A TED honlapja 2022. november 2-a óta meg tudja jeleníteni az e-hirdetményeket. A keresési funkció módosult: kérjük, módosítsa ennek megfelelően egyéni keresési beállításait. Tájékozódjon a változásokról "hírrovatunkból és az aktualizált útmutatóból.

Szolgáltatások - 154743-2016

06/05/2016    S88

Magyarország-Budapest: Gépjármű-javítási és karbantartási szolgáltatások

2016/S 088-154743

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság
Nemzeti azonosító szám: AK04357
Postai cím: Andor utca 47–49.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1119
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kóta Kálmán, főosztályvezető
E-mail: kozbeszerzes@kef.gov.hu
Telefon: +36 17955369
Fax: +36 17950421
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.kef.gov.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: http://www.kef.gov.hu/eljarasokhoz-kapcsolodo-kozzetetel
További információ a következő címen szerezhető be másik cím:
Hivatalos név: Első Magyar Közbeszerzési Tanácsadó Zrt.
Postai cím: 1061 Budapest, Andrássy út 17., II/10.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1061
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Várhelyi Katalin
E-mail: drvarhelyi@mkbt.eu
Telefon: +36 17930640
Fax: +36 17930648
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.kef.gov.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: központi beszerző szervezet
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: közbeszerzés, ellátás, üzemeltetés

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Vállalkozási keretszerződés járműjavítási szolgáltatás nyújtására a KEF által üzemeltetett, a minisztériumok, Miniszterelnökség, és háttérintézményeik ellátását biztosító gépjárművek részére.

II.1.2)Fő CPV-kód
50112000 Gépjármű-javítási és karbantartási szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Vállalkozási keretszerződés járműjavítási szolgáltatás nyújtására a KEF által üzemeltetett, a minisztériumok, Miniszterelnökség, és háttérintézményeik ellátását biztosító gépjárművek részére.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU101 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Budapest közigazgatási területe.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A KEF által üzemeltetett – jelenleg összesen 632 db (Audi, Seat, Skoda, VW, Citroën, FIAT, Ford, Honda, Iveco, Kia, Lexus, Mercedes-Benz, Nissan, Opel, Renault, Suzuki, Toyota, Volvo gyártmányú) gépkocsi javítóműhelyben történő javítása, összesen nettó 1 368 799 000 HUF keretösszeg erejéig.

A rendelkezésre álló keretösszegtől történő eltérés lehetséges mértéke - 20 %, a keretösszeg 80 %-ának megfelelő értékű megrendelésre Ajánlatkérő kötelezettséget vállal.

A gépjárművek darabszámát és az egyéb paraméterekre vonatkozó adatokat ajánlatkérő – tekintettel annak terjedelmére – a dokumentációban adja meg. A szerződés teljesítése során a mennyiség és az összetétel a műszaki elhasználódás, vagy az állomány bővülése miatt változhat.

A közbeszerzési műszaki leírás a felhívást kiegészítő ajánlati dokumentációban kerül részletezésre.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Alkatrész referencia árából adott kedvezmény mértéke (%) / Súlyszám: 68
Minőségi kritérium - Név: Az autómentő kiállási ideje (óra) / Súlyszám: 2
Ár - Súlyszám: Nettó HUF/óra – 30
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1 368 799 000.00 HUF
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 36
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

Ajánlatkérő jogosult a II.2.4) pontban meghatározott keretösszegtől a szerződés teljesítése során - 20 %-os mértékben eltérni.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Teljesítési biztosíték a Kbt. 134. § (2) bekezdése alapján, mértéke a szerződés keretösszegének 1 %-a. A teljesítési biztosíték és a szerződést biztosító további mellékkötelezettségek(kötbér), fő finanszírozási és fizetési feltételek részletes, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő szabályait az ajánlati dokumentáció, azon belül leginkább a szerződéstervezet tartalmazza.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok valamelyikének hatálya alatt áll.

Ajánlattevő ajánlatában a Kbt. 67. § (1) alapján köteles a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani (ajánlattevő az ajánlat benyújtásakor a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésében rögzített előzetes nyilatkozattételre köteles).

Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bekezdésében foglaltak alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt öt munkanapos határidő tűzésével felhívja a kizáró okokkal kapcsolatban előírt igazolások benyújtására. Ajánlatkérő az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően dönthet úgy, hogy nemcsak a legkedvezőbb, hanem az értékelési sorrendben azt követő meghatározott számú következő legkedvezőbb ajánlattevőt is felhívja az igazolások benyújtására.

Ha a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti ajánlattevő nem vagy az esetleges hiánypótlást, illetve felvilágosítás kérést követően sem megfelelően nyújtja be az igazolásokat (ideértve azt is, ha az igazolás nem támasztja alá az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat tartalmát, vagy azzal ellentétes), az ajánlatkérő ezen ajánlattevő ajánlatának figyelmen kívül hagyásával az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt hívja fel az igazolások benyújtására.

A kizáró okok hiányát a Magyarországon letelepedett ajánlattevőknek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8–9. §-aiban foglaltak szerint, a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőknek a 10–11. §-okban foglaltak szerint kell igazolni. Az igazolások tekintetében a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 12–16. §-aiban foglaltak megfelelően irányadók.

A Kbt. 67. § (2) bek. értelmében a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti dokumentumban az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a kizáró okok nem állnak fenn,. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell annak megjelölését, hogy a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint benyújtandó igazolás kiállítására mely szerv jogosult, valamint a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti adatbázis alkalmazásához szükséges adatokat és – szükség esetén – hozzájáruló nyilatkozatot.

A Kbt. 67. § (3) bek. értelmében, ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot, az igazolások benyújtásának előírásakor pedig e szervezetnek – kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében – az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.

A Kbt. 67. § (4) bek. értelmében az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdései szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését, vagy amennyiben a közbeszerzési szerződés teljesítésével összefüggésben ajánlattevő nem kíván alvállalkozót igénybe venni.

Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 74. § (2) bekezdésének a) pontjában foglaltak értelmében kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, aki számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani (Kbt. 2. § (5) bekezdése).

A kizáró okokra és igazolásukra vonatkozó részletesebb szabályokat az ajánlati dokumentáció tartalmazza.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Ajánlatkérő – a Kbt. 35. § (8) bekezdésében foglaltak figyelembevételével – a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés teljesítése érdekében nem követeli meg, valamint nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását sem közös ajánlattevők, sem önálló ajánlattevők vonatkozásában.

A nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítése során köteles figyelembe venni a gépjárműfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeiről szóló 1/1990. (IX.29.) KHVM rendeletben foglalt feltételeket.

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 02/06/2016
Helyi idő: 14:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: 01/08/2016
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 02/06/2016
Helyi idő: 14:00
Hely:

Az ajánlatok benyújtásának és bontásának helye: Első Magyar Közbeszerzési Tanácsadó Zrt., 1061 Budapest, Andrássy út 17., II. emelet 10. ajtó.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

A Kbt. 68. § (3) bekezdése szerint az ajánlatok felbontásánál csak az ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az általuk meghívott személyek lehetnek jelen.

A bontási eljárás vonatkozásában egyebekben a Kbt. 68. §-ában foglalt rendelkezések az irányadóak.

A postai úton kézbesített ajánlatok határidőre történő beérkezése Ajánlattevő felelőssége.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.3)További információk:

1) Ajánlattevőnek az ajánlatában csatolnia kell az értékelési részszempontonkénti ajánlatát tartalmazó felolvasó lapot valamint a műszaki,szakmai ajánlatát (is) az ajánlati dokumentációban előírtak szerint. Az ajánlatot a Kbt.-ben, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendeletben, valamint jelen ajánlati felhívásban és az ajánlati dokumentációban előírtaknak megfelelően kell összeállítani és benyújtani.

2) Az ajánlati dokumentáció elérése (átvétele) az eljárásban való részvétel feltétele. Az ajánlati dokumentáció elektronikus úton, korlátlanul és teljes körűen, térítésmentesen a következő címről érhető el: http://www.kef.gov.hu/eljarasokhoz-kapcsolodo-kozzetetel Részletesebb előírást az ajánlati dokumentáció tartalmaz.

3) Az ajánlatkérő lehetőséget ad a teljesítés helyszínének (1133 Budapest, Hegedűs Gyula u. 79–81.) megtekintésére, melynek időpontja: 11.5.2016. (szerda) 10:00 óra.

4) Az ajánlatot írásban és zártan, az ajánlati felhívásban megjelölt címre és ajánlattételi határidő lejártáig kell benyújtani. Az ajánlat formai és tartalmi követelményeit, a benyújtásának további előírásait az ajánlati dokumentáció tartalmazza.

5) Ajánlatkérő a Kbt. 71. § szerint biztosítja a hiánypótlás lehetőségét, alkalmazva a Kbt. 71. § (6) bekezdését.

6) Ajánlatkérő a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg az ajánlattevők pénzügyi és gazdasági, valamint szakmai alkalmasságának feltételeit és azok igazolását, valamennyi alkalmassági követelmény tekintetében.

7) Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján a legjobb ár-érték arány értékelési szempont alapján értékeli az érvényes ajánlatokat. Valamennyi részszempont esetében 1–10 pont adható. Az értékelés részszempontonként külön-külön történik, az 1. és a 3. részszempont esetében az értékelés módszere fordított arányosítás, ahol a legkedvezőbb (legalacsonyabb érték) értékelési elem a maximális pontot (10) kapja, a többi ajánlat pontszáma a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordított arányosítással kerül meghatározásra. A 2. részszempont esetében az értékelés módszere egyenes arányosítás, ahol a legkedvezőbb (legmagasabb %-ban kifejezett kedvezmény érték) értékelési elem a maximális pontot (10) kapja, a többi ajánlat pontszáma a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva egyenes arányosítással kerül meghatározásra. Az értékelésre kerülő ajánlati elemekre vonatkozó, valamint az értékeléssel kapcsolatos további előírásokat az ajánlati dokumentáció tartalmazza.

8) A nyertes Ajánlattevőnek legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig be kell nyújtania az ajánlati dokumentációban meghatározott feltételeknek megfelelő felelősségbiztosításra és vagyonbiztosításra vonatkozó biztosítási kötvény(ek) vagy a biztosító által kiadott fedezetigazolás egyszerű másolatát.

9 )Az ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 131. § (4) bekezdését, azaz az eljárás nyertesének visszalépése esetén az Ajánlatkérő az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel köt szerződést, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelöli.

10) Ajánlatkérő azon okból nem biztosítja a részekre történő ajánlattételt, mert a beszerzés egy integrált, eszközöket és szolgáltatásokat egyaránt tartalmazó, komplex feladat ellátására alkalmas rendszer kialakítását célozza. A részajánlattétel lehetőségével olyan műszaki eltérések jelenhetnek meg, amelyek kihatással lehetnek a javítás minőségére, értékére,a gépjárművek biztonságos működtetésére, üzemkészsége folyamatosságának a biztosítására. A gyors reagálás igénye miatt Ajánlatkérő a saját telephelyén biztosít helyet a munkavégzésre, ahol egy egységes műhellyel rendelkezik, amely nem osztható meg több vállalkozó között.

11) Jelen felhívásban és az ajánlati dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, illetőleg a kapcsolódó végrehajtási rendeletek rendelkezései az irányadóak.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
02/05/2016