezdésben foglaltakra – az adrienn.nep@chsh.hu címre.

Ajánlatkérő ajánlati biztosíték nyújtásához köti az ajánlattételt, mely összegszerűen meghatározott mértéke 5 000 000 HUF. Ajánlati biztosíték az ajánlattevő választása szerint teljesíthető a Kbt. 54. § (2) bekezdésében foglaltak szerint, a dokumentációban részletezettek alapján.

Kiegészítő tájékoztatás és helyszíni bejárás a Kbt. 56. §-a szerint, valamint a dokumentumokban részletezettek szerint.

Ajánlatban ajánlattevőnek, meg kell jelölnie a közbeszerzésnek azt a részét, amelynek teljesítéséhez ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni; az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat (Kbt. 66. § (6) bekezdés).

Ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban és a dokumentumokban meghatározott valamennyi dokumentumot.

Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján kizárja gazdálkodó szervezet létrehozását mind önálló, mind közös ajánlattevők tekintetében.

Hiánypótlás lehetőségét ajánlatkérő biztosítja, összhangban a Kbt. 71. §-ban foglaltakkal. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (6) bekezdés szerinti korlátozást nem alkalmazza.

Ajánlattevőnek jelen felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglalt információk figyelembevételével kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania.

Benyújtandó dokumentumok tekintetében alkalmazható a Kbt. 47. § (2) bekezdése, kivéve, ahol ajánlatkérő előírja az eredeti vagy hiteles másolat benyújtását.

Eljárás nyelve magyar, más nyelven nem nyújtható be ajánlat. Amennyiben idegen nyelvű dokumentum, irat kerül csatolásra az ajánlathoz, annak felelős magyar nyelvű fordítása is benyújtandó a dokumentumban részletezettek szerint.

Felhívásban meghatározott órák a közép-európai idő szerint értendők.

Ajánlatban szereplő valamennyi adatot forintban kell megadni. Átszámítás kapcsán lásd a dokumentum szabályozását.

Részekre történő ajánlattétel nem lehetséges, az alábbi indokokra tekintettel: A Főőrség épülete és a Stöckl lépcső szerkezete összefügg (vö. épület alapozása összekapcsolódik a lépcsővel, egy ugyan azon szerkezet lesz, lásd. részletesen a műszaki leírást), ezért technikai szétválasztása nem lehetséges, szakmailag és gazdaságilag ésszerűtlen lenne, jelentős többlet költséget jelentene, mind műszaki, mind környezeti adottságok, mind garanciális szempontok miatt.

Nyertes ajánlattevő köteles a szerződéskötés időpontjára a közbeszerzési dokumentumban foglalt felelősségbiztosításokat kötni a közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint.

Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy jelen eljárás nyertesével a Kbt. 98. § (3) bekezdés szerint hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást folytasson le. A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás tárgya a jelen beszerzés tárgyával azonos, vagy hasonló. Az új építési beruházás beszerzésének feltételei a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának feltételei.

Jelen felhívásban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeletei az irányadók, továbbá a magyar jog rendelkezései az irányadók. A hirdetmény a közbeszerzésekről szóló 2014/24/EU irányelv alapján kerül közzétételre. Jelen VI.3) ponthoz kapcsolódóan a közbeszerzési dokumentumok többlet előírásokat tartalmaznak, tekintettel a hirdetményfeladó rendszer kitöltési szabályaira (karakterszám korlátozás).

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § rendelkezési szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
03/05/2016